Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Скачати 284.42 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Дата21.06.2012
Розмір284.42 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


«Затверджую»

Проректор з навчальної роботи

Професор М. Ю. Коломоєць

«___» ___________2007 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з фізичного виховання

на 2007-2008 навчальний рік


Факультет – медичний

Освітньо – кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Спеціальність – лікувальна справа, педіатрія

Кафедра – медицини катастроф та військової медицини з курсом фізичного

виховання

Кредитів ЕСТS – 3

Кількість модулів – 1

Курс – 1

Семестри – 1,2


Практичні заняття – 50 год.

Самостійна робота – 40 год.

Підсумковий контроль – ІІ семестр

Всього – 90 год.


Чернівці, 2007


Робоча навчальна програма складена на основі „Програми з фізичного виховання та здоров‘я (курс за вибором)” для студентів вищих медичних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації (Київ, 2005)


Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини з курсом фізичного виховання «___» ___________ 2007 року протокол №___


Завідувач кафедри

к.мед.н., доцент І. Г. Бірюк


Схвалено на методичному засіданні предметно-методичної комісії з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров‘я від

«____» _______ 2007 року (протокол № __)


Голова предметно-методичної комісії,

з суспільних та гуманітарних дисциплін,

фізичного виховання та здоров‘я

доцент Н.І.Зорій


^ МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Кінцева мета навчальної дисципліни "Фізичне виховання та здоров'я" для студентів вищих медичних навчальних закладів випливає із мети освітньої та профільної підготовки випускників вищого медичного навчального закладу га визначається змістом теоретичних знань, методичної підготовки, практичних умінь і навичок, якими повинен оволодіти лікар-спеціаліст.

Кінцева мета навчальної дисципліни сформульована відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) і освітньо-кваліфікащйної характеристики ( ОКХ):

1. Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого

організму.

2. Демонструвати розуміння принципів фізичної культури.


^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ


Назва дисципліни

Зміст дисципліни, необхідний для вивчення

анатомії людиниПедагогіка

Педагогічні принципи навчання та закономірності побудови тренувальних занять, навчання руховим діям, розвитку фізичних якостей


Нормальна фізіологія

Фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі людини під час фізичних навантажень. Фізіологічні механізми розвитку фізичних якостей


Біохімія

Біохімічні процеси у м‘язах, що протікають під час розвитку фізичних якостей

Психологія

Мотивація занять фізичною культурою. Емоційні стани. Вплив занять фізичною культурою на емоційний стан людини.Психологічні аспекти розвитку фізичних якостей.


^ Опис навчального плану


з дисципліни "Фізичне виховання і здоров‘я"

для студентів медичного факультету

за спеціальністю "Лікувальна справа", кваліфікація - лікар

на 2007-2008 н.р.Структура

навчальної дисципліниКількість годин, з них;

Рік

нав­чанняВид

контролюВсього,

год./кре-

дитів

Аудиторних

СРСЛекції

Практичні заняття
90/3
50

40

1
Модуль 1

Змістових

модулів

1

245/1,5 45/1,5-24

2621

191

Поточний контроль теоретичних знань та методичної підготовки (тестові завдання) і практичних навичок (тести з фізичної та методичної підготовленості).


Підсумковий

модульний контроль (тестові завдання, тести з фізичної підготовленості)

Підсумковий

контроль

засвоєння

дисципліни в

цілому
Примітка: 1 кредит ЕСТ8 - 30 год., СРС - самостійна робота студента;

аудиторне навантаження - 33 %, СРС - 67 %.


^ Зміст навчальної програми з фізичного виховання

Програмний матеріал з фізичного виховання складається з теоретичного, методичного та практичного розділів.

^ Теоретичний розділ програми має професійно-прикладний характер і спрямований на оволодіння професійними знаннями щодо керування фізичним та функціональним станом організму людини. Теоретичний розділ реалізується у формі лекцій, пояснень навчального матеріалу в процесі практичних занять, науково-дослідницької роботи студентів, самостійного вивчення студентами спеціальної літератури, написання рефератів, участі у науковому студентському гуртку на кафедрі фізичного виховання та здоров'я.

^ Методичний розділ передбачає виконання студентами завдань, що містять практичні дії.

Практичний розділ програми включає навчальний матеріал, спрямований на розвиток та удосконалення фізичних якостей, поліпшення показників функціонального стану організму, оволодіння руховими навичками та уміннями, спортивно-технічними та професійно-прикладним навичками; оволодіння методами самоконтролю функціонального стану організму в процесі занять фізичними вправами; організацію та суддівство спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів тощо.

Практичні заняття для студентів підготовчого і основного відділень спрямовані на покращення показників фізичного розвитку, функціонального стану організму, розвиток та удосконалення фізичних якостей, оволодіння руховими, спортивно-технічними та професіональними навичками: вміння скласти комплекс вправ для розвитку фізичних якостей, ранкової виробничої гімнастики, засвоєння методів загартування, самомасажу, організацію та суддівство спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів.

Практичний учбовий матеріал для спеціального учбового відділення розробляється з врахуванням показань та протипоказань. Він повинен мати оздоровчу та профілактичну спрямованість використання засобів фізичного виховання, відбивати індивідуальний і більш диференційований підхід до тих, хто займається, в залежності від рівня фізичної підготовленості, а також характеру та виявленості структурних та функціональних порушень в організмі, викликаних патологічним процесом, включати спеціальні засоби для ліквідації відхилень в стані здоров’я, фізичному розвитку та функціональному стані організму.

Фізичне виховання студентів здійснюється на навчальних заняттях та у вигляді самостійної роботи студентів (СРС). Навчальні заняття проводяться фахівцем фізичного виховання згідно навчального плану.та програми.

^ Форми СРС

- фізичні вправи і різні форми фізичної культури га спорту впродовж навчального дня.

- фізкультурно-оздоровчі заняття в режимі дня,

- заняття в спортивних секціях під керівництвом викладачів чи суддів-спортсменів;

- заняття в спортивних секція за місцем проживання студентів (в гуртожитках);

- заняття в оздоровчих спортивних таборах;

- масові фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи у вихідні та святкові дні (змагання, турніри, спартакіади, спортивні свята тощо),

- виконання домашніх завдань з фізичною виховання тощо.

Навчальні заняття з фізичного виховання наприкінці навчального року повинні завершуватися змаганнями з поширених у ВНЗ видів спорту, а також складанням контрольних нормативів


Змістовий модуль 1. Сила та витривалість

Конкретні цілі:

1. Трактувати поняття фізичної якості „сила".

2. Визначати абсолютну і відносну силу.

3. Уміти запропонувати засоби і методи для розвитку силових якостей.

4. Трактувати поняття фізичної якості „витривалість"

5. Пояснювати якими чинниками обумовлена витривалість.

6. Визначати види витривалості.

7. Уміти запропонувати засоби і методи для розвитку витривалості.

Тема 1. Розвиток силових якостей.

Анатомо-фізіологічні та біомеханічні характеристики силових якостей. Засоби і методи розвитку силових показників. Контроль.

Тема 2. Розвиток загальної витривалості.

Фізіологічні та біохімічні характеристики загальної витривалості. Засоби і методи розвитку загальної витривалості. Контроль.

Тема 3. Розвиток спеціальної витривалості

Види спеціальної витривалості. Методи та засоби розвитку спеціальної витривалості. Контроль.


Змістовий модуль 2. Швидкість, спритність та гнучкість

Конкретні цілі:

1. Трактувати поняття фізичної якості „швидкість" та „спритність".

2. Уміти запропонувати засоби і методи для розвитку швидкості.

3. Уміти запропонувати засоби і методи для розвитку спритності

4. Трактувати поняття фізичної якості „ гнучкість".

5. Пояснювати поняття динамічна, статична, активна та пасивна гнучкість.

6. Уміти запропонувати засоби і методи для розвитку гнучкості.

Тема 4. Швидкість.

Анатомо-фізіологічні та біохімічні характеристики швидкості. Види швидкості. Методи та засоби для розвитку швидкісних показників. Контроль.

Тема 5. Спритність.

Характеристика фізичних вправ, які застосовуються для розвитку спритності. Методи для розвитку спритності Контроль

^ Тема 6. Гнучкість.

Анатомо-біомеханічні характеристики гнучкості Методи і засоби розвитку гнучкості та рухомості в суглобах. Контроль

Орієнтовна структура залікового кредиту модулю

«Основні засоби розвитку та удосконалення фізичних якостей»Тема

Лекції

^ Практичні заняття

СРС

Індиві-дуальна робота

^ Змістовий модуль 1. Сила та витривалість

1. Розвиток силових якостей.
6

4
2. Розвиток загальної витривалості.
10

10
3. Розвиток спеціальної витривалості.
8

7
^ Змістовий модуль 2. Швидкість, спритність та гнучкість

4. Швидкість
6

6
5. Спритність
10

9
6. Гнучкість
6

4
^ Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю "Основні засоби розвитку та удосконалення фізичних якостей "
4Усього годин: 90
50

40
Кредитів ЕСТS - 3^ Тематичний план практичних занять

для студентів медичного факультету

на 2007 -2008 навчальний рік


№ з/п

Теми практичних занят та завдань самостійного рівня

Кількість годин

^ Змістовий модуль 1. Сила та витривалість

1.

Розвиток силових якостей. Поняття про силу, як фізичну якість. Вправи із залученням власної ваги тіла і окремих його частин.

2

2.

Розвиток силових якостей. Вправи із залученням ваги партнера та з її протидією. Вправи із протидією пружних предметів.

2

3

Розвиток силових якостей. Вправи із залученням гімнастичних снарядів та тренажерів. Ізометричні вправи.

2

4

Розвиток загальної витривалості. Циклічні вправи (ходьба, біг), що виконуються в аеробному режимі, які спрямовані на розвиток аеробних можливостей.

2

5

Розвиток загальної витривалості. Циклічні вправи (ходьба, біг), що виконуються до втоми в аеробному режимі, які спрямовані на розвиток аеробних можливостей. Режим стандартного безупинного навантаження.

2

6

Розвиток загальної витривалості. Режим стандартного безупинного навантаження. Кросовий біг.

2

7

Розвиток загальної витривалості. Циклічні вправи (ходьба, біг). Режим перемінного безупинного навантаження.

2

8

Розвиток загальної витривалості. Циклічні вправи (ходьба, біг). Режим перемінного безупинного навантаження. Режим інтервального навантаження.

2

9

Розвиток спеціальної витривалості. Швидкісна витривалість – вправи, спрямовані на розвиток анаеробних можливостей.

2

10

Розвиток спеціальної витривалості. Швидкісна витривалість – вправи, спрямовані на розвиток анаеробних можливостей.

2

11

Розвиток спеціальної витривалості. Силова витривалість – повторні силові вправи із залученням ваги 30-70% від максимального та ін. Координаційна витривалість

2

12

Розвиток спеціальної витривалості. Координаційна витривалість

2
Разом

24

^ Завдання для самостійної (індивідуальної) роботи студентів.

№ п/п

ТЕМА

Кількість годин

Змістовий модуль 1. Сила та витривалість

1.

Біг пересіченою місцевістю

4

2.

Вправи з обтяженням власного тіла

2

3.

Ритмічна гімнастика (аеробіка)

4

4.

Фізичні вправи з гантелями

2

5.

Вправи на тренажерах

3

6.

Спортивні та рухливі ігри

4

7.

Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модуля

2
Разом

21Змістовий модуль 2. Швидкість, спритність та гнучкість№ з/п

Теми практичних занят та завдань самостійного рівня

Кількість годин

13

Швидкість. Розвиток швидкості рухів. Розвиток швидкості простої реакції. Швидкісно-силові вправи, рухливі та спортивні ігри

2

14

Швидкість. Спеціально-підготовчі та змагальні вправи, які виконуються з максимальною швидкістю на коротких відрізках дистанції.

2

15

Швидкість. Спеціально-підготовчі та змагальні вправи, які виконуються з максимальною швидкістю на коротких відрізках дистанції.

2

16.

Спритність. Вправи для розвитку координації рухів, для розвитку точності рухів, розвиток статичної а динамічної рівноваги, виконання різних вправ в незвичайних поєднаннях.

2

17

Спритність. Човниковий біг, розвиток точності рухів, розвиток статичної та динамічної рівноваги. Застосування вправ з швидкою перебудовою рухової діяльності.

2

18

Спритність. Зміна способів виконання вправ, зміна кінетичних та динамічних характеристик руху. Розвиток спритності за допомогою спортивних та рухових ігор. Настільний теніс.

2

19

Спритність. Зміна способів виконання вправ, зміна кінетичних та динамічних характеристик руху. Розвиток спритності за допомогою спортивних та рухових ігор. Елементи гри у баскетбол

2

20

Спритність. Зміна способів виконання вправ, зміна кінетичних та динамічних характеристик руху. Розвиток спритності за допомогою спортивних та рухових ігор. Волейбол.

2

21

Гнучкість. Розвиток активної та пасивної гнучкості. Вправи на розтягування м‘зів, сухожиль та суглобових зв‘язок з поступово зростаючою амплітудою роботи м‘язів.

2

22

Гнучкість. Розвиток активної та пасивної гнучкості. Вправи із збільшеною амплітудою руху за допомогою партнера, із залученням ваги власного тіла.

2

23

Гнучкість. Вправи на розтягування та силові вправи динамісного та статичного характеру. Повільні динамічні вправи з утриманням статичних поз у кінцевій точці амплітуди

2

24

Підсумковий модульний контроль

4Разом

26^ Завдання для самостійної (індивідуальної) роботи студентів.

№ п/п

ТЕМА

Кількість годин

Змістовий модуль 2. Швидкість, спритність та гнучкість

1.

Біг по прямій і з поворотами

8

2.

Стрибкові вправи

3

3

Гімнастичні вправи

6

4

Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модуля

2

Разом

19Тематичний план практичних занять обговорено і схвалено на методичному засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини з курсом фізичного виховання "___" ______ 2007 року протокол № ___


Завідувач кафедри

медицини катастроф

та військової медицини

з курсом фізичного виховання

к.мед.н., доцент І.Г. Бірюк

^ Засоби здійснення поточної навчальної діяльності студентів та підсумкового модульного контролю, оцінювання дисципліни


Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає:

 • вивчення дисципліни за модулями, які є логічно завершеними частинами навчальної програми;

 • кожен модуль засвоюється в процесі реалізації відповідних форм навчального процесу (прослуховування лекцій, поточної навчальної діяльності, самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань);

 • всі види роботи студента (аудиторну, самостійну, індивідуальну, набуття практичних навичок) у часовому вимірі об’єднуються у так звані кредити. 1 кредит дорівнює 30 годинам.

 • вивчення модулю закінчується підсумковим модульним контролем;

 • у поняття поточної навчальної діяльності студента входять:

а) прослуховування лекцій та засвоєння лекційного матеріалу;

б) підготовка до практичних занять та засвоєння рухових навичок;

в) виконання самостійної роботи;

г) написання рефератів, або проведення наукової дослідної роботи (за бажанням);

Для контролю досягнення конкретних цілей застосовуються тести теоретичних знань, складання комплексів фізичних вправ за завданням, виконання фізичних вправ, написання рефератів, виконання контрольних нормативів з фізичної підготовленості, тести для оцінювання функціонального стану організму студентів.

 • підсумковий модульний контроль засвоєння модуля здійснюється по його завершенню на підсумкових контрольних заняттях (2) системою тестових завдань з дисципліни^ Методика оцінювання поточної навчальної діяльності студентів, підсумкового модульного контролю та оцінка знань з дисципліни

Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності студентів та визначення успішності навчання. Процедура та методика оцінювання суттєво впливають на остаточні результати, на можливість аналізу та статистичну достовірність. Тому, при оцінюванні необхідно надавати перевагу стандартизованим методам: тестування, письмовим роботам, структурованому контролю, володінню практичними навичками, які відображені у навчальні програмі.

^ 1.0. Оцінювання поточної навчальної діяльності

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняття. При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за двобальною шкалою, згідно наказу МОН України від 11.01.2006 за №4.

1.1. Оцінювання самостійної роботи студентів (СРС) та індивідуальних завдань студента

СРС, яка передбачена в темі модуля поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час проточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюються на підсумковому модульному контролі.

^ 2.0. Підсумковий модульний контроль

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на двох останніх підсумкових контрольних заняттях.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які повністю відвідали аудиторні навчальні заняття передбачені навчальною програмою.


Методику оцінювання поточної навчальної діяльності студентів, підсумкового модульного контролю та оцінки знань з дисципліни обговорено і схвалено на методичному засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини з курсом фізичного виховання "___" ______ 2007 року протокол № ___


Завідувач кафедри

медицини катастроф

та військової медицини

з курсом фізичного виховання

к.мед.н., доцент І.Г. Бірюк


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров‘я від

«____» _______ 2007 року (протокол № __)


Голова предметно-методичної комісії,

з суспільних та гуманітарних дисциплін,

фізичного виховання та здоров‘я

доцент Н.І.Зорій

^ Критерії оцінки теоретичної і практичної підготовки студентів з фізичного виховання


Індивідуальна оцінка складається з оцінок теоретичних знань, практичних навичок, відповідно до переліків, вказаних у програмі з дисципліни, і визначається:

Згідно наказу Міністерства Освіти України №4 від 11 січня 2006 року „Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах” підсумковий контроль проводиться за двобальною шкалою: „ЗАРАХОВАНО”, „НЕ ЗАРАХОВАНО”

ЗАРАХОВАНО виставляється студентам, які систематично відвідували заняття, оволоділи знаннями теоретичного розділу програми, опанували рухові навички, вивчення яких передбачено програмою, розробили комплекс ранкової гігієнічної гімнастики і склали контрольні тести з фізичної підготовленості.

НЕ ЗАРАХОВАНО виставляється студенту, який не відвідував заняття, не оволодів теоретичним розділом програми, не засвоїв необхідні навички, не складав контрольні тести з фізичної підготовленості, не підготував комплекси ранкової гігієнічної гімнастики.


Критерії оцінки знань, вмінь та практичних навичок обговорені і схвалені на методичному засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини з курсом фізичного виховання "___" ______ 2007 року протокол № ___


Завідувач кафедри

медицини катастроф

та військової медицини

з курсом фізичного виховання

к.мед.н., доцент І.Г. Бірюк


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров‘я від

«____» _______ 2007 року (протокол № __)


Голова предметно-методичної комісії,

з суспільних та гуманітарних дисциплін,

фізичного виховання та здоров‘я

доцент Н.І.Зорій

Орієнтовний перелік питань для підсумкового модульного контролю

Змістовий модуль 1. Сила та витривалість

Тема 1. Розвиток силових якостей

1. Дати визначення фізичної якості „сила". Поняття про абсолютну та відносну силу.

2. Як вимірюється сила людини?

3. Чим характеризується функціональний стан м'язів?

4. Від чого залежить сила?

5. Як слід розуміти поняття момент та імпульс сили?

6. Які засоби і методи застосовуються для розвитку силових якостей?

Тема 2. Розвиток загальної витривалості.

7. Дати визначення фізичної якості „ загальна витривалість".

8. Якими чинниками обумовлена загальна витривалість?

9. Методи і засоби, які застосовуються для розвитку загальної витривалості.

Тема 3. Розвиток спеціальної витривалості

10. Що слід розуміти під спеціальною витривалістю?

11. Які засоби та методи застосовуються для розвитку спеціальної витривалості?


Змістовий модуль 2. Швидкість, сири і ніг і і. їй гнучкість

Тема 4. Швидкість.

1. Дати поняття фізичної якості «швидкість».

2. Що слід розуміти під швидкісно-силовими здібностями?

3. Які засоби та методи застосовуються для розвитку швидкості?

4. Засоби і методи розвитку швидкісно-силових здібностей.

Тема 5. Спритність.

5 Дати визначення фізичної якості «спритність»..

6. Характеристика фізичних вправ, які застосовуються для розвитку спритності.

7. Методи розвитку спритності.

Тема 6. Гнучкість.

8. Дати визначення фізичної якості "гнучкість"

9. Поняття про активну та пасивну гнучкість,

10. Які методи та засоби застосовуються для розвитку гнучкості?


Орієнтовний перелік питань до контролю матеріалу змістовних модулів обговорений і схвалений на методичному засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини з курсом фізичного виховання "___" ______ 2007 року протокол № ___


Завідувач кафедри

медицини катастроф

та військової медицини

з курсом фізичного виховання

к.мед.н., доцент І.Г. Бірюк

^ Перелік практичних навичок, які повинен опанувати студент під час занять з фізичного виховання

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • про розвиток фізичних якостей людини, їх вікові та статеві особливості, кореляцію та участь у формуванні рухової навички;

 • вплив фізичних вправ на функціональний стан ЦНС, серцево-судинної, дихальної систем людини;

 • основні положення про використання фізичних вправ в профілактично-лікувальній роботі;

 • гігієнічні основи фізичної культури;


Вміти:

 • оволодіти технікою виконання основних рухових навичок та умінь

 • виконувати та складати комплекси вправ, що розвивають певну фізичну якість;

 • провести контроль та самоконтроль за станом організму до, під час та після занять фізичними вправами;

 • скласти та виконати комплекс відновлювальних та дихальних вправ після фізичних навантажень;

 • скласти і провести комплекси вправ ранкової гігієнічної;^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ, ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Навчально-методичні посібники:


1. Амосов Н.М., Бендет Я.М Физическая активность и сердце. К.Здоров'я, 1989. -213 с.

2. Бернштейн НА. О ловкости и ее развитии М.: ФиС, 1991. - 288 с.

3. Бердников И.Г., Маглеванный А.В., Максимова В.Н. Массовая физическая культура в вузе: Учебн. пособие М.: Высшая школа, 1991. -176 с

4. Виру Л А , Юримяэ Т. А. , СмирноваТ.А. Аэробные упражнения. - М.: ФиС, 1988. - 142с

5. І'имнастика и методы преподавания /ІІод общей ред проф. В.М. Смолевского М: Высшая школа, 1987. - 336 с

6. Гук Е.П. Физкультура для медиков. - М: Советский спорт,1990.- 43 с.

7. Добровольска Н.О. Оптимізація фізичного стану студентів шляхом самостійних тренувань: Учбовий посібник Донецьк, 1994. - 179 с.

 1. Иващенко Л.Я., Страшко Н. П. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. -К.: Здоров'я, 1988. - 158 с.

 2. Ильинич В.И. Студенческий спорт: Пособие для студентов высших учебных заведений. - М: Жизнь, 1995. - 137 с

10. Ільницький В. І. фізична культура при гіпертонічній хворобі у студентів-медиків: Метод. Рекомендації Тернопіль: Збруч, 1990.-26 с.

11. Каплан И.М. Основи физического самосовершенствования студенток Ташкент: Фан, 1991. - 139 с.

12 Масляков В. А, Матяжев В.С. Массовая физическая культура в ВУЗе. - М.: Высшая школа, 1991. - 112 с.

13. Матяжев В.С., Маглеванный А.В. Средства и методы Самостоятельных занятий фзическими упражнениями. - Львов, 1990, С. 6-32.

14. Професионально-прикладная физическая подготовка студентов

лечебного факультета: Методические рекомендации для преподавателей и студентов. - Львов, 1986. - 20с.

 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов педиатрического факультета: Методические рекомендации для преподавателей и студентов. - Львов, 1986. - 25 с.

 2. Радько М.М., Куліш Н.М., Решетілова Н.Б., Ібрагімова Л.С., ВоробйовО.О., Кардаш В.Е. Самостійна робота студентів у системі фізичного виховання вищих навчальних закладів. – Чернівці: БДМУ, 2005 р. – 320 с.

 3. Смирнов В.А. Физическая тренировка для здоровья. - Л., 1991.-32 с.

 4. Хана Т. Искусство не стареть (как вернуть гибкость и здоровье).-2-е изд. - СПб.: Питер пресе, 1996. - 224 с. - (серия «Исцели себя сам»).

18. Физическая культура и здоровье: Учебник /под ред. В В Пономаревой. - М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001. - 352 с, ил.

Технічні засоби:

 1. Магнітофон – 1 шт.,

 2. Підсилювач звуку – 1 шт.,

 3. Звукові колонки – 4 шт.

Перелік навчально-наочних засобів:

 1. Таблиці:

Баскетбол: 1) Техніка передачі м’яча – 1 шт.,

2) Техніка кидків м’яча – 1 шт.,

3) Техніка ведення м’яча – 1 шт.

Волейбол: 1) Прийом – передача м’яча знизу – 1 шт.,

2) Прийом – передача м’яча зверху – 1 шт.,

3) Техніка подачі м’яча – 1 шт.,

4) Стійки і переміщення гравців – 1 шт.

5) Техніка блокування – 1 шт.,

6) Техніка нападаючого удару – 1 шт.

2. Обладнання та спортивний інвентар спортивних залів

1. Ігровий зал:

- розмітка волейбольних і баскетбольних майданчиків;

- волейбольна сітка – 1 шт.,

- м’ячі волейбольні – 6 шт.,

- баскетбольні щити – 6 шт.,

2. Зал боротьби:

- килим борцівський – 1 шт.,

- стінка гімнастична – 4 шт.,

3. Зал ЗФП:

- стінка гімнастична – 10 шт.,

- лава гімнастична – 5 шт.,

- нависні перекладини – 2 шт.,

- столи настільного тенісу – 6 шт.,

- сітки настільного тенісу – 6 шт.

4. Зал атлетичної гімнастики:

- тренажери – 7 шт.,

- стінка гімнастична – 2 шт.,

- гирі – 4 шт.,

- штанги – 6 шт.,

- гантелі – 6 шт.


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Амосов Н.М., Бендет Я.М. Физическая активность и сердце, - К., Здоров'я, 1990.

2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. - М., 2000.

3. Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. 2-е изд. - К.: Здоров'я, 1991.

4. Бирюков А.А. Самомассаж. - М.: Физкультура и спорт, 1994.

5. Васильев В.И. Ваш физкультурный режим.- М.: Знание, 1996.

6. Виру А.А., Юримяэ Т.А., Смирнова Т.А. Аэробные упражнения. - М., 1999.

7. Волков В.М., Мильнер Е.Г. Человек и бег.- М., 1997.

8. Дембо А.Т. Врачебный контроль в спорте, - М.: Медицина,1998.

9. Дибнер Р.Д., Синельников Э.М., физкультура, возраст, здоровье. - М., 1995.

10. Зотов В.П. Спортивный массаж. - К.: Здоровье, 1987.

11. Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. - К., 1998.

12. Киколов А.И. Обучение и здоровье. - М., 2000.

13. Коробков А.В. Двигательные режимы и здоровье.- М., 1990.

14. Коростылев Н.В. Слагаемые здоровья. - М.: Знание,1990.

15. Коц Я.М. Физиология мышечной деятельности. - М., ФИС.2002.

16. Куничев Л.А. Лечебный массаж. - К.: Вища школа, 1997.

17. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия. - М., 1989.

18. Михайлов В.В. Путь к физическому совершенству. - М., 1995.

19. Мурза В.П. Физические упражнения и здоровье. - К., 1991.

20. Пенов С.Н., Граевекая Н.Д., Захарова Л.С. Спортивная медицина, лечебная физкультура и массаж. - М., 1995.

21. Синяков А.В. Самоконтроль физкультурника. - М., 2000.

22. Соколовский В.С., Перевощиков Ю.А., Кривошеев А.Г. Физическая самоподготовка студента (учебное пособие) - 0десса, 1991.

23. Чоговадзе А.В., Круглый М.М. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте. - М.: Медицина, 1997.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти моз україни в грудні 2009 р
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми курсу «Культурологія» для студентів медичних училищ та коледжів (Міністерство...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи