Зміниідоповненн я icon

Зміниідоповненн я
Скачати 361.15 Kb.
НазваЗміниідоповненн я
Дата04.06.2012
Розмір361.15 Kb.
ТипДокументи


З м і н и і д о п о в н е н н я


д о к о л е к т и в н о г о д о г о в о р у

Д о н е ц ь к о г о н а ц і о н а л ь н о г о

т е х н і ч н о г о у н і в е р с и т е т у

на 2006 – 2008 рр.


Дата прийняття 22 грудня 2006 р.


Витяг

з протоколу конференції трудового колективу

Донецького національного технічного університету

від 22 грудня 2006 р.


Обрано делегатів – 302

Присутні – 281


Порядок денний:


2. Про виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДонНТУ у 2006 році і затвердження змін і доповнень до колективного договору на 2006-2008 роки.

^ Доповідач – голова комісії з питань розробки і контролю виконання колективного договору Польченко В.В.


Склад комісії з розробки і контролю виконання колективного договору 2006-2008 років (наказ ректора Мінаєва О.А. № 39-07 від 09.09.2005р.):


від адміністрації від профкому


1. Костенко В.І.- проректор, 1. Панасенко А.І.- голова профкому, співголова комісії; співголова комісії

2. Бойкова Т.П.- гол. бухгалтер; 2. Польченко В.В.- член профкому, доц.,;

3. Башков Є.О.- проректор; 3. Чайка Л.В.- член профкому, доц.,;

4. Булгаков Ю.Ф.- декан ФГТУ; 4. Леонов О.Л.- член профкому, доц.,

5. Садлова К.М.- нач. від. кадрів 5. Меренкова Л.Л.- член профк. нач. від ОЦ;

6. Віхляєва В.І.- нач. від. 6. Винниченко М.Г.- член профкому, доц.;

охорони праці;

7. Алєксєєва О.В.- нач. 7. Чистюхін В.В.- член профкому, доц. юр. відділу.

При затверджені змін і доповнень до колективного договору на 2006-2008 роки розбіжностей між адміністрацією і профспілковим комітетом не було.


Ухвалили:

Пропозиції комісії з розробки і контролю виконання колективного договору щодо змін і доповнень до колективного договору на 2006-2008 роки

затвердити.


Голосували: “За” – 281 чол.; “Проти” – немає; “Утримались” – немає.


Голова конференції трудового колективу О.А. Троянський


^ ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

НА 2006-2008 рр.


До розділу V „Оплата праці”


  1. До п. 5.9 внести наступні зміни:

слова „При кожній виплаті...” замінити словами „Перед кожною виплатою...”.

  1. П. 5.11 після слів „...та обслуговуючому персоналу...” доповнити слова „...у тому числі робітникам їдальні університету...”. Закінчити п.5.11 словами „...без урахування матеріальної допомоги, яка отримана на ритуальні послуги (п.8.3.3 „Галузевої угоди...”).”

  2. Внести окремим пунктом:

„5.20. Встановити надбавку матеріально-відповідальним особам у розмірі до 10 % посадового окладу за рахунок спеціального фонду. Конкретний розмір надбавки встановлює ректор за поданням керівника підрозділу та головного бухгалтера.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер, керівники підрозділів.”

4. Пункти 5.20 – 5.26 враховувати як пункти 5.21-5.27.


До розділу VII „Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації”

  1. Внести окремим пунктом:

„7.12. При звільненні працівника у зв’язку з виходом на пенсію надавати йому матеріальну допомогу за рахунок спеціального фонду в розмірі посадового окладу за умови стажу роботи в університеті не менш 40 років для чоловіків і 35 років для жінок.

Відповідальні: ректор, головний бухгалтер.”

  1. Пункти 7.12-7.14 враховувати як пункти 7.13-7.15.

3. До підрозділу „Профспілковий комітет зобов’язується” внести окремим пунктом: „7.16. Забезпечити своєчасне розмноження інформаційних матеріалів профспілкового та обласного комітетів працівників освіти і науки для профбюро і профгруп підрозділів університету.

Відповідальні: голова профкому, заступник голови профкому.”


^ До додатків


  1. Додатки 1, 5, 10, 11 викласти в новій редакції (додається).

  2. Внести новий додаток 15 (додається).Ректор Голова профкому працівників

О.А. Мінаєв А.І.Панасенко

ДОДАТОК 1


Додаток 1


КОШТОРИС

забезпечення соціальних гарантій трудового колективу

Донецького національного технічного університету

на 2007 рікСтаття

Сума,

тис. грн./рік

Примітка

  1. Матеріальна допомога працівникам

університету


100
2.Матеріальна допомога пенсіонерам-ветеранам університету, Раді ветеранів


25
3. Ритуальні послуги

45
4. Здешевлення вартості путівок у власні бази

відпочинку


200
5. Ремонт студентського оздоровчого табору

„Буревісник”


10
6. Придбання та ремонт інвентарю для студентського оздоровчого табору „Буревісник”


5
7. Проведення культурно-масових та спортивних заходів


85
8. Утримання медичних пунктів, придбання

медикаментів


5
9. Придбання матеріалів для рентгенівського

обстеження


5
10. Типографські послуги

5
11. Забезпечення діяльності профспілкової

організації


2
Усього:

487

Примітка: ^ Додаток 1 набирає чинності з моменту отримання університетом бюджетного фінансування.


Додаток 5

РОЗМІРИ

посадових окладів працівників

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 26.09.05557


Схема

тарифних розрядів посад керівних та науково-педагогічних

працівників вищих навчальних закладів III-IY рівнів акредитації

Найменування

посад


Тарифні

розряди

Посадовий оклад, грн.

За Єдиною

Тарифною Сіткою

Ректор

24

1458

Директор філіалу

19-20

1201

Декан

22

1325

Керівник навчального наукового або науково-виробничого інституту (центру)211260

Завідувач кафедри (професор)

21

1260

Професор

20

1201

Доцент

19

1145

Старший викладач

17

1040

Викладач, асистент

16

971

Викладач-стажист

15

906

Науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюються відповідно тарифні розряди : професор – 20, доцент 19.

Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 26.09.05557

Схема

тарифних розрядів посад керівних, науково-педагогічні та педагогічні

працівники вищих навчальних закладів III-IY рівнів акредитації

Найменування посад

Тарифні

розряди

Посадовий оклад, грн.

Керівник відділу: навчального, навчально-методичного, головний інженер


12


644

Начальник обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру


12


644

Начальник відділу: кадрів, юридичного, міжнародних зв’язків, технічних засобів навчання, експлуатаційно-технічного, редакційно-видавничого12644

Учений секретар

16

971

Головний: механік, енергетик

10-11

600

Завідувач: докторантури,

аспірантури, підготовчого відділення; начальник: режимно-секретного відділу, військово-мобілізаційного підрозділу, відділу охорони праці

12

741


644

Директор: студентського містечка; завідувач навчально-дослідної, навчально-наукової станцій (бази, бюро, служби тощо);11600

Начальник штабу цивільної оборони; керівник: студентського, проектно-конструкторського, дослідного та інших бюро, інших відділів і служб10560


Додаток 4

до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.05557

^ Схема

тарифних розрядів посад окремих категорій педагогічних

працівників навчальних закладів і установ освіти

Найменування посад

Тарифні

розряди

Посадовий оклад, грн.

Майстер виробничого навчання

10

560

Методист навчального (навчально-методичного) відділу вищого навчального закладу III-IY рівнів акредитації

- вищої категорії

- І категорії

- ІІ категорії

- без категорії10

9

8

7560

524

488

472

Методист: заочного відділення вищого навчального закладу III-IY рівнів акредитації, зі складання

кінопрограм7472

Завідувач навчально-виробничої (навчальної) майстерні, навчальної лабораторії вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації11600Додаток 11

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 26.09.05557

Схема

тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців і технічних службовців навчальних закладів і установ освіти та наукових установ

Найменування посад

Тарифні

розряди

Посадовий оклад, грн.

Провідні фахівці

10

560

Фахівці : І категорії

ІІ категорії

без категорії

9

8

7

524

488

472

Техніки всіх спеціальностей:

І категорії

ІІ категорії

без категорії


7

6

5


472

460

448

Старший лаборант, який має повну вищу освіту

- у вищих навчальних закладах III-IY рівнів акредитації6


5


460


448 (без вищ.освіти)

Майстер, майстер контрольний, механік, виконавець робіт


7


472

Завідувач: центрального складу, канцелярії, господарства


8


488

Завідувач: гуртожитку, архіву, складу, приймального пункту в навчально-виробничих майстернях, які надають послуги населенню7


472

Завідувач: копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, камери схову, машинописного бюро6460

Старші: виконавець робіт, начальник дільниці, майстер, майстер контрольний


8


488

Старші: товарознавець, інспектор, диспетчер, адміністратор, касир; шеф-кухар


6


460

Інспектор навчального (навчально-методичного) відділу


5


448

Оператор копіювальних і розмножувальних машин, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, диспетчер, диспетчер факультету5448

Касир, друкарка І категорії, адміністратор, інспектор, інкасатор, комендант, секретар-друкарка, діловод, коректор.

Лаборант, друкарка ІІ категорії, оператор диспетчерської служби, паспортист, експедитор, кресляр, нарядник, архіваріус5


4-5448


436-448

Рахівник, калькулятор

4

436

Додаток 12


до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.05557

^ Схема

тарифних розрядів посад робітників навчальних закладів

і установ освіти , науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів,

інших наукових установ і організацій

Найменування посад

Тарифні

розряди

Посадовий оклад, грн.

Вантажник, підсобний робітник, гардеробник, швейцар, двірник, садівник


1


400

Сторож, кастелянка, комірник, палітурник,

прибиральник службових приміщень


2


412

Ліфтер при швидкості руху ліфтів від 2,5 до 5 м/сек.

1

400

Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни)

2

412

Оператор: електронно-обчислювальних машин,

обчислювальних машин


4


436

Старший оператор електронно-обчислювальних

машин


5


448

Робітник з ремонту будинків, споруд і обладнання, при виконанні робіт з 2-5 професій


5


448Додаток 13

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 26.09.05557

Схема

тарифних розрядів професій робітників навчальних

закладів, установ освіти та наукових установ


Найменування посад

Тарифні

розряди

Посадовий оклад, грн.

Робітники І - YІ кваліфікаційних розрядів, зайняті:

ремонтом та обслуговуванням водопровідних

та каналізаційних систем, ремонтом та виготовленням меблів та інших виробів з деревини, ремонтом та виготовленням взуття, експлуатацією та обслуговуванням котелень; ремонтом та обслуговуванням технологічного обладнання та електрообладнання; в будівництві, на ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних роботах, та робітники навчально-виробничих (навчальних) майстерень;

1, 2, 34


5


6


412


424


436


448

Кухарі: 3 кваліфікаційного розряду

4 кваліфікаційного розряду

5 кваліфікаційного розряду

6 кваліфікаційного розряду

3

4

5

6

424

436

448

460

Інші виробничі робітники громадського харчування

2-5

412-448


Додаток 14

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 26.09.05557

Схема

тарифних розрядів професій працівників автомобільного транспорту

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі)

Таблиця 1Вантажо-

підйомність

(тонн)

Тарифні розряди за групами автомобілів1-ша група

2-га група

3-тя група

Бортові автомо-

білі та автомобілі - фургони загального призначення

Спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, техдопомоги, снігоприбиральні, поливальні, автокрани, автонавантажувачі та інші сідельні тягачі з причепами

Автомобілі для перевезень цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води,

сміття, що гниє,

асенізаційних вантажів

До 1,5

Від 1,5 до 3

Від 3 до 7

Понад 7

2 - 412

2 - 412

3 - 424

4 - 436

3 – 424

3 - 424

4 - 436

4 - 436

4 - 436

4 - 436

5 - 448

5 - 448  1. Водії автомобілів (автомобілі / крім вантажних / та фургони)

Таблиця 2


Клас автомобіляРобочий об’єм двигуна

(у літрах)

Тарифні розрядиЗагальні


При роботі на легкових таксомоторах у містах з чисельністю населення 500 тис.чоловік і більше, на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги)

Особливо малий і малий

Середній

Великий


до 1,8

від 1,8 до 3,5

понад 3,5


2 - 412

3 - 424


4 - 436

3 - 424

4 - 436


5 - 448^ 3. Водії автомобілів (автобусів)

Таблиця 3Клас автомобіляГабаритна довжина автобуса

( метрів)

Тарифні розрядиЗагальні


При роботі на міських та екскурсійних маршрутах із чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автобусах (крім швидкої допомоги)

Особливо малий

Малий

Середній

Великий

До 5

До 7,5

До 9,5

Понад 9,5

2 - 412

3 - 424

4 - 436

5 - 448

3 - 424

4 - 436

5 - 448

5 – 4484. Старший механік (механік), який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом від 15 до 25 наявних автомобілів, шляхових машин – 4 тарифний розряд – 436 грн.

Додаток 18

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 26.09.05557

Схема

тарифних розрядів посад керівних працівників науково – дослідних частин

вищих навчальних закладів III-IY рівнів акредитації та науково – дослідних інститутів у складі вищих навчальних закладів III-IY рівнів

акредитації

Найменування посад

Тарифні

розряди

Посадовий оклад, рн..

Головний метролог

15

788

Завідувач відділу: режимно-секретного, редакційно-видавничого, інтелектуальної власності,

стандартизації, науково-технічної інформації15788

Завідувач господарського відділу

8

488

Додаток 20


до наказу Міністерства освіти і науки України

від 26.09.05557

Схема

тарифних розрядів посад наукових та інших працівників, які проводять наукові та науково-технічні розробки, науково-дослідних інститутів, їх філій, інших наукових установ і організацій, науково - дослідних інститутів у складі вищих навчальних закладів III-IY рівнів акредитації, науково-дослідних частин, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій вищих навчальних закладів

III-IY рівнів акредитації

Найменування посад

Тарифні

розряди

Посадовий оклад, грн.

Головний науковий співробітник

19

996

Провідний науковий співробітник

18

948

Старший науковий співробітник

16

844

Науковий співробітник

14

736

Молодший науковий співробітник

12

644

Працівники, які проводять наукові та науково - технічні розробки

Провідні фахівці *

12-13

644, 688

Фахівці * :

I категорії

II категорії

III категорії


12-13

11

9


644, 688

600

524

Стажист-дослідник

12

644

Техніки всіх спеціальностей :

I категорії

II категорії

III категорії


9-10

8

7


524, 560

488

472

* Конкретний тарифний розряд встановлюється керівником науково-дослідної (наукової) установи (підрозділу) залежно від кваліфікаційних вимог.


Додаток 11

ПЕРЕЛІК

професій і посад робітників, яким надається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

№№

п /п


Найменування виробництв, цехів, професій і посад


Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів захисту


1


Хімічні та технологічні лабораторії: ст. лаборант, лаборант

Згідно з типовим

нормами

2

Науково-технічна бібліотека: бібліотекар3Адміністративно-господарча частина: двірник, прибиральник, електрослюсар, слюсар із КВП і А, штукатур, машиніст питомих насосів, столяр, маляр, оператор пральних машин, слюсар із ремонту промислової вентиляції та опалення, тесляр, прасувальник, газозварник, електрозварник, архіваріус, муляр, лицювальник плиточник, ліфтер та інші.


^ ПЕРЕЛІК

професій і посад робітників, яким надається

право заміни одного виду спецодягу, передбаченого типовими галузевими нормами безкоштовної видачі, іншим видом для зручності в роботі

№№

п/п

Найменування професій і посад

Найменування спецодягу,

спецвзуття та інших засобів захисту

Термін

носки, міс.

типові норми


інший вид для зручності

в роботі

1.

Слюсар КВП і А, слюсар-електрик і слюсар-сантехнік

Напівкомбінезон х/б

Костюм х/б

12

2.

Двірник

Костюм х/б

Халат х/б

12

3.

Прибиральниця

туалетів

Чоботи гумові

Калоші гумові

12


^ ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, яким надається безкоштовно спецодяг,

взуття та інші засоби індивідуального захисту,

які не передбачаються “Типовими галузевими нормами...”

№№

п/п

Найменування

професій і посад

Найменування спецодягу, спецвзуття

та інших засобів

Термін носки, міс.

1.


Двірник


Куртка дорожня (сигнальна)

Чоботи кирзові (черевики шкіряні)

12

24

2.Прибиральниці, зайняті на роботах із застосуванням дезінфікуючих засобів (дезактин, хлорантоїн та

інші)

Респіратор РУ-67М (РУ-60М марки “А”).

до зношення

Фартух із прогумованої тканини.

6

Окуляри типа ПО-2 (ПО-3), або “моноблок”.

до зношення

Шапка бавовняна, або косинка бавовняна.

12

3.

Ліфтер, зайнятий прибиранням кабін ліфтів, приямків із застосуванням дезінфікуючих засобів.

Респіратор РУ-67М (РУ-60М марки “А”).

до зношення

Фартух із прогумованої тканини.

6

Окуляри типа ПО-2 (ПО-3), або “моноблок”.

до зношення

Шапка бавовняна, або косинка бавовняна.

12

Рукавички бавовняні, або рукавички на трикотажній основі

3

Рукавички гумові на трикотажній основі

3

4.

Завідувач лабораторією, старший лаборант, лаборант, технік, зайняті на роботах з використанням хім. речовин

Рушник х/б

6

Рукавички тонкі гумові

до зношення

5.

Муляр-лицювальник, штукатур, маляр, слюсар-електрик, плиточник, слюсар по вентиляції

Запобіжний пояс

до зношення

Каска (при виконанні ремонтних робіт на висоті)

до зношення

6.

Столяр

Черевики шкіряні

12

7.

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

Куртка х/б на прокладці, що утеплює

36

Черевики шкіряні

12

8.

Майстер виробничого навчання, викладач, аспірант кафедри

електрометалургії

Вачеги

до зношення

Костюм грубошерстий

24

Черевики шкіряні

24

9.

Прибиральниця, незалежно від призначення

приміщення, що

вбирається

Рукавички гумові на трикотажній основі

3

10.

Слюсар –сантехнік, зайнятий на роботах з чищення каналізаційних колодязів

Полукомбінезон з полімерним покриттям для носіння поверх робочого костюму

12

Куртка з полімерним покриттям для носіння поверх робочого костюму

12


Додаток 15


ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, яким надається безкоштовно

засіб захисту для рук - рідина для рук аптечна «Дермосан»


№№

п/п

Найменування професій і посад

Одиниця виміру

Термін користування, міс.

1.

Прибиральниця, зайнята на роботах із застосуванням дезінфікуючих засобів (дезактин, хлорантоін

і інші)

1 флакон (100 мл.)

2

2.

Ліфтер, що виконує роботи по прибиранню кабін ліфтів, приямків із застосуванням дезінфікуючих засобів

1 флакон (100 мл.)

3

3.

Завідувач лабораторією, старший лаборант, лаборант, лаборант

хімічного аналізу, технік, зайняті на роботах з використанням

хімічних речовин

1 флакон (100 мл.)

2

4.

Оператор пральних машин, прасувальниця, комплектувальник, зайняті на роботах із прання, гладження і комплектування білизни

1 флакон (100 мл.)

2


Ректор Голова профкому працівників

О.А. Мінаєв А.І.Панасенко

Додаток 10


Комплексні заходи

по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищенню існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2007 рік


№№

п/п

Найменування заходів

Вартість робіт, тис. гр.

^

Ефективність заходів


Терм. викон.

Особи, відповідальні за виконання заходів

Асигно-

вано

Фактично


витрачено

Планується


Досягн.

результ.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Придбати переносні світильники для окремих категорій робітників адміністративно-господарчої частини

(ВГМ – 10 шт., ВГЕ –6 шт., служба вентиляції – 2 шт., група

кап. ремонту – 5 шт.).7,0
Попередження виробничого травматизму


1-й кв.

Проректор з АГР, кер. підрозділів, нач. тендерн. відділу, гол. бухгалтер.

2.

Забезпечити придбання і видачу спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту для працюючих у шкідливих умовах праці, на роботах, пов’язаних з забрудненням або в несприятливих температурних умовах.27,0
Попередження професійних захворювань, виробничого травматизму


1-й кв.

Проректор з АГР, керівники структурних підрозділів, нач. тендерного відділу, гол. бухгалтер

3.

Придбати в профілактичних цілях для працівників факультету екології и хімічної технології, плав. басейну, зайнятих на роботах у шкідливих умовах праці, “Энтеросгель”.1,5
Попередження професійних захворювань


1-й кв.

Проректор з АГР, нач. відділу ОП, нач. тендерного відділу,

гол. бухгалтер.

4.

Провести заміну пошкодженого

облицювання лабораторних столів і столів в витяжних шафах в лабораториях 7-го навчального корпусу (120 кв.м ).5,0
Попередження виробничого травматизму


1-й кв.

Проректор з АГР, декан ФЕХТ, прораб групи кап. ремонту, нач. тендерного відділу,

гол. бухгалтер.

5.

Придбати і установити в майстерні модернізований токарно-гвинторізний верстат для обробки металу – 1 од.
20,0
^ Попередження виробничого травматизму,

поліпшення умов праці

2-й кв.

Проректор з АГР, зав. майстернями, нач. тендерного відділу, гол. бухгалтер.

6.

Виконати роботи з обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації, складання переліку необхідних робіт з усунення ушкоджень будівельних конструкцій навчального корп/ № 2.32,5
Попередження аварійних ситуацій, руйнування будівель


2-й кв.

Проректор з АГР, гол. інженер, нач. тендерного відділу,

гол. бухгалтер

7.

Виконати роботи з обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації, складання переліку необхідних робіт з усунення ушкоджень будівельних конструкцій гаражу.7,5
^ Попередження аварійних ситуацій, руйнування будівель


3-й кв.

Проректор з АГР, гол. інженер, нач. тендерного відділу,

гол. бухгалтер

8.

Виконати роботи з обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації, складання переліку необхідних робіт з усунення ушкоджень будівельних конструкцій спортивного залу.9,8
Попередження аварійних ситуацій, руйнування будівель


3-й кв.

Проректор з АГР, гол. інженер, нач. тендерного відділу,

гол. бухгалтер

9.

Придбати пилососи для очищення книг від пилу в бібліотеку – 3 од.2,5
^ Попередження професійних захворювань


2-й кв.

Проректор з АГР, директор бібліотеки, нач. тендер. відділу, гол. бухгалтер.

10.

^ Придбати пересувну аспираційну установку для деревообробної ділянки – 1 од.5,0
Попередження професійних захворювань


2-й кв.

Проректор з АГР, виконроб групи кап. ремонту, нач.

тендерного відділу,

гол. бухгалтер.

11.

Провести періодичний медичний огляд окремих категорій працівників, зайнятих на роботах в шкідливих умовах праці.2,0
^ Попередження професійних захворювань


2-й кв.

Нач. відділу кадрів, кер. підрозділів, нач. відділу ОП, гол. бухгалтер

12.

^ Придбати і установити фрезерний верстат на деревообробній дільниці групи капітального ремонту – 1 од.22,0
^ Попередження виробничого травматизму,

поліпшення умов праці


2-й кв.

Проректор з АГР, виконроб групи кап. ремонту, нач.

тендерного відділу,

гол. бухгалтер.

13.

Придбати і установити свердлювально - пазовальний верстат на деревообробній дільниці групи капітального ремонту – 1 од.17,0
^ Попередження виробничого травматизму,

поліпшення умов праці


2-й кв.

Проректор з АГР, виконроб групи кап. ремонту, нач.

тендерного відділу,

гол. бухгалтер.

14.

Придбати засоби виміру струму,

опорострумовимірювальні кліщі 2 од., мегомметр 2 од.
3,0
Попередження виробничого травматизму


2-й кв.

Проректор з АГР, гол. енергетик, нач.

тендерного відділу,

гол. бухгалтер.

15.

Обладнати підлогу на робочому в приміщенні теплового пункту навчального корпусу № 10.5,0
^ Попередження виробничого травматизму,

поліпшення умов праці


2-й кв.Проректор з АГР, виконроб групи кап. ремонту, нач.

тендерного відділу,

гол. бухгалтер.

16.

Придбати медичні аптечки у кількості 200 шт. для структурних

підрозділів університету.5,0


Попередження професійних захворювань


3-й кв

Проректор з АГР, нач. відділу ОП, керівники структурних підрозділів, нач. тендерного відділу, гол. бухгалтер

17.

^ Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок університету напругою понад 1000 В - АПС-3.
7,0
Виконання вимог ПТЕ ЕС і ПБЕ ЕС.


3-й кв

Проректор з АГР, гол. енергетик, нач. тендерного відділу, гол. бухгалтер.

18.

^ Придбати і установити в майстерні модернізований рейсмусний верстат – 1 од.20,0
Попередження виробничого травматизму,

поліпшення умов праці


3-й кв

Проректор з АГР, зав. майстернями, нач. тендерного відділу, гол. бухгалтер.

19.

Виконати монтаж загально обмінної вентиляції в гурт. № 2
2,0
^ Виконання вимог санітарних правил


3-й кв

Проректор з АГР, виконроб служби вент., нач. тендерн. відділу, гол.бухгалт.

20.

^ Виконати монтаж загально обмінної вентиляції в плав. басейні.3,0
Виконання вимог санітарних правил


3-й кв

Проректор з АГР, зав. плав. басейном, виконроб служби вентіл, нач тенд. від., гол. бух.

21.

^ Виконати реконструкцію підлоги в приміщеннях обчислювального центру №№ 1,2,3,3а,4.20,0
Попередження виробничого травматизму, травматизму серед студентів


3-й кв

Проректор з АГР, виконроб групи кап. ремонту, нач. тендерного відділу,

гол. бухгалтер.

22.

Виділити приміщення і обладнати душову на студмістечку для робітників групи капітального ремонту.20,0
^ Виконання вимог санітарних правил,

поліпшення умов праці


3-й кв

Проректор з АГР, виконроб групи кап. ремонту, нач. тендерного відділу,

гол. бухгалтер.

23.

Розробити проекти на посилення будівельних конструкцій:

7-го гуртожитку35, 0
Попередження аварійних ситуацій, руйнування будівель

4-й кв

Проректор з АГР, гол. інженер, нач. тендерного відділу,

гол. бухгалтер.

24.

Провести лабораторний і інструментальний контроль факторів виробничого середовища на робочих місцях (вибірково).3,0
^ Попередження професійних захворювань
На протязі року

Проректор з АГР,

нач. відділу ОП, нач. тендерного відділу,

гол. бухгалтер.

25.

Забезпечити безкоштовно молоком окремі категорії працівників, зайнятих на роботах в шкідливих умовах праці.24,0
Попередження професійних захворювань
На протязі року

Проректор з АГР, нач. підрозділів, нач. тендерного відділу,

гол. бухгалтер.
ВСЬОГО: 305,8 тис. грн.

Схожі:

Зміниідоповненн я iconЗміниідоповненн я
У другій частині п. 4 виключити слова „ а також пенсіонерів, які працювали в університеті понад 15 років І на даний момент ніде не...
Зміниідоповненн я iconЗміниідоповненн я
У другій частині п. 4 виключити слова „ а також пенсіонерів, які працювали в університеті понад 15 років І на даний момент ніде не...
Зміниідоповненн я iconЗміниідоповненн я
Про виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Доннту у 2006 році І затвердження змін І доповнень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи