Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова icon

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Скачати 388.35 Kb.
НазваОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Сторінка1/3
Дата21.06.2012
Розмір388.35 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3О
ДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА
ПОЛІТОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА
УДК 338.47:330.322.5


СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ


08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Одеса – 2010

Дисертацією є рукопис

^

Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова


Міністерства транспорту та зв’язку України


Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент

^ Захарченко Лоліта Анатоліївна,

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова,

директор навчально-наукового інституту економіки та

менеджменту


^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Петенко Ірина Валентинівна,

Донецький державний університет управління,

завідувач кафедри управління персоналом і економіки

праці


кандидат економічних наук, доцент

^ Богоявленська Юлія Вячеславівна,

Житомирський державний технологічний університет,

доцент кафедри управління персоналом і економіки праці


Захист відбудеться 5 березня 2010 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.816.03 Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова за адресою: 65029, м. Одеса, Ковальська, 1, ауд. 223.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова за адресою: 65029, м. Одеса, Ковальська, 1.


Автореферат розісланий 3 лютого 2010 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.А. Отливанська


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Інвестиційна діяльність операторів телекомунікацій є важливою складовою їх успішного розвитку, що сприяє збільшенню доходів операторів телекомунікацій, максимальному задоволенню потреб споживачів у телекомунікаційних послугах, збільшенню обсягу послуг та підвищенню їхньої якості, розвитку та модернізації телекомунікаційної мережі. Слід зазначити, що в документах Європейської Співдружності проблема впровадження інвестицій у діяльність операторів телекомунікацій одержала назву наріжного каменя демонополізації телекомунікаційного ринку.

Дослідженню і вирішенню проблем, що виникають при впровадженні інвестицій, присвячено роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: І.О. Бланк, Ю.В. Богоявленська, В.В. Бочаров, П.Л. Віленський, І.І. Галій, Л.Дж. Гітман, В.М. Гранатуров, М.Д. Джонк, Л.А. Захарченко, В.Н. Лівшиц, Т.П. Остапчук, В.М. Орлов, І.В. Петенко, О.С. Редькін, Н.А. Хрущ, А.І. Яковлев. Однак нерозв’язаними залишилось багато питань, зокрема, питання тарифоутворення на телекомунікаційні послуги, як одного із головних факторів, що впливають на інвестиційну діяльність операторів телекомунікацій, а також відсутня ефективна система інформаційного забезпечення учасників телекомунікаційного ринку з інвестиційної діяльності. Викладене вище обумовлює актуальність дисертації, визначає мету і завдання дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає плану наукових досліджень Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Положення дисертації, за безпосередньої участі її автора, використано при виконанні НДР: “Розробка методик розрахунку тарифів у сфері використання радіочастотного ресурсу” (№ ДР 0103U006225, 2004 р.), при виконанні теми дисертанткою проведено аналіз розмірів плат за радіочастотний ресурс за країнами світу; “Розробка узагальненої моделі функціонування та розвитку поштового зв'язку України” (№ ДР 0102U004065, 2005-2006 рр.): розробка проекту Концепції розвитку поштового зв’язку України до 2010 року. – Етап 2-3, 2005 р., розробка Програми реалізації Концепції для УДППЗ “Укрпошта” до 2010 р. – Етап 4., 2006 р., проведено дослідження державного регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку з метою більш чіткого розмежування повноважень центрального органу виконавчої влади та регуляторного органу, аналіз світового досвіду реформування національних операторів, стану та тенденцій розвитку поштового зв’язку; “Розробка методики прогнозування та розрахунків потреби у спеціалістах на підприємствах зв'язку” (№ ДР 0105U0007660, 2006 р.), проведено комплексний аналіз стану та тенденцій розвитку галузі зв’язку України, досліджено особливості її діяльності; “Розробка методики визначення собівартості послуг взаємоз’єднання мереж різних операторів” (№ ДР 0106U011341, 2006 р.), досліджено методи визначення тарифів на телекомунікаційні послуги, запропоновано підхід з визначення довгострокових додаткових (інвестиційних) витрат; “Надання інформаційно-консультаційних послуг з проведення дослідного впровадження методики визначення собівартості послуг доступу до телекомунікаційних мереж, що надаються в точці взаємоз'єднання та визначення розмірів розрахункових такс за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій”, яка проводилася за договором з ЗАТ “Українські радіосистеми” (№ ДР 0107U012008, 2008 р.) і ТОВ “Голден Телеком” (№ ДР 0107U011018, 2008 р.), використано рекомендації з визначення розмірів додаткових довгострокових витрат (інвестицій), за безпосередньої участі дисертантки проведено їхній розрахунок.

Положення дисертації реалізують задачі, що випливають із Концепції розвитку телекомунікацій України, Закону України “Про телекомунікації”.

^ Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є визначення та наукове обґрунтування теоретичних та методичних положень, практичних рекомендацій щодо складових забезпечення інвестиційної діяльності операторів телекомунікацій, розробка на цій основі методичного підходу до визначення тарифів на телекомунікаційні послуги та ефективної системи інформаційного забезпечення учасників телекомунікаційного ринку.

Логіка поставленої мети дослідження обумовила постановку і вирішення наступних задач:

 • дослідити сутність інвестицій як економічної категорії;

 • дослідити сучасний стан впровадження інвестицій у діяльність операторів телекомунікацій;

 • сформувати та дослідити систему факторів, що впливають на інвестиційну діяльність операторів телекомунікацій;

 • дослідити методи тарифоутворення, визначити загальносвітові тенденції з формування тарифів на телекомунікаційні послуги;

 • розробити методичний підхід до визначення тарифів на надання послуг доступу до мережі Інтернет;

 • запропонувати підхід до урахування інвестиційних витрат при визначенні тарифів на телекомунікаційні послуги з урахуванням норми прибутку;

 • дослідити вихідні дані, що є необхідними для урахування інвестиційних витрат при визначенні тарифів на телекомунікаційні послуги;

 • визначити вимоги до інформаційного забезпечення в сфері телекомунікацій, відповідно до яких розробити систему інформаційного забезпечення учасників телекомунікаційного ринку щодо інвестиційної діяльності.

^ Об’єктом дослідження є процес інвестиційної діяльності операторів телекомунікацій.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та методичних положень, а також практичних рекомендацій щодо складових забезпечення інвестиційної діяльності операторів телекомунікацій.

^ Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають об’єктивні закони, наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем управління інвестиційною діяльністю та дослідження ринку телекомунікацій, законодавчі та нормативні акти, що регламентують інвестиційну діяльність в Україні. При розв’язанні конкретних задач дослідження використовувалися такі основні методи: аналіз та синтез (для визначення сутності понять “інвестиції” та “інвестиційна діяльність”); якісний аналіз та синтез (для аналізу сучасного стану та проблем інвестиційної діяльності в сфері телекомунікацій); системний підхід, формальна і діалектична логіка (для визначення напрямів удосконалення системи забезпечення інвестиційної діяльності операторів телекомунікацій, побудови та дослідження системи факторів, що впливають на інвестиційну діяльність операторів телекомунікацій, розробки методичного підходу до визначення тарифів на надання послуг доступу до мережі Інтернет та підходу до урахування інвестиційних витрат при визначенні тарифів на телекомунікаційні послуги з урахуванням норми прибутку, розробки системи побудови інформаційного забезпечення учасників телекомунікаційного ринку щодо інвестиційної діяльності); порівняльний аналіз (для дослідження методів формування тарифів); економіко-математичний (для дослідження вихідних даних, що є необхідними для урахування інвестиційних витрат при визначенні тарифів на телекомунікаційні послуги); статистичний (для аналізу й узагальнення статистичної інформації); графічний (для побудови графіків і діаграм).

Інформаційна база роботи формувалася на основі статистичних даних Міжнародного союзу електрозв’язку, Міністерства транспорту та зв'язку України, Національної комісії з питань регулювання зв’язку України, Державного агентства інвестицій та інновацій, фінансової звітності операторів телекомунікацій та Інтернет-провайдерів, а також на результатах власних спостережень і розрахунків.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Основними науковими результатами, що одержані особисто автором та виносяться на захист є наступні:

вперше:

 • запропоновано методичний підхід до визначення тарифів на послуги доступу до мережі Інтернет, як головної складової фінансового забезпечення інвестиційної діяльності, який базується на методах довгострокових додаткових витрат та урахування рентабельності інвестицій, що надає можливість чітко позначити межу окупності надання Інтернет-послуг та в подальшому використовувати даний підхід для оцінки їх конкурентоспроможності;

удосконалено:

 • систему факторів, що впливають на інвестиційну діяльність операторів телекомунікацій в сучасних умовах, яка, на відміну від існуючої, дозволяє визначити сприятливі умови для здійснення операторами телекомунікацій своєї діяльності, а також обґрунтувати пропозиції та рекомендації щодо інвестиційного забезпечення сталого розвитку оператора телекомунікацій;

 • підхід до урахування інвестиційних витрат при визначенні тарифів на послуги операторів телекомунікацій, що передбачає визначення запланованого на період за джерелами фінансування відповідно до інвестиційних проектів обсягу інвестиційних витрат в обслуговування та розвиток мережі, а також на запровадження нових послуг з урахуванням норми прибутку. Відмінностями запропонованого підходу є те, що, по-перше, до вартості використання запозичених коштів включається премія для власників операторів за їх використання, по-друге, розрахована норма прибутку наближається до середньоринкової, що, з одного боку, не сприятиме одержанню операторами надприбутку, а, з іншого, забезпечить прибутковість надання телекомунікаційних послуг;

 • систему інформаційного забезпечення учасників телекомунікаційного ринку щодо інвестиційної діяльності, використання якої надасть можливість надходження достовірної і всеосяжної інформації всім категоріям споживачів щодо інвестиційної діяльності, що є основою процесу розробки і прийняття рішень;

 • поділ інвестицій в діяльність операторів телекомунікацій завдяки уведенню нових ознак: за місцем виникнення витрат – мережа фіксованого зв’язку (міський рівень, міжміський рівень, міжнародний рівень), мережа мобільного (рухомого) зв’язку, мережа Інтернет; за ступенем зв’язку з наданням телекомунікаційних послуг – безпосередньо пов’язані з наданням послуг, безпосередньо не пов’язані з наданням телекомунікаційних послуг; за центрами витрат – станційне обладнання та лінійне обладнання;

дістало подальший розвиток:

 • дослідження методів тарифоутворення на телекомунікаційні послуги, що дозволило визначити методи тарифоутворення, які доцільно застосовувати при визначенні тарифів на телекомунікаційні послуги операторів України в сучасних умовах.

^ Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертації теоретичні та методичні положення, практичні рекомендації дозволяють операторам телекомунікацій сформувати ефективну систему тарифоутворення на телекомунікаційні послуги. Одержані результати можуть бути використані Національною комісією з питань регулювання зв’язку України для формування ефективної системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності в сфері телекомунікацій.

Викладені в дисертації розробки пройшли практичну апробацію, впроваджені та використовуються Одеською філією ВАТ “Укртелеком” (акт впровадження від 20.02.2009 р.); ТОВ “Голден Телеком” (акт впровадження від 11.11.2008 р.); Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова (акт впровадження від 11.03.2009 р.), у науковій діяльності (акт впровадження від 17.04.2009 р.); у навчальному процесі при викладанні дисциплін: “Міжнародний менеджмент у сфері телекомунікацій”, “Міжнародна діяльність у сфері телекомунікацій”, “Державне регулювання у галузі зв’язку та інформатизації”, “Основи менеджменту” у системі підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями “Економіка підприємства” та “Менеджмент” (акт впровадження від 27.03.2009 р.).

^ Особистий внесок здобувача полягає у самостійному одержанні наведених у дисертації основних теоретичних та методичних положень, практичних рекомендацій. Особистий внесок автора в роботах, написаних у співавторстві, полягає у наступному: у роботі [1] – визначено залежність розміру середньозваженої вартості капіталу від її складових; [6] – розроблено методичний підхід до визначення тарифів на надання послуг доступу до мережі Інтернет, проведено порівняльний аналіз методів тарифоутворення на телекомунікаційні послуги, розроблено підхід до урахування інвестиційних витрат з урахуванням норми прибутку при визначенні тарифу; [7] – узагальнено світовий досвід тарифоутворення з використання радіочастотного ресурсу; [8] – проведено аналіз розмірів плат за радіочастотний ресурс за країнами світу; [10] – проведено аналіз методів тарифоутворення на телекомунікаційні послуги; [11] – проведено порівняння складових та розміру середньозваженої вартості країн СНД та ЄС; [16] – розділи “Аналіз світового досвіду реформування національних операторів”, “Стан та тенденції розвитку поштового зв’язку”.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дисертації апробовані автором у доповідях, повідомленнях на 7 форумах, кон-ференціях і семінарах: 12-му Міжнародному молодіжному форумі “Радио-электроника и молодежь в XXI веке” (Харків, 1-3 квітня 2008); 4-й Міжна-родній науково-практичній конференції (НПК) “Спецпроект: аналіз наукових досліджень” (Дніпропетровськ, 9-14 липня 2008); II НПК “Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій та користання РЧР” (Київ, 11-13 липня 2008); семінарі Міжнародного союзу електрозв’язку “Тарифная политика и межсетевое взаимодействие операторов телекоммуникаций” (Одеса, 7-9 жовтня 2008); VIII Міжнародній НПК “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” (Київ, 15-18 квітня 2009); Всеукраїнській НПК “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства” (Одеса, 21-22 квітня 2009); семінарі Міжнародного союзу електрозв’язку “Тарифная политика и межсетевое взаимодействие операторов телекоммуникаций” (Одеса, 15-17 вересня 2009).

Публікації. Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи висвітлено у 16 наукових роботах, у тому числі: 6 статей у наукових фахових виданнях, що входять до переліку ВАК України; 9 у збірниках статей і матеріалах праць міжнародних та національних НПК, семінарах, форумах; 1 окреме видання. Загальний обсяг публікацій становить 25,12 д.а., з яких особисто автору належить 3,93 д.а.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 230 сторінки, основний текст викладено на 171 сторінці. Робота містить 19 табл. та 30 рис., обсяг табл. та рис., що займають повну сторінку – 6; 11 додатків, що займають 36 сторінок; список використаних джерел, що налічує 223 найменуваня, подано на 23 сторінках.

  1   2   3

Схожі:

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова іщенко Микола Олександрович
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівна
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерство транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова чеглатонєв в’ячеслав іванович
Захист відбудеться 14 січня о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 03 в Одеській національній академії...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова програма

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова станкевич ірина володимирівна
Складові організаційно-економічного механізму управління якістю послуг поштового зв’язку
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconР 1,Р 1,Р 1,Р 1м р 2, 2, 2 2м
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова розклад занять по нні радіо, телебачення, електроніки
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Організація мережі поштового зв’язку України. Вплив структури мережі поштового зв’язку на її техніко-економічні показники
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Організація мережі поштового зв’язку України. Вплив структури мережі поштового зв’язку на її техніко-економічні показники
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова iconОдеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова Русу Олександр Петрович
Захист відбудеться 17 грудня 2010 р о 10. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 01 в Одеській національній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи