Методичні рекомендації icon

Методичні рекомендації
Скачати 202.62 Kb.
НазваМетодичні рекомендації
Дата01.06.2012
Розмір202.62 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

СПЕЦІАЛІСТА З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


7.050107 - “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА“

КРЕМЕНЧУК 2006

Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики спеціаліста з економіки підприємства для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства"
Укладачі: С.В. Іщенко,

Л.А. Квятковська


Рецензент О.І. Маслак

Кафедра економіки


Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №______від_________2006 р.


Заступник голови методичної ради__________доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ

1 Загальні вказівки ..............................................................................…................4

2 Мета і задачі практики ..................................................................…..................4

3 Зміст практики ..................................................................................…...............5

3.1 Інформаційна база ....................................................…..........…......................5

3.2 Складання техніко-економічної характеристики підприємства..................5

3.3 Напрями аналізу господарської діяльності підприємства ...........................8

3.4 Збір даних для розробки економіко-математичних моделей та
складання прогнозів............................…...............................................................12

3.5 Збір даних з охорони праці та навколишнього

середовища на підприємстві.................................................................................14

4 Організація практики...........................................................................…...........15

5 Підбиття підсумків практики ............................................................................16

Список літератури...................................................................…...........................18

Додаток.....................................................................................………...................20


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Переддипломна практика є одним із завершальних етапів навчального

процесу в університеті, спрямованим на практичне засвоєння та закріплення

теоретичних знань, отриманих у процесі навчання.

Студенти проходять переддипломну практику в одній з підприємницьких організацій, що вибрані об'єктом для розробки дипломної роботи. У період проходження практики студенти повинні набути навичок самостійної роботи в галузі економіки підприємства, а саме - планування та аналізу економічної діяльності підприємницької організації в умовах ринкового господарювання.

Під час практики студент вивчає та засвоює питання, що наводяться нижче, та збирає матеріали, необхідні для розробки і написання дипломної роботи. Склад та обсяг необхідних матеріалів, які потрібно подати, визначається темою дипломної роботи.

У процесі проходження практики необхідно вивчити відповідну спеціальну літературу з метою підвищення рівня знань за вибраною спеціальністю та скористатися цими матеріалами при написанні дипломної роботи.

Методичне керівництво студентами під час практики здійснює керівник практики від університету шляхом проведення консультацій. Роботу студентів безпосередньо на підприємстві під час практики організовує керівник практики від підприємства.

Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра, згідно з "Положенням про виробничу практику студентів» вищих навчальних закладів України".

Відповідальність за організацію переддипломної практики в цілому покладається на завідувача кафедри, відповідальність за якість проведення практики несуть безпосередньо викладачі кафедри, які закріплені за відповідними підприємствами та студентами.

^ 2 МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ

Мета практики –підготовка студента до самостійної роботи на посаді економіста підприємства, поглиблення та закріплення теоретичних знань, а також збір матеріалів для дипломної роботи. Задачі практики:

- ознайомлення з підприємницькою організацією: технікою і технологією виробництва продукції, організаційною структурою, сферами постачання сировини і матеріалів та збуту продукції, фінансовим станом тощо;

- вивчення організації економічної роботи на підприємстві (підрозділи, функції);

- ознайомлення з організацією обліку та звітності підприємства,

існуючою системою інформації про діяльність підприємства;

- засвоєння принципів і методів перспективного та поточного планування роботи підприємства;

- засвоєння принципів і методів економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства,

- узагальнення, систематизація, закріплення та поглиблення знань з економіки, набуття практичних навичок, знань та вміння з професійної роботи економіста;

- збір матеріалів для дипломної роботи.


^ 3 ЗМІСТ ПРАКТИКИ


3.1 Інформаційна база практики


Під час проходження переддипломної практики на об'єкті дослідження студент повинен зібрати повний обсяг інформації у відповідних підрозділах, що буде використана ним під час написання дипломної роботи.

Інформаційною базою написання дипломної роботи мають бути:

- план виробничо-господарської діяльності підприємства чи його підрозділу на звітний та минулі періоди часу;

- річний або квартальний звіт за підсумками виробничо-господарської діяльності підприємства чи його підрозділи за відповідні періоди;

- звіт про рух основних фондів підприємства або його підрозділів:

- звіт з праці (Форма №1 -ПВ);

- звіт про виконання плану собівартості продукції, кошториси витрат на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничих (цехових) витрат, загальнозаводських витрат (Форма ТІ 12001);

- баланс підприємства ( Форма №1 за ЗКУД) за відповідні періоди.

- звіт про фінансові результати та їх використання (Форма №2 за ЗКУД) за відповідні періоди.


^ 3.2 Складання техніко-економічної характеристики підприємства


Для складання повноцінної техніко-економічної характеристики та проведення подальшого аналізу господарської діяльності підприємства студент повинен вивчити наступні питання (у дужках зазначено підрозділи та документи, де можна отримати необхідну інформацію):

- загальну характеристику підприємницької організації (паспорт підприємства, статут підприємства);

- характеристику продукції, що виготовляють, та обсягів її випуску та реалізації (виробниче управління, плановий відділ)

- технологічний процес виготовлення продукції, організаційно-технічний рівень виробництва (управління головного технолога, технологічне бюро);

- форми організації допоміжних виробництв, способи транспортування матеріальних цінностей (управління головного технолога, транспортний відділ);

- виробничу структуру підприємства, організаційну структуру управління підприємством,

- рівень забезпечення підприємства необхідними ресурсами, у тому числі й трудовими, ринки сировини та матеріалів, палива постачальники дійсні та потенційні, їх місцезнаходження, ціни, регулярність поставок (управління матеріально-технічного забезпечення, управління зовнішнього кооперування, планове управління, управління пращ та заробітної платні),

- параметри якості продукції, піп виробляється (відділ технічного контролю),

- ринки збуту продукції і огляд споживачів, рівень конкуренції, політика ціноутворення підприємства (відділ маркетингу, відділ збуту),

- характеристику виробничих фондів підприємства (відділ головного механіка, технологічне бюро, бухгалтерія підприємства);

- наявність та використання обігових коштів (планове управління, фінансове управління),

- структуру кадрів підприємства, рівень їх використання, політику оплати праці та використання фонду оплати праці (відділ кадрів, відділ праці та заробітної платні);

- собівартість продукції та шляхи її зниження (планове управління);

- фінансовий стан підприємства (планове управління, фінансове управління),

- динаміку техніко-економічних показників (управління, економіст цеху),

- методику і практику перспективного та поточного планування господарської діяльності на підприємстві

- методику і практику економічною аналізу господарської діяльності підприємства;

- стан охорони праці та навколишнього середовища на підприємстві (відділ охорони праці, відділ охорони навколишнього середовища).

Загальна характеристика об'єкта дослідження повинна містити повну назву підприємства і інформацію про міни и його структурі й назві, якщо такі відбувалися,

- загальну мету створення та діяльності підприємства;

- юридичну адресу підприємства і характеристику його місце розташування з огляду наближення до транспортних шляхів, енергетичної та сировинної бази.

Під час проходження практики необхідно вивчити номенклатуру продукції, що виготовляється на підприємстві, її стислу характеристику з огляду споживчих якостей, характеристику вікового складу продукції та перспектив оновлення номенклатури. Необхідно проаналізувати динаміку показників випуску та реалізації продукції, виявити причини їх зміни.

В загальній характеристиці підприємства повинна міститися стисла характеристика виробничих потужностей, огляд етапів виготовлення продукції, аналіз технічного рівня виробництва та рівня механізації та автоматизації робіт.

Для виявлення перспектив розвитку підприємства необхідно провести стислий аналіз споживачів та ринків збуту продукції підприємства і перспектив їх розширення.

Характеристика основних виробничих фондів підприємства повинна містити:

- стислий аналіз і структури основних фондів в динаміці,

- характеристику вікового складу обладнання та його відновлення;

- аналіз показників використання основних фондів.

Для відображення стану підприємства необхідно провести аналіз наявності та використання обігових коштів.

У ході аналізу ресурсних баз необхідно виявити існуючі недоліки в ресурсному забезпеченні підприємства та причини, якими це пов'язано. Одним з найважливіших видів ресурсів є трудові, тому необхідно проаналізувати, чи достатньо підприємство забезпечене персоналом необхідного рівня кваліфікації, оцінити пропозицію робочої сили на ринку праці й виявити можливості задоволення перспективних потреб підприємства у кадрах.

Фінансовий аналіз повинен містити:

- аналіз прибутковості підприємства та огляд основних напрямів використання прибутку;

- аналіз рентабельності окремих видів продукції та виробництва в цілому;

- огляд кредиторської та дебіторської заборгованості.

Загальний фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати за допомогою наступних показників:

  • загального рівня платоспроможності (перший рівень ліквідності);

  • рівень здійснення строкових платежів (другий рівень ліквідності);

  • рентабельність акціонерного капіталу (для акціонерних товариств).

Заключним етапом переддипломної практики є аналіз динаміки техніко-економічних показників діяльності підприємства.


Результати повинні зводитися в таблицю, яка орієнтовно буде містити наступні показники (таблиця 1):

Таблиця 1

Показники

За минулий рік

За поточний рік
^

Річний обсяг товарної продукції


Річний обсяг реалізованої продукції

Загальна кількість працюючих

Річний фонд заробітної плати

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

Вартість нормованих оборотних коштівСобівартість продукції

Кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

Прибуток

Рентабельність
^ 3.3 Напрями аналізу господарської діяльності підприємства

На основі наведеної техніко-економічної характеристики робиться більш повний економічний аналіз питань, які складають основний зміст дипломної роботи.

Аналіз господарської діяльності підприємства необхідно оцінювати за наступними напрямами:

1 Аналіз виробництва та реалізації продукції.

1.1 Аналіз обсягу та асортименту продукції.

1.2 Аналіз структури продукції.

1.3 Аналіз якості виробленої продукції.

1.4 Аналіз ритмічності виробництва.

1.5 Аналіз реалізації продукції.

2 Аналіз використання трудових ресурсів підприємства.

2.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

2.2 Аналіз використання трудових ресурсів.

2.3 Аналіз продуктивності праці.

2.4 Аналіз трудомісткості продукції.

2.5 Аналіз фонду заробітної плати.

3 Аналіз використання основних виробничих фондів.

3.1 Аналіз технічного рівня розвитку підприємства.

3.2 Аналіз ефективності використання основних фондів.

3.3 Аналіз використання устаткування та виробничої потужності підприємства.

4 Аналіз використання матеріальних ресурсів.

4.1 Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами та матеріально-технічного постачання.

4.2 Аналіз використання матеріальних ресурсів.

5 Аналіз собівартості продукції.

5.1 Аналіз загальної суми витрат на виробництво товарної продукції.

5.2 Аналіз витрат на гривню товарної продукції.

5.3 Аналіз прямих матеріальних витрат.

5.4 Аналіз прямих трудових витрат.

5.5 Аналіз непрямих витрат.

5.6 Визначений резервів зниження собівартості.

6 Аналіз результатів діяльності допоміжних виробництв.

6.1 Аналіз показників використання транспорту.

6.2 Факторний аналіз обсягу вантажообігу.

6.3 Аналіз собівартості послуг автотранспорту.

7 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

7.1 Аналіз складу і динаміки балансового прибутку.

7.2 Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт та послуг.

7.3 Аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності.

7.4 Аналіз рентабельності діяльності підприємства.

7.5 Аналіз розподілу та використання прибутку.

8 Аналіз фінансового стану підприємства.

8.1 Аналіз структури пасиву підприємства. Оцінка ринкової стійкості підприємства.

8.2 Аналіз активів підприємства.

8.3 Аналіз взаємозв'язку активу та пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

8.4 Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства.

8.5 Оцінка ефективності власного та позикового капіталу.

8.6 Аналіз платоспроможності та кредитоспроможності підприємства.

8.7 Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства.


^ 3.4 Збір даних для розробки економіко-математичних моделей та складання прогнозів

У результаті проведеного економічного аналізу потрібно виявити недоліки використання ресурсів підприємства, визначити резерви підвищення ефективності його діяльності, намітити заходи, що покращать його стан. У ході переддипломної практики потрібно також обґрунтувати необхідність відповідних заходів.

Отримані на попередніх етапах дані мають бути використані при розробці економіко-математичних та економіко-статистичних моделей, прогнозів відносно розвитку економічних показників Розробка моделей проводиться методами математичного лінійного та динамічного програмування, кореляційно-регресійного аналізу, математичної теорії гри, математичної теорії масового обслуговування, матричного аналізу, які вивчалися студентами в курсах "Математичне програмування", "Дослідження операцій", "Економетрика”, "Комп'ютерна техніка та програмування".

Залежно від теми та об'єкта дослідження розробка економіко-математичних та економіко-статистичних моделей повинна здійснюватися за наступними напрямами:

- оптимізація виробничих зв'язків між підприємствами, кореляційний аналіз собівартості продукції;

- визначення оптимального варіанту виробничої програми підприємства;

- оптимізація запасів ресурсів на підприємстві;

- оптимізація напрямів використання ресурсів та прибутку підприємства;

- вибір оптимального варіанта технологічного процесу;

- сіткове планування та управління технічною підготовкою виробництва;

- розрахунок та оптимізація завантаження устаткування;

- розрахунок оптимальної чисельності працівників, зайнятих обслуговування устаткування;

- дослідження якості продукції, математичної статистики;

- прогнозування показників розвитку підприємства.

У таблиці 2 наведено перелік даних, що необхідно зібрати для вирішення вищезгаданих задач.

Для прогнозування економічних показників необхідно розглянути вхідні дані в динаміці (за кілька періодів).

Таблиця 2

ЗАДАЧА

^ ВХІДНІ ДАНІ

1) оптимізації виробничих зв'язків між підприємствами

обсяги виробництва, витрати на перевезення (доставку) та обсяги вантажів (потреб)

2) кореляційного аналізу собівартості продукції

дані про виробничо-технічні характеристики продукції, що виробляється (при дослідженні залежності собівартість - показники, що характеризують продукцію)

3) визначення оптимального варіанта виробничої програми підприємства

виробнича потужність підприємства (для розрахунків пропускної спроможності обладнання та виробничих площ), ціна реалізації, номенклатура продукті, норматив і трудомісткість матеріальних витрат, заробітної плати основних виробничих робочих, чистої продукції

4) оптимізації запасів ресурсів на підприємстві

характер попиту, поповнення складу, обсяг замовлення, час і вартість доставки, витрати на збереження, штраф за дефіцит, номенклатура запасу, структура складської системи

5) вибору оптимального варіанта технологічного процесу

дані щодо виробничої програми (див. №3) також вартість виробничого обладнання і норми часу обробки виробу

6) сіткового планування та управлінні технічною підготовкою виробництва

продукція і підрозділи підприємства, матеріальні витрати, ресурси підприємства (трудові, обладнання), трудомісткість, основна заробітна плата виробничих робочих

7) розрахунку та оптимізації завантаження устаткування

дані щодо виробничої програми (див. № 3), по режиму роботи підприємства

8) розрахунку оптимальної чисельності працівників, зайнятих обслуговуванням устаткування

наявна кількість "каналів обслуговування" (допоміжних робочих) і "джерел вимог" (одиниць обладнання, що обслуговуються), характер обслуговування ("вхідного потоку" та "часу обслуговування"), витрати на заробітну платню і вартість години простою обладнання

9) дослідження якості продукції методами математичної статистики

кількісні дані, що характеризують рівень якості виробу (розміри, допуски, допустимі межі погрішностей вимірювань)

1 - вибір вхідних даних залежить від характеру залежності, що досліджується;

2 - вибір вхідних даних залежить від характеру виробництва (типу лінії);

3 - вибір вхідних даних залежно від характеру виробництва, виробничої структури підприємства;

4 - вибір вхідних дата залежить від властивостей продукції, що виробляється


^ 3.5 Збір даних з охорони праці та навколишнього середовища на підприємстві


Під час переддипломної практики студент повинен розглянути питання охорони праці та навколишнього середовища на підприємстві, а саме:

1. Задачі охорони праці на підприємстві (в установі).

2. Аналіз умов праці (небезпечні й шкідливі виробничі чинники на

досліджуваному підприємстві).

3. Заходи щодо забезпечення нормальних та безпечних умов праці, попередження та скорочення травматизму на підприємстві.
4. Пожежна безпека (причини виникнення пожеж, категорія підприємства з пожежної безпеки, заходи щодо профілактики пожеж, необхідні первинні засоби гасіння пожеж та план евакуації робітників установи).

Охорона навколишнього середовища (вплив підприємства на повітря, гідросферу та літосферу, заходи щодо збереження навколишнього середовища, нешкідливі методи утилізації відходів).


^ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ


Переддипломна практика проводиться в 10-му семестрі 5-го курсу Тривалість практики - 9 тижнів.

До початку переддипломної практики студенти повинні визначитися з темою дипломної роботи. Перед початком практики вони одержують комплект документів для проходження переддипломної практики, у тому числі щоденник та індивідуальне завдання. До щоденника вписують тему дипломної роботи, яка затверджується на кафедрі "Економіка". Одночасно визначається керівник практики, який може бути керівником дипломної роботи. При затвердженні теми дипломної роботи та індивідуального завдання враховується профіль та специфіка діяльності підприємства - бази переддипломної практики студента, можливість отримати матеріали для написання дипломної роботи.

Етапи практики, їх тривалість наведено нижче:

- оформлення та отримання перепусток 1 день;

- інструктаж з техніки безпеки та охорони 1 день;

- виконання індивідуальних завдань 35 днів;

- оформлення та здача звіту практики 6 днів;

- здача заліку 1 день;

- здача перепусток, літератури та майна 1 день.

За цими етапами кожний студент складає календарний графік проходження практики, який узгоджує з керівниками від університету та від підприємства. Виконання календарного графіку фіксується у щоденнику практики.


^ 5 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ


Під час проходження практики студент складає звіт про переддипломну практику обсягом 45-50 сторінок. У ньому повинно бути відображено зміст виконаної роботи відповідно до програми практики. Звіт про практику повинен мати наступний зміст:

^ Вступ

1 Техніко-економічна характеристика підприємства

1.1 Загальна характеристика підприємницької організації

1.2 Характеристика продукції підприємства та обсягів її випуску та реалізації

1.3 Технологічний процес виготовлення продукції та форми організації допоміжних виробництв

1.4 Виробнича та структура управління підприємством

1.5 Вивчення рівня забезпечення підприємства необхідними ресурсами

1.6 Характеристика ринків збуту продукції споживачів та рівня конкуренції

1.7 Характеристика виробничих фондів підприємства

1.8 Наявність та використання обігових коштів на підприємстві

1.9 Кадрова політика та політика оплати праці на підприємстві

1.10 Собівартість продукції та шляхи її зниження

1.11 Характеристика фінансового стану підприємства

2 Організація економічної роботи на підприємстві

2.1 Організаційна структура економічної служби підприємства

2.2 Функції та завдання планово-економічного відділу

2.3 Напрями діяльності відділу праці та заробітної плати

2.4 Організація роботи в фінансовому відділі та відділі економічного

аналізу

3 Організація бухгалтерської роботи на підприємстві

3.1 Форми обліку та звітності на підприємстві

3.2 Функції та напрямки діяльності бухгалтерії

^ 4 Аналіз діяльності підприємства (згідно з вибраною теми дипломної роботи)

Висновки

Список літератури

Додатки


Зразок оформлення титульної сторінки звіту про практику наводиться у додатку.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1.Анализ хозяйственной деятельности / Под ред. В.А. Белобородова. –

М.: Финансы и статистика, 1985.

2. Берзинь И.Э. Экономика фирмы. - М.:ИМПЭ, 1997.

3. Горфинкель В. Я , Купряков З.Н. Экономика предприятия.- М.: Юнити, 1996.

4. Джонсон Д. Эконометрические методы. – М.: Статистика, 1980.

5. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного производства. – М.: Инфра-М, 1996.

6.Ильенкова С.Д. й др. Экономика и статистика фирм. - М.: Финансы и статистика. 1996.

7.Кади Дж. Количественные методы в экономике. – М.: Прогресс, 1977.

8.Лищішин О.І., Матолич К.В. Довідник економіста-підприємця. - Львів, 1992.

9.Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи спеціаліста з економіки для студентів зі спеціальності 7.050107 -"Економіка підприємства".- Кременчук: КДПУ, 2006.

10.Організація і планування машинобудівного виробництва /

Під ред. Іпатова В.П.- М.: Вища школа, 1988.

11.Петров В.И. Аналіз хозяйственной деятельности машиностроительного предприятия.- М.: Машиностроение, 1998.

12.Покропивний С.Ф. та ін. Економіка підприємства. – К.: Хвиля-Прес, 1995.

13.Самуельсон П. Економіка - Севастополь: Ахтіар, 1995.

14.Соколишян С.А., Кузин Б.И. Организация и оперативное управление машиностроительным производством – Л.: Машиностроение, 1988.

15.Толбатов Ю.А. Эконометрика. - К.: Четверта хвиля, 1997.

16.Экономика машиностроения / Под общей ред. Е.М. Карлика. - Л.:Машиностроение, 1985.

17.Экономика предприятия : Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова - М.:ИНФРА-М,1998.

18.Экономика предприятия. Учебник для вузов / Под ред. проф.

В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

Додаток

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет


^ ЗВІТ

про переддипломну практику

спеціаліста з економіки


Факультет економічний


Спеціальність 7.050107 - "Економіка підприємства"


Група _____________


Об'єкт проходження практики ________________________________

____________________________________________________________

(назва підприємства)


студент ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Керівник____________________________________________________

(прізвище та ініціали)


Кременчук 200_

Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики спеціаліста з економіки підприємства для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства"
Укладачі: С.В.Іщенко,

Л.А. Квятковська


Відповідальний за випуск доц. О.І.Маслак


Видавничий відділ КДПУ Тираж______примірників


Кременчук 2006Схожі:

Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації І тематика курсових робіт
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Методичні рекомендації iconПрограма та методичні рекомендації
Програма та методичні рекомендації з діалектологічної практики / Укладач: Т. Г. Шевченко.— Запоріжжя: зну, 2006.— 29 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи