0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія” icon

0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія”
Скачати 241.68 Kb.
Назва0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія”
Дата04.06.2012
Розмір241.68 Kb.
ТипДокументи
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з ґрунтознавства з основами географії ґрунтів

за вимогами кредитно-модульної системи

напряму підготовки 0705 ? географія

для спеціальностей 6.070501 – “ГЕОГРАФІЯ”, 6.07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ”

спеціалізації географія

факультет географічний

Кількість кредитів – 3

Загальна кількість годин – 108

Кількість аудиторних годин на тиждень – 3

Обов’язкова

Семестр другий

Кількість годин, відведених на лекції – 36; лабораторні – 18, самостійну роботу – 54.

Вид підсумкового контролю – екзамен.


^ ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності поточного контролю

Кількість балів

індз за вибором

К-сть балів за ІндЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Модуль 1. Морфологія ґрунтів

НЕ 1.1

Предмет і завдання ґрунтознавства

Поняття про ґрунт. Ґрунтознавство як наука, його основні положення. Короткий огляд історії вивчення ґрунту. Розвиток ґрунтознавства в Україні: досягнення, проблеми, перспективи. Методи дослідження ґрунту. Місце та роль ґрунту в природі й діяльності людини. Значення ґрунтознавства для фізичної й економічної географії.

2

НЕ 1.2

Морфологія ґрунту. Індексація генетичних горизонтів

Фазовий склад ґрунту. Морфологічна будова ґрунту. Ґрунтовий профіль, поняття про ґрунтові горизонти та їх індексацію. Характеристика та діагностика основних генетичних горизонтів. Переходи між горизонтами в профілі.


8

- здача лабораторної роботиA;

- тестуванняB;

- здача лабораторної роботи;

- тестування;

- колоквіумC2

2


2

2

513Заохочувальний бал

2

Всього за модулем 1

15D

Модуль 2. Загальне ґрунтознавство

НЕ 2.1

Мінералогічний та гранулометричний склад ґрунтів та ґрунтоутворюючих порід

Первинні мінерали. Вивітрювання гірських порід. Вторинні мінерали. Ґрунтоутворюючі породи та їх категорії. Гранулометричний склад ґрунтів, класифікація механічних елементів. Класифікація ґрунтів за гранскладом. Фізичні властивості ґрунтів та порід.

2

НЕ 2.2

Органічна речовина ґрунту

Джерела гумусу в ґрунті. Перетворення органічних речовин в ґрунті. Гумусоутворення. Гумус: склад, властивості. Органо-мінеральні сполуки в ґрунті. Груповий і фракційний склад гумусу. Роль гумусу в ґрунтах, регулювання його вмісту. Географічні закономірності розповсюдження гумусових речовин.

2

НЕ 2.3

Рідка та газова фази ґрунту

Категорії та стан води в ґрунтах. Водно-фізичні властивості ґрунтів. Доступна та недоступна рослинам волога. Ґрунтовий розчин. Кислотність ґрунтів та її форми. Лужність ґрунтів та її форми. Окисно-відновний режим ґрунтів. Ґрунтове повітря.

2

НЕ 2.4

Компоненти географічного середовища як фактори ґрунтоутворення

Поняття про фактори ґрунтоутворення. Клімат як фактор ґрунтоутворення, його характерні особливості. Водний режим ґрунтів. Теплові властивості й тепловий режим ґрунтів. Роль у ґрунтоутворенні материнської породи і рельєфу місцевості. Роль живих організмів у ґрунтоутворенні. Значення віку і господарської діяльності людини у ґрунтоутворенні.

3

НЕ 2.5

Ґрунтотворний процес та елементарні ґрунтові процеси (ЕГП)

Загальна схема ґрунтоутворення. Концепція елементарних ґрунтотворних процесів та їх характеристика. Тип ґрунтоутворення.

2

НЕ 2.6

Модульна контрольна робота
1


- фронтальне тестування


1010

Всього за модулем 2

10E

Модуль 3. Головні ґрунти світу

НЕ 3.1

Систематика, класифікація та загальні закономірності географії ґрунтів

Класифікація ґрунтів. Закономірності розміщення ґрунтів на земній поверхні. Основи грунтово-географічного районування. Ґрунтово-біокліматичні пояси, області, зони, провінції, округи, райони. Грунтово-географічне районування та загальна схема ґрунтового покриву світу й України.

2

5


НЕ 3.2

Ґрунти арктичних і тундрових областей

Арктичні ґрунти. Тундрові глейові ґрунти.

2


- картосхема

11

НЕ 3.3

Ґрунти бореальних областей

Підзолисті ґрунти тайгово-лісової зони. Дерново-підзолисті ґрунти. Мерзлотно-тайгові ґрунти. Болотні ґрунти. Дернові ґрунти. Болотно-підзолисті ґрунти.

4


- картосхема

11

НЕ 3.4

Ґрунти суббореальних областей

Ґрунтовий покрив суббореальних лісових областей. Бурі лісові ґрунти. Ґрунти суббореальних степових областей. Ґрунти зони Лісостепу. Сірі лісові ґрунти. Чорноземи Лісостепу. Чорноземи Степу. Ґрунти сухого Степу. Засолені ґрунти: поняття про засолені ґрунти, солончаки. Солонці. Солоді. Ґрунти суббореальних напівпустель. Бурі напівпустельні ґрунти. Ґрунти суббореальних пустель. Сіро-бурі пустельні ґрунти. Примітивні пустельні ґрунти. Такири.

5


- картосхема

11

НЕ 3.5

Ґрунтовий покрив субтропіків

Ґрунти вологих субтропічних лісів. Ґрунти сухих (ксерофітних) субтропічних лісів і чагарникових степів. Коричневі ґрунти. Сіро-коричневі ґрунти. Ґрунти субтропічних напівпустель і пустель.

4


картосхема

11

НЕ 3.6

Ґрунтовий покрив тропіків

Ґрунти постійно вологих тропічних лісів. Ґрунти сезонно-вологих лісів і високотравних саван. Ґрунти тропічних ксерофітних лісів. Ґрунти тропічних сухих саван. Ґрунти тропічних напівпустель і пустель.

4


картосхема

11

НЕ 3.7

Модульна контрольна робота
1


- фронтальне тестування

1010

Всього за модулем 3

15

^ Модуль 4 - лабораторний
НЕ 4.1

Ґрунтові колоїди та поглинальна здатність ґрунту

Склад ґрунтових колоїдів та їх головні ознаки. Фізичний стан ґрунтових колоїдів. Природа та види поглинальної здатності ґрунтів. Ґрунтовий поглинальний комплекс і його характеристики. Значення поглинальної здатності.


6F

- здача лабораторної роботи;

- тестування;

- здача лабораторної роботи;

- тестування;2

2


2

28

НЕ 4.2

Рідка фаза ґрунту

Кислотність ґрунтів та її форми.


2

- здача лабораторної роботи;

- тестування;


2


24

НЕ 4.3

Систематика, класифікація та загальні закономірності географії ґрунтів

Класифікація ґрунтів. Закономірності розміщення ґрунтів на земній поверхні. Основи грунтово-географічного районування. Ґрунтово-біокліматичні пояси, області, зони, провінції, округи, райони. Грунтово-географічне районування та загальна схема ґрунтового покриву світу й України.

22

- захист рефератів

5

- Ґрунтовий покрив північної півкулі вздовж _ є сх. довготи;

- Ґрунтовий покрив північної півкулі вздовж _ є зах. довготи;

- Ґрунтовий покрив південної півкулі вздовж _ є зах. довготи;

- Ґрунтовий покрив південної півкулі вздовж _ є сх. довготи;

13G

18

Всього за модулем 4

30

Всього балів

70

Модуль контроль (підсумковий)

30^

Питання до колоквіуму “Морфологія ґрунту, елементарні ґрунтові процеси” (модуль 1)


 1. Що таке фаза ґрунту? З яких фаз складається ґрунт?

 2. Охарактеризуйте ілювіальні горизонти.

 3. Що таке складення ґрунту?

 4. Охарактеризуйте елювіальні горизонти

 5. Що таке тверда фаза ґрунту?

 6. Охарактеризуйте основні поверхневі мінеральні горизонти.

 7. Що таке рідка фаза ґрунту?

 8. Охарактеризуйте основні поверхневі органогенні горизонти.

 9. Що таке газова фаза ґрунту?

 10. Перечисліть групи генетичних горизонтів ґрунту.

 11. Що таке жива фаза ґрунту?

 12. Що таке закипання ґрунту, про що свідчить, як визначається?

 13. Що таке морфологічні ознаки ґрунту? Перечисліть.

 14. Охарактеризуйте включення в ґрунті.

 15. Що таке ґрунтовий профіль?

 16. Охарактеризуйте біологічні новоутворення.

 17. Що таке генетичний горизонт?

 18. Охарактеризуйте хімічні новоутворення за складом.

 19. Що таке будова ґрунту?

 20. Охарактеризуйте хімічні новоутворення за формою.

 21. Охарактеризуйте метаморфічні горизонти.

 22. Що таке новоутворення, їх типи?

 23. Що таке структурність ґрунту?

 24. Охарактеризуйте типи ступенів щільності ґрунтів.

 25. Що таке структура ґрунту?

 26. Коротко опишіть принцип мокрого органолептичного методу визначення гранскладу.

 27. Що таке склад ґрунту?

 28. Що таке фізична глина, фізичний пісок?

 29. Що таке примітивний профіль?

 30. Що таке гранулометричний склад ґрунту? Перечисліть різновиди гранскладу ґрунтів.

 31. Що таке неповнорозвинений профіль?

 32. Що таке механічні елементи ґрунту, перечисліть їх?

 33. Що таке нормальний профіль?

 34. Вкажіть, які типи структури характерні для різних генетичних горизонтів.

 35. Що таке порушений (еродований) профіль?

 36. Охарактеризуйте роди плитоподібної структури ґрунту.

 37. Що таке реліктовий профіль?

 38. Охарактеризуйте роди призмоподібної структури ґрунту.

 39. Головні фактори утворення ґрунтового профілю?

 40. Чим відрізняються брилиста, грудкувата, горіхувата та зерниста структури?

 41. Що таке акумулятивний тип профілю?

 42. Перечисліть і опишіть основні типи структури ґрунту.

 43. Що таке елювіальний тип профілю?

 44. Опишіть фактори, які формують забарвлення ґрунту.
^

Контрольні питання до модулю 2


 1. Визначте поняття “ґрунт”, охарактеризуйте етапи його становлення.

 2. Охарактеризуйте ґрунтознавство як науку, його основні положення.

 3. Дайте коротку характеристику основних етапів розвитку ґрунтознавства.

 4. Дайте порівняльну характеристику основних методів визначення ґрунту.

 5. Визначте місце та роль ґрунту в природі та діяльності людини. Яке значення має ґрунтознавство для фізичної та економічної географії?

 6. Дайте коротку характеристику фазового складу ґрунту.

 7. Оцініть поняття “морфологічна будова ґрунту”, опишіть рівні морфологічної організації ґрунту. Основні поняття ґрунтової морфології.

 8. Визначте поняття “ґрунтовий профіль”, причини його утворення, основні типи будови.

 9. Оцініть забарвлення як важливу морфологічну ознаку ґрунту.

 10. Визначте поняття “генетичні горизонти”, охарактеризуйте основні принципи та напрямки їх індексації.

 11. Оцініть структуру ґрунту як важливу морфологічну ознаку.

 12. Оцініть забарвлення як важливу морфологічну ознаку ґрунту.

 13. Оцініть новоутворення та включення як важливу морфологічну ознаку ґрунту.

 14. Опишіть принципи української індексації генетичних горизонтів.

 15. Охарактеризуйте діагностичні ознаки поверхневих генетичних горизонтів.

 16. Охарактеризуйте діагностичні ознаки підповерхневих генетичних горизонтів.

 17. Охарактеризуйте первинні мінерали порід та ґрунтів.

 18. Порівняйте різні види вивітрювання гірських порід.

 19. Охарактеризуйте основні вторинні мінерали ґрунтів та порід.

 20. Дайте порівняльну характеристику основних ґрунтоутворюючих (материнських) порід.

 21. Визначте поняття “гранулометричні фракції”, дайте їх коротку характеристику.

 22. Визначте поняття “гранулометричний склад ґрунтів”, принципи класифікації ґрунтів за гранулометричним складом.

 23. Опишіть загальні фізичні властивості твердої фази ґрунтів.

 24. Дайте характеристику джерел гумусу в ґрунті.

 25. Коротко охарактеризуйте процеси перетворення органічних залишків у гумус.

 26. Порівняйте характерні особливості складових частин гумусу ґрунту.

 27. Охарактеризуйте органо-мінеральні сполуки ґрунту.

 28. Визначте поняття “груповий та фракційний склад гумусу”.

 29. Опишіть роль гумусу в ґрунтах та способи регулювання його вмісту.

 30. Дайте характеристику географічним закономірностям розповсюдження гумусових речовин в ґрунтах.

 31. Визначте поняття “ґрунтові колоїди”, опишіть їх речовинний склад, будову колоїдної міцели.

 32. Охарактеризуйте основні властивості ґрунтових колоїдів.

 33. Охарактеризуйте можливі фізичні стани ґрунтових колоїдів, шляхи переходу з одного стану в інший (пептизацію та коагуляцію).

 34. Поняття про поглинальну здатність ґрунтів, її види.

 35. Визначте поняття “ґрунтовий поглинальний комплекс”, опишіть його основні характеристики.

 36. Оцініть поняття “вологість ґрунту”, порівняйте можливі стани води в ґрунті.

 37. Охарактеризуйте категорії та основні властивості рідкої ґрунтової води.

 38. Охарактеризуйте гравітаційну воду, порівняйте основні типи підземних вод.

 39. Порівняйте основні види вологоємності ґрунту, поняття про водопроникність.

 40. Оцініть доступність різних категорій ґрунтової вологи рослинам.

 41. Визначте поняття “ґрунтовий розчин”, опишіть його склад та властивості.

 42. Опишіть різні типи кислотності ґрунтів, причини їх виникнення та боротьби з нею.

 43. Охарактеризуйте лужність ґрунтів та шляхи її регулювання.

 44. Поняття про окисно-відновний режим ґрунтів, його показники.

 45. Дайте загальну характеристику ґрунтового повітря.

 46. Поняття про фактори та умови ґрунтоутворення.

 47. Оцініть вплив клімату на ґрунтоутворення.

 48. Порівняйте різні типи водного режиму ґрунтів.

 49. Дайте характеристику тепловим властивостям і тепловим режимам ґрунтів.

 50. Оцініть роль у ґрунтоутворенні материнських порід та рельєфу.

 51. Дайте порівняльну характеристику впливу різних груп живих організмів на процес ґрунтоутворення.

 52. Оцініть вплив віку й господарської діяльності людини на ґрунтоутворення.

 53. Опишіть загальну схему ґрунтоутворення на земній кулі. Що таке первинний процес ґрунтоутворення?

 54. Що таке ґрунтоутворюючий процес? Опишіть його основні стадії.

 55. Поясніть, що таке елементарні ґрунтотворні процеси.

 56. Що таке біогенно-акумулятивні ЕГП, перечисліть основні.

 57. Опишіть підстилкоутворення і його результат.

 58. Опишіть торфоутворення і його результат.

 59. Опишіть гумусоутворення і його результат.

 60. Опишіть дерновий процес і його результат.

 61. Що таке гідрогенно-акумулятивні ЕГП, перечисліть основні.

 62. Опишіть засолення і його результат.

 63. Опишіть латеритизацію і її результат.

 64. Що таке метаморфічні ЕГП, перечисліть основні.

 65. Опишіть оглеєння і його результат.

 66. Що таке елювіальні ЕГП, перечисліть основні.

 67. Опишіть вилуговування і його результат.

 68. Опишіть опідзолення і його результат.

 69. Опишіть лесиваж і його результат.

 70. Опишіть осолодіння і його результат.

 71. Що таке ілювіально-акумулятивні ЕГП, перечисліть основні.

 72. Що таке педотурбаційні ЕГП, перечисліть основні.

 73. Опишіть кріотурбацію і її результат.

 74. Що таке деструктивні ЕГП, перечисліть основні.

 75. Опишіть ерозію і її результат.

 76. Опишіть дефляцію і її результат.

 77. Поняття про тип ґрунтоутворення, приклади.
^

Контрольні питання до модулю 3


 1. Визначте поняття “класифікація ґрунтів”, дайте характеристику типу як основної опорної таксономічної одиниці в класифікації.

 2. Визначте таксономічні одиниці ґрунтової класифікації нижче типу.

 3. Опишіть основні закономірності розміщення ґрунтів на земній поверхні.

 4. Охарактеризуйте поняття про грунтово-географічне районування суші, основні одиниці районування.

 5. Коротко охарактеризуйте особливості ґрунтово-географічного районування України.

 6. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив арктичної ґрунтової зони полярного поясу.

 7. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив субарктичної (тундрової) зони полярного поясу.

 8. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив тайгово-лісової зони бореального поясу. Підзолисті ґрунти.

 9. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив тайгово-лісової зони бореального поясу. Дерново-підзолисті ґрунти.

 10. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив мерзлотно-тайгової зони бореального поясу. Мерзлотно-тайгові ґрунти.

 11. Характеристика болотних ґрунтів як інтразональних.

 12. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив тайгово-лісової зони бореального поясу. Дернові ґрунти, специфіка їх екології.

 13. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив тайгово-лісової зони бореального поясу. Болотно-підзолисті ґрунти, специфіка їх екології.

 14. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив суббореальних лісових областей. Бурі лісові ґрунти.

 15. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони Лісостепу суббореального поясу. Сірі лісові ґрунти.

 16. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони Лісостепу суббореального поясу. Чорноземи Лісостепу.

 17. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони Степу суббореального поясу. Чорноземи Степу.

 18. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони сухого Степу суббореального поясу. Каштанові ґрунти.

 19. Солончаки як тип інтразональних ґрунтів.

 20. Солонці як тип інтразональних ґрунтів.

 21. Солоді як тип інтразональних ґрунтів.

 22. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив суббореальних напівпустель. Бурі напівпустельні ґрунти.

 23. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив суббореальних пустель. Сіро-бурі пустельні ґрунти, примітивні пустельні ґрунти.

 24. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони вологих субтропічних лісів. Червоноземи.

 25. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони вологих субтропічних лісів. Жовтоземи.

 26. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони сухих (ксерофітних) субтропічних лісів. Коричневі ґрунти.

 27. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони сухих субтропічних степів. Сіро-коричневі ґрунти.

 28. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони субтропічних напівпустель та пустель. Сіроземи.

 29. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони постійно вологих тропічних лісів. Червоно-жовті фералітні ґрунти.

 30. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони сезонно-вологих тропічних лісів і високотравних саван. Червоні фералітні ґрунти.

 31. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони тропічних ксерофітних (сухих) лісів. Коричнево-червоні фералітні ґрунти.

 32. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони тропічних сухих саван. Червоно-бурі тропічні ґрунти. Чорні тропічні ґрунти.

 33. Умови ґрунтоутворення та ґрунтовий покрив зони тропічних пустель і напівпустель. Червонувато-бурі тропічні ґрунти.
^

Рекомендована література


 1. Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів: Методичні рекомендації до лабораторних і практичних робіт/ Укл. Польчина С.М. – Чернівці: Рута – 2005. – 56 с.

 2. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Підручник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2004 – 400 с.

 3. Назаренко І.І., Польчина С.М., Дмитрук Ю.М., Смага І.С., Нікорич В.А. Ґрунтознавство з основами геології: Підручник. _ Чернівці: Книги – ХХІ, 2006.
^

Оцінювання знань студентів


 • Принципи оцінювання окремих складових НЕ наведена в примітках до змістово-діяльнісної структури навчальної дисципліни.

 • Кількість балів за кожен НЕ виводиться із суми поточних видів контролю.

 • Кількість балів за кожен модуль становить суму балів за НЕ даного модулю, враховуючи штрафні санкції.

 • Оцінка за навчальну дисципліну виводиться як сума модульних оцінок і модуля-контроль відповідно до такої системи оцінювання:

Сума балів від максимально можливих

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка

Примітка

90-100

A

5 (відмінно)

 

82-89

B

4 (добре)

 

75-81

С

4 (добре)
69-74

D

3 (задовільно)

 

60-68

E

3 (задовільно)
35-59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Менше 35

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом
A При здачі лабораторної роботи оцінюється знання основних теоретичних засад, методики, якість оформлення протоколу та формулювання висновків

B При тестуванні оцінюється теоретичні знання з теми лабораторної роботи

C Колоквіум проводиться у вигляді тесту

D При виведенні загального балу за модуль враховуються штрафні санкції: необґрунтований пропуск лекції – 0,5 бала; необґрунтований пропуск лабораторного заняття -1 бал; несвоєчасна здача завдання – 0,5 бала.

E При виведенні загального балу за модуль враховуються штрафні санкції: необґрунтований пропуск лекції – 0,5 бала; необґрунтований пропуск лабораторного заняття -1 бал; несвоєчасна здача завдання – 0,5 бала.

F Лабораторні роботи „Колоїди ґрунту”, „Поглинальна здатність ґрунту”, „Ґрунтовий розчин”, „Фактори ґрунтоутворення та зональні типи ґрунтів” виносяться в окремий лабораторний модуль 3.

G Індивідуальні завдання при вивченні курсу є обов’язковою складовою

Схожі:

0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія” icon0705 − географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія”
Кількість годин, відведених на лекції – 36; лабораторні – 18, самостійну роботу – 54
0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія” iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за
Географія, спеціальностей 070501. Географія, 070502. Економічна і соціальна географія. Львів, 2010. – 13 с
0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія” iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Географія, 070502 Економічна та соціальна географія
0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Геоінформатика» для студентів географічного факультету спеціальностей «Географія»,...
0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Геоінформатика» для студентів географічного факультету спеціальностей «Географія»,...
0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія” iconНазва вищого навчального закладу
Географічні основи євроінтеграції. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040104 Географія, спеціальністю...
0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія” iconСтецький Василь Володимирович канд геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
Географія науки і освіти. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040104 Географія, спеціальністю...
0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія” iconНазва вищого навчального закладу
Суспільно-географічні основи Євроінтеграції. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040104 Географія,...
0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія” iconГудзеляк Ірина Іванівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії. робоча програма
Географія, спеціальністю 070502 економічна і соціальна географія. – Львів, 2010. – 10 с
0705 ? географія для спеціальностей 070501 – “географія”, 07052 – „ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА географія” iconЗа мету курсу ставиться
Спецкурс “Географія науки і освіти” викладається для студентів-спеціалістів 5-го курсу географічного факультету спеціальності “Економічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи