Тематичний план лекцій з «Психології» icon

Тематичний план лекцій з «Психології»
НазваТематичний план лекцій з «Психології»
Дата21.06.2012
Розмір82.7 Kb.
ТипДокументиТематичний план лекцій

з «Психології» для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету,

спеціальність – фармація, кваліфікація – фармацевт

(заочна форма навчання)
Назва теми

Кількість годин


1.

Предмет, завдання та методи психології


2

Всього 2


Тематичний план семінарських занять

з «Психології» для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету,

спеціальність – фармація, кваліфікація – фармацевт

(заочна форма навчання)
Назва теми

Кількість годин


1.


Предмет, завдання та методи психології.2


2.Пізнавальні процеси.


2

Всього 4

Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення

з «Психології» для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету,

спеціальність – фармація, кваліфікація – фармацевт

(заочна форма навчання)
Назва теми

Кількість годин

1.

Історичні етапи розвитку психології в Україні.

6

2.

Психологічні методи дослідження в фармації.

6

3.

Особливості уваги як психічного процесу і стану людини.


6

4

Особистість і діяльність. Основні властивості особистості.
5.

Пізнавальні процеси: мислення і мовлення, уява.

6

6.

Мотив і мотивація. Індивідуальний розвиток і виховання волі. Модель механізму мотивації досягнення.

6

7.

Успішне спілкування

6

8.

Особливості комунікативної компетентності медичного та фармацевтичного працівника.

6

Всього 48


Самостійна робота:

Самостійна робота студентів (48 год.) передбачає:

 1. Опрацювання першоджерел відповідно до плану методичної вказівки для організації позааудиторної самостійної підготовки та орієнтовної карти для роботи з літературою;

 2. Підготовку письмових завдань відповідно до тематики позааудиторної самостійної підготовки ;

 3. Роботу з психологічним словником;

 4. Систематизація неорганізованої інформації з психології;

 5. Підготовку рефератів, доповідей відповідно до тематики семінарських занять.^
Питання для проведення заліку з дисципліни “Психологія”

з «Психології» для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету,

спеціальність – фармація, кваліфікація – фармацевт

(заочна форма навчання)

 1. Розкрийте зміст предмета психології та структуру сучасної психології, покажіть її місце в системі наук та зв’язок з іншими науками, завдання сучасної психології як науки.

 2. Історія розвитку психології на Україні.

 3. Галузі психології.

 4. Проаналізуйте методи психологічних досліджень у сучасній психології: експериментальні методи, їх види та вимоги до їх організації і проведення.

 5. Розкрийте структуру психіки людини, взаємозв’язок між компонентами психіки. Поняття про структуру свідомості. Самосвідомість. Розлади свідомості.

 6. Розкрийте поняття про процес відчуття. Покажіть значення відчуттів та їх властивостей в сенсорному розвитку дитини. Розлади відчуттів.

 7. Дайте характеристику процесу сприймання, його видам та значенню в пізнавальній діяльності. Розлади сприймань.

 8. Поняття про увагу, її функції та значення в житті і діяльності людини. Порушення уваги. Дослідження уваги.

 9. Дайте визначення поняття пам’яті та розкрийте її значення в житті і діяльності людини.

 10. Дати характеристику пам’яті. Умови ефективного запам’ятовування.

 11. Дайте загальну характеристику та визначення процесу мислення. Покажіть зв’язок чуттєвого пізнання і мислення.

 12. Розлади мислення. Вивчення мислення.

 13. Дайте характеристику видів мислення. Покажіть їх взаємодію в навчанні та вихованні, умови формування і розвитку видів мислення .

 14. Проаналізуйте прийоми створення нових образів уяви. Розкрийте фізіологічні основи уяви.

 15. Основні механізми уяви. Уява і творчість.

 16. Використовування уяви в аутотренінгу та психотерапії.

 17. Поняття про емоції та почуття, їх значення в житті людини. Основні теорії емоцій. Порушення емоцій.

 18. Розкрийте поняття "емоції і почуття", покажіть їх значення в житті і діяльності людини. Дайте характеристику властивостей почуттів. Вплив емоцій і почуттів на навчальну діяльність, її продуктивність.

 19. Основні класифікації емоцій. Дайте характеристику вищих почуттів людини. Як формуються моральні, інтелектуальні, естетичні почуття у дітей різного віку.

 20. Порушення почуттів.

 21. Поняття про волю, її значення в організації та регуляції життєдіяльності особистості.

 22. Виховання та самовдосконалення вольових якостей особистості.

 23. Порушення вольової сфери.

 24. Мотиви, мотивація. Поняття про мотиваційну сферу особистості.

 25. Основні мотиви поведінки людини. Піраміда мотивів А.Маслоу.

 26. Обдарованість і геніальність як вищий прояв здібностей. Здібності і особистість. Теорії геніальності.

 27. Природа людських здібностей. Задатки як природні передумови здібностей.

 28. Поняття про темперамент. Типи темпераменту.

 29. Порівняйте сангвіністичний та флегматичний темпераменти. Розкрийте сутність індивідуального підходу до учнів.

 30. Порівняйте холеричний та меланхолічний типи темпераменту.

 31. Виявіть та проаналізуйте відмінності та подібності темпераменту чи характеру.

 32. Зміна індивідуально-психологічних особливостей особистості при різних захворюваннях.

 33. Спілкування і мовлення. Функції спілкування.

 34. Роль культури спілкування в медицині.

 35. Вербальне і невербальне спілкування. Психологія міжособистісних стосунків.

 36. Сутність, структура та основні особливості медичного спілкування;

 37. Психотерапевтичні напрямки в психології.

 38. Соціально-психологічний клімат у колективі.

 39. Види конфліктів;

 40. Психологічні особливості управління конфліктом.

 41. Психофармакологія як науково - практична дисципліна. Основні задачі психофармакології.

 42. Завдання експериментальної психофармакології.

 43. Психопрофілактика та психогігієна.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології

14 червня 2007 року (протокол № 18).


Зав. кафедри психології

та соціології, доцент Н.І.Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я

20 червня 2007 року (протокол № 8).

Голова предметної методичної

комісії, доцент Н.І.Зорій


Література:

Основна:

 1. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. –К.,1994.–296 с.

 2. Гальперин П.Я. Введение в психологию. –М.: Изд-во МГУ, 1976.–151с.

 3. Гамезо М.В., Домашненко И.А. Атлас по психологии. –М.,1986.

 4. Загальна психологія: Підручник для студентів вищ. навч. закладів./ Максименко С.Д., Зайчик В.О.,Клименко В.В., Соловієнко В.О./ За загальною редакцією акад. С.Д. Максименка. – К., 2000. –543 с.

 5. История зарубежной психологии/ Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н. Ждан, М.: Изд-во м.,ун-та,1985.–344 с.

 6. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія : навч. посібник.–К., 2000.–256

 7. Основи загальної психології / Под ред.С.Д.Максименка. –К., 1998.

 8. Основи практичної психології: підручник для вищих уч. закладів освіти/Колектив авторів: В.Г.Панок, Н.В.Чепелева, Т.М.Титаренко та ін. –К.,Либідь,1998.–450 с.

 9. Основи психології/ За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. –К.: Либідь, 1997.– 632с.

 10. Практическая психология: Учебник/Под ред М.К.Тутушкиной. –СПб: Изд.во Дидактика Плюс,1998.–336с.

 11. Психология. Словарь/Под общ. Ред .А.В.Петровского,М.Г.Ярошевского.–М.:Политиздат,1990.–494с.

 12. Психологічний словник/За ред.В.І.Войтка. –К.: Вища школа,1982. –216с.

 13. Психологія: Підручник/Під ред. Ю.Л.Трофімова.–К.,1998.

 14. Рубинштейн С.Л.Проблемы общей психологии.– 2-е изд. –М.:1999. – 688с.

 15. Современная психология: Справочное руководство.-М.:1999.-688с.

 16. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти./Под ред. Ю.Б.Гиппегрейтер.М.: Изд-во М.,Ун-та,1979. –273с.


Додаткова:

 1. Абульханов – Славская К.А.Стратегия жизни. – М.:Мысль,1991.–229с.

 2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человека. –М.:Наука,1977. –380с.

 3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. –Л.:Изд-во ЛГУ,1968. –339с.

 4. Асеев В.Г.Мотивация поведения и формирование личности.

–М.:Мысль,1976. – 158с.

 1. БодалевА.А. Личность в общении. –М.:Педагогика,1983. –272с.

 2. Василюк Ф.Е. Психология переживания. –М.: Изд-во МГУ,1984.–200с.

 3. Вилюнас В.К. Психологические мотивации человека. –М.: Изд-во МГУ,1990. –228с.

 4. Выготский Л.С. История развития высших психических функций//Собр.соч.:В6т.-М.:Педагогика,1983. –Т.3. –328с.

 1. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2х Т. –М.: Мир,1992.

 2. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. –Л:Изд. Лен.ун-та,1988. –560с

 3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей.– СПб.,1999. –368 с.

 1. Головаха Е.И. Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. –К.,1990.

 1. Гузеева В.И.,Михайлов И.Б. Фармакотерапия нервных болезней у взрослых и детей.– СПб.:Фолиант 2002. – 400с.

 2. Каркищенко Н.Н.Фармакологические основы терапии.-М.: ІМП-Медицина,1996. –560с.

 3. Кукес В.Г. Клиническая фармакология.-М.:ГЭОТАР Медицина,1999. –528с.

 4. Маркова И.В., МихайловИ.Б. Нежелательные эффекты лекарственных средств. – СПб:ППМИ,1995. –128с.

 5. МихайловИ.Б. Основы рациональной фармакотерапии.

–СПб.:Фолиант,1999. – 480с.

Изард К.Е. Эмоции человека. –М.: Из-во МГУ,1980. – 440с.

 1. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию (1-2т.) М.: Ак.Проэкт.2000. – 400с.

Схожі:

Тематичний план лекцій з «Психології» iconКалендарний план лекцій з медичної психології для студентів 3 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „Стоматологія на весняний семестр 2010/2011 навчального року
Предмет І завдання медичної психології. Історія розвитку І сучасний стан медичної психології в Україні. Місце медичної психології...
Тематичний план лекцій з «Психології» iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Тематичний план лекцій з «Психології» iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в весінньому семестрі 2010-2011 учбового...
Тематичний план лекцій з «Психології» iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Тематичний план лекцій з «Психології» icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медико-психологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Тематичний план лекцій з «Психології» iconТематичний план практичних занять
Предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря-стоматолога. Завдання медичної...
Тематичний план лекцій з «Психології» icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Тематичний план лекцій з «Психології» iconІнформація для студентів тематичний план лекцій: Кафедра педіатрії №3 нму тематичний план лекцій по догляду за хворими дільми для студентів ІІ курсу медичного факультету №4
Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Основні історичні етапи розвитку педіатрії...
Тематичний план лекцій з «Психології» icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медичного факультету
Тематичний план лекцій з «Психології» iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи