2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні icon

2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні
Скачати 120.03 Kb.
Назва2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні
Дата28.07.2012
Розмір120.03 Kb.
ТипЗакон

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного й екологічного права


ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
В УКРАЇНІПрограма

спецкурсу для студентів юридичного факультету,
що навчаються для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр права»Львів-2007


Тема 1. Соціальне страхування як правова категорія

Соціальне страхування як основний напрям соціальної політики сучасних держав. Вплив типу соціальної політики на види і роль соціального страхування у державі. Значення соціального страхування в сучасній соціальній політиці України.

Соціальне страхування як багатоаспектне поняття. Поняття соціального страхування як правової категорії. Ознаки соціального страхування. Відмінність соціального страхування від інших видів страхування.

Види соціального страхування: державне і недержавне. Пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, медичне страхування як різновиди соціального страхування.

Принципи соціального страхування: поняття та види. Вплив принципів на формування та розвиток системи соціального страхування.


^ Тема 2. Соціальне страхування як інститут права і законодавства

Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні.

Соціальне страхування як правовий інститут, напрями його наступного розвитку та вдосконалення. Структура інституту соціального страхування в Україні. Проблема галузевої належності правових норм, що становлять правовий інститут соціального страхування.

Система нормативно-правових актів, що регулюють соціальне страхування в Україні. Роль актів фондів соціального страхування у регулюванні відносин соціального страхування.


^ Тема 3. Об’єкти соціального страхування

Страховий ризик – об’єкт соціального страхування. Страховий ризик як різновид соціального ризику. Ознаки страхових ризиків.

Види страхових ризиків. Співвідношення страхового ризику і страхового випадку. Порядок встановлення, фіксації і підтвердження страхових випадків.


^ Тема 4. Суб’єкти соціального страхування

Поняття та ознаки суб’єктів соціального страхування. Види суб’єктів системи соціального страхування України.

Застраховані особи як суб’єкти соціального страхування. Підстави набуття статусу застрахованої особи. Правове значення свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Поняття та види страхувальників. Порядок набуття статусу страхувальника. Співвідношення понять «страхувальники» і «платники страхових внесків».

Страховики у системі соціального страхування України. Види страховиків та особливості правового статусу окремих страховиків. Роль держави у системі соціального страхування України.


^ Тема 5. Правовідносини соціального страхування

Поняття, ознаки та види правовідносин соціального страхування. Місце правовідносин соціального страхування у предметі права соціального забезпечення. Зв’язок правовідносин соціального страхування із предметом регулювання інших галузей права.

Соціально-забезпечувальні правовідносини у системі соціального страхування, їх види. Структура соціально-забезпечувальних правовідносин у системі соціального страхування: суб’єкти, об’єкти, зміст.

Процедурні відносини у системі соціального страхування, їх особливості. Суб’єкти, об’єкти та зміст процедурних правовідносин у системі соціального страхування.

Соціально-страхові правовідносини, їх елементи.


^ Тема 6. Страхові внески на соціальне страхування. Інші джерела формування коштів соціального страхування

Поняття страхових внесків, їх відмінність від податків та інших обов’язкових зборів і платежів. Актуарні розрахунки розміру страхових внесків. Порядок нарахування і сплати страхових внесків.

Облік страхових внесків страховиками. Система персоніфікованого обліку страхових внесків. Єдиний реєстр платників страхових внесків. Контроль за сплатою страхових внесків.

Інші джерела формування коштів соціального страхування. Роль держави у формуванні коштів соціального страхування.


^ Тема 7. Види соціального забезпечення, що надаються у системі соціального страхування

Поняття страхових виплат, їх ознаки. Види страхових виплат. Проблеми розмежування видів страхових виплат та відмежування їх від інших видів соціального забезпечення. Особливості інших видів соціального забезпечення у системі соціального страхування.

Страхові пенсії: поняття, ознаки, види. Співвідношення страхових пенсій та інших пенсійних виплат. Чинники, що впливають на розмір страхових пенсій. Порядок нарахування і виплати страхових пенсій.

Поняття, види та особливості страхових допомог. Органи, що виплачують страхові допомоги. Порядок нарахування і виплати страхових допомог.

Соціальне обслуговування у системі соціального страхування. Особливості здійснення соціального обслуговування застрахованих осіб.


^ Тема 8. Нагляд і контроль у системі соціального страхування

Поняття і завдання нагляду і контролю у системі соціального страхування. Державний контроль за діяльністю страховиків. Органи, що здійснюють державний контроль у системі соціального страхування.

Громадський контроль за діяльністю страховиків, його правове значення.


^ Тема 9. Відповідальність за порушення законодавства про соціальне страхування

Поняття, ознаки та види відповідальності за порушення законодавства про соціальне страхування.

Відповідальність страховиків та їх посадових осіб. Відповідальність страхувальників за порушення порядку нарахування і сплати страхових внесків. Відповідальність застрахованих осіб. Відповідальність інших суб’єктів системи соціального страхування.


Рекомендована література:

 1. Андреев В.С. Правоотношения по государственному социальному страхованию в СССР. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962.

 2. Белінська О.Г. Державне управління видатками Пенсійного фонду України: Автореф. дис… канд. наук з держ. управління. – К., 2003. – 18 с.

 3. Бессараб В., Грушко Л. Актуарні пенсійні розрахунки: страховий стаж // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 7. – С. 10-19.

 4. Бессараб В., Грушко Л. Актуарні розрахунки солідарної пенсійної системи // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 3. – С. 13-20.

 5. Бідак В. Складові системи державного регулювання соціального розвитку і соціального захисту // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 1. – С. 35.

 6. Білик І. Право на призначення пенсій за віком на пільгових умовах у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування // Право України. – 2005. – № 8. – С. 93.

 7. Білоусов В. Огляд зарубіжного досвіду в сфері реформування системи пенсійного забезпечення. Перспективи для України // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 3. – С. 39.

 8. Боднарук М. Суб’єкти правовідносин у сфері державного соціального страхування // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2001. – № 5.

 9. Боднарук М.І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку. – Чернівці: Рута, 2002. – 246 с.

 10. Відлога Д.О. Пенсійна реформа та спрощена система оподаткування: генезис законодавства // Держава та регіони. – 2005. – № 2. – С. 146.

 11. Гуменюк І.О. Правові основи становлення соціального страхування в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 2001. – 19 с.

 12. Дербишев Р. Проблемы правового регулирования уплаты обязательных взносов плательщиками единого налога // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 104.

 13. Дрозд І., Дрозд М., Семко О. Втрати держави внаслідок виробничого травматизму із смертельними наслідками // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 5. – С. 23-29.

 14. Жадан С.В. Правові акти управління у сфері соціального страхування // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3. – С. 206-215.

 15. Жадан С. В. Проблеми суміщення державою функцій управління цільовими страховими фондами та державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 4. – С. 181–186.

 16. Закревський В. Система загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні. Проблеми та шляхи розвитку // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 5. – С. 27-35.

 17. Иваненко В. А., Иваненко В. С. Социальные права человека и социальные обязанности государства: международные и конституционные правовые аспекты. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 404 с.

 18. Кікіна С. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та його відмінність від системи оподаткування // Право України. – 2005. – № 8. – С. 110.

 19. Кір’ян Т., Лукович В. Страхова пенсійна виплата – чи можна їй надати більш «цивілізованого» вигляду? // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 3. – С. 

 20. Кір’ян Т., Михайленко Н. Підвищення стимулюючої ролі пенсійної системи в Україні // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 8. – С. 15-20.

 21. Кір’ян Т., Шаповал М., Вітер В. Соціальний захист населення від безробіття // Україна: аспекти праці. – 1998. – № 4. – С. 16-22.

 22. Коробенко Н. Поняття пенсійних правовідносин у контексті сучасної пенсійної реформи // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 12. – С. 170.

 23. Коцюба О., Резнікова Ю., Резніков С. Дослідження процесу реформування пенсійної системи України в частині запровадження професійних пенсійних системи // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 5. – С. 25-33.

 24. Коцюба О., Резнікова Ю., Резніков С. Проблемні аспекти соціального страхування на випадок безробіття старших вікових груп населення // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 6. – С. 26-29.

 25. Кременчук І. Особливості запровадження накопичувальних пенсійних фондів в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 111-113.

 26. Куліков Ю., Михайленко Н. Механізм удосконалення пенсійної системи в контексті побудови соціальної держави // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 3. – С. 21-25.

 27. Куліков Ю., Михайленко Н. Окремі соціальні аспекти впровадження пенсійної реформи // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 8. – С. 29-31.

 28. Кульчицька О. І. Особливості правого статусу соціальних страхових фондів // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – 2006. – Вип. 42. – С. 238–243.

 29. Кульчицька О. І. Поняття суб’єктів права соціального забезпечення // Вісник Львівського університету. – Сер. юрид. – 2004. – Вип. 39. – С. 361–366.

 30. Левін П. Удосконалення соціального страхування від нещасного випадку – умова збереження трудового потенціалу // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 2. – С. 21-28.

 31. Логачова Л., Котов Є., Прогнімак О. До питання запровадження єдиного соціального внеску в Україні // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 6. – С. 13-18.

 32. Мазур Т. Державні цільові позабюджетні фонди: поняття, ознаки та правова природа // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 12. – С. 36.

 33. Мамедов А. А. Государство и страхование // Государство и право. – 2004. – № 10. – С. 75–83.

 34. Мельник С., Гаврюшенко Г., Шубєнок С. Демографічна ситуація в Україні: стан, головні проблеми та способи їх вирішення // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 4. – С. 22.

 35. Михно О. Правовое положение фондов в украинском законодательстве // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2001. – № 3.

 36. Надточій Б. Три удари по пенсійній реформі – що робити далі? // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 6. – С. 8-12.

 37. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів: Монографія. – Чернівці: Рута, 2004. – 376 с.

 38. Новіков В. Актуальні питання реформування системи соціального захисту населення // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 4. – С. 6-11.

 39. Новікова О. Концепція соціальної політики України: Проблеми і шляхи вирішення // Соціальна праця і соціальна робота. – 1998. – № 1-2.

 40. Олефір О. Плюралізм соціального страхування як фактор розвитку економіки // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 4. – С. 44.

 41. Павленко Ю. Світовий досвід функціонування систем соціального страхування. Уроки для України // Україна: аспекти праці. – 2002. - № 6. – С. 30.

 42. Папієв М. Міжнародний досвід реформування пенсійного забезпечення // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 1. – С. 3.

 43. Пожидаєва М. До питання про правове регулювання сплати страхових внесків платниками єдиного податку // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 57.

 44. Прилипко С. Солідарні засади у соціальному забезпеченні // Право України. – 2003. – № 1. – С. 83.

 45. Пришва Н. Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. – К., 2004. – 39 с.

 46. Пушкіна О.В. Розвиток соціального законодавства та юридичні проблеми забезпечення соціальних прав людини і громадянина в Україні // Держава та регіони. – 2004. – № 2. – С. 16.

 47. Ричік Л. Пенсійна реформа та її фінансові наслідки // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 5. – С. 19-27.

 48. Руденко В.М. Фінансово-правові основи соціального захисту населення: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 1999. – 18 с.

 49. Рудик В. Про проблемні питання нормативного гарантування права на соціальний захист // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 37.

 50. Рудик В. Соціальний захист громадян: до питання про понятійно-термінологічний склад у теорії та законодавстві // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 97-100.

 51. Сандлер Д. Проблеми і перспективи становлення сучасної системи пенсійного забезпечення в РФ та Україні // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 7. – С. 10-13.

 52. Сергієнко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 1. – С. 31.

 53. Сивак С. М. Пенсійне страхування та пенсійна реформа: теоретичні основи // Право України. – 1999. – № 10. – С. 61-63.

 54. Сивак С. М. Організаційно-правові основи недержавного пенсійного забезпечення // Право України. – 1999. – № 1. – С. 119-121.

 55. Сивак С. М. Професійні недержавні пенсійні системи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VII регіональної наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 235-237.

 56. Синчук С. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення // Право України. – 2003. – № 3. – С. 55–59.

 57. Стичинський Б. Щодо галузевої належності інституту недержавного пенсійного забезпечення // Право України. – 2003. – № 8. – С. 93–97.

 58. Стожок Л. Напрями вдосконалення системи державного пенсійного страхування в Україні // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 1. – С. 13-18.

 59. Татаренко Г. Моделі соціального страхування в контексті історії // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – С. 69.

 60. Татаренко Г. Пенсионные схемы как базовый элемент организации негосударственного пенсионного обеспечения // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 107.

 61. Тищенко О.В. Досвід моделювання пенсійних систем країн Західної та Південно-східної Європи: загальна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 2. – С. 55-60.

 62. Тищенко О.В. Пенсійна реформа в Україні: запровадження загальнообов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 3. – С. 49-57.

 63. Ткаченко Л. Пенсійна реформа в Україні: крок уперед, два кроки назад // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 8. – С. 13-18.

 64. Ткаченко Л. Проблеми цільового використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування та можливості зниження страхових тарифів в Україні // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 8. – С. 21-26.

 65. Шинкаренко Л.О. Законодавче регулювання у сфері соціального захисту: вітчизняний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 9. – С. 107.

 66. Шумна Л. Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: поняття та їх значення для соціального забезпечення // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 64.

 67. Юрій С. І., Шаварина М. П., Шаманська Н. В. Соціальне страхування. – К.: Кондор, 2004. – 464 с.

 68. Юрков М.О. Участь підприємства у соціальному забезпеченні працівника (онтологічний аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 10. – С. 127.Законодавство:

  1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

  2. Основи законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – Ст. 121.

  3. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року № 1058-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49–51. – Ст. 376.

  4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.

  5. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 року № 1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – Ст. 171.

  6. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 14. – Ст. 71.

  7. Закон України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 року № 803-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 170.

  8. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1997. – № 30. – Ст. 8.

  9. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003 року № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 47–48. – Ст. 372.

  10. Закон України про Державний бюджет на відповідний рік.

  11. Указ Президента України “Про Положення про Пенсійний фонд України” від 1 березня 2001 року № 121/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – С. 30. – Ст. 350.

  12. Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності “Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 9 липня 2001 року № 21 // Праця і зарплата. – 2001. – № 31.Схожі:

2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні iconСтаття Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його завдання
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі Основи) відповідно до Конституції України...
2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні iconТема Сутність, принципи І роль соціального страхування
Поняття та необхідність загальнообов’язкового державного соціального страхування. Види загальнообов’язкового державного соціального...
2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні iconВиди організаційно правових форм соціального забезпечення. Суб’єкти соціального страхування
Від чого залежить розмір страхових внесків на пенсійне страхування, які сплачуються найманими працівниками до пенсійного фонду
2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні iconКафедра страхування
Метою дисципліни є послідовне засвоєння знань з організації та фінансового забезпе­чення соціального страхування
2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні iconІнструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Затверджено Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19. 09. 2001 року №37
2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні iconІнструкція про порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Затверджено Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19. 09. 2001 року №37
2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні iconОбов’язкове авіаційне страхування в Україні
Перше законодавче запровадження в Україні авіаційного страхування було здійснено Повітряним кодексом в главі ХVІІ “Авіаційне страхування”....
2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні iconПро затвердження Інструкції про порядок забезпечення застрахованих осіб І членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, які придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Витяг) Із змінами І доповненнями,
Постановами правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні iconКонспект лекцій з дисципліни " соціальне страхування "
Тема 4 Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань
2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні iconЛекція 12. Страхування І страховий ринок
Страхування є самостійною сферою фінансової системи. Включаючи сферу страхування до фінансової системи, ми виходимо з того, що економічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи