Методичні рекомендації щодо організації та проведення icon

Методичні рекомендації щодо організації та проведення
Скачати 186.57 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації та проведення
Дата04.06.2012
Розмір186.57 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


Методичні рекомендації

щодо організації та проведення

навчальних, виробничих та педагогічних практик

у Чернівецькому національному університеті

іммені Юрія Федьковича


Чернівці 2008


Запропоновані Методичні рекомендації покликані уніфікувати оформлення документації з практики в університеті. У них містяться загальні положення, єдині для всіх факультетів незалежно від виду практики (навчальна, виробнича, педагогічна, переддипломна) та специфіки напряму підготовки (спеціальності, спеціалізації). 1. Організаційні заходи.

  1. Не пізніше, ніж за 6 тижнів до початку практики керівник практики на факультеті скликає нараду групових керівників практики, на якій повідомляє:

 1. про терміни проведення практики і час проведення установчої конференції викладачів і студентів з питань проходження практики;

 2. про мету даної практики;

 3. про особливості проходження даної практики;

 4. про основні вимоги до студентів і викладачів під час проведення практики:

 • груповий керівник протягом 2-х тижнів з дня проведення наради визначає склад групи студентів-практикантів, готує договір між університетом і базою практики, який подає факультетському керівнику практики;

 • разом з договором груповий керівник подає довідку від бази практики, в якій вказуються матеріально-технічне забезпечення програми практики, кількість студентів,яких база практики може прийняти на практику, забезпечивши ефективне виконання програми;

 • не пізніше, ніж за місяць до початку практики груповий керівник надає керівникам практики від бази практики програму практики;

 • груповий керівник подає керівнику бази практики направлення на практику і слідкує за тим, щоб студенти-практиканти були оформлені відповідним наказом по базі практики;

 • у перший день практики груповий керівник представляє студентів-практикантів керівництву бази практики та керівникам практики від бази практики і разом з ними складає план проходження практики;

 • під час проведення практики груповий керівник повинен постійно контактувати з керівниками практики від бази практики і студентами-практикантами, перевіряти ведення студентами щоденників практики, виконання програми і плану проведення практики, стан трудової дисципліни;

 • студент повинен знаходитись на практиці протягом 6-ти годин щоденно. Це стосується й студентів, що проходять педагогічну практику, незалежно від того, чи є в цей час уроки у вчителя, який керує практикою.

  1. Керівник практики від факультету на основі укладених договорів протягом десяти днів готує наказ про направлення студентів на практику й подає його до навчального відділу не пізніше, ніж за десять днів до початку практики. Наказ готується в 5-ти примірниках. Титульна сторінка 1-го примірника друкується на бланку наказу:

Зразок 1Міністерство освіти і науки України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім.Ю.Федьковича

______________________________________________________________________________________

^

Н А К А Зм. Чернівці


“_____”_________________200___р. № ______


Про навчально-технологічну

практику студентів 2 курсу

інженерно-технічного факультету


І

Згідно з навчальним планом направити студентів 2 курсу напрямів підготовки "Педагогічна освіта", "Електронні апарати", 7.092402 "Телекомунікації", "Лазерна та оптоелектронна техніка" для проходження навчально-технологічної практики з 24.06.2007р. по 21.07.2007р. в навчально-виробничі майстерні таких навчальних закладів:


Кількість студентів у групі визначається специфікою практики. Якщо академгрупа направляється для проходження практики на одну базу практики і розподіляється за кількома керівниками від бази практики, то для такої академічної групи призначається один груповий керівник від факультету:


Спеціальність "Професійне навчання"

Чернівецьке СПТУ № 14 Чернівецьке СПТУ № 6

1. 1.

2. 2.


16. 14.

17. 15.

Керівник: доц. Керівник: доц.

Спеціальність "Трудове навчання та основи інформатики"

Чернівецький політехнічний технікум

1.

2.


18.

Керівник: доц.


Якщо студенти проходять практику в навчальних лабораторіях університету, кількість практикантів у групі не може бути більше як 10 студентів:


Спеціальність "Фізична та біомедична електроніка"

У навчальні лабораторії кафедри фізики напівпровідників і наноструктур

1.

2.

3.


9.

10.

Керівник: доц.

11.

12.


19.

20.

Керівник: доц.

Спеціальність "Нетрадиційна енергетика"

1.

2.

3.

Керівник: доц.

Проведення практики на базі факультетів визначається програмою практики, як передбачено Положенням про проведення навчальних і виробничих практик студентів ЧНУ.

Прізвища, імена, по батькові студентів у наказі вказуються повністю у родовому відмінку.

У разі, якщо студенти направляються для проходження практики за межі міста Чернівці, з них також формуються групи і призначаються групові керівники (з розрахунку не більше, як 10 студентів на одного керівника з урахуванням тих студентів, які проходять практику в Чернівцях під керівництвом цього ж викладача). За межі міста для проходження практики студенти можуть направлятись лише в тих випадках, коли:

- у Чернівцях немає достатньої кількості баз практики для забезпечення проходження практики всіх студентів даної спеціальності.

- якщо з базою практики укладено тристоронній договір про працевлаштування випускників Чернівецького національного університету. У такому випадку університет дозволяє проходження практики в даній установі лише студентам 5-го курсу і не бере на себе ніяких фінансових зобов’язань, пов’язаних з відрядженням студента:

ІІ

Згідно з навчальним планом дозволити проходження педагогічної практики за місцем майбутннього працевлаштування без оплати витрат на відрядження таким студентам 5-го курсу філологічного факультету:

^ Спеціальність "Українська мова та література"

 1. Софронюк Надії Степанівні - у Рідківській ЗОШ Новоселицького району Чернівецької області;

 2. Божику Івану Дмитровичу - у гімназії № 2 м. Івано-Франківськ

Керівник: доц.

 1. Злотник Інні Володимирівні - у Коломийській ЗОШ № 2 Івано-Франківської області

 2. Сердюк Наталії Вікторівні - у ЗОШ № 14 м. Вінниця

Керівник: ассистент

Спеціальність "Російська мова та література"

1.

2.

Керівник: доц.

Підстава: Договори про працевлаштування випускників Чернівецького національного університету.

Договори про працевлаштування укладаються на початку навчального року і зберігаються в особових справах студентів

Під час проходження практики за межами м.Чернівці студент-практикант кожні 2 тижні звітує перед керівником практики від кафедри (чотиритижнева практика - 1 раз; восьмитижнева - 3 рази). Час і форму звіту визначає керівник практики.

Наказ погоджується з навчальним відділом, бухгалтерією та проректором:

^ Ректор С.В.Мельничук

Погоджено:

Перший проректор Р.І.Петришин

Головний бухгалтер С.Г.Марут

Зав. практикою М.О.Шевченко

Примітка: у наказах про проведення практики студентів напрямів і спеціальностей, по яких є рішення ректорату щодо оплати керівникам від баз практики, в кінці наказу вказується:

Бухгалтерії університету оплатити керівникам практики згідно Положення про проведення навчальних і виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім.. Ю.Федьковича

 1. ^ Документація з практики.

Зразок 2
ДОГОВІР № _____________

на проведення практики студентів вищих

навчальних закладів


Місто Чернівці “____”_________________ 200__ р.

______Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича _ (назва навчального закладу)

(надалі навчальний заклад), в особі ____першого проректора Петришина Р.І._______________


(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі _______________статуту______________________________________

(статут або доручення)

і, з другої сторони, _________________Чернівецька гімназія N 2________________________

_____________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі – база практики), в особі _______директора________________________________

(посада)

________________________^ Дурицької Т.М._________________________ діючого на підставі

(прізвище, ініціали)

____________________________статуту__________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:

 1. База практики зобов’язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:


№ п/п

№ і назва спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Термін практики

початок

кінець

1

Укр. мова та літ.

4

Педагогічна

4

21.02.07

28.02.07


з них:

з - бюджет1-пецкошти


  1. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

  2. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальност

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними заходами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в якій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Навчальний заклад зобов’язується:

  1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше, ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

  2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

  3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися зі студентами.

  4. Сплатити в установленому порядку за проведення практики студентів за погодженням з базою практики відповідно до _____^ Положення про проведення практик_студентів ЧНУ______________________________________________________________________ що регламентують оплату за проведення практики

на умовах погодинної оплати ____з розрахунку 1 година на 1 студента на тиждень_____________________________________________________________________

(сума, або критерії розрахунків)

 1. Відповідальність сторін за невиконання договору.

  1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації та проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

  2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

  3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики за календарним планом.

  4. Договір складений у двох примірниках – по одному для бази практики і навчального закладу.

  5. Юридичні адреси сторін :

Навчального закладу ^ 58012, Чернівецький державний університет ім. Ю Федьковича,

Вул. М.Коцюбинського, 2, м.Чернівці, Україна______________

Бази практики: _____58000 м. Чернівці, вул. Головна , 73_______________________

Підписи та печатки:

Навчальний заклад: База практики:

Ректор ЧНУ________________ __________________________


Голвний бухгалтер _____________


Зав. практикою ________________


“____”________________ 200__р. “____”________________ 200__р.

 1. ^ 2.1. Педагогічна практика:1) ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

студента-практиканта__________________________________________________________

__________курсу____________________________________________________факультету

спеціальність_________________________________________________________________

Практика проводиться в____________________________________________ школі№____

_____________________________________району___________________________області

у_____________________________класах з _________________по___________200__року

Директор школи______________________________________________________________

Заступник директора з навчальної роботи__________________________________________

Заступник директора з виховної роботи___________________________________________

Вчитель______________________________________________________________________

Класний керівник______________________________________________________________

Адреса школи________________________________________________________________

Телефон_____________________________________________________________________


-1-


Затверджую: Погоджено:

Керівник практики вчитель__________________

____________ кл. керівник______________

''____''_______200_р.

^ ПЛАН ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


Зміст запланованої роботи

Мета

Дата

Відмітка про вик.


Підпис студента-практиканта


-2-


^ ХІД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПРОХОДЖЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Дата

Види виконуваних робіт

Час проведення

Підпис керівника (вчителя, завуча, або директора)


-3-


^ ЗАУВАЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКА

ПРАКТИКИ, ВЧИТЕЛЯ, КЛАСНОГО КЕРІВНИКА,

ЗАВУЧА, ДИРЕКТОРА ШКОЛИ


-4-


ВИСНОВКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ

2) З А Т В Е Р Д Ж У Ю : П О Г О Д Ж Е Н О :

___________________ вчитель _________________ керівник практики від кафедри


^ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

студента-практиканта _______________________________________________________

________курсу____________________________________________________факультету

з__________________________________________________________________________

у_______класі_____________________________________________школи №_________

Дата проведення уроку_______________________________________________________

 1. Тема уроку______________________________________________________________

 2. Мета уроку______________________________________________________________

 3. Обладнання уроку________________________________________________________

 4. Тип уроку_______________________________________________________________

 5. План уроку та дозування часу

 6. Методика та прийоми проведення уроку

 7. Використана методична та навчальна література література

 8. Хід уроку*

/підпис студента-практиканта/

*Студент-практикант розробляє розгорнутий план-конспект уроку.


3) З А Т В Е Р Д Ж У Ю : П О Г О Д Ж Е Н О :

___________________ класний керівник _________________ керівник практики від кафедри

^ КОНСПЕКТ ПОЗАКЛАСНОГО ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

Назва виховного заходу _____________________________________________________

студента-практиканта________________________________________________________

________курсу____________________________________________________факультету

у_______класі___________________________________________школи №___________

Дата проведення____________________________________________________________

Мета проведення___________________________________________________________

План проведення____________________________________________________________

Використана науково-популярна та методична література

/підпис студента-практиканта/


4) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНЯ

 1. Загальні відомості.

Прізвище, ім'я, по батькові, школа, клас, вік, який рік в даному класі, школі, стан здоров'я. Чи відповідає віку стан розвитку.

 1. Відомості про умови життя та праці в сім'ї.

Умови життя учнів в сім'ї, режим дня, участь в домашньому господарстві що з родинних умов сприяє або заважає учневі успішно навчатися.

 1. Успішність, ставлення до навчання, інтереси учня.

Успішність, увага на уроках, систематичність виконання домашніх завдань, причини не виконання. Інтерес до навчання. Виробничі інтереси. Інтерес до майбутньої професії. Прояви допитливості на уроках. Інтерес до мистецтва( участь в художній самодіяльності, відвідування кінотеатру тощо).

Спортивні інтереси.

 1. Основні риси характеру:

 • вольові якості (наполеглевість, самостійний, слабовільний, неорганізований тощо.)

 • ставлення до людей (чуйний, чесний, добрий, жорстокий, байдужий).

 • самооцінка.

 • ставлення до трудової та навчальної діяльності (працьовитий, охайний, ретельний, чи навпаки).

 1. Положення учня в колективі.

Ставлення його до успіхів колективу, до товаришів по класу, до громадської думки, чи користується авторитетом, повагою, з яким товаришує. Чи бере участь в громадському житті класу, школи. Які доручення виконує.

 1. Розумовий розвиток і особливості пізнавальної діяльності.

Загальний розумовий розвиток ( кругозір, ерудиція, начитаність), розвиток мови. Самостійність, глибина мислення. Спостережливість.

/підпис студента-практиканта/

/підпис класного керівника/ 1. ^ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ

1. Загальні відомості про клас. Кількість учнів, в т ч. хлопчиків, дівчаток. Успішність, дисціпліна, відвідування

2 .Структура колективу. Рівень організованості. Згуртованість, Взаємодопомога, самоуправління, товариські взаємовідносини в колективі.

3. Спрямованість колективу класу.

Моральне обличчя класу, загальноколективні інтереси ( гуртки, спорт, ігри, екскурсії, клуби, вечори), їх вплив на успішність і поведінку учнів.

4. Навчальна і трудова діяльність в класі.

Ставлення до навчання, до окремих навчальних предметів, вчителів. Ставлення до суспільного-корисної праці. Взаємодопомога в навчанні та праці, загальний рівень розвитку класу, активність.


/підпис студента-практиканта/

/підпис класного керівника/  1. ^ НАВЧАЛЬНА, ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Зразок 3

 1. Правила ведення й оформлення щоденника.

  1. Щоденник – основний документ студента під час проходження практики.

  2. Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться ВНЗ, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

  3. Під час практики студент щодня коротко повинен записувати до щоденника все, що він зробив за день для виконання календарного графіка проходження практики.

  4. Не рідше, як раз на 2 тижні студент зобов’язаний подавати щоденник на перевірку керівникам практики від ВНЗ і від підприємства, які перевіряють щоденник, роблять письмові зауваження, додаткові завдання й візують записи, що їх зробив студент.

  5. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки та підписують його.

  6. Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру.

  7. Щоденник зберігається на кафедрі протягом року.Без заповненого щоденника практика не зараховується.


Форма № У – 7.08


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


^ ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ


Студента________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


________ групи ________ курсу ____________________


______________________________________ факультету


Спеціальність____________________________________


^ Розпорядження по факультету


Студент___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

направляється на_________________________________ практику в

(вид практики)

місто__________________________ на (в) ______________________

(назва підприємства)

__________________________________________________________


термін практики від__________________ до____________________

(включаючи проїзд туди й назад)

Керівник практики від ВНЗ __________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________

Печатка

ВНЗ

Декан факультету___________________________

(підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________


Керівник практики від підприємства___________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________

Прибув на підприємство


Печатка

підприєм-

ства “____”_________________________ р.


__________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства


Печатка

підприєм-

ства “____”_________________________ р.


__________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

 1. ^ Робочі записи під час практики

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. ^ Підведення підсумків практики.

  1. Для підведення підсумків практики на кафедрі створюється комісія, до складу якої входять зав. кафедрою та групові керівники. За рішенням кафедри до складу комісії можуть бути включені керівники практики від баз практики, інші особи.

  2. Не пізніше, ніж на 3-й день після закінчення практики, студент подає груповому керівнику повністю оформлену документацію з практики:

 • для навчальних і виробничих практик - звіт про проходження практики, щоденник практики, іншу документацію за вимогами кафедри, характеристику студента-практиканта, завірену керівником бази практики і печаткою ;

 • для педагогічної практики - звіт про проходження практики, щоденник практики, 2 плани-конспекти уроків, план виховного заходу, психолого-педагогічну характеристику учня, психолого-педагогічну характеристику класу, характеристику студента-практиканта, завірену підписом директора навчального закладу і печаткою, протокол обговорення уроку.

  1. Керівник практики перевіряє документацію і виставляє оцінку за практику. Зі студентами, які проходили практику за межами міста, проводиться співбесіда.

  2. Не пізніше, ніж через тиждень після закінчення практики проводиться захист практики. Захист може проходити безпосередньо на базі практики або на кафедрі (факультеті). Під час захисту студент звітує про проходження ним практики, відповідає на запитання членів комісії та студентів, висловлює свої зауваження та пропозиції щодо організації та проведення практики. Груповий керівник дає характеристику студенту-практиканту, вказує на здобутки і недоліки і пропонує комісії оцінку за практику. Остаточну оцінку виставляє комісія з урахуванням думки групового керівника та керівника від бази практики. Незалежно від виду практики за результатами захисту виставляється диференційований залік.

  3. Групові керівники здають керівнику практики від факультету звіти про проведення практики та результати захисту. На їх основі керівник практики від факультету складає звіт про проходження практики студентами факультету. Протягом 10 днів після закінчення практики звіт про проходження практики студентами подається до навчального відділу. У звіті мають бути висвітлені такі питання:

 1. назва практики за навчальним планом;

 2. терміни проведення практики, кількість тижнів;

 3. курс, групи, спеціальності, кількість студентів;

 4. керівники: асистенти, доценти, професори;

 5. кількість баз практики;

 6. кількість студентів, які проходили практику за межами міста;

 7. оцінки за підсумками практики;

 8. зауваження, побажання.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації та проведення iconМіністерство освіти україни кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла остроградського методичні рекомендації щодо проведення лабораторних
Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни “Прикладне програмне забезпечення економіки” для студентів...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення iconМетодичні рекомендації щодо проведення Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи студентів

Методичні рекомендації щодо організації та проведення iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи