Закон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами icon

Закон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
НазваЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
Сторінка1/7
Дата21.06.2012
Розмір1.14 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7
ЗАКОН УКРАЇНИ


Про вищу освіту


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 20, ст.134 )


( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 1004-IV ( 1004-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.9

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 )


( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 14-рп/2004 ( v014p710-04 ) від 07.07.2004 )


( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 3074-IV ( 3074-15 ) від 04.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.72 )


Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у

галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян

України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші

засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для

самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і

держави у кваліфікованих фахівцях.


Розділ I


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Основні терміни та їх визначення


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому

значенні:


вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у

вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного

та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який

грунтується на повній загальній середній освіті й завершується

здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації;


зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами

суспільства система знань, умінь і навичок, професійних,

світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в

процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства,

науки, техніки, технологій, культури та мистецтва;


зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної

інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття

вищої освіти і певної кваліфікації;


державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні

заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними

вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню

навчання за напрямом, спеціальністю;


нормативний термін навчання - термін навчання за денною

(очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та

вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої

освіти;


стандарт вищої освіти - сукупність норм, які визначають зміст

вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої

освіти та нормативний термін навчання;


освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за

ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи,

достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному

освітньо-кваліфікаційному рівню;


освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - характеристика

вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та

навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та

обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності;


рівень професійної діяльності - характеристика професійної

діяльності за ознаками певної сукупності професійних завдань та

обов'язків (робіт), які виконує фахівець;


професійна підготовка - здобуття кваліфікації за відповідним

напрямом підготовки або спеціальністю;


вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад,

який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту,

реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні

програми вищої освіти за певними освітніми та

освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання

та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання,

інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти,

а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність;


вищий навчальний заклад державної форми власності - вищий

навчальний заклад, заснований державою, що фінансується з

державного бюджету і підпорядковується відповідному центральному

органу виконавчої влади;


вищий навчальний заклад, що перебуває у власності Автономної

Республіки Крим, - вищий навчальний заклад, заснований органами

влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету

Автономної Республіки Крим і підпорядкований органам влади

Автономної Республіки Крим;


вищий навчальний заклад комунальної форми власності - вищий

навчальний заклад, заснований місцевими органами влади, що

фінансується з місцевого бюджету і підпорядкований місцевим

органам влади;


вищий навчальний заклад приватної форми власності - вищий

навчальний заклад, заснований на приватній власності і

підпорядкований власнику (власникам);


освітня діяльність - діяльність, пов'язана з наданням послуг

для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа;


ліцензування - процедура визнання спроможності вищого

навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність,

пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до

вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо

кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного

забезпечення;


ліцензований напрям - напрям, за яким вищий навчальний заклад

певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність,

пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


ліцензована спеціальність - спеціальність відповідного

освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад

певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність,

пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитація - процедура надання вищому навчальному закладу

певного типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із

здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог

стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо

кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного

забезпечення;


рівень акредитації - рівень спроможності вищого навчального

закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану із

здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитований напрям - напрям, за яким вищий навчальний

заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність,

пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитована спеціальність - спеціальність відповідного

освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад

певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану

із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитований вищий навчальний заклад - вищий навчальний

заклад, що визнаний спроможним провадити освітню діяльність,

пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, за напрямами

і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, не

менше двох третин з яких є акредитованими;


якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою

освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну

орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність

задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і

потреби суспільства;


якість освітньої діяльності - сукупність характеристик

системи вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність

задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи

або(та) суспільства.


Стаття 2. Законодавство України про вищу освіту


Законодавство України про вищу освіту базується на

Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з законів України

"Про освіту" ( 1060-12 ), "Про наукову і науково-технічну

діяльність" ( 1977-12 ), цього Закону та інших нормативно-правових

актів, прийнятих відповідно до нього.


Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість

яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж

ті, що передбачені законодавством про вищу освіту, то

застосовуються правила міжнародних договорів.


Стаття 3. Державна політика у галузі вищої освіти


1. Державна політика у галузі вищої освіти визначається

Верховною Радою України.


2. Державна політика у галузі вищої освіти грунтується на

принципах:


доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним

громадянином України;


незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних

партій, громадських і релігійних організацій;


інтеграції системи вищої освіти України у світову систему

вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій

української вищої школи;


наступності процесу здобуття вищої освіти;


державної підтримки підготовки фахівців для пріоритетних

напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень;


гласності при формуванні структури та обсягів освітньої та

професійної підготовки фахівців.


3. Реалізація державної політики у галузі вищої освіти

забезпечується шляхом:


збереження і розвитку системи вищої освіти та підвищення її

якості;


підвищення рівня освіченості громадян України, розширення їх

можливостей для отримання вищої освіти;


створення та забезпечення рівних умов доступності до вищої

освіти;


надання цільових, пільгових державних кредитів особам для

здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів

України;


забезпечення збалансованої структури та обсягів підготовки

фахівців з вищою освітою, що здійснюється у вищих навчальних

закладах державної та комунальної форм власності, за кошти

відповідних бюджетів, фізичних і юридичних осіб, з урахуванням

потреб особи, а також інтересів держави та територіальних громад;


надання особам, які навчаються у вищих навчальних закладах,

пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому

законодавством;


належної підтримки підготовки фахівців з числа інвалідів на

основі спеціальних освітніх технологій.


Стаття 4. Право громадян на вищу освіту


1. Громадяни України мають право на здобуття вищої освіти.


Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу

освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на

конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний

освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Вони

вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального

закладу, напряму підготовки і спеціальності.


2. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в

Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої

освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів

Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не

встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких

надана Верховною Радою України.


Стаття 5. Мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах


Мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах визначається

відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та закону України

про мови.


Розділ II


^ СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ.

ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ


Стаття 6. Структура вищої освіти


1. До структури вищої освіти входять освітні й

освітньо-кваліфікаційні рівні:


1) освітні рівні:


неповна вища освіта;


базова вища освіта;


повна вища освіта;


2) освітньо-кваліфікаційні рівні:


молодший спеціаліст;


бакалавр;


спеціаліст, магістр.


2. У вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і

спеціальностями фахівців всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних

рівнів здійснюється за відповідними освітньо-професійними

програмами ступенево або неперервно залежно від вимог до рівня

оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для

майбутньої професійної діяльності.


Стаття 7. Освітні рівні вищої освіти


1. Неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи,

який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що

визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для

здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем

молодшого спеціаліста.


2. Базова вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи,

який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що

визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для

здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем

бакалавра.


3. Повна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи,

який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що

визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для

здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем

спеціаліста або магістра.


4. Вищу освіту мають особи, які завершили навчання у вищих

навчальних закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно

до стандартів вищої освіти і отримали відповідний документ про

вищу освіту державного зразка.


Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні

заклади усіх форм власності, здійснюється державною екзаменаційною

комісією. Положення про державну екзаменаційну комісію

затверджується спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади у галузі освіти і науки.


Стаття 8. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти


1. Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень

вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої

освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання,

достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня

професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у

певному виді економічної діяльності.


Особам, які завершили навчання в акредитованому вищому

професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може

присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого

спеціаліста за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також

здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації.

( Частину першу статті 8 доповнено абзацом другим згідно із

Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )


Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть

одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки

молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.


2. Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти

особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула

базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання

щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для

виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної

діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді

економічної діяльності.


Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста.


Особи, які в період навчання за освітньо-професійною

програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах

другого - четвертого рівнів акредитації припинили подальше

навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із

спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому

самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.


3. Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти

особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні

для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня

професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у

певному виді економічної діяльності.


4. Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти

особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні

для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт)

інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що

передбачені для первинних посад у певному виді економічної

діяльності.


Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліста.


Особи, які в період навчання за освітньо-професійною

програмою підготовки магістра припинили подальше навчання, мають

право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний

рівень спеціаліста за такою ж або спорідненою спеціальністю у тому

самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.


5. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів

спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного

спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої

освіти.


Стаття 9. Документи про вищу освіту


1. Встановлюються такі види документів, які засвідчують

здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними

освітньо-кваліфікаційними рівнями:


диплом молодшого спеціаліста;


диплом бакалавра;


диплом спеціаліста;


диплом магістра.


Зразки документів про вищу освіту затверджуються Кабінетом

Міністрів України.


Вищий навчальний заклад, вище професійне училище, центр

професійно-технічної освіти мають право видавати документ про вищу

освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму

(спеціальності). ( Абзац сьомий частини першої статті 9 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від

11.09.2003 )


Для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету,

документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок

коштів Державного бюджету України.

( Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені

абзацом восьмим частини першої статті 9 реалізуються в розмірах і

порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків,

врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих

бюджетів на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від

27.11.2003 )


2. Особи, відраховані із вищого навчального закладу до

завершення навчання за освітньо-професійними програмами, отримують

академічні довідки встановленого спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки

зразка.


Стаття 10. Післядипломна освіта


1. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти

та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і

оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання

іншої спеціальності на основі здобутого раніше

освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.


Післядипломна освіта створює умови для безперервності та

наступності освіти і включає:


перепідготовку - отримання іншої спеціальності на основі

здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного

досвіду;


спеціалізацію - набуття особою здатностей виконувати окремі

завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах

спеціальності;


розширення профілю (підвищення кваліфікації) - набуття особою

здатностей виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах

спеціальності;


стажування - набуття особою досвіду виконання завдань та

обов'язків певної спеціальності.


Особа, яка пройшла перепідготовку і успішно пройшла державну

атестацію, отримує відповідний документ про вищу освіту.


Особа, яка успішно пройшла стажування або спеціалізацію чи

розширила профіль (підвищила кваліфікацію), отримує відповідний

документ про післядипломну освіту.


Зразки документів про післядипломну освіту затверджуються

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у

галузі освіти і науки.


2. Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними

закладами післядипломної освіти або структурними підрозділами

вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, в тому

числі на підставі укладених договорів.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Закон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про інноваційну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 36, ст. 266 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2000, n 36, ст. 299 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...
Закон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
Документ 1280-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07. 01. 2013, підстава 4910-17
Закон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Предмет та мета Закону Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні
Закон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування
Внести до Закону України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №20, ст. 134; 2007 р., №7-8, ст. 66; 2008...
Закон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 )
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про фінансовий лізинг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 16, ст. 68 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 394-xiv ( 394-14 ) від 14. 01. 99, Ввр, 1999, n 9-10, ст. 67 ) ( в редакції Закону
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Закон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи