Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Скачати 143.07 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Дата21.06.2012
Розмір143.07 Kb.
ТипДокументи

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет


"Затверджую"

Проректор з навчальної роботи

Професор М.Ю.Коломоєць

"______"__________________ 2007 р.

довідник для студента


з вивчення дисципліни

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я

на 2007-2008 навчальний рік


Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни „Фізичне виховання та здоров‘я (курс за вибором)” для студентів вищих медичних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації (МОЗ України, Київ, 2005)


Схвалено на методичній нараді кафедри медицини катастроф та військової медицини з курсом фізичного виховання і здоров’я «___» ___________ 2007 року протокол №___


Завідувач кафедри

к.мед.н., доцент І. Г. Бірюк


Схвалено на методичному засіданні предметно-методичної комісії з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров‘я від

«____» _______ 2007 року (протокол № __)


Голова предметно-методичної комісії,

з суспільних та гуманітарних дисциплін,

фізичного виховання та здоров‘я

доцент Н.І.Зорій


Чернівці, 2007

навчальна дисципліна


^ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я”


Нормативна дисципліна


1. Вступ


кількість навчальних годин – 90 (3 кредити ЕСТS), з них:

Лекції – -

Практичні заняття – 50 год.

Самостійна робота – 40 год.

Зміст дисципліни структуровано на 1 модуль та 2 змістовних модулі


^ 2. Структура дисципліни “Фізичне виховання та здоров’я”

Структура

навчальної дисципліниКількість годин, з них;

Рік

нав­чанняВид

контролюВсього,

год./ кре-

дитів

Аудиторних

СРСЛекції

Практичні заняття
90/3
50

40

1
Модуль 1

Змістових

модулів

1

245/1,5 45/1,5-24

2621

19

1

Поточний контроль теоретичних знань та методичної підготовки (тестові завдання) і практичних навичок (тести з фізичної та методичної підготовленості).


Підсумковий

модульний контроль (тестові завдання, тести з фізичної підготовленості)

Підсумковий

контроль

засвоєння

дисципліни в

цілому
Примітка: 1 кредит ЕСТ8 - 30 год., СРС - самостійна робота студента;

аудиторне навантаження - 33 %, СРС - 67 %.


^ 3. Кінцева мета навчальної дисципліни „Фізичне виховання та здоров’я” згідно з освітньо-професійною програмою (ОПП):

- Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого

організму.

- Демонструвати розуміння принципів фізичної культури.

^ 4. Опис модулів дисципліни “Фізичне виховання та здоров’я”

4.1. Модуль 1:

4.1.1. Тематичний план практичних занять:

№ з/п

Теми практичних занять

К-ть годин

^ Змістовий модуль 1. Сила та витривалість

1.

Розвиток силових якостей. Поняття про силу, як фізичну якість. Вправи із залученням власної ваги тіла і окремих його частин.

2

2.

Розвиток силових якостей. Вправи із залученням ваги партнера та з її протидією. Вправи із протидією пружних предметів.

2

3

Розвиток силових якостей. Вправи із залученням гімнастичних снарядів та тренажерів. Ізометричні вправи.

2

4

Розвиток загальної витривалості. Циклічні вправи (ходьба, біг), що виконуються в аеробному режимі, які спрямовані на розвиток аеробних можливостей.

2

5

Розвиток загальної витривалості. Циклічні вправи (ходьба, біг), що виконуються до втоми в аеробному режимі, які спрямовані на розвиток аеробних можливостей. Режим стандартного безупинного навантаження.

2

6

Розвиток загальної витривалості. Режим стандартного безупинного навантаження. Кросовий біг.

2

7

Розвиток загальної витривалості. Циклічні вправи (ходьба, біг). Режим перемінного безупинного навантаження.

2

8

Розвиток загальної витривалості. Циклічні вправи (ходьба, біг). Режим перемінного безупинного навантаження. Режим інтервального навантаження.

2

9

Розвиток спеціальної витривалості. Швидкісна витривалість – вправи, спрямовані на розвиток анаеробних можливостей.

2

10

Розвиток спеціальної витривалості. Швидкісна витривалість – вправи, спрямовані на розвиток анаеробних можливостей.

2

11

Розвиток спеціальної витривалості. Силова витривалість – повторні силові вправи із залученням ваги 30-70% від максимального та ін. Координаційна витривалість

2

12

Розвиток спеціальної витривалості. Координаційна витривалість

2
Разом

24

^ Змістовий модуль 2. Швидкість, спритність та гнучкість

№ з/п

Теми практичних занять

К-сть годин

13

Швидкість. Розвиток швидкості рухів. Розвиток швидкості простої реакції. Швидкісно-силові вправи, рухливі та спортивні ігри

2

14

Швидкість. Спеціально-підготовчі та змагальні вправи, які виконуються з максимальною швидкістю на коротких відрізках дистанції.

2

15

Швидкість. Спеціально-підготовчі та змагальні вправи, які виконуються з максимальною швидкістю на коротких відрізках дистанції.

2

16.

Спритність. Вправи для розвитку координації рухів, для розвитку точності рухів, розвиток статичної а динамічної рівноваги, виконання різних вправ в незвичайних поєднаннях.

2

17

Спритність. Човниковий біг, розвиток точності рухів, розвиток статичної та динамічної рівноваги. Застосування вправ з швидкою перебудовою рухової діяльності.

2

18

Спритність. Зміна способів виконання вправ, зміна кінетичних та динамічних характеристик руху. Розвиток спритності за допомогою спортивних та рухових ігор. Настільний теніс.

2

19

Спритність. Зміна способів виконання вправ, зміна кінетичних та динамічних характеристик руху. Розвиток спритності за допомогою спортивних та рухових ігор. Елементи гри у баскетбол

2

20

Спритність. Зміна способів виконання вправ, зміна кінетичних та динамічних характеристик руху. Розвиток спритності за допомогою спортивних та рухових ігор. Волейбол.

2

21

Гнучкість. Розвиток активної та пасивної гнучкості. Вправи на розтягування м‘язів, сухожилків та суглобових зв‘язок з поступово зростаючою амплітудою роботи м‘язів.

2

22

Гнучкість. Розвиток активної та пасивної гнучкості. Вправи із збільшеною амплітудою руху за допомогою партнера, із залученням ваги власного тіла.

2

23

Гнучкість. Вправи на розтягування та силові вправи динамічного та статичного характеру. Повільні динамічні вправи з утриманням статичних поз у кінцевій точці амплітуди

2

24

Підсумковий модульний контроль

4
Разом

26


^ 4.1.2. Завдання для самостійної (індивідуальної) роботи студентів:

№ п/п

ТЕМА

К-ть годин

Змістовий модуль 1. Сила та витривалість

1.

Біг пересіченою місцевістю

4

2.

Вправи з обтяженням власного тіла

2

3.

Ритмічна гімнастика (аеробіка)

4

4.

Фізичні вправи з гантелями

2

5.

Вправи на тренажерах

3

6.

Спортивні та рухливі ігри

4

7.

Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модуля

2
Разом

21

№ п/п

ТЕМА

Кількість годин

Змістовий модуль 2. Швидкість, спритність та гнучкість

1.

Біг по прямій і з поворотами

8

2.

Стрибкові вправи

3

3

Гімнастичні вправи

6

4

Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модуля

2

Разом

19

^ 4.2. Оцінювання навчальної діяльності студента.


Оцінювання поточної навчальної діяльності

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняття. При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за двобальною шкалою, згідно наказу МОН України від 11.01.2006 за №4.


Оцінювання самостійної роботи студентів (СРС)

та індивідуальних завдань студента

СРС, яка передбачена в темі модуля поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час проточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюються на підсумковому модульному контролі.


^ Підсумковий модульний контроль

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які повністю відвідали аудиторні навчальні заняття передбачені навчальною програмою. Для контролю досягнення конкретних цілей застосовуються тести теоретичних знань, складання комплексів фізичних вправ за завданням, виконання фізичних вправ, написання рефератів, виконання контрольних нормативів з фізичної підготовленості, тести для оцінювання функціонального стану організму студентів. Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на двох останніх підсумкових контрольних заняттях (2) системою тестових завдань з дисципліни.


^ Оцінювання дисципліни

Індивідуальна оцінка складається з оцінок теоретичних знань та практичних навичок:

Згідно наказу Міністерства Освіти України №4 від 11 січня 2006 року „Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах” підсумковий контроль проводиться за двобальною шкалою: „ЗАРАХОВАНО”, „НЕ ЗАРАХОВАНО”

ЗАРАХОВАНО виставляється студентам, які систематично відвідували заняття, оволоділи знаннями теоретичного розділу програми, опанували рухові навички, вивчення яких передбачено програмою, розробили комплекс ранкової гігієнічної гімнастики і склали контрольні тести з фізичної підготовленості.

НЕ ЗАРАХОВАНО виставляється студенту, який не відвідував заняття, не оволодів теоретичним розділом програми, не засвоїв необхідні навички, не складав контрольні тести з фізичної підготовленості, не підготував комплекси ранкової гігієнічної гімнастики.


^ 4.3. Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю


Змістовий модуль 1. Сила та витривалість


Тема 1. Розвиток силових якостей

1. Дати визначення фізичної якості „сила". Поняття про абсолютну та відносну силу.

2. Як вимірюється сила людини?

3. Чим характеризується функціональний стан м'язів?

4. Від чого залежить сила?

5. Як слід розуміти поняття момент та імпульс сили?

6. Які засоби і методи застосовуються для розвитку силових якостей?


Тема 2. Розвиток загальної витривалості.

7. Дати визначення фізичної якості „ загальна витривалість".

8. Якими чинниками обумовлена загальна витривалість?

9. Методи і засоби, які застосовуються для розвитку загальної витривалості.


Тема 3. Розвиток спеціальної витривалості

10. Що слід розуміти під спеціальною витривалістю?

11. Які засоби та методи застосовуються для розвитку спеціальної витривалості?


Змістовий модуль 2. Швидкість, спритність та гнучкість


Тема 4. Швидкість.

1. Дати поняття фізичної якості «швидкість».

2. Що слід розуміти під швидкісно-силовими здібностями?

3. Які засоби та методи застосовуються для розвитку швидкості?

4. Засоби і методи розвитку швидкісно-силових здібностей.


Тема 5. Спритність.

5 Дати визначення фізичної якості «спритність»..

6. Характеристика фізичних вправ, які застосовуються для розвитку спритності.

7. Методи розвитку спритності.


Тема 6. Гнучкість.

8. Дати визначення фізичної якості "гнучкість"

9. Поняття про активну та пасивну гнучкість,

10. Які методи та засоби застосовуються для розвитку гнучкості?


^ 4.4. Перелік практичних навичок, які повинен опанувати студент під час занять з фізичного виховання

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

  • про розвиток фізичних якостей людини, їх вікові та статеві особливості, кореляцію та участь у формуванні рухової навички;

  • вплив фізичних вправ на функціональний стан ЦНС, серцево-судинної, дихальної систем людини;

  • основні положення про використання фізичних вправ в профілактично-лікувальній роботі;

  • гігієнічні основи фізичної культури;

Вміти:

  • оволодіти технікою виконання основних рухових навичок та умінь

  • виконувати та складати комплекси вправ, що розвивають певну фізичну якість;

  • провести контроль та самоконтроль за станом організму до, під час та після занять фізичними вправами;

  • скласти та виконати комплекс відновлювальних та дихальних вправ після фізичних навантажень;

  • скласти і провести комплекси вправ ранкової гігієнічної гімнастики


^ 4.5. Рекомендована література

1. Добровольска Н.О. Оптимізація фізичного стану студентів шляхом самостійних тренувань: Учбовий посібник Донецьк, 1994. - 179 с.

2. Иващенко Л.Я., Страшко Н. П. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. -К.: Здоров'я, 1988. - 158 с.

3. Радько М.М., Куліш Н.М., Решетілова Н.Б., Ібрагімова Л.С., ВоробйовО.О., Кардаш В.Е. Самостійна робота студентів у системі фізичного виховання вищих навчальних закладів. – Чернівці: БДМУ, 2005 р. – 320 с.

4. Смирнов В.А. Физическая тренировка для здоровья. - Л., 1991.-32 с.

5. Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання. – Тернопіль, 2000р., Т.1,2.

6. Синяков А.В. Самоконтроль физкультурника. - М., 2000.

7. Соколовский В.С., Перевощиков Ю.А., Кривошеев А.Г. Физическая самоподготовка студента (учебное пособие) - 0десса, 1991.

8. Чоговадзе А.В., Круглый М.М. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте. - М.: Медицина, 1997.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи