З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» icon

З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
НазваЗ підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Дата21.06.2012
Розмір211 Kb.
ТипДокументиО Б Г Р У Н Т У В А Н Н Я

необхідності ліцензування освітньої діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

з галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

за напрямом 6.030103 «Практична психологія»Освітній рівеньбазова вища освіта


Освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавр


Галузь знань^ 0301 Соціально-політичні науки


Напрям підготовки6.030103 Практична психологіяРозглянуто та затверджено

на засіданні Вченої ради

Протокол № 3 від 29 жовтня 2010 р.


І. Результати моніторингу ринку праці

(для освітніх послуг у сфері професійно-технічної та вищої освіти)

або попиту на освітні послуги (у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти), що заявляються на ліцензування, ринку освітніх послуг, які вже надаються в даному регіоні


Реалізація Концепції розвитку психологічної служби України на період до 2012 року та Наказу МОН України № 616 від 02.07.2009р. «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України», орієнтованих на посилення ролі й значущості психологічної складової освітнього процесу, розширення мережі центрів практичної психології міського, районного рівня, збільшення кількості практичних психологів у навчальних, медичних, соціальних закладах та підвищення ефективності їх діяльності, визначає актуальність потреби у висококваліфікованих фахівцях за напрямом «Практична психологія».

Вивчення потреб регіонального ринку дозволяє стверджувати, що кількість практичних психологів як у галузі освіти, так і в інших (медичній, соціальній) галузях залишається недостатньою для задоволення потреб усієї області (особливо Старобільского, Перевальского, Свердловського районів), а також, що ця необхідність буде щорічно зростати. Але в Луганській області таких фахівців готує тільки один університет з присвоєнням кваліфікації практичного психолога лише у закладах освіти.

В теперішній час підготовка фахівців за напрямом «Психологія», яка здійснюється в нашому університеті, передбачає переважно теоретичну орієнтацію на науково-дослідну та педагогічну діяльність з присвоєнням кваліфікації психолог, викладач психології. Підготовка практичного психолога передбачає виконання різних видів робіт прикладного характеру, зокрема у психологічних Центрах «Позитив», «Тотем», учбово-виховному комплексі «Нове покоління» м. Луганська, дитячих будинках № 1 та № 2, Луганському міському Центрі зайнятості, Центрі психічного здоров'я, Луганській обласній клінічній психоневрологічній лікарні, Луганському обласному наркологічному диспансері, Центрі сучасної наркології, які є базою для проходження психологічної, педагогічної та науково-виробничої практики наших студентів та з якими укладено відповідні договори. Такий фахівець зможе виконувати аналітичні, прогностичні функції, займатися корекцією психічних явищ людини, у тому числі кризових станів, пропонувати та впроваджувати психопрофілактичні, психотерапевтичні заходи, сприяти оптимізації процесів трудової та навчальної діяльності, умов праці та відпочинку.

Спеціаліст готується до роботи в умовах ринкових відносин і багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в організаціях, незалежно від форми власності, які займаються виробництвом і реалізацією послуг, а також в органах державного управління, консультативних фірмах.

Практичний психолог буде підготовлений до різних видів робіт:

- психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян;

- надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;

- психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;

- проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;

- профорієнтація та профвідбір;

- виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи;

- психологічний патронаж проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, адиктивною поведінкою та ін.) та може обіймати первинні посади:

- практичний психолог у закладах освіти;

- практичний психолог на підприємстві;

- практичний психолог в органах державної влади та управління;

- психолог-консультант.

Тому відкриття нового напряму 6.030103 “Практична психологія” у нашому університеті наблизить освітню послугу до абітурієнтів та об’єктивно сприятиме забезпеченню існуючих потреб у спеціалістах відповідної кваліфікації.

Для задоволення потреб нашого регіону у висококваліфікованих фахівцях на кафедрі психології розроблено механізм та засоби реалізації мети і завдань підготовки бакалаврів за напрямом «Практична психологія».

У процесі навчання бакалаврам за напрямом «Практична психологія» надаватиметься поглиблена гуманітарна, соціально-економічна, фундаментальна, психолого-педагогічна, спеціальна та науково-практична підготовка, зміст якої відповідає сучасному рівню розвитку науки, потребам суспільства і особистості.

Основними критеріями вибору необхідних знань є їх універсальна значимість та довгочасна цінність, їх спрямованість на формування фахівців широкого профілю у межах інтегрованої групи професій та на спеціалізацію відповідно до конкретних видів діяльності.

У галузі гуманітарних знань підготовка бакалаврів цього профілю спрямована на вивчення культурних цінностей та найкращих досягнень людства у цій сфері, вироблення поважного ставлення до них, спроможності орієнтуватися на ці досягнення з урахуванням спадкоємності поколінь і культур. Найважливішим завданням гуманітарної підготовки є формування високої світоглядної культури.

У галузі спеціальної та професійної підготовки головна увага приділятиметься наданню знань, отриманню вмінь та навичок з нових напрямків науки, використання інноваційних педагогічних технологій, методів використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі, а також спроможності до безпосереднього і ефективного використання їх у професійній діяльності.

Інформаційна підготовка передбачатиме такі знання, вміння і навички, що забезпечують ефективний пошук, відбір, обробку і використання в навчальній, професійній та інших видах діяльності наукової та практичної інформації з використанням сучасної інформаційно-обчислювальної техніки і технологій, комп'ютерних бібліотечних мереж, а також формування інформаційних потреб і інформаційної активності особистості, прагнення до використання інформаційних ресурсів, у тому числі й міжнародного рівня.

У галузі науково-дослідницької діяльності велике значення надаватиметься розвитку у бакалаврів умінь та навичок системного психологічного дослідження, всебічного аналізу психологічних систем, визначенню рівня їх ефективності, підвищенню якості та ефективності навчально-виховного процесу.

З метою забезпечення підготовки бакалаврів на належному рівні за вказаним напрямом передбачається:

  1. залучити до викладання дисциплін провідних професорів та доцентів університету;

  2. продовжити здійснювати наукові дослідження за актуальними для функціонування та розвитку освіти нашого регіону напрямами;

  3. надати можливість викладати спеціальні дисципліни за сумісництвом провідним фахівцям Луганської області в галузі практичної психології.

Можливість якісної підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом 6.030103 «Практична психологія» у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля забезпечується, по-перше, існуванням філософського факультету (декан – Суханцева В. К., доктор філософських наук, професор), визнаних наукових шкіл, очолюваних відомими вченими в галузі психології (д. психол. н., проф. Третьяченко В. В. д. психол. н., проф. Карамушка Л. М., д. психол. н., проф. Скребець В. О., д. психол. н. Завацька Н. Є., д. наук з держ. управління, проф. Драгомирецька Н. М.); по-друге, наявністю кафедри психології, яка здатна забезпечити ґрунтовну підготовку фахівців у галузі практичних психологічних дисциплін.

Зазначені чинники зумовлюють можливість забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом 6.030103 «Практична психологія» ґрунтовної підготовки до роботи у психологічних службах і центрах, на виробництві, в системі освіти, охорони здоров'я, соціальному секторі на посадах психолога, який здійснює діагностичну, профілактичну і психокорекційну роботу.

У зв'язку з наявністю в Луганській області тільки одного вищого навчального закладу (національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка), який готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з наданням кваліфікації практичного психолога лише в закладах освіти, та значною потребою не тільки освітніх, а й медичних, соціальних закладів у фахівцях такого рівня можна зробити висновок щодо доцільності підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 6.030103 «Практична психологія» в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з наданням кваліфікації практичного психолога.

Наявне у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля матеріально-технічне, кадрове, навчально-методичне, інформаційне забезпечення, перспективи їх розвитку та плани науково-дослідної та видавничої діяльності забезпечують здатність університету гарантувати якісну підготовку висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 6.030103 «Практична психологія». Передбачається, що для потреб регіону достатньо готувати по 25 осіб на денну та заочну форми навчання.


ІІ. Загальна характеристика Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. У квітні 1930 р. цей технікум став Луганським вечірнім машинобудівним інститутом. Після воєнний період історії вузу пов`язується з Ворошиловградським філіалом Харківського механіко-машинобудівного інституту. 19 травня 1960 р. наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України філіал Харківського політехнічного інституту перетворюється на самостійний Луганський вечірній машинобудівний інститут. У 1962 р. цей вуз почав прийом на денне відділення.

У 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України на базі Луганського машинобудівного інституту та декількох вищих навчальних закладів м.Луганська і Луганської області створено Східноукраїнський державний університет. У 1996 році йому надано статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації, а указом Президента України від 11 вересня 2000 року - статус національного з власним ім`ям: Східноукраїнський національний університет. 13 листопада 2001р. університету присвоєно ім`я Володимира Даля.

Відомча приналежність – Міністерство освіти і науки України.

Форма власності – державна.

Сьогодні університет має досить розвинену структуру, яка реалізує одне з концептуальних положень щодо наближення навчального процесу до місць помешкання студентів. В даний час до структури університету входять: Технологічний інститут (м.Северодонецьк, Луганської обл.), Інститут хімічних технологій (м.Рубіжне, Луганської обл.), коледж Східноукраїнського національного університету, Северодонецький хіміко-механічний технікум, Кримський факультет, Краснодонський відокремлений факультет інженерії і менеджменту, Антрацитівський відокремлений факультет гірництва і транспорту, Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, Стахановське відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, Северодонецьке відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля.

В університеті діють 24 факультетів та 3 навчально-наукових інститути, Інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання, Магістратура державної служби, Центр довузівської підготовки і післядипломної освіти, Центр довузівської підготовки українських та іноземних громадян, 104 кафедри, понад 13 філій, 60 кафедр на виробництві, Центр із перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, Науково-дослідний інститут прикладної екології, Науково-дослідний інститут управляючих систем, Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини, 2 науково-дослідних центрів та 16 лабораторій, наукова бібліотека, видавництво з типографією, технопарк та інше.

Кафедра військової підготовки з 1999 року готує офіцерів запасу за 6 військовими спеціальностями виключно з числа студентів університету.

Університет має ліцензію на право освітньої діяльності з 28 із 48 галузей знань. В їх межах ведеться підготовка за 54 напрямками і 127 спеціальностями, у тому числі 6 – військовими.

Докторантура за 18 і аспірантура за 43 спеціальністю готують кадрове поповнення викладацького та науково-педагогічного складу.

В університеті створена потужна матеріально-технічна база. Університет розміщується у 55 навчально-лабораторних корпусах і спорудах загальною площею 234529,21 кв.м. Університет має санаторій-профілакторій на 100 місць, баз відпочинку у м.Скадовську й у м.Євпаторія, спортивно-оздоровчий табір, 9 гуртожитків на 4000 місць, 6 їдалень, 12 буфетів на 1260 місця, медичні пункти.

В університеті діє власне університетське видавництво, де видається науковий збірник «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», ліцензований Вищою атестаційною комісією України за 12 напрямками, а також монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації та інша наукова і навчальна література. Щомісяця виходять номери багатотиражної газети «Університетський вісник».

Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом 6.030103 “Практична психологія” в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля буде вести кафедра психології (завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України В.В.Третьяченко). До підготовки фахівців також будуть залучені кафедри: проблем людини та філософії здоров’я, філософії культури та культурології, світової філософії та естетики, політології, соціології, математичного аналізу, які забезпечують гуманітарну, соціально-економічну та математичну підготовку. Тісна співпраця всіх зазначених структурних підрозділів дозволить вести підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" зі спеціальності за напрямом 6.030103 “Практична психологія” на високому рівні, що відповідає сучасному рівню розвитку науки та потребам ринку праці.


ІІІ. Наявні і потенційні можливості щодо надання освітніх послуг за заявленим напрямом (спеціальністю)


Для здійснення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Практична психологія» кафедрою психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля накопичено певний досвід роботи, підготовлене навчально-методичне та інформаційне забезпечення психологічних дисциплін. Плануючи подальше розширення підготовки фахівців у галузі професійного навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля цілеспрямовано й поступово розвиває матеріально-технічне, кадрове, навчально-методичне забезпечення цієї освітньої послуги.


а) матеріальна база і перспективи її розвитку


Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля має обладнані аудиторії, лабораторії, комп’ютерні класи, бібліотеку, що забезпечує повне задоволення потреб студентів та викладачів щодо якості проведення навчального процесу.

Кафедра психології в цілому забезпечена достатньою кількістю приміщень для високоякісної організації навчального процесу за напрямом 6.030103 «Практична психологія». Так, за кафедрою закріплено навчальні аудиторії, методичний кабінет та читальний зал, на філологічному факультеті є комп’ютерний клас, оснащений сучасними комп’ютерами.

Площа приміщень для науково-педагогічного персоналу:

  • викладацька (ауд. 415/2) – 42 кв.м;

  • кабінет завідувача кафедри (ауд. 417/2) – 25,8 кв.м;

  • методичні кабінети – 20,1 кв.м, 19,2 кв.м;

  • препараторська, лаборантська – 19,8 кв.м;

  • площа навчальних аудиторій – 304,5 кв. м;

  • комп`ютерні класи – 89,8 кв.м, 72,6 кв. м;

  • читальний зал – 205 кв.м.

Загальний стан забезпечення лабораторій, кабінетів сучасним обладнанням і апаратурою задовільний. Стан освітлення аудиторій задовільний, відповідає нормам. Санітарно-технічний стан споруди, де розташовані приміщення кафедри, задовольняє потреби навчального процесу.

Студенти з інших міст повністю забезпечені гуртожитком. Університет має студентські клуби, проводяться вечори, дискотеки, зустрічі з видатними вченими та ін. Для самостійної роботи університет має науково-технічну бібліотеку, загальна площа якої 5636 кв.м. Наявна на абонементі та у читальних залах бібліотеки наукова, навчальна, навчально-методична література, фахові періодичні видання в цілому задовольняють потреби студентів. Студенти користуються бібліотекою університету й читальними залами, спеціалізованою електронною бібліотекою, а також різноманітними електронними підручниками та документами, розташованими на сервері кафедр.

Спортивні зали забезпечено необхідним інвентарем, обладнано відповідними приладами та тренажерами, що дозволяє на належному рівні організувати навчальний процес та діяльність спортивних секцій. До послуг студентів актова зала, яка сприяє організації та проведенню навчально-виховних заходів.

Кафедра психології має спеціалізовані кабінети, у яких проводяться навчальні заняття зі студентами: кабінет психології (№421/2 – 45,1 кв.м), кабінет соціально-психологічних тренінгів (№427/2 – 78,3 кв.м). Кафедра в достатній мірі має сучасну техніку для копіювання та друку, що також сприяє інформаційному та методичному забезпеченню навчально-виховного процесу.

На філософському факультеті працюють комп’ютерний клас, в якому є доступ до мережі Інтернет і локальної університетської мережі, що дає змогу студентам для доступу до літературних джерел, мобільного спілкування та швидкого професійного зростання при підготовці до семінарів, практичних, курсових, дипломних робіт та під час пошуку наукових контактів та за участі у наукових конференціях.

Кафедра психології, філософський факультет та структурні підрозділи університету, які залучаються до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 6.030103 «Практична психологія» (кафедри проблем людини та філософії здоров’я, філософії культури та культурології, світової філософії та естетики, політології, соціології, математичного аналізу, які забезпечують гуманітарну, соціально-економічну та математичну підготовку), мають достатню матеріальну базу і планують працювати над її розвитком шляхом закріплення за кафедрою додаткових навчальних аудиторій, обладнання додаткових комп’ютерних робочих місць для студентів, удосконалення програмного забезпечення наявних комп’ютерів, обладнання лабораторії психологічних тренінгів, створення мультимедійної аудиторії на філософському факультеті тощо.


б) кадровий склад

Підготовка фахівців за напрямом 6.030103 “Практична психологія” у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля згідно з навчальним планом буде здійснюватися за 79 навчальними дисциплінами. Склад науково-педагогічних кадрів випускової кафедри відповідає існуючим критеріям і вимогам ДАК щодо ліцензування спеціальностей за заявленим рівнем.

Дисципліни за всіма циклами будуть викладати найбільш кваліфіковані та досвідчені викладачі кафедри психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та інших кафедр університету. З 21 викладача, які будуть задіяні у навчальному процесі за циклом професійної та практичної підготовки вищезазначеного напряму – 3 доктора психологічних наук, професори (В.В. Третьяченко, В.О. Скребець, Н.М. Драгомирецька), 1 – доктор психологічних наук, доцент (Н.Є. Завацька), 11 кандидатів наук, доценти. Усі викладачі, які будуть забезпечувати фахову підготовку студентів за напрямом 6.030103 “Практична психологія”, мають відповідну науково-психологічну та науково-педагогічну спеціалізацію, достатній досвід роботи у вищих навчальних закладах і наукових установах та пройшли відповідне підвищення кваліфікації.

Кафедра має достатнє кадрове забезпечення для того, щоб 100% лекційних годин педагогічних дисциплін читалися викладачами з науковими ступенями докторів та кандидатів педагогічних наук, а також для забезпечення кваліфікованого керівництва практиками та бакалаврськими роботами.

На кафедрі психології також працює достатня для забезпечення якісної організації навчального процесу кількість навчально-допоміжного персоналу.

Кадрове забезпечення передбачених навчальним планом начальних дисциплін, які закріплені за іншими кафедрами університету (проблем людини та філософії здоров’я, філософії культури та культурології, світової філософії та естетики, політології, соціології, математичного аналізу, які забезпечують гуманітарну, соціально-економічну та математичну підготовку), відповідає вимогам, оскільки 75% лекційних годин читатимуться викладачами з науковими ступенями докторів та кандидатів відповідних наук (д.мед.н., професор Мечетний Ю. М., д.юр.н., доц. Шаповалова О.В., к.соц.н., доц. Яковенко М. Л., к. і. н. доц. Атоян А. І., к.і.н., доц. Теліс Л.О. та інші).

На кафедрі значна увага приділяється науковій діяльності, ведуться наукові дослідження у галузі розробки адаптивних навчальних програм, впровадження новітніх інформаційних технологій у процес навчання. Значна увага приділяється дослідженню проблеми «Соціально-психологічне забезпечення інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи».

Випускаюча кафедра активно здійснює роботу з підвищення кваліфікації викладачів шляхом навчання в аспірантурі, докторантурі, стажування, обміну досвідом роботи. За спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи ведеться підготовка аспірантів (кандидатів психологічних наук) і докторантів (докторів психологічних наук).


Для студентів, аспірантів, молодих вчених щорічно проводяться науково-практичні конференції: „Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства”, „Філософські та психологічні детермінанти культури особистості за умов глобалізації освітнього простору”, «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства», за результатами яких друкується фаховий збірник „Теоретичні та прикладні проблеми психології”.

В позааудиторний час на кафедрі психології функціонує психологічний клуб „VITA”, робота якого має прикладний характер. Секція «VITA-1» - це відео клуб, де перегляд фільмів присвячений тематиці взаємовідносин чоловіків та жінок. Секція «VITA-2» - це жіночий клуб. Головна мета цієї секції – допомогти жінкам правильно будувати свої стосунки з чоловіками, поважати свою особистість та цінувати свою неповторність, індивідуальність та значимість, боротися за гендерну рівність. Секція «Neo» проводить засідання для студентів старших курсів, де розглядаються проблеми нових відкриттів у психології, проблеми інновацій в практичній діяльності психолога.

З метою удосконалення підготовки фахівців на базі випускаючої кафедри проводяться науково-практичні конференції, семінари за участю провідних спеціалістів України, Луганська та міст області. У 2010-2012 р. викладачами кафедри заплановано захист чотирьох кандидатських дисертацій.

Протягом 2007-2010 рр. кафедрою було видано колективну монографію «Психологічна культура особистості в умовах глобалізації світу» (Ю.О. Бохонкова, Л.В. Вереіна, Н.Є. Завацька, О. В. Літвінова, О. Г. Лосієвська; під редакцію В. В. Третьяченко), монографії «Соціально-психологічні технології професійної підготовки студентів в умовах сучасного освітнього простору» (В. В. Третьяченко, О. О. Левченко), «Психологія реадаптації осіб зрілого віку» (Н. Є. Завацька), «Соціально-нормативний конформізм особистості у психологічному вимірі» (С.О. Гарькавець), «Гуманізація освіти у життєвих перспективах майбутніх інженерів» (П. П. Скляр), навчальні посібники „Гендерна психологія" (О.В. Літвінова, «Основи проведення соціально-психологічних тренінгів» (Л. В. Вереіна) та ін.

Кафедра психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля підтримує зв‘язки із провідними науковими центрами України: відповідними кафедрами Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Інституту соціальної і політичної психології НАПН України (м. Київ), Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Класичним приватним університетом (м. Запоріжжя) та іншими.

Наявне кадрове забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом 6.030103 «Практична психологія» та перспективи його вдосконалення відповідають вимогам.


в)навчально-методичне забезпечення


На основі навчальної програми та робочої навчальної програми з кожної дисципліни складається семестровий робочий план, він затверджується завідувачем кафедри, яка забезпечує викладання конкретної дисципліни, та деканом філософського факультету наприкінці попереднього семестру. У семестрових робочих планах передбачені поточний контроль засвоєння матеріалу студентами (КР) та модульний контроль (МК1, МК2). Робочі програми складені з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Усі соціально-економічні, гуманітарні та психологічні дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом 6.030103 «Практична психологія», підготовка курсових робіт та проектів, практики повністю забезпечені необхідними навчально-методичними матеріалами, методичні матеріали для подальшої поглибленої фахової підготовки (3-4 курси) знаходяться в стадії розробки.

Методичне забезпечення навчального процесу складається з навчально-методичного комплексу дисципліни (НМКД) та навчальної і науково-методичної літератури.

У навчальній роботі широко використовуються різноманітні сучасні технології навчання з використанням аудіовізуальних засобів, комп'ютерної техніки. Викладачі кафедри володіють навичками роботи в новітніх комп'ютерних інформаційних та програмних середовищах, сучасними педагогічними знаннями, методами та технологіями вирішення навчально-виховних задач.

Викладання навчальних дисциплін здійснюється кафедрою психології в основному українською мовою («Психологічна антропологія», «Психодіагностика», «Патопсихологія», «Вікова психологія», «Гендерна психологія», «Соціальна психологія», «Основи наукового дослідження» та інші).

Викладачі беруть участь у роботі наукових та методичних семінарів, що проводяться кафедрою, факультетом, університетом, іншими закладами та Міністерством освіти і науки України, де обговорюються теоретичні проблеми вищої й професійно-технічної освіти, новітні технології навчання та засоби їх впровадження в навчальний процес. Поширюється використання інтерактивних методів навчання: розігрування ситуацій, ділових ігор, мозкових штурмів тощо.

Література, передбачена робочими програмами дисциплін, є в наявності в кількості, достатній для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030103 «Практична психологія». Фонди наукової бібліотеки університету та студентського абонементу нараховують достатню кількість примірників підручників та навчальної літератури, яка забезпечує навчальний процес з циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін за фахом.

Читальні зали університетської бібліотеки мають достатню кількість навчальної та наукової літератури, а також періодичних видань, які використовуються в процесі підготовки фахівців за спеціальністю «Практична психологія», наприклад, журнали «Теоретичні і прикладні проблеми психології», «Педагогіка і психологія», «Практична психологія та соціальна робота», «Психолог», «Шкільному психологу. Усе для роботи», «Психолог дошкілля», «Психологія і суспільство», «Психология сейчас» та ін.

В університеті створена комп'ютерна мережа, яка має вихід в Іnternet, у цій мережі підтримуються сайт електронної бібліотеки університету (на якому розміщене методичне забезпечення навчальних дисциплін) та сайт Центру Дистанційного навчання з набором навчаючих програм.

Таким чином, навчально-методичне, програмно-методичне та інформаційне забезпечення підготовки бакалаврів за напрямом 6.030103 «Практична психологія» відповідає державним вимогам.


г)перспективи наукової та науково-видавничої діяльності

Перспективи наукової діяльності кафедри психології пов’язані, передусім, з розробкою наукових проектів за тематикою соціально-психологічного забезпечення інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи, духовного розвитку учнівської молоді, суспільства в цілому, удосконаленням наукової кваліфікації педагогічних кадрів, створенням умов для подальшого навчання та залучення до наукової діяльності майбутніх випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 6.030103 «Практична психологія».

Перспективи вдосконалення навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 6.030103 «Практична психологія» пов’язані з розробкою навчально-методичних комплексів дисциплін, передбачених навчальним планом, на інтерактивному рівні, створенням електронних навчальних посібників, збільшенням кількості пакетів прикладних програм, які використовуються в навчальному процесі, поповненням фондів наукової бібліотеки за рахунок коштів університету необхідними навчальними, науковими та фаховими періодичними виданнями.

Кафедра психології активно здійснює роботу з підвищення кваліфікації викладачів шляхом навчання в аспірантурі, докторантурі, стажування, обміну досвідом роботи. За спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи ведеться підготовка аспірантів (кандидатів психологічних наук) і докторантів (докторів психологічних наук).

При кафедрі діє спеціалізована Вчена рада К 29.051.11 по захисту кандидатських дисертацій. Голова ради професор Третьяченко В. В., вчений секретар – Гаркавець С. О. За період функціонування Вченої ради (один рік) захищено три кандидатських дисертації зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи (Провоторової Н.В., Іванеко Ю. В., Гамаги О.О.). На 2011-2012р. в раді планується захист чотирьох кандидатських дисертацій.


Щорічно проводяться науково-практичні конференції: «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства», «Філософські та психологічні детермінанти культури особистості за умов глобалізації освітнього простору», «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства», за результатами яких друкується фаховий збірник «Теоретичні та прикладні проблеми психології».

Кафедрою планується продовження видання збірника наукових праць «Теоретичні та прикладні проблеми психології» та видання збірників студентських наукових праць, колективних та одноосібних монографій за зазначеною проблематикою.

ІV. Підстави щодо можливості надання ліцензії та гарантії виконання ліцензійних умов

Виходячи з доцільності підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом 6.030103 «Практична психологія», наявного в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного забезпечення, перспектив їх розвитку та планів науково-дослідної й видавничої діяльності, вважаємо, що Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля здатний гарантувати якісну підготовку висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом 6.030103 «Практична психологія».

Викладене вище дає можливість клопотати про надання Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля ліцензії на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом 6.030103 «Практична психологія».

Схожі:

З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconТаблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 050400 “Туризм”
Таблиця відповідності ліцензійним нормативам та вимогам підготовки фахівців освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр
З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограмафахови Х вступнихвипробуван ь на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 030507 «Маркетинг»
«Маркетинг» на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» – визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися у...
З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconСпеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного...
З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМагістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на базі освітньо-кваліфікаційного...
З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconСпеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного...
З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМагістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на базі освітньо-кваліфікаційного...
З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма розроблена: Речицьким Олександром Наумовичем доцентом, кандидатом хімічних наук
Виробнича (асистентська) практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”,...
З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»
Комісія для спеціальності 140103 «Туризм» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників на...
З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових методик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і спрямована на виявлення...
З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових вметодик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і спрямована на виявлення...
З підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПоложення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (старші курси) Галузь знань: 0303 «Журналістика та інформація»
Комісія для спеціальності 03030101 «Журналістика» з метою нормативного забезпечення роботи Комісії щодо конкурсного відбору вступників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи