Витяг розділ I загальні засади стаття 3 icon

Витяг розділ I загальні засади стаття 3
Скачати 83.03 Kb.
НазваВитяг розділ I загальні засади стаття 3
Дата01.06.2012
Розмір83.03 Kb.
ТипДокументи

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )(ВИТЯГ)


Р о з д і л I


ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною

цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною

за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод

людини є головним обов'язком держави.


Р о з д і л II


^ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА


Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та

правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.


Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені

цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути

скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних

законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і

свобод.


Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і

свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця

проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням

жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і

культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці,

у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони

праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням

умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством;

правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства

і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших

пільг вагітним жінкам і матерям.


Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу

об'єднання у політичні партії та громадські організації для

здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення

політичних, економічних, соціальних, культурних та інших

інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я

населення або захисту прав і свобод інших людей.

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню

політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами

політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження

щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією

Конституцією і законами України.

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою

захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують

громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної

діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу

на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають

рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках

встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання

громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до

політичних партій або громадських організацій.

Усі об'єднання громадян рівні перед законом.


Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи

колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів

державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і

службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і

дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.


Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку

вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами

права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та

роду трудової діяльності, реалізовує програми

професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів

відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається

примусовою працею військова або альтернативна (невійськова)

служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за

вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про

воєнний і про надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці,

на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для

їхнього здоров'я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається

законом.


Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту

своїх економічних і соціальних інтересів.

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з

урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки,

охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у

страйку.

Заборона страйку можлива лише на підставі закону.


Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку,

а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого

робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої

тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість

відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові

дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються

законом.


Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що

включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття

з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших

випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним

соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян,

підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших

джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних,

комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є

основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не

нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.


Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються

судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій

чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів

правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів

міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних

посягань.

( Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 6-зп ( v006p710-97 ) від 25.11.97; статті

55 див. в Рішенні Конституційного Суду N 9-зп ( v009p710-97 ) від

25.12.97 )


Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок

держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та

моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи

бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними

своїх повноважень.


Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і

обов'язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і

обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у

порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і

обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку,

встановленому законом, є нечинними.


Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають

зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або

скасовують відповідальність особи.

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення

не визнавалися законом як правопорушення.


( Офіційне тлумачення статті 58 див. в Рішеннях Конституційного

Суду N 1-зп ( v001p710-97 ) від 13.05.97, N 1-рп/99

( v001p710-99 ) від 09.02.99, N 6-рп/2000 ( v006p710-00 ) від

19.04.2000 )


Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної

цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком

громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.


Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі,

культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.


Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в

порядку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за

місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за

минулий рік у порядку, встановленому законом.


Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися

Конституції України та законів України, не посягати на права і

свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Схожі:

Витяг розділ I загальні засади стаття 3 iconВитяг розділ I загальні засади стаття 3
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження І забезпечення прав І свобод
Витяг розділ I загальні засади стаття 3 iconМетодичні рекомендації щодо нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади 2001 р червень розділ загальні засади, види І юридична сила нормативно-правових актів
Розділ загальні засади, види І юридична сила нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади
Витяг розділ I загальні засади стаття 3 iconЗакон україни про загальну середню освіту Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади
Розділ I. Загальні положення стаття Законодавство України про загальну середню освіту
Витяг розділ I загальні засади стаття 3 iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Витяг розділ I загальні засади стаття 3 iconВитяг із закону україни "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Розділ І, Стаття 2: "Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових та соціально-економічних...
Витяг розділ I загальні засади стаття 3 iconРозділ 1 теоретико-методичні засади оцінки еколого-економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення
Наукові засади раціонального та екологічно безпечного землекористування
Витяг розділ I загальні засади стаття 3 iconКодекс цивільного захисту україни розділ I загальна частина глава Загальні положення Стаття 1
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб...
Витяг розділ I загальні засади стаття 3 iconКурс лекцій з біохімії розділ «загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики» для студентів спеціальності 110101
Курс лекцій з біохімії. Розділ «Загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики» / укладачі: Л.І. Гребеник,...
Витяг розділ I загальні засади стаття 3 iconСтаття Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його завдання
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі Основи) відповідно до Конституції України...
Витяг розділ I загальні засади стаття 3 iconСемінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.)
Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи