\" погоджено\" icon

" погоджено"
Скачати 144.99 Kb.
Назва" погоджено"
Дата21.06.2012
Розмір144.99 Kb.
ТипДокументиПОГОДЖЕНО”

Голова Луганської обласної державної адміністрації


_______________ В.М. Голенко

«_____» __________ 2010 р.


ПОГОДЖЕНО

Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області


_______________ О.Л. Голубенко

«_____» _________ 2010 р.
Розглянуто на засіданні

Регіональної громадської

експертної комісії

ДАК у Луганській області

Протокол № ______

від «_____» __________ 2010 р.

Голова РГЕК ДАК у Луганській області

_______________ Н.І. КриштальО Б Ґ Р У Н Т У В А Н Н Я


можливості

^ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

щодо ліцензування діяльності

з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти

підвищення кваліфікації за программою

«Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні»


з ліцензованим обсягом навчального закладу (освітньої послуги) 150осіб


Розглянуто та затверджено

на засіданні Вченої ради СНУ ім. В. Даля


Протокол від _____ 20__ р. № __

Голова вченої ради

___________________О.Л. Голубенко


м. Луганськ, 2010 рік

Міністерство освіти і науки України


^ Східноукраїнський національний університет

Імені Володимира Даля

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання


Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг по підвищенню кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)


Луганськ

2010

^ 1. Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, у сфері державних закупівель Луганської області.

Соціально-економічний розвиток суспільства зумовлює якісні зміни у системі ринкової економіки. Процес розміщення державних фінансових ресурсів перестає бути монополією окремих чиновників на всіх рівнях. У той же час, сам факт дій державного сектора, як повноцінного та водночас надійного суб'єкта ринку, стимулює конкурентне середовище національної економіки, необхідне для розвитку підприємницької ініціативи.

Одним з найперспективніших шляхів реалізації концепції раціонального та ефективного використання бюджетних коштів (коштів платників податків) є широке впровадження у сферу закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб єдиної структурованої системи, заснованої на засадах конкуренції, прозорості, недискримінації та децентралізації.

Державна закупівля фінансується за рахунок державних коштів і завжди є компонентом програм, що охоплюють інвестиції або поточні потреби. Програми економічної реформи в усіх країнах спрямовані на зменшення державних видатків. Для цього існує кілька механізмів, але дуже важливим компонентом може бути підвищення ефективності і дієвості державних закупівельних операцій за рахунок впровадження та удосконалення системи тендерних торгів.

Міжнародний досвід свідчить про те, що поєднання жорсткої конкуренції професіоналізму в умовах ринку та ефективних недискримінаційних (тендерних) процедур закупівлі може забезпечити значне зниження цін, підвищення якості і, отже, ефективності витрат у державному секторі. Використання тендерних торгів при здійсненні закупівель сприяє заощадженню до 20 відсотків запланованих на закупівлю коштів, дозволяє зробити процедуру витрат бюджетних коштів максимально гласною і відкритою, підвищуючи довіру громадськості до державного сектора.

Тому впровадження системи державних закупівель в Україні має цілком логічне та закономірне підґрунтя виникнення. 22 лютого 2000 року на засіданні Верховної Ради України відразу після оголошення Послання Президента України до Верховної Ради України «Україна: поступ в XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки». З метою ефективної реалізації зазначеного Закону розроблено та введено в дію цілий ряд підзаконних нормативно-правових актів, які створюють правове поле у сфері державних закупівель.

Система державних закупівель, що базується на тендерних торгах в Україні існує майже десять років. За цей час неодноразово змінювалася її законодавча база, відповідно процедури, які використовуються при закупівлях, вимоги до їх проведення та керівні органи, що здійснюють нагляд і контроль у цій сфері.

Дослідження діяльності вищих навчальних закладів у сфері державних закупівель вказує на низький рівень організаційної культури проведення торгів. Здебільшого навчальні заклади намагаються роздрібнити закупівлі з метою уникнення конкурентних процедур, що свідчить про наявність у цих закладах проблем, що притаманні більшості розпорядників коштів, а саме: брак практичного досвіду та професійної підготовки спеціалістів, які відповідають за організацію закупівель, а відтак неналежне дотримання, у ряді окремих випадків, вимог законодавства.

За даними Головного управління статистики у Луганській області на початок 2010 року існує 577 державних установ та організацій та 240 державних підприємств, які здійснюють закупівлі за державні кошти. Згідно діючої нормативно-правової бази сфери державних закупівель усі ці підприємства, установи та організації повинні здійснювати закупівлі товарів, послуг (від 100 тис. грн.) та робіт (від 300 тис. грн.), що здійснюються за рахунок державних коштів шляхом проведення тендерних процедур (торгів). Для цього в кожній установі, організації та підприємстві повинні бути створені тендерні комітети. Керування тендерним комітетом здійснюється призначеним головою, який має заступника, а ведення документообігу покладено на секретаря тендерного комітету. Кількість членів тендерних комітетів повинна становити не менше п’яти осіб. Згідно вимогам нормативної бази голова, заступник голови і секретар тендерного комітету повинні мати документ, який засвідчує проходження ними навчання або підвищення кваліфікації у сфері державних закупівель (не рідше одного разу на два роки). Таким чином мінімальний попит (що закріплений законодавчо) на освітні послуги у сфері державних закупівель складає 2451 особи на 2 роки, або 1225 осіб на рік. Цей попит значно збільшується за рахунок тих членів тендерних комітетів, які вперше введені в склад комітету і не мають жодних уявлень про нормативну базу та механізми здійснення закупівель, а отже також бажають пройти курс навчання або підвищення кваліфікації.

В Луганському регіоні на сьогоднішній день склалася така ситуація, коли лише два вищих навчальних заклади мають діючу ліцензію на право надання послуг у сфері державних закупівель: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля та Луганський національний університет імені Т.Г. Шевченка. Таким чином рівень задоволення потреб підприємств, установ і організацій у даній сфері вкрай низький. Це призводить до того, багато представників тендерних комітетів Луганської області вимушені отримувати зазначені послуги в Харкові або Києві, що в свою чергу значно збільшує витрати бюджетних коштів на навчання та підвищення кваліфікації (з урахуванням цін, вартості проїзду та видатків на відрядження).

Слід також відзначити, що на відміну від Луганський національний університет імені Т.Г. Шевченка Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля здійснює підвищення кваліфікації за вказаною програмою з 2003 року, тобто майже з моменту заснування сфери державних закупівель в Україні. За цей час в інституті накопичено великий досвід як в теорії державних закупівель, так і в практиці проведення тендерів, що в свою чергу значно підвищує рівень проведення навчання на курсах. Про це свідчить той факт, що сторонні організації-замовники направляють своїх працівників на підвищення кваліфікації за цим напрямом в ІПОДН СНУ ім. В. Даля в другий, а то й у третій рази.

^ 2. Загальна характеристика навчального закладу

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання (ІПОДН)- структурний підрозділ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (СНУ), задачами якого є перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців, а також надання актуальних освітніх послуг по базовим спеціальностям СНУ.

Відповідно до наказу Міністерства вищої і середньої фахової освіти УРСР № 378 від 20.12.88 р. наказом по Ворошиловградському машинобудівному інституту № 445-04 від 30.12.88р. був створений спеціальний факультет для перепідготовки кадрів за фахом «Організація і управління виробництвом».

За період з 1989 по 1994 роки розширився перелік спеціальностей, з яких факультет проводив підготовку і перепідготовку фахівців. На базі Сєвєродонецького ІПК керівників і фахівців хімічної промисловості України було створено Сєвєродонецьке відділення спецфакультету, на підставі договору про науково-технічне співробітництво при спецфакультеті було створене відділення ІПК Мінекобезпеки України.

З метою підвищення якості навчального процесу, розширення переліку спеціальностей по підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації кадрів по нових напрямках науки, техніки й економіки, координації діяльності наказом по СНУ №18 від 1.07.94р. госпрозрахунковий спеціальний факультет був реорганізований у госпрозрахунковий структурний підрозділ університету - Центр післядипломної освіти СНУ (ЦПО).

У 1995р. у ЦПО була відкрита магістратура(завідувач магістратурою - к.х.н. Бондарєв В.П.), створена кафедра «Базові дисципліни і комп'ютерні технології»(завідувач кафедрою - к.т.н., доц. Петров О.С.), створені спеціалізовані навчальні кабінети (кабінет психології, українознавства, фінансовий кабінет і т.д.), комп'ютерні класи.

У 1998р. на базі гірничого факультету Української інженерно-педагогічної Академії була створена філія Інституту післядипломної і дистанційної освіти у м. Стаханов.

З метою підвищення ефективності навчального процесу, поліпшення підготовки і перепідготовки фахівців, забезпечення викладання на високому науковому і методичному рівні в 1999 році Центр післядипломної освіти реорганізований в Інститут післядипломної освіти (накази ректора університету від 16 червня 1999 р. № 15 та від 21 липня 1999р. № 26). У 2000 році Інститут післядипломної освіти був перейменований у Інститут післядипломної і дистанційної освіти (наказ ректора університету від 27 серпня 2000 року № 32) і є структурним підрозділом Університету без права юридичної особи.

Наказом № 16 від 25.03.2003 року Інститут післядипломної і дистанційної перейменован в Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського університету імені Володимира Даля (далі ІПОДН СНУ ім. В. Даля), внесений до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка № 35553 від 25.03.2003 року). Ідентифікаційний код 26180264.

Місцезнаходження: Україна, 91034, м. Луганськ, вул. Ватутіна, 1, корп. 9, ІПОДН СНУ, тел. (0642) 46-77-06.

Юридична адреса: Україна, 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а.

Форма власності ІПОДН СНУ ім. В. Даля – загальнодержавна.

Відомча підпорядкованість – Міністерство освіти і науки України.

Директор ІПОДН СНУ ім. В. Даля – кандидат економічних наук, доцент Плахута Ганна Андріївна.

Конкретні показники діяльності ІПОДН наведено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

^ ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


№ п/п

Показник

Значення показника

1

2

3

1.

Рівень акредитації ВНЗ

IV

2.

Кількість ліцензованих спеціальностей

44

3.

Кількість спеціальностей, акредитованих за:

- 1 рівнем

- 2 рівнем

- 3 рівнем

- 4 рівнем


-

-

44

-

4.

Контингент студентів на всіх курсах: навчання

• на денній формі навчання;

• на інших формах навчання (заочна форма навчання}712

5.

Кількість факультетів (відділень)

2

6.

Кількість співробітників за штатним розкладом (всього)

• в т.ч. педагогічних

24

10,5

7.

Загальна /навчальна площа будівель, кв.м.

665,42

8.

Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.)

-

9.

Кількість посадкових місць в читальних залах

-

10.

Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів - у тому числі з виходом в Інтернет

41


3. Наявні і потенційні можливості щодо надання освітніх послуг за заявленим напрямом.

^ 3.1. Кадровий склад.

ІПОДН СНУ ім. В. Даля працює з кафедрами університету згідно робочих навчальних планів відповідних спеціальностей.

Слід зазначити, що навчальний процес у базовому ІПОДН забезпечують на постійній основі викладачі кафедр університету, навчальне навантаження яких входить до їх навчальних планів. Загальна кількість викладачів складає 160 осіб, з яких 81% мають наукові ступені та звання.

У 2003-2004 навчальному році на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2002 №734 «Про організацію навчання і підвищення кваліфікації фахівців з питань проведення процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти», відділ підвищення кваліфікації започаткував курси за програмою: «Правові і практичні аспекти державних закупівель в Україні» як для працівників університету і його структурних підрозділів, так і для працівників різних бюджетних організацій.

Курси були запроваджені Русановим Юрієм Миколайовичем і Русановим Олександром Юрійовичем, які на той час провели понад 700 торгів з різних видів закупівель, що надавало їм можливість прекрасного володіння не тільки теорією питання, але і практичними аспектами.

Провідним викладачем даних курсів став Русанов Юрій Миколайович, який займається проблематикою тендерних закупівель з 1992 року, має безліч статей і монографій з теорії та практики проведення конкурсних торгів, є співавтором деяких нормативних документів у цій галузі.

З 2005 року до проведення курсів були залучені викладачі, що проходили спеціалізоване навчання та отримали сертифікати, що надають право викладати у сфері державних закупівель (Торгово-Промислова Палата та Міжнародна академія фінансів та інвестицій м. Київ).

Яцура Марина Георгіївна – заступник директора Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання, керівник відділу підвищення кваліфікації, постійно бере участь в організації і проведенні курсів підвищення кваліфікації з тендерних торгів. З 2003 як керівник відділу бере участь в тендерних торгах на закупівлю послуг з підвищення кваліфікації (у якості виконавця), що проводяться Центрами Зайнятості та іншими організаціями.

Чепрасов Віталій Вікторович - передовий член тендерного комітету Східноукраїнського університету, який з 2003 року постійно веде тендерні торги в університеті, а також підвищує свій рівень знань на різних курсах підвищення кваліфікації і семінарах.

У якості консультанту з економічних питань до проведення курсів залучається проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор Бузько Ірина Романівна. До проведення консультацій по технічним питанням також залучається проректор з економіки і науково - технічного забезпечення кандидат технічних наук, доцент Шапран Євген Миколайович.

^ 3.2 Матеріальна база .

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання розташований в дев’ятому корпусі СНУ ім. В. Даля за адресою м. Луганськ, вул. Ватутіна, 1. За інститутом закріплено 20 приміщень (лекційні аудиторії, спеціалізовані учбові аудиторії, комп’ютерні лабораторії, адміністративні та методичні кабінети, тощо) загальною площею 665,42 м2 та розрахованих на 515 учбових місць.

Одна з аудиторій інституту спеціалізована для проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців у сфері державних закупівель - оформлена стендами і планшетами з нормативними актами та зразками документів. Аудиторія 307 розташована в 9 корпусі та має площу 53,5 м2 і містить 42 учбових місця.

Для підвищення ефективності і наочності занять в інституті використовується діапроектор з екраном.

Під час навчання слухачі мають змогу користуватися сканером та копіювальною технікою, яка знаходиться на балансі інституту.

Матеріально-технічна база Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля дозволяє проводити освітню діяльність на високому рівні та ефективно використовувати інформаційні ресурси під час навчання.

Інститут має три комп'ютерні класи. Перший клас розташований в третьому корпусі Східноукраїнського університету, аудиторія 211. Його площа складає 85,2 м2. Він розрахований на 15 слухачів і має 15 комп'ютерів у робочому стані, 2 матричні принтери, 1 джерело безперебійного живлення. Кабінет устаткований демонстраційним телевізором, що зв’язаний з мережею класу і керується спеціалізованим комп’ютером.

Другий комп'ютерний клас розташований в дев'ятому корпусі Східноукраїнського університету, аудиторія 403 розрахований на роботу 12 слухачів і має площу 71,5 м2. Третій комп’ютерний клас розташований в дев'ятому корпусі Східноукраїнського університету, аудиторія 404, розрахований на роботу 14 слухачів і має площу 85 м2.

^ 3.3 Навчально-методичне забезпечення.

Для проведення курсів підвищення кваліфікації за програмою «Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні» розроблені програма та навчальний план курсів підвищення кваліфікації, плани лекційних занять, тестові завдання, що відповідають вимогам чинного законодавства.

В бібліотечному фонді СНУ ім. В. Даля наявні усі посібники та статті періодичних видань, що увійшли до програми (рекомендованої літератури).

Фаховим періодичним виданням у сфері державних закупівель є газета “Вісник державних закупівель”, яка видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг. СНУ ім. В. Даля передплачує це видання і бібліотека має архів цієї газети.

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля має у своїх бібліотечних фондах спеціалізовані посібники (Яцура М.Г., Чепрасов В.В. Навчально-методичний посібник „Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні” під загальною редакцією проф. Бузько І.Р. –Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2008 р. – 171 с. – усі видання), які містять нормативну базу щодо державних закупівель, а також методичні рекомендації до організації та проведення процедур закупівель у відповідності до чинного законодавства України, що надаються кожному слухачеві і оновлюються з урахуванням змін чинного законодавства.

Нормативні документи також надаються слухачам за їх побажанням на електронних носіях. Під час проходження підвищення кваліфікації на практичних заняттях слухачі мають змогу користуватися електронною нормативною базою, яка є в розпорядженні ІПОДН та доступом до глобальної мережі Інтернет з метою ознайомлення з офіційними сайтами сфери державних закупівель у комп’ютерних класах інституту.

^ 4. Підстави щодо можливості надання

ліцензії та гарантії виконання ліцензійних умов.

Проведений аналіз діяльності Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського університету імені Володимира Даля щодо підвищення кваліфікації за програмою «Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні» свідчить про те, що навчальний процес забезпечують висококваліфіковані фахівці різних галузей (економічного та технічного напряму), які відповідно до покладених на них посадових функцій безпосередньо приймають участь у здійсненні закупівель для СНУ ім. В. Даля, мають широкий досвід в організації і проведенні державних закупівель. Багаторічний досвід викладацької діяльності дозволяє викладачам проводити заняття курсів на високому педагогічному рівні.

Наявність в Інституті локальної мережі та можливість виходу до загальної мережі університету і мережі Інтернет надають змогу постійно оновлювати електронну нормативну базу, приймати та передавати дані швидко і зручно.

Для підвищення ефективності і наочності занять в Інституті використовується діапроектор з екраном. Під час навчання слухачі мають змогу користуватися сканером та копіювальною технікою, яка знаходиться на балансі Інституту.

Показники свідчать, що матеріально-технічна база ІПОДН СНУ ім. В. Даля відповідає нормативним вимогам.

Викладене вище вказує на можливість клопотати про надання ІПОДН СНУ ім. В. Даля ліцензії на право надання освітньої послуги у сфері вищої освіти - підвищення кваліфікації за програмою «Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні».


Ректор О.Л.Голубенко

Директор ІПОДН Г.А. Плахута

Схожі:

\" погоджено\" iconФ 24. 02 21 погоджено погоджено затверджую
План підготовки рукописів навчальної літератури інституту на н р
\" погоджено\" iconПогоджено: Погоджено: Затверджую
...
\" погоджено\" iconІіі курс погоджено погоджено

\" погоджено\" iconІіі-іv курс погоджено погоджено

\" погоджено\" iconІіі-iv курс погоджено погоджено

\" погоджено\" iconІіі-iv курс погоджено погоджено

\" погоджено\" iconІіі курс погоджено погоджено

\" погоджено\" iconІі-курс погоджено погоджено

\" погоджено\" icon2-3 курс погоджено погоджено

\" погоджено\" iconIv-v курс погоджено погоджено

\" погоджено\" iconІі-курс погоджено погоджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи