Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Скачати 203.2 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Дата21.06.2012
Розмір203.2 Kb.
ТипДокументи

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет


"Затверджую"

проректор з навчальної роботи

професор __________М.Ю.Коломоєць

“____”_______________2007р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з релігієзнавства на 2007-2008 навчальний рік


факультет - фармацевтичний

спеціальність - клінічна фармація

освітньо-кваліфікаційний

рівень - спеціаліст

кваліфікація - клінічний провізор

кафедра - психології та соціології

курс - І

семестр - I

лекції - 8

семінарські заняття - 10

самостійна робота - 36

залік - І семестр
всього годин - 54


2007 рік

Робоча навчальна програма з релігієзнавства розроблена старшим викладачем кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету Безаровою Г.І. з урахуванням наукового рівня і специфіки медичного університету.


Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р., протокол № 18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Робоча навчальна програма схвалена предметною методичною комісією з комісією з суспільних і гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007р., протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій

Основна мета викладання релігієзнавства

Мета вивчення курсу «Релігієзнавство» полягає у тому, щоб надати студентам можливість отримати загальні уявлення про причини та особливості зародження релігії, як та чи інша релігія відповідає на головні життєві питання. Важливо отримати не тільки необхідні історико-географічні характеристики сучасних релігій і не тільки їх змістовний аналіз, але зрозуміти особливості їх догматичних систем, суть тієї чи іншої релігійної віри. Релігія є наслідком дії закономірностей розвитку людського духу і виразом його потреб. В той же час, релігія впливає на життя людини, визначаючи в кінцевому результаті стратегію її поведінки, перетворюючи природу в собі і поза людиною, формуючи обличчя цивілізації. Тому важливо зрозуміти, в якому взаємозв'язку, взаємовпливі знаходилась релігія і медицина. Вивчення релігієзнавства сприятиме формуванню у студентів самостійних світоглядних позицій, науково-історичного мислення, здатності орієнтуватися в соціальному житті.


^ Перелік дисциплін,

які є необхідними для вивчення релігієзнавства


Назва дисципліни

Зміст дисципліни, необхідної для вивчення релігієзнавства

Філософія


 • Світогляд людини та філософія. Проблема методу в філософії.

 • Історичні етапи розвитку філософії. Філософія країн Сходу: даосизм, конфуціанство, філософія Індії, буддизм. Середньовічна філософія. Томізм.

 • Система та структура діалектики: принципи, закони, категорії.

 • Буття, матерія, свідомість. Структура свідомості.

 • Соціальна свідомість: структура, суб’єкт, діалектика. Форми суспільної свідомості. Релігія як форма суспільної свідомості.
Культурологія

 • Культура Стародавнього Сходу. Культурні досягнення.

 • Культура Середньовіччя. Роль і місце релігії в розвитку науки, мистецтва, моралі. Поширення християнської культури та її вплив на світогляд Східних слов’ян. Україна-Русь в контексті християнського світу.

 • Сучасна українська культура та її входження у світовий простір. Наука, освіта, література, мистецтво, релігія в сучасному світі.^

Історія психології


 • Виникнення психологічних знань. Анімізм, тотемізм, фетишизм. Проблеми душі, психічні енергії в індуїзмі, джайнізмі та буддизмі. Психологічні ідеї у вчених даосизму, конфуціанстві та китайській медицині.

 • Розвиток психологічних знань в епоху Середньовіччя та Відродження. Томізм Фоми Аквінського.^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


РОЗДІЛ 1: Філософські та соціальні проблеми вивчення релігії. Соціальна суть релігії. Типологія сучасних релігій.


Філософсько-наукові та психологічні концепції походження релігії. Сутність і соціальна природа релігії. Визначення поняття релігії як світоглядної системи. Теологічний та науковий підходи у вирішенні питання про сутність та природу релігії. Структурні елементи релігії. Структура релігійної свідомості: релігійна ідеологія і релігійна психологія, їх взаємозв”язок. Релігійний культ як реалізація релігійних ідей у сфері практичної діяльності. Релігійні організації, їх типи та функції.

Соціальні функції релігії: світоглядна, компенсаторна, регулятивна, комунікативна та інтегративна. Взаємовплив релігії та медицини в історичному аспекті. Класифікація форм релігійних вірувань: родоплемінні, національні (етнічні) та світові релігії.


^ РОЗДІЛ 2: Сучасні національні релігії.


Особливості родоплемінних і національних релігій. Релігії Сходу: особливості становлення та їх характерні риси. Конфуціанство, даосизм, синтоїзм, індуїзм. Вплив релігійно-філософської традиції на формування східної медицини та фармації. Даоська алхімія та її роль у виникненні наукової фармакології. Проблема самовдосконалення і безсмертя та засоби продовження людського життя в даоській традиції. Методи саморегуляції в індокитайських національних релігіях. Іудаїзм. Кабала та її космологічна сутність. Особливості віровчення, культу та організації сучасного іудаїзму. Тісний зв”язок між релігією та медициною. Вплив релігійної філософії та релігійних норм на загальний зміст та напрямок розвитку медицини та фармакології..

^ РОЗДІЛ 3: Світові релігії: специфіка та особливості прояву. Буддизм та іслам.


Характерні риси світових релігій та особливості їх прояву. Історія та філософія буддизму. Школи та течії буддизму, їх практика самопізнання, самонавіювання, самоспоглядання. Вплив буддійських вчень на формування східної традиційної медицини. Регуляція буддизмом людського життя, фізичного здоров'я, психологічного стану, світу духовних орієнтирів. Поняття “сансара”,, “карма”, “дхарма”, “нірвана” як основа філософських засад буддизму. Особливості буддизму Тибету. Вчення про психологічні типи людей в діагностиці тибетської медицини. Особливості тибетської фітотерапії.

Історія виникнення ісламу. Соціально-економічні та ідейні джерела. Іслам – віра і спосіб життя. Суть і значення Корану. Основні напрямки в ісламі. Мусульманське бачення здорового способу життя. Проблема самовизначення віруючого мусульманина. Соціально-політичні проблеми ідеології сучасного ісламу. Політизація ісламу та ісламізація політики, модерністські тенденції в сучасну епоху. Іслам в Україні.


^ РОЗДІЛ 4: Християнство: особливості зародження і розвитку. Основний зміст християнського віровчення і культу.


Характерні риси християнства як світової релігії. Історія становлення. Соціально-економічні та політичні умови формування. Засади християнського віровчення і культу. Догмати як ядро християнської доктрини. Структурний та змістовний аналіз Біблії. Вселенські Собори: історія формування основних догматів християнської релігії. Християнський Символ віри. Християнська моральна доктрина. Нагірна проповідь Ісуса Христа. Моральний закон у християнському вченні; християнське моральне почуття і моральна свідомість. Культ в системі християнської релігії. Структура християнського культу. Таїнства та їх роль. Християнські свята та обряди та їх значення в системі християнської практики.


^ РОЗДІЛ 5: Католицизм, православ'я, протестантизм: особливості організації, віровчення і культу. Християнські церкви на Україні.

Католицизм і православ'я. Основні передумови першого розколу християнської церкви. Характерні риси віровчення, культу та організації католицизму і православ'я. Принципові відмінності православ'я та католицизму. Католицька і православна мотивація розвитку медицини.

Другий розкол християнства і його основні причини. Реформація. Основні періоди розвитку протестантизму: ранній та пізній. Проблеми медицини та психології в практичній діяльності протестантських церков XX ст. Історія християнської церкви на Україні. Хрещення Русі. Еволюція автокефального руху в Україні. Церковні унії. Українська греко-католицька церква. Сучасна релігійна ситуація в Україні. Стан релігійності на Буковині.


^ РОЗДІЛ 6: Основні священні книги світових релігій.

Трипітака – священна книга буддизму. Її вплив на формування течій і шкіл в буддизмі.

Біблія: структура, мова, зміст. Сутність та значення Декалогу.

Євангельський зміст діяльності Ісуса Христа. Есхатологічне вчення християнства. Апокаліпсис.

Коран – священна книга ісламу. Структура, мова та значення Корану. Сунізм та шиїзм. Шаріат.


РОЗДІЛ 7: Основні теорії походження релігії.


Концепції появи і становлення релігії як духовного явища. Особливості поглядів представників міфологічної, анімістичної школи. Сутність прамонотеїстичної теорії. Зміст преанімістичних, аніматичних концепцій. Сутність феноменологізму та прагматизму; марксистського підходу.

Аналіз психологічних концепцій З. Фрейда про психічну природу релігії. Е. Фромм, К. Юнг про психічну природу релігійних вірувань.


^ РОЗДІЛ 8: Моральні принципи християнства. Декалог.


Основи християнської моралі. Основні риси християнської моралі: її тісний зв”язок з віровченням, догмами, культовою практикою. Особливості християнського розуміння таких моральних принципів, як добро і зло, смирення і покірність, каяття і спокута. Зміст еталонів моральної поведінки, морального ідеалу. Зміст Десяти Заповідей Божих (Декалогу). Роль Нагірної проповіді Ісуса Христа у формуванні християнського морального вчення. Сутність Дев”яти заповідей Блаженства та їх відмінність від Декалогу. Заповідь Любові як ядро християнської моральної доктрини.


^ РОЗДІЛ 9: Новітні релігійні культи.


Поняття "неокульти" та їх класифікація. Неохристиянські та неоязичницькі рухи. Релігії орієнталістського напрямку. Релігійно-філософський містицизм. Психотехнічні культи, Трансцендентальна медитація, Сайєнтологічна церква: їх зв'язок з проблемами медицини.


^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


лекцій з релігієзнавства для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету,

спеціальність – Клінічна фармаціяТема лекції
К-ть год.

1.Філософські і соціальні проблеми вивчення релігії. Соціальна суть релігії. Типологія сучасних релігій.2


2.

Сучасні національні та світові релігії: специфіка та особливості прояву. Буддизм та іслам.

2

3.


Християнство: особливості зародження і розвитку. Основний зміст християнського віровчення і культу


24.


Католицизм, православ'я, протестантизм: конфесійні особливості. Релігія в контексті історії України.

2

Всього:

8 год.Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р.

Протокол № 18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І. Зорій

^
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

семінарських занять з релігієзнавства для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету, спеціальність – клінічна фармація

Теми семінарських занять


К-сть год.

годин


1.


Філософські і соціальні проблеми вивчення релігії. Соціальна суть релігії.

2

2.

Сучасні національні релігії.


2

3.


Світові релігії специфіка та особливості прояву. Буддизм та іслам..


2


4.

Християнство: особливості зародження і розвитку. Основний зміст християнського віровчення і культу.

2

5.


Католицизм, православ'я, протестантизм: особливості організації, віровчення і культу. Християнські церкви в Україні.

2


10 год.

Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р.

Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ,

які виділені для самостійного вивчення релігієзнавства для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету, спеціальність – клінічна фармація
Тема лекції


К-ть годин


1


Основні теорії походження релігії.6


2Основні священні книги буддизму, християнства та ісламу.

А) Священні буддійські книги:

 • священні книги тхеравади: Трипітака

 • священні книги махаяни

 • Тибетські священні книги

Б) Біблія, її структура та зміст

В) Коран – священна книга ісламу. Шаріат та проблеми закону в ісламі.


6


6

6

3.

Моральні принципи християнства. Декалог.

6

4.

Новітні релігійні культи

6

36 год.

Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р.
^
Протокол №18.Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій

Засоби

для проведення початкового, поточного, проміжного

та підсумкового контролю знань студентів


У процесі вивчення курсу “Релігієзнавство” використовуються такі види контролю:

Початковий – здійснюється під час проведення семінарських занять і включає в себе перевірку теоретичного матеріалу, який набувається студентами в процесі вивчення інших дисциплін (історія України, культурологія, філософія, історія психології та ін.), що проводиться методом фронтального усного опитування або виконання тестових завдань.

Поточний – здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він передбачає визначення рівня якості засвоєння студентами навчального теоретичного матеріалу згідно теми і плану семінарського заняття та сумлінність студента в роботі семінару.

Проміжний – здійснюється на семінарських заняттях і має дві цільові функції: перевірку засвоєння студентами системотворчих моментів лекцій, які читаються з курсу, і стимулювання поглибленого вивчення певного обсягу матеріалу. Такий контроль здійснюється методом виконання контрольних робіт, тестових завдань, вирішення ситуаційних задач, проведення індивідуальних консультацій та відробок.

Підсумковий – здійснюється у формі заліку після завершення вивчення курсу «Релігієзнавство». Оцінки «зараховано» і «незараховано» визначаються показниками контролю засвоєння матеріалів лекцій і всього курсу в цілому.
ПЕРЕЛІК


практичних навичок, які повинен опанувати студент і

які підлягають контролю до, або під час проведення заліку


Студент повинен вміти:


 • Об'єктивно, на наукових засадах, визначати місце і роль релігії та церкви на різних етапах історичного розвитку людства.

 • Творчо і об'єктивно оцінювати здобутки медичних знань, розроблені в минулому окремими релігіями, на основі яких виникла як традиційна, так і нетрадиційна медицина.

 • Використовувати в практичній діяльності здобутки релігійно-медичних знань минулого (наприклад, даоську, буддійську, тибетську та інші лікувальні практики).

 • Орієнтуватися в світоглядних культурах, використовувати знання з релігієзнавства в практичній роботі і формуванні власних переконань.Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р.
^
Протокол №18.Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Перелік контрольних питань

до проведення заліку з релігієзнавства для студентів

1 курсу фармацевтичного факультету, спеціальність – клінічна фармація.


 1. Філософсько-наукові та психологічні концепції походження релігії.

 2. Сутність та соціальна природа релігії.

 3. Ранньоісторичні форми релігії.

 4. Структура релігії та особливості її функціонування в сучасному суспільстві.

 5. Характерні риси релігійної свідомості. Релігійна ідеологія та релігійна психологія.

 6. Типологія сучасних віруючих (психологічний аспект).

 7. Особливості національних релігій.

 8. Релігії Сходу та їх вплив на формування східної традиційної медицини та фармакології.

 9. Даоська медицина та її вплив на розвиток сучасних практик психотренінгу, дієти, фітотерапії.

 10. Особливості культу, віровчення та організації іудаїзму.

 11. Характерні риси світових релігій.

 12. Історія та філософія буддизму.

 13. Школи і течії сучасного буддизму.

 14. Буддійський зміст китайської та тибетської медицини.

 15. Характерні особливості християнства.

 16. Соціально-економічні та політичні передумови перемоги християнства в Римській імперії.

 17. Біблія, її структура та зміст.

 18. Організація християнської церкви.

 19. Католицизм: віровчення, культ, організація.

 20. Особливості православ'я.

 21. Причини виникнення протестантизму.

 22. Ранній протестантизм і основні принципи його віровчення.

 23. Пізній протестантизм.

 24. Проблеми медицини та психології в практичній діяльності протестантських церков XX ст.

 25. Хрещення Русі. Історія православ'я в Україні.

 26. Еволюція автокефального руху в Україні.

 27. Особливості української греко-католицької церкви.

 28. Сучасна релігійна ситуація в Україні.

 29. Стан релігійності на Буковині.

 30. Особливості віровчення та культу ісламу.

 31. Мусульманське бачення здорового способу життя.

 32. Соціально-політичні проблеми ідеології сучасного ісламу.

 33. Іслам в Україні.

 34. Поняття “неокульти” та їх класифікація.

 35. Неохристиянські і неоязичницькі рухи.

 36. Психотехнічні культи.

 37. "Психотерапевтичний" зміст культової практики Церкви сайєнтології.

 38. Соціально-психологічні основи формування релігійно-містичних культів.

 39. Релігії орієнталістського напрямку.

 40. Окультизм та містика, їх вплив на психічний стан людини.

Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р., протокол № 18.


Зав. кафедрою психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р., протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій

Методика

проведення заліку з релігієзнавства

для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету,

спеціальність – клінічна фармація


До заліку допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості, засвоїли навчальну програму з релігієзнавства, регулярно відвідували лекції та семінарські заняття, виконували обов’язкові завдання на заняттях (ситуаційні задачі, тестові завдання, реферати), відвідували консультації з даної дисципліни.

Без опитування оцінку зараховано на заліковому занятті отримують ті студенти, в яких середній бал з дисципліни складає 3,5 і вище. Студенти, знання яких на семінарських заняттях були оцінені нижче за середній бал (3,5), складають залік згідно переліку контрольних питань в усній формі. До заліку підготовлені білети, які включають два питання. Відповіді студентів зараховуються відповідно до критеріїв оцінки знань і вмінь.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. Протокол № 18.


Зав. кафедрою психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р., протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

знань і вмінь студентів 1 курсу медичного факультету, спеціальність – стоматологія

Загальні критерії оцінки знань та вмінь з релігієзнавства

Оцінка знань з предмету "Релігієзнавство" повинна проводитися з урахуванням ступеня оволодіння практичними навичками аналізу об'єктивних закономірностей становлення і функціонування релігії, релігійної свідомості, вміння оцінювати неоднозначні підходи до проблеми буття Бога, визначати місце, яке займала медицина в практичній діяльності релігійних організацій, переконливо доводити свої переконання, логічно і послідовно реалізувати набуті знання у власних моральних діях, відрізняти істинні цінності від уявних, спотворених емоційним впливом чи стереотипом.


Критерії оцінки теоретичних знань та загальної практичної підготовки

Оцінка "Зараховано" ставиться студентам, які протягом навчального семестру не мали академічної заборгованості, засвоїли навчальну програму, регулярно відвідували лекції та семінарські заняття. Студенти, які складають залік за білетною програмою, повинні дати повну, аргументовану відповідь, здатні аналізувати, виконати всі завдання, відповісти на питання білету.

Оцінка “Незараховано” ставиться у тому випадку, коли дається неповна, недостатньо аргументована відповідь на питання, відсутня здатність аналізувати, розкривається лише одне питання білету, не вміють вирішувати ситуаційні задачі, слабо орієнтуються в проблемах релігієзнавства.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. Протокол № 18.


Зав. кафедрою психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р., протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій

ПЕРЕЛІК


навчально-методичних посібників, технічних та інших

навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі


 1. Безарова Г.І. Релігієзнавство. Навчально-методичний посібник для студентів-медиків. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 152с.

 2. Інтерактивне вивчення типів сучасної релігійності за допомогою комп’ютерної техніки.

 3. Комп’ютерне тестування студентів по проблемі “Релігійно-конфесійна карта України”.

 4. У процесі читання лекцій використовувати графопроектор для демонстрації схем, діаграм тощо.Перелік

рекомендованої навчальної та навчально-методичної

літератури

Основна:

 1. Академічне релігієзнавство. Підручник. / За ред. А.Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862с.

 2. Безарова Г.І. Релігієзнавство. Навчально-методичний посібник для студентів-медиків. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 152с.

 3. Калінін Ю А., Харьковщенко С А Релігієзнавство: підручник. -К.; 1998.

 4. Лубський В.І., Предко О.І. Психологія релігії: Підручний і хрестоматія. – К., 2004.

 5. Лубський В,І. Релігієзнавство: підручник, - К.: Вілбор, 1997.

 6. Москалець В.П. Психологія релігії: Посібник. – К., 2004.

 7. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия. - Москва, 1997.

 8. Радугин А.А. Ведение в религиеведение - Москва, 1996.

 9. Релігієзнавство: Навчальний посібник для дистанційного навчання. // А.М.Колодний, Т.А.Ніколаюк. – К., 2003.

 10. Релігієзнавство: Підручник за ред. Бублика С.А. – К., 1998.

 11. Релігієзнавство. Підручник./За ред. В.І.Лубського. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 408с.

 12. Релігієзнавство Підручник за ред Рибачука М.Ф. – К., 1997.

 13. Релігієзнавчий словник. – К., 1996.


Додаткова:

 1. Валько В. Первісне християнство. – Львів: Каменяр, 1997. – 294с.

 2. Васильев Л.С. История религий Востока. – М.: Наука, 1999. –363с.

 3. Головащенко С. Історія християнства. – К.: Наукова думка, 1999. – 432с.

 4. Дао и даосизм в Китае. – М.: Наука, 1982. –287с.

 5. Донини А. У истоков христианства. – М.: Политиздат, 1989. – 365с.

 6. Ислам: происхождение, история, современность. – М.: Наука, 1984. – 340с.

 7. Історія християнської Церкви на Україні. – К.: Альма-Матер, 1992. – 311с.

 8. Кочетов А. Буддизм. – М.: Наука, 1986. – 277с.

 9. Мечковская Н.Б. Язык и религия. – М.: Олимп, 1998. – 416с.

 10. Огієнко І.І. Українська церква // Нариси з історії української православної церкви. У 2-х томах. – К.: Україна, 1993.

 11. От бытия к исходу. Отражение библейных сюжетов в славянской и еврейской народной культуре. Сборник статей. Вып.2. – М.: ГЕОС, 1998. – 290с.

 12. Сельченок К.В. Тайны восточной медицины. – Воронеж: МОДЭК, 1994. 446с.

 13. Тайлор Е.Б. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. – 573с.

 14. Україна на зламі історичних епох: Державнотворчий процес 1985-1999 рр. – К.: ЕксОб, 2000. – 402с.

 15. Федорів Ю. Історія церкви на Україні. – Торонто, 1990. – 362с.

 16. Фромм Э. Догмат о Христе. – .: Олимп, 1998. – 416с.

 17. Хаббард Л.Р. Саентология. Книга основ. – М.: Нью Эра, 2000. – 356с.

 18. Что такое дзэн? Сборник. – Львів: Ініціатива, 1994. – 188с.

 19. Юнг К.Г. Йога и Запад. Сборник. – Львів: Ініціатива, 1994. – 230с.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи