Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/4
Дата07.06.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ИНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


з курсу "Управлінський облік" (для студентів заочної


форми навчання спеціальності 7.050106 - „Облік і аудит”)


Харків - ХНАМГ- 2006

Методичні вказівки та індивідуальне завдання з курсу "Управлінський облік" (для студентів заочної форми навчання спеціальності “Облік і аудит”). - Укл.: Власова О.Є. - Харків: ХНАМГ,2006.- _____ с.


Укладач: доц., канд.екон.наук О.Є. Власова


Рецензент : доц., канд. екон. наук Карпушенко М.Ю.


Рекомендовано кафедрою "Обліку та аудиту", протокол № _____ від _________________2006.

Вступ


В умовах ринкової системи господарювання управління витратами на підприємстві тісно пов'язано з фінансовим управлінням. Це досягається, зокрема, завдяки бюджетуванню витрат, тобто побудовою на підприємстві системи бюджетного планування, контролю та аналізу витрат і фінансових ресурсів як підсистеми управлінського обліку.

Впровадження бюджетування ресурсів забезпечує досягнення таких переваг:

- планування бюджетів структурних підрозділів дає більш точні дані щодо обсягів та структури витрат, які передбачається досягнути за період;

- затвердження місячних (квартальних, річних) бюджетів надає структурним підрозділам більшу самостійність у витрачанні фонду оплати праці, що підвищує матеріальну зацікавленість робітників в успішному виконанні планових завдань;

- спрощення системи контролю бюджетних засобів дозволяє зменшити невиробничі витрати робочого часу економічних служб підприємства;

- вводиться більш строгий режим економії витрат та фінансових ресурсів підприємства, що особливо важливо для виходу з економічного кризису.

Ці методичні вказівки в короткій та доступній формі дозволяють ознайомитися з теоретичними аспектами бюджетного планування в системі управлінського обліку, а виконання запропонованих завдань сприятиме набуттю практичних навиків у сфері організації та ведення управлінського обліку.

^ 1. Сутність і характеристика бюджетування


Бюджетування – процес планування майбутніх операцій фірми і оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів.

^ Мета бюджетування:

- здійснення періодичного планування;

- забезпечення координації, кооперації та комунікації;

- змусити менеджерів кількісно обґрунтувати їх плани;

- створення основи для оцінки і контролю виконання;

- забезпечення усвідомленості витрат, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- виконання вимог законів і контрактів;

- мотивація робітників шляхом орієнтації на досягнення мети організації.

Господарська діяльність планується за допомогою бюджетів – фінансових документів, які створюються до того, як заплановані дії виконуються. Тобто бюджет – це план майбутніх операцій, який відображає очікувані результати та розподіл ресурсів у кількісному (переважно в грошовому) вираженні.

^ Функції бюджетів:

- оперативне планування;

- координування підрозділів і різних видів діяльності підприємства;

- контроль поточної діяльності;

- забезпечення своєчасного виконання завдань та стимулювання керівників для досягнення мети своїх центрів відповідальності;

- основа для аналізу діяльності підприємства.

Як і будь-яке явище бюджетування має свої позитивні й негативні сторони.

^ Достоїнства бюджетування:

- має позитивну дію на мотивацію і настрій колективу;

- дозволяє координувати роботу підприємства в цілому;

- аналіз бюджетів дозволяє своєчасно вносити коректуючі зміни;

- дозволяє вчитися на досвіді складання бюджетів минулих періодів;

- дозволяє удосконалити процес розподілу ресурсів;

- сприяє процесам комунікацій;

- допомагає менеджерам низової ланки зрозуміти свою роль в організації;

- дозволяє співробітникам-новачкам зрозуміти "напрям руху" підприємства, допомагаючи їм адаптуватися в новому колективі;

- служить інструментом порівняння досягнутих і бажаних результатів.

До недоліків бюджетування відноситься:

- різне сприйняття бюджетів у різних людей (наприклад, бюджети не завжди здатні допомогти у вирішенні повсякденних, поточних проблем, не завжди відображають причини подій і відхилень, не завжди враховують зміни умов; крім того не всі менеджери володіють достатньою підготовкою для аналізу фінансової інформації);

- складність і дорожнеча системи бюджетування;

- якщо бюджети не доведені до кожного співробітника, то вони не роблять практично ніякого впливу на мотивацію і результати роботи, а натомість сприймаються виключно як засіб для оцінки діяльності працівників і відстежування помилок;

- бюджети вимагають від співробітників високої продуктивності праці; у свою чергу, співробітники протидіють цьому, прагнучи мінімізувати своє навантаження, що призводить до конфліктів, викликає стан пригніченості, страху, а отже, знижує ефективність роботи;

- суперечність між досяжністю цілей і їх стимулюючим ефектом: якщо досягти поставлених цілей дуже легко, то бюджет не має стимулюючого ефекту для підвищення продуктивності; якщо досягти цілей дуже складно, стимулюючий ефект пропадає, оскільки ніхто не вірить у можливість досягнення цілей.

Але незважаючи на перераховані недоліки, система бюджетів дозволяє керівнику наперед оцінити ефективність управлінських рішень, оптимальним чином розподілити ресурси між підрозділами, намітити шляхи розвитку персоналу і уникнути кризової ситуації.

^ Часові рамки. Бюджети часто складаються на рік, з детальнішим розбиттям по кожному місяцю. Проте бюджет може охоплювати будь-який вибраний період, вибір якого значною мірою залежить від галузі й конкретної компанії. Якщо стан компанії і галузі відносно стабільний, то періоди планування, як правило, охоплюватимуть триваліший період, ніж ті, що формуються в умовах нестабільності.

Деякі компанії розробляють детальний бюджет на майбутній рік, а також план у загальних рисах на 2-3 роки або на 2-5 років, при цьому ступінь деталізації зменшується.

Бюджетування здійснюється у двох напрямках (рис. 1.1):

1. Підготовка функціональних бюджетів, тобто бюджетів підрозділів підприємства (бюджетних центрів).

2. Розробка стандартів (норм) витрат на виробництво окремих виробів (або послуг).

Взаємозв'язок цих напрямків пов'язаний з тим, що на основі бюджетів окремих підрозділів визначається ставка розподілу їх накладних витрат між окремими видами продукції. На основі бюджетів усів підрозділів готується зведений бюджет підприємства.

Зведений бюджет – це сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів підприємства. Він складається у дві групи:

- операційні бюджети – це сукупність бюджетів витрат та доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про прибутки;

- фінансові бюджети – це сукупність бюджетів, які відображають грошові потоки та фінансовий стан підприємства.

З


Рис. 1.1 - Напрямки бюджетування та види бюджетів


Складання бюджетів передбачає проведення наступних заходів (рис. 1.2):

- доведення основних напрямків політики компанії особам, які відповідають за підготовку бюджетів;

- визначення обмежуючих факторів;

- підготовка бюджету продажу;

- попереднє складання інших операційних бюджетів;

- обговорення бюджетів з вищим керівництвом;

- координація і аналіз обговорених бюджетів;

- затвердження бюджетів.

Рис.1.2 - Процес побудови системи бюджетування на підприємстві


Рис. 1.3 - Процедура складання бюджетів


^ 2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних

контрольних завдань


За кожним студентом закріплюються два номери контрольних питань та варіант завдання згідно з двома останніми цифрами номера залікової книжки. Перші цифри означають номери контрольних питань, третя – номер варіанта завдання.

Наприклад, 2, 31, 0 означає: контрольні питання № 2 і № 31, а також варіант завдання № 0.


Індивідуальне закріплення контрольних завдань представлено в табл. 2.1


Таблиця 2.1 - Номери питань і варіанти завдання для виконання контрольної роботи

Дві останні цифри залікової книжки

Номера питань та варіанта завдання

Дві останні цифри залікової книжки

Номера питань та варіанта завдання

01 або 51

1, 15, 0

26 або 76

3, 29, 1

02 52

2, 23, 1

27 77

6, 33, 7

03 53

1, 34, 5

28 78

8, 38, 0

04 54

2, 46, 8

29 79

12, 42, 3

05 55

3, 29 4

30 80

14, 34, 7

06 56

13, 47, 6

31 81

15, 32, 6

07 57

4, 31, 7

32 82

16, 27, 4

08 58

7, 34, 3

33 83

27, 35, 8

09 59

10, 48, 9

34 84

26, 18, 5

10 60

9, 36, 2

35 85

23, 34, 1

11 61

11, 28, 6

36 86

17, 22, 0

12 62

5, 31, 4

37 87

2, 21 4

13 63

9, 47, 9

38 88

3, 46, 9

14 64

20, 33, 2

39 89

5, 14, 2

15 65

25, 48, 8

40 90

7, 48, 2

16 66

30, 46, 3

41 91

10, 31, 5

17 67

40, 43, 4

42 92

9, 44, 3

18 68

42, 45, 8

43 93

15, 40, 5

19 69

45, 47, 5

44 94

19, 30, 6

20 70

17, 37, 1

45 95

30, 48, 8

21 71

19, 36, 0

46 96

17, 33, 1

22 72

21, 39, 6

47 97

12, 32, 7

23 73

32, 40, 2

48 98

10, 41, 2

24 74

35, 44, 9

49 99

16, 28, 9

25 75

37, 24, 4

50 100

2, 29, 4


Виконання завдання передбачає:

1. На основі представленої інформації скласти бюджет продажу продукції за другий квартал за формою, наведено в додатку 1. Загальні обсяги реалізації продукту А і продукту Б визначаються, виходячи з представленої питомої ваги продажу цих продуктів у загальному обсязі реалізації підприємства "Нарус".

2. Виходячи з визначених обсягів продажу продуктів А та Б, а також розміру доходу, який передбачається отримати, а також затвердженої на підприємстві розрахункової політики, необхідно визначити графік погашення дебіторської заборгованості покупцями продукції. При визначенні величини надходжень від покупців за місяцями треба враховувати дебіторську заборгованість, яка існує на початок звітного місяця.


Приклад, необхідно розрахувати величину надходжень грошових коштів у квітні при існуванні наступної розрахункової політики на підприємстві: у місяці продажу – отриманню належить 60 % загальної величини дебіторської заборгованості за квітень; 35 % - належить до отримання у наступному місяці після місяця продажу; 5 % - є безнадійною заборгованістю.


^ Розрахунок величини надходжень від покупців за квітень, тис.грн.

Показник

Квітень

Розрахунок

1.Дебітори на початок квітня

10,002. Дебіторська заборгованість за продукцію, яка реалізована в квітні

278,3

Дані бюджету продажу

3. Усього дебіторська заборгованість, тис.грн.

288,3

10,0 + 278,3

4.Погашення дебіторської заборгованості за:  

4.1-березень

8,75

((10,0 Ч 100%)/40 %) Ч 35 %

4.2- квітень

166,98

278,6 Ч 60 %

5. Загальна сума надходження грошових коштів

175,73

8,75 + 166,98

6. Дебіторська заборгованість на кінець квітня

112,57

288,3 – 175,73


Аналогічно, розраховуються в графіки погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.

3. На основі бюджету продаж складається бюджет виробництва, мета якого - розрахувати обсяги виробництва різних видів продукції, виходячи з планових обсягів продажів (результатів розрахунку попереднього бюджету) і цільового залишку запасів готової продукції. По кожній позиції товарної номенклатури бюджет виробництва розраховується як:

Розміри залишків запасів розраховуються виходячи з встановлених на підприємстві лімітів.


^ Приклад. На підприємстві затверджені наступні ліміти залишків запасів продукту 1 на складі: 2 % від обсягу продажу, запланованого на наступний місяць.

Бюджет виробництва, тис.шт.

Проказники

Січень

Лютий

Березень

1-й квартал

Бюджет продажу

10,0

5,0

6,2

21,2

мінус Початкові запаси готової продукції

0,5

0,2

0,1

0,5

плюс Кінцеві запаси готової продукції

0,2 (10,0 Ч 2 %)

0,1

0,124

0,124

Бюджет виробництва

9,7 (10,0 – 0,5 + 0,2)

4,9

6,224

20,824


Початкові залишки запасів готової продукції на складі розподіляються між окремими видами продукції пропорційно питомій вазі товарів у загальному обсягу реалізації. Собівартість залишків запасів, які є на складі станом на 01 квітня, розраховується за собівартістю, рівною собівартості готової продукції, виробленої за квітень.

4. Бюджет виробництва є основою для складання бюджету закупки сировини для виробництва продукції, в якому визначаються потреби в сировині й матеріалах для виробництва запланованої кількості продукції. Його складають, виходячи з даних про планові цехові обсяги випуску (попередній бюджет) по всій номенклатурі продукції та нормативів витрат сировини на одиницю продукції кожного найменування..

Бюджетні показники для окремих елементів виробничих витрат по кожному виду продукції розраховуються як:


^ Бюджетний обсяг виробництва Ч норматив витрат сировини на виробництво одиниці продукції


Нормативи, що формують бюджети витрат, повинні бути реально досяжними при достатньо високій ефективності роботи, тобто вони повинні включати деякий відсоток втрат, неминучих за існуючих умов і технології виробництва. Включення в нормативи і бюджети очікуваних втрат сировини дозволить керівництву контролювати рівень реальних втрат і, якщо він перевищить бюджетний, оперативно вжити заходи до виправлення ситуації.

Дані формуються як в натуральних одиницях, так і в грошовому вираженні, за нормативними цінами.


^ Приклад. На підприємстві встановлені наступні нормативи витрачання сировини на виробництво продукту 1: на 1 шт. продукту передбачається:

  • 0,5 кг матеріалу 1 за ціною 25,0 грн./кг;

  • - 0,2 кг матеріалу 2 за ціною 10,0 грн./кг;

  • 0,1 кг матеріалу 3 за по ціною 128 грн./кг.

Показники

Продукт 1

тис.кг

тис.грн.

Кількість готової продукції, що повинна бути вироблена, тис.шт.

9,7

Витрати матеріалу 1

4,85

121,25

Витрати матеріалу 2

1,94

19,4

Витрати матеріалу 3

0,91

116,48

Усього витрат сировини

7,7

257,13


При здійсненні планування витрат сировини необхідно враховувати вартість сировини, яка вже пройшла первинну обробку (незавершене виробництво на початок періоду), і сировини, яка буде знаходитися у незавершеному виробництві на кінець періоду. Розрахунок витрат сировини здійснюється аналогічно розрахунку показників бюджету виробництва.

5. Як і розглянутий вище бюджет витрат основних матеріалів, бюджет прямих трудових витрат базується на даних бюджету виробництва і нормативах витрат праці основних робітників на виготовлення кожного виробу.

Окремо плануються витрати на соціальні заходи - нарахування у Пенсійний фонд та фонди соціального страхування (загальний розмін нарахувань дається у завданні).

Дані формуються як в натуральних одиницях (нормо-годинах), так і в грошовому вираженні, за нормативними ставками заробітної платні.

При розрахунку графіку погашення кредиторської заборгованості з основними робітниками необхідно враховувати, що в розряд такої заборгованості не входить заборгованість підприємства по здійснених нарахуваннях перед Пенсійним фондом та фондами соціального страхування, які є додатковими витратами підприємства.

6. Бюджет накладних витрат представляє дані щодо виробничих накладних витрат підприємства, які будуть понесені на виробництво запланованої кількості готової продукції. Номенклатура статей накладних витрат (це відноситься і до невиробничих накладних витрат) для цілей бюджетування визначається особливостями діяльності компанії, а також аналітичними і контрольними потребами керівництва. Керівництвом також встановлюються бюджетні ставки їх розподілу, виходячи з аналізу факторів, що впливають на виникнення і розмір накладних витрат. У завданні всі виробничі накладні витрати розділені, виходячи із залежності їх розміру від зміни обсягів виробництва продукції – постійні й змінні. У завданні передбачається розрахунок розміру змінних накладних витрат, виходячи з трудомісткості (тис. нормо/год.) виробничої програми (показник бюджету витрат на оплату праці) та бюджетної ставки витрат, розрахованої на 1 нормо/год.

Розрахунок показника змінних виробничих накладних витрат здійснюється за формулою:


^ Трудомісткість виробничої програми Ч ставка змінних виробничих накладних витрат на 1 нормо/год.


У процесі розрахунку загальної величини виробничих накладних витрат передбачається також розрахунок показника "грошових виплат", тобто показника накладних витрат, які призведуть до зменшення грошових коштів у періоді. При цьому слід відмітити, що витрати підприємства, пов'язані з амортизацією устаткування, є витратами, які нараховуються, тобто витратами, які не пов'язані зі зменшенням грошових коштів підприємства. Показник "грошових виробничих накладних витрат" необхідно враховувати при створенні бюджету руху грошових коштів за період, що планується.

7. Розрахунок калькуляції виробничої собівартості реалізованої готової продукції за період, що аналізується, передбачає визначення величини виробничих витрат, які можуть бути віднесені на фінансовий результат діяльності підприємства за період. При визначенні собівартості реалізованої продукції за період використовується метод ФІФО, тобто метод оцінки запасів, який базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), при вибутті оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.


^ Приклад. Вихідні дані про рух товару А за місяць:

Дата

Показник

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн.

01.03.2006р.

Залишок на початок місяця

15

10

14.03.2006р.

Придбано

15

12

17.03.2006р.

Продано

10

20

24.03.2006р.

Придбано

17

13

29.03.2006р.

Продано

12

20


Собівартість запасів, що вибули:

17.03.2006 р. 10 од. х 10 = 100 грн.

29.03.2006 р. 5 од. х 10 = 50 грн.

7 од. х 12 = 84 грн.

Всього 234 грн.

Залишок запасів на кінець місяця:

8 од. х 12 = 96 грн.

17 од. х 13 = 221 грн.

Всього 317 грн.


8. При розрахунку показника змінних невиробничих накладних витрат (бюджет комерційних та адміністративних витрат) у завданні встановлюється залежність цих витрат від обсягу реалізованої продукції (бюджет продаж) і бюджетної ставки витрат, розрахованої на одиницю продукції. При складанні бюджету комерційних та адміністративних витрат треба враховувати обмеження відносно грошової складової таких витрат та її подальшого використання при складанні бюджету руху грошових коштів.

9. Бюджет доходів та витрат є документом, що показує, яким чином планова операційна діяльність компанії приведе до формування фінансового результату планового періоду.

Визнання виручки (і, як наслідок цього, прибутку) звичайно базується на принципі нарахування, що означає її відображення у момент виникнення прав на отримання грошових коштів або зобов'язань їх виплатити. Момент цей не завжди співпадає з моментами надходжень і виплат грошових коштів. Крім того, деякі статті бюджету є не грошовими витратами, наприклад, амортизація, які не відображаються у бюджеті руху грошових коштів, але повинні бути враховані при формуванні фінансового результату періоду.

Відзначимо також, що в бюджет доходів та витрат включається бухгалтерська реалізація (без ПДВ) і витрати основних ресурсів, що відносяться до цього обсягу продажів.

Відомості для складання бюджету надходять з наступних документів:

- виручка – з бюджету продажів;

- виробничі витрати на бюджетні продажі – з бюджету виробничої собівартості реалізованої продукції;

невиробничі витрати – з бюджету адміністративних і комерційних витрат.

При розрахунку бюджету доходів і витрат необхідно також враховувати відсотки за кредит, які планує сплатити підприємство в разі використання наданою кредитною лінією. Кредитна лінія використовується тільки у випадку, коли остаток грошових коштів на рахунках підприємства є меншим ніж це передбачено обліковою політикою підприємства.


Приклад. Підприємству відкрита в банку кредитна лінія в розмірі 100 000,0 грн. під 10 % річних. При цьому обліковою політикою передбачено постійне існування ліміту грошових коштів на рахунках у розмірі 3000,0 грн. За результатами розрахунку залишку грошових коштів за липень було визначено дефіцит грошових коштів у розмірі 50 000,0 грн. У зв'язку з цим було прийнято рішення скористатися кредитною лінією.


^ Відсотки за кредит складуть: ((50 000,0 + 3 000,0) Ч 10 %) / 12 місяців = 441,67 грн./мес.


10. При розробці бюджету руху грошових коштів важливо розрізняти моменти, коли виникає право одержати (або зобов'язання заплатити) грошові кошти, і моменти їх реального отримання (або виплати). У бухгалтерському обліку загальноприйнятим є принцип нарахування, відповідно до якого виручка визнається не в момент надходження грошових коштів, а в момент фактичного здійснення операції (отримання або відвантаження товарів). Тому в звіті про прибутки і збитки та бухгалтерському балансі найчастіше бувають відображені саме права отримання або виплати засобів, тоді як в бюджеті про рух грошових засобів – реальні надходження або виплати.

Тому для заповнення бюджету руху грошових коштів використовують показники, які відображено в графіках погашення дебіторської та кредиторської заборгованості, а також бюджетах накладних витрат. Для розробки бюджету руху грошових коштів Також потрібні наступні відомості:

- для розробки графіка платежів необхідна інформація про те, які витрати не впливають на грошовий потік (наприклад, амортизація, доходи і витрати майбутніх періодів); які платежі відносяться до того ж періоду, в якому нараховуються (наприклад, орендна плата), які – в наступному (наприклад, заробітна плата з відрахуваннями, податки), а які – авансом;

- для визначення доходів від продажів слід знати величину дебіторської заборгованості на початок періоду та її зміну за плановий період. Надходження за період складуть (виручка по бюджету продажів повинна бути скоригована на суму ПДВ):


^ Надходження за період = Дебіторська заборгованість на початок періоду + виручка – дебіторська заборгованість на кінець періоду


- за наявності достовірної статистики слід враховувати і середньостатистичний відсоток безнадійних боргів покупців;

- для визначення сум платежів в оплату закупівель слід знати величини кредиторської заборгованості і запасів на початок періоду і їх зміни за період. Платежі в оплату закупівель (обсяг закупівель по бюджету закупівель матеріалів повинна бути скоригована на суму ПДВ) за період складуть:


^ Платежі за період = кредиторська заборгованість на початок періоду + обсяг закупівель за період – кредиторська заборгованість на кінець періоду.

Обсяг закупівель у кредит за період = потреба для даного періоду + запаси на кінець періоду – запаси на початок періоду


- для підготовки бюджету руху грошей слід знати розподіл платежів і надходжень по місяцях, тижнях або днях усередині періоду. При розробці бюджету руху грошових коштів спочатку «розставляються» по клітках-періодах найважливіші платежі, терміни яких відомі наперед, – йдеться про податки, повернення кредитів, виплати найкрупнішим постачальникам, і т.п. Решта витрат планується «за залишковим принципом»;


Приклад. Майже всі українські підприємства сплачують податки по закінченні звітного періоду (ПДВ, податок на прибуток та інші) у строки, які залежать від термінів здачі податкової звітності:

- місячний – сплата податків до 30-го календарного дня наступного місяця;

- квартальний – сплата податків до 50-го календарного дня наступного кварталу.

При цьому сплата зборів у Пенсійний фонд і фонди соціального страхування здійснюється у момент отримання грошових коштів на сплату заробітної плати, тобто в періоді виплати заробітної плати.


- для оцінки реальних платіжних можливостей організації слід знати плановий залишок вільних грошових коштів на початок планованого періоду. Звичайно його величина (хоча б приблизно) буває відома до кінця поточного періоду.

При розв'язанні завдання необхідно враховувати, що податок на прибуток сплачується за результатами кварталу, тобто в бюджеті руху грошових коштів вказується тільки податок на прибуток за перший квартал.

11. Бюджети складаються за формою, наведеною в Додатку.

Перелік контрольних питань


1. Управлінський облік і його місце в інформаційній системі та організації.

2. Історія розвитку управлінського обліку.

3. Розвиток управлінського обліку в Україні.

4. Принципи побудови фінансового та управлінського обліку.

5. Взаємодія управлінського та фінансового обліку в єдиній обліковій системі підприємства.

6. Відмінності управлінського обліку від фінансового обліку.

7. Сутність терміну "витрати підприємства", існуючі методи їхньої класифікації.

8. Класифікація витрат для різних цілей.

9. Класифікація витрат на прямі й накладні витрати, випадки її використання.

10. Сутність класифікації витрат на постійні й змінні, випадки її використання.

11. Поведінка і функція витрат.

12. Склад і класифікація витрат для оцінки товарно-матеріальних запасів.

13. Склад витрат, що характеризує результати фінансово-збутової діяльності підприємства.

14. Класифікація і склад витрат, які пов'язані з організацією діяльності підприємства.

15. Класифікація витрат для забезпечення контролю та регулювання діяльності, випадки її використання.

16. Класифікація методів обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.

17. Характеристика системи позаказного обліку витрат на виробництво та калькулювання.

18. Загальна характеристика попроцесного методу обліку витрат та калькулювання собівартості.

19. Характеристика попередільного методу обліку витрат.

20. Облік витрат по місцях виникнення і центрах відповідальності.

21. Розподіл витрат за видами продукції та окремими структурними підрозділами.

22. Облік витрат за їх видами (економічними елементами).

23. Характеристика повного й часткового обліку витрат, їх відмінності та випадки застосування.

24. Сутність попроцесного калькулювання.

25. Організація обліку та розподілу витрат при попроцесному методі обліку витрат та калькулювання собівартості.

26. Звіт про витрати на виробництво та собівартості продукції.

27. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

28. Нормування витрат.

29. Аналіз відхилень від нормативних витрат в управлінському обліку.

30. Історія виникнення нормативного методу визначення витрат.

31. Сутність системи обліку витрат "стандарт-кост".

32. Аналіз відхилень фактичних витрат від нормативів. Види відхилень.

33. Системи повного нормативного обліку витрат та нормативного обліку змінних витрат.

34. Відмінності системи "стандарт-кост" від нормативного методу обліку витрат.

35. Виникнення і розвиток системи "директ-костінг".

36. Теоретичні засади системи "директ-костінг".

37. Застосування системи "директ-костінг" у вітчизняній практиці.

38. Характеристика системи управлінського обліку.

39. План рахунків управлінського обліку.

40. Управлінська звітність: види, форми, принципи формування.

41. Сутність і принципи виділення центрів відповідальності.

42. Класифікація центрів відповідальності.

43. Облік витрат за місцями їх виникнення.

44. Оцінка діяльності центрів відповідальності.

45. Сучасні тенденції розвитку управлінського обліку.

46. Процес формування управлінських рішень.

47. Формування інформації для прийняття управлінських рішень на етапі постачання.

48. Формування інформації для прийняття управлінських рішень на етапі виробництва.

49. Формування інформації для прийняття управлінських рішень на етапі реалізації продукції (послуг).

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи