Допущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний icon

Допущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний
НазваДопущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний
Сторінка3/4
Дата07.06.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

За станом на 1.02.2003 р. назви деяких установ змінені, а окремі з цих установ - ліквідовані. Так, Міністерство економіки має тепер назву Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. Це міністерство виконує функції розформованого Міністерства зовнішньоекономічної діяльності України. Ліквідовано Держкомресурси України (сьогодні функціонує державна акціонерна компанія "Укрресурси", що має певне підпорядкування Державному комітету з державного матеріального резерву).


04

Уніфікована система банківської документації

Національний банк України

05

Уніфікована система фінансової документації

Мінфін України

Об

Уніфікована система звітно-статистичної документації

Держкомстат України

07

Уніфікована система планової документації

Мінекономіки України

08

Уніфікована система ресурсної'документації

Держкомресурси України

1 09

Уніфікована система торговельної документації

Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України

10

Уніфікована система

зовнішньо-торговельної

документації

Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України

13

Уніфікована система цінової документації

Мінекономіки України

15

Уніфікована система документації з праці, соціальних питань і соціального захисту населення

Міністерство праці та соцполітики України

17

Уніфікована система документації з побутового обслуговування населення

Укрсоюзсервіс

18

Уніфікована система

бухгалтерсько-облікової

документації

Мінфін України

20

Уніфікована система документації з Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України

21

Уніфікована система .

словниково-довідкової

документації

Національне агентство з питань інформатизації при Президентові України

29

28

і ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98. - К.: Держстандарт України, 1999. - 50 с.

 2. Банасюкевич В.Д., Баркалова О.М. О создании и развитаи документньїх классифнкаций // Развитие советского документоведе-ния (1917-1981): Сб. науч. тр. - М.: ВНИИДАД, 1983. - С. 100-117.

 3. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД, ДАКККІМ. - К., 2000. - С. 126-133.

Додаткова

 1. Положення про ведення Державного класифікатора управ­лінської документації (ДКУД): Нормативний документ / Держкомстат України. -К., 1997. -Юс.

 2. Бибик С.П. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. - К.: Довіра, 1997. - С. 6.

 3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп.-К.: Либідь, 2000. - С. 5-8.

 4. Черешня А.Г. О классификации документов систем управлення //Проблеми классификации в архивоведении и документоведении: Сб. науч. тр. / ВНИИДАД. - М., 1987. - С. 39-57. V \

Питання для самоконтролю знань

 1. Роль та завдання класифікації управлінських документів.

 2. Класифікування управлінських документів за різними ознаками.

 3. Критерії класифікування управлінських документів.

 4. Типи (класи) управлінської документації. ,"

 5. Базові види документації. '

 6. Інфраструктурні види документації.

 7. Дисциплінарні види документації.

 8. Призначення Державного класифікатора управлінської документації (ДКУД).
 1. Структура ДКУД.

 2. Ведення ДКУД.

^ 3. УНІФІКАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

3.1. Зміст уніфікації та стандартизації службових документів

Одним з напрямів удосконалення системи класів управлінської документації є уніфікація та стандартизація її елементів. Серед основних причин, що зумовлюють необхідність проведення цих робіт є:

 • наявність видів службових документів з дубльованою інформацією їхніх текстів;

 • відсутність єдиних підходів (вимог) до процесів укладання цих текстів та оформлення документів, взаємозв'язку між документами, що належать до одного класу (підкласу) управлінської документації;

 • необхідність упорядкування й визначення оптимального складу показників, зафіксованих у документах.

У широкому теоретичному розумінні уніфікація - це оптимальне зменшення кількості елементів та забезпечення їхнього співпадання в об'єктах, що складають комплекс або систему. Основою уніфікації є повторюваність управлінських ситуацій та рішень, що документуються, необхідність фіксації типових процесів та явищ. Втім, у цій сфері мають місце й унікальні ситуації, результатом чого є разова поява унікальних за оформленням документів, які, безперечно, не є об'єктами уніфікації.

Уніфікація може бути реалізована засобами стандартизації, а саме розробленням та впровадженням державних (чи інших видів) стандартів, в яких зафіксовано вимоги до створення документів, тобто складання їх текстів та оформлення. На сьогодні це найвища форма уніфікації документів, оскільки в державних стандартах офіційно і нормативно у загальнодержавних масштабах на тривалий час (5 років і більше) закріплюються найбільш ефективні характеристики форми та змісту документа.

^ Головною метою уніфікації та стандартизації документів є створення уніфікованої системи документів, що може дати високий економічний ефект. Це виявляється за рахунок зниження витрат часу на складання текстів службових документів, оформлення їх, виготовлення бланків документів, а також підвищення якості технологічних процесів роботи з документами, особливо під час користування ними з метою отримання необхідної інформації. З іншого боку, впровадження уніфікації та стандартизації документів сприяє підвищенню інформаційної культури


30

31

створювачів документів, може ініціювати більш творчу організацію функціонування в установі документів всіх класів управлінської документації у тому числі з позицій інформаційного менеджменту.

3.2 Історичні витоки уніфікації документів

Історичні витоки уніфікації документів сягають часів найдавніших їхніх форм. Дослідники відзначають наявність формуляра різних видів документів в державах Давнього Сходу ІН-І тисячоліть до н.е. Власне, поява перших документів була пов'язана з типовістю їхньої форми та засобів фіксації інформації, що й відрізняло ці об'єкти від попередніх речових виробів - носіїв інформації.

У ранньому європейському середньовіччі починає вироблятися сталий формуляр офіційних документів, зокрема публічно-правових та публічно-приватних. У зв'язку з розвитком актового діловодства в ХШ-ХІУ ст. ці процеси набувають більшого поширення. З початком книговидання у II пол. XV ст. публікуються посібники з оформлення деяких видів документів. Уніфікації процесу створення службових документів сприяло розроблення наукових підходів до організації діловодства (наприклад, в Німеччині з XVII ст. у межах так званої Ке§І5ІгаШпУІ55еп5сЬаЛ).

В середньовічній Україні, що входила до складу Польського королівства, Великого князівства Литовського, а потім об'єднаної Польсько-Литовської держави, були поширені традиції побудови формулярів актового діловодства, переважно в діяльності канцелярій судових установ (земських, гродських, каптурових, підкоморських, інших судів). У подальшому на українських землях, що стали частинами імперій - Російської та Австрійської, порядок оформлення офіційних документів регламентувався законодавчими та іншими актами цих країн. З утворенням на початку XIX ст. в Російській імперії міністерств нормативно вводилися дві форми уніфікації текстів службових документів -трафаретна та таблична. Впродовж цього століття поширюються різні види посібників і керівництв з підготовки документів ("офіційних паперів"), зокрема, так звані письмовники, що історично склалися у попередньому XVIII ст. У радянський період (в 1920-ті роки) значний вплив на технологію організації діловодства мав рух з наукової організації праці, що сприяв виробленню єдиних правил оформлення документів. У це та наступне десятиліття бул? зроблена спроба стандартизації окремих видів службових докум'-.ггів, зокрема введені

відомчі стандарти на них, правила оформлення документів, підготовлені проекти загальносоюзних стандартів "Письма деловьіе", "Протокол". Увага зосереджувалася на проблемах мови ділових документів, удосконалювалися трафаретні та табличні форми уніфікації текстів, а також була здійснена трафаретизація наказу, протоколу, інструкції, акта, листа. З 1950-х рр. почали видаватися довідкові посібники з діловодства.

З організацією ВНДІДАС починається новий етап в історії уніфікації. У зв'язку з розробленням та впровадженням Єдиної державної системи діловодства з 1960-х рр. уніфікація та стандартизація документів стала одним з напрямів її реалізації. Водночас здійснювалася робота зі створення УФД та УСД. Були видані ГОСТи: "Формуляр-образец", "Унифицированньїе системьі документации. Основньїе положення", "Унифицированньїе системн документации, используемьіе в АСУ", "Унифицированньїе системи документации. Терминьї и определения" тощо. З організаційно-розпорядчої документації це були ГОСТ 6.38-90 "Унифицированньїе системи документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформленню документов" (1990 р.), збірник форм "Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Унифицированньїе формьі, ішструктивньїе и методические материальї по их применению" (ВНДІДАС, 1980). В СРС" до 1991 р. склалися і функціонували 16 міжгалузевих уніфікованих систем документації.

Соогодні ь Україні актуалізація уніфікації та стандартизації управлінської документації перш за все пов'язана з такими аспектами:

а)державотворчий. Розбудова всіх ланок управлінської інфра структури після здобуття незалежності Україною вимагає формування єдиних підходів та уніфікованих засобіа управління народним господарством, у тому числі й до його дохументаційного забезпечення;

б)економічний. Забезпечення високого економічного ефекту в результаті функціонування уніфікованих систем управлінської документації;

в)правовий. Уніфікація та стандартизація вимог до оформлення управлінської документації для оптимізації процесу надання юридичної сили службовим документам;

'Перелік цих систем документації наведено у виданні: Государственная система документационного обеспечения управлення. Основньїе положення. Общие требования к документам и службам документационного обсспечсння / ВНИИДАД . -М., 1991. -С. 46.

33

г)техніко-технологічннй. Широкомасштабне впровадження комп'ютерних засобів створення управлінської документації потребує, з одного боку, удосконалення підходів до оформлення документів з паперовим носієм (як аналогів і базових для конвертації їхньої документної інформації чи тільки змісту в електронну форму) та відповідної уніфікації електронних форм - з другого. Тобто, відбувається оформлення сфери уніфікації та стандартизації електронної документації; д)інформаційно-управлінський. Управлінська документація в установі розглядається зараз як складова її загальних інформаційних ресурсів, що зумовлює необхідність аналізу функціонування цієї документації з позицій інформаційного менеджменту. Головним моментом тут стає взаємозв'язок всіх інформаційних елементів в системі управління як у межах управлінської документації (наприклад, організаційно-розпорядчих, первинно-облікових, бухгалтерськсюблікових документів), так й інших елементів інформаційної системи установи, особливо в умовах реалізації засобів електронного документообігу чи автоматизованої інформаційної системи установи .

3.3. Регламентація процесів уніфікації управлінської документації 3.3.1. Основні напрями уніфікації управлінської документації

Виходячи з головної мети, уніфікація повинна забезпечувати типовий склад службових документів певної системи, основних аспектів змісту (у письмових документах - тексту) та форми, що передбачає стале розміщення реквізитів та показників з метою їхнього зіставлення у взаємопов'язаних документах.

Якщо розглядати уніфікацію за ознакою поширення на ряди службових документів, то вона може здійснюватись як у межах певної системи документації, так і на рівні групи документів або ж на рівні окремого виду документа (виду номіналу документа).

За основними складовими документа виокремлюють уніфікацію його інформаційної частини та уніфікацію носія інформації. Щодо характеристик носія, то якщо не зважати на вимоги стандартів до способів фіксації інформації, стандартизуються, як правило, формати паперу, які використовують для виготовлення службових документів.

'існують також теоретичні та практичні аспекти впр задження уніфікації, зокрема класифікаційний, лінгвістичний, інформаційний тощо.

34

Найоільша увага приділяється інформаційній часіини, тобто процесам безпосереднього створення службового документа. ;

^ Створення службового документа - складання тексту та
оформлення службового документа. !

Текст службового документа - зміст писемного службового документа, що виступає як ного головний реквізит.

^ Оформлення службового документа - фіксація реквізитів службового документа, встановлених правилами документування.

Правила документування - вимоги та норми, то регламентують порядок створення документів.

^ Рекваит службового документа -елемент оформлення службового документа, що фіксується з метою уніфікації цього процесу, ідентифікації документа та надання йому юридичної сили.

^ Формуляр службового документа - склад та послідовність розміщення реквізитів у службовому документі.

Уніфікація процесів створення службового документів включає два головних напрями - уніфікацію складання текстів та уніфікацію оформлення документів. Зміст цих напрямів полягає в:

а)уніфікації структури документа (тобто розроблення сталого формуляра) та методів контролю інформації в документах (показників);

б)уніфікації організації тексту (структура тексту, його мовні, тобто лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні аспекти).

Уніфікація процесів створення службових документів пов'язана з розробленням УФД та створенням УСД, про які вже йшлося під час розгляду ДКУД (див.: 2.3. Державшій класифікатор управлінської документації).

^ Уніфікована форма (службового) документа - стандартний формуляр службового документа, встановлений відповідно до функціонального призначення службового документа в певній сфері

діяльності чи галузі.

^ Уніфікована система документації — створена за єдиними правилами та вимогами система документації.

В Україні загальні засади розроблення УФД та створення УСД сьогодні регламентуються двома державними стандартами -ДСТУ 3843-99 "Державна уніфікована система документації. Основні положення" (далі - ДСТУ 3843-99) та ДСТУ 3844-99 "Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови" (далі - ДСТУ 3844-99).

35

.

Основні положення, що визначають порядок розробленая уніфікованих форм документів, зафіксовані в ДСТУ 3843-99. Зокрема, на рівні стадій виконання робіт виокремлюється організація розроблення УФД, розроблення її проекту, затвердження та державна реєстрація УФД, видання та розповсюдження бланків форм документів, порядок розроблення галузевих УФД та форм документів підприємств, порядок внесення змін та скасування УФД.

У цілому при уніфікації документації здійснюються такі основні

види робіт:

 • визначається номенклатура діючих форм;

 • здійснюється побудова єдиної моделі документів для однорідних

видів;

- встановлюються загальні синтаксичні правила побудови

документної інформації;

- визначаються методи контролю інформації в документах

(показників).

Залежно від рівня затвердження уніфіковані форми документів у

складі УСД поділяються на такі категорії:

 • державні (міжвідомчі) уніфіковані форми документів;

 • галузеві (відомчі) уніфіковані форми документів;

 • уніфіковані форми документів підприємств, установ і організацій.

3.3.2. Уніфікація структури документа та методів контролю інформації в документах. Формуляр-зразок В ДСТУ 3844-99 "Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови" відзначається, що документи, які використовуються на різних рівнях управління, повинні створюватись на основі заповнення відповідних уніфікованих форм. Уніфіковані форми документів з паперовим носієм необхідно проектувати на основі формуляра-зразка з урахуванням вимог УСД.

Формуляр-зразок документа - модель побудови формуляра
службового документа, що встановлює галузь його використання,
формат, розміри берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки та
рекпізнти. '■■..'''

Формуляр-зразок має вигляд креслення, що містить план розміщення реквізитів та описання цих реквізитів.

Формуляр-зразок будується для сукупності документів, що

36

об'єднані за функціональним призначенням та рівнем використання:

- формуляр-зразок для державних (міжвідомчих) форм
документів;

- формуляр-зразок для галузевих (відомчих) форм документів.
Формуляр-зразок для державних (міжвідомчих) форм документів

розробляє і затверджує міністерство (відомство) - розробник УСД.

Формуляр-зразок для галузевих (відомчих) форм документів розробляє і затверджує міністерство (відомство) відповідного функціонального напрямку.

Формуляр-зразок повинен містити всі реквізити та необхідну для їх розміщення площу. Як вже відзначалося, в ДСТУ 3844-99 зафіксовано основні вимоги до побудови формуляра-зразка, у тому числі визначені формати паперу, службові береги, вимоги до робочої площі, побудови конструкційної сітки. Зокрема, формат паперу визначається на основі складу та підсумкової площі, що займають реквізити документа, які повинні бути раціонально розташовані на аркуші.

Основними у цьому стандарті вважаються формати:

 • А3(297х420)мм;

 • А4(210х297)мм;

 • А5Ь(210х 148) мм.

Запис формату з літерою Ь означає, що довший бік аркушу паперу є паралельним напрямку читання або написання. Для окремих форм документів, що встановлюють міністерства (інші відомства) -розробники УСД, дозволяється застосування паперу інших форматів.

Що стосується службових берегів, то встановлений стандартом розмір берега для прошивання (лівий або верхній) у 20 мм, не враховує практику оформлення справ у діловодстві. Він має бути не менше 30 мм. Лівий берег (при прошиванні за верхній), верхній берег (при прошиванні за лівий), нижній та правий береги встановлено 10 мм, між тим 10 мм достатньо лише для правого берега, інші ж повинні мати 20 мм.

Для полегшення складання уніфікованих форм документів рекомендується розмічати робочу площу вертикальними та горизонтальними лініями, що угворюють конструкційну сітку. Відстань між сусідніми вертикальними лініями конструкційної сітки визначається характеристиками друкуючих засобів

У цьому ж стандарті визначені також принципи проектування

1   2   3   4

Схожі:

Допущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний iconДопущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний
Культури I мистецтв укра1ни державна академ1я kepibiihx кадр1в культури I мистецтв
Допущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний iconМетодические указания для подготовки к госэкзамену по истории зарубежной культуры Вопрос Отличительные особенности первобытной культуры
Обратите внимание на то, что первобытность самый древний тип культуры, который существовал на Земле, самый продолжительный тип культуры,...
Допущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний iconКультуры государственный университет физического воспитания и спорта республики молдова кафедра теории и методики физической культуры
...
Допущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний iconТема Понятие «культура» иее сущность
Соотношение понятий «культуры» и «цивилизации» в рамках деятельностной концепции культуры
Допущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний iconУшакова К. В. доцент кафедры культурологии Курс «Типология и хронология культуры»
Назовите принципы, которые лежат в основе классификации и типологизации культуры
Допущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний iconМетодические указания для подготовки к госэкзамену по истории зарубежной культуры Вопрос Отличительные особенности первобытной культуры
move to 1064-20408
Допущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний iconУшакова К. В. доцент кафедры культурологии Курс «Типология и хронология культуры»
Перечислите и дайте основные характеристики наиболее важным принципам типологизации культуры
Допущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний iconУшакова К. В. доцент кафедры культурологии Курс «Универсалии культуры»
Кикие исследования, и в каких областях знания способствовали развитию представлений об универсалиях культуры?
Допущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний iconУшакова К. В. доцент кафедры культурологии Курс «Универсалии культуры»
Характеристика основных концепций, предметом исследования которых являются универсалии культуры
Допущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний iconТема исторические пути формирования украинской культуры. Понятие «культура» Тест Существует множество различных понятий культуры, при этом наиболее признанным является следующее
move to 0-15635609
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи