Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні icon

Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні
Скачати 212.02 Kb.
НазваРезультати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні
Дата21.06.2012
Розмір212.02 Kb.
ТипДокументи

Інформація щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» кафедрою метрології.


Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні


I. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях напряму 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація»


Успішний розвиток реформ в Україні, відродження її економіки залежить від рівня та якості підготовки кадрів у всіх регіонах України.

Це вимагає суттєвого збільшення не тільки кількості фахівців, але й напрямків підготовки та спеціальностей відповідних кваліфікаційних рівнів, значного поліпшення якості їх освіти. Такому регіонові, як східна Україна, специфічному за своїми соціально-економічними, демографічними, соціальними умовам, об'єктивно неможливо функціонувати без сучасних центрів підготовки фахівців з багатопрофільною університетською орієнтацією. Донбас має достатньо високий інтелектуальний потенціал, низку вищих навчальних закладів, які забезпечують підготовку таких кадрів.

Проте аналіз діяльності вищих навчальних закладів східної України та переліку спеціальностей показує, що в Луганській області (близько 3 млн. мешканців) не ведеться підготовка фахівців зі спеціальності 051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

Метрологічна забезпеченість підприємств є основою якості продукції та конкурентоздатності на українському й світовому ринку. Це обов'язкова умова успішної економічної діяльності будь-якої організації. Низький попит на продукцію вітчизняних виробників свідчить про її недостатню якість.

У зв'язку з переходом на ринкові відносини в Україні значно підвищилась кількість учасників господарчої та комерційної діяльності. Розширюються економічні зв'язки також і на регіональному рівні. Все це потребує залучення до промислових та керівних структур значної кількості професійно-підготовлених спеціалістів, в тому числі в галузі метрології, стандартизації та сертифікації. Луганська область має кордони з Російською Федерацією, її підприємства у багато чому орієнтовані на експортну продукцію. Це потребує особливого відношення до питань сертифікації та стандартизації у нашому регіоні, тому вимоги до фахівців цього профілю та потреби в них зростають.

У зв'язку із цим надзвичайно гостро стоїть питання вдосконалення таких складових управління якістю, як стандартизація, сертифікація й метрологія.

Розбудова України як дійсно незалежної в економічному плані країни можлива тільки за умов інтеграції у світову галузь стандартизації та сертифікації, створення та модернізації систем управління якістю на основі широкого використання засобів сучасних досягнень науки і техніки, використання нових технологій. Вирішити ці завдання без підготовки відповідних фахівців буде неможливо.

Виходячи з цього на кафедрі залізничного транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля вперше в Луганській області з 1998 р. почала здійснюватися підготовка фахівців зі спеціальності 7.091302 «Метрологія та вимірювальна техніка», напрям – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, спеціаліст та магістр), а з 2000 року почала здійснюватися підготовка фахівців зі спеціальності 8.000001 «Якість, стандартизація та сертифікація», напрям – «Специфічні категорії» (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр). Для більш якісної організації навчального процесу та підготовки фахівців у 2007 році у складі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля було виділено окремий підрозділ – кафедру метрології. На кафедрі метрології з 2007 року здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності 7.091302 «Метрологія та вимірювальна техніка», напрям – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, спеціаліст та магістр), та підготовка фахівців зі спеціальності 8.000001 «Якість, стандартизація та сертифікація», напрям – «Специфічні категорії» (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр).

Щорічний обсяг набору визначається у відповідності з планом, що у 2010 році встановлений Міністерством освіти і науки України, і складає:

Для спеціальності 7.091302 «Метрологія та вимірювальна техніка»:

спеціалістів - 7 осіб за держзамовленням;

магістрів – 7 осіб за держзамовленням.

Для спеціальності 8.000001 «Якість, стандартизація та сертифікація»:

магістрів – 2 особи за держзамовленням.

Окрім того, для спеціальності 8.000001 «Якість, стандартизація та сертифікація» здійснюється набір студентів за контрактом у кількості 19-20 осіб протягом останніх 6 років.

Підготовка фахівців передбачає:

 • здійснення освіти в галузі метрології, стандартизації, сертифікації, розробки та створення систем якості на підприємствах різної спрямованості;

 • надання змоги кожному студенту оволодіти знаннями та набути необхідних навичок використання сучасних методів забезпечення та організації метрологічних робіт, стандартизації, прогнозування та планування рівня якості продукції;

 • надання спеціалістам знань щодо організації сучасних методів стандартизації й організації різноманітних заходів по контролю показників якості продукції.

Щодо викладачів кафедри метрології передбачається:

 • надання усіх можливостей соціального захисту, передбачених чинним законодавством в межах існуючого фінансування;

 • захист інтелектуальної власності;

 • правове забезпечення стосунків між учасниками учбового процесу;

 • впровадження педагогіки співробітництва комунікативної культури, педагогічного спілкування викладачів та студентів, їх професійної етики;

 • створення системи стимулів та соціальних гарантій забезпечення творчої праці.

Ці функції здійснюються шляхом:

 • демократизації системи управління навчально-виховним процесом;

 • створення матеріальних та інших умов для здійснення навчально-виховного процесу;

 • оновлення існуючої методики, форм та технологій викладання дисциплін;

 • видання нових підручників курсів, лекцій та іншої навчально-методичної літератури;

 • поширення та втілення у життя досвіду передових вузів України та світу;

 • впровадження системи прийому студентів, яка б забезпечувала відбір за об’єктивними критеріями найбільш здібних до навчання осіб.

Підготовка фахівців, обґрунтування їх соціальної ролі та мети діяльності з урахуванням вимог сьогодення та на перспективу здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”, відповідними постановами, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти та науки України.

Керівництво підготовкою фахівців здійснюється завідувачем кафедри метрології у постійному творчому зв’язку з науковими, навчальними, промисловими та фінансовими колами і управлінськими структурами різних рівнів з метою оцінки якості підготовки та своєчасного корегування змісту і обсягу робочих навчальних програм.

Кафедрою створено філіали на підприємствах м. Луганська:

ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

ВАТ ХК «Луганськтеполовоз».

За роки існування кафедри метрології укладено договори про науково-технічну співпрацю з відомими підприємствами м. Луганська:

ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

ВАТ ХК «Луганськтеполовоз»;

ВАТ «Світлофор»;

ДП «Енергосервіс»;

ВАТ «Авіакомпанія Луганські авіалінії»;

ДП «Донецька залізниця»;

ВАТ «Автомотозапчастина»;

ВАТ «Лутугинський завод прокатних валків».

Більшість з зазначених підприємств та установ переживають структурні перетворення у виробництві, які потребують нового погляду.

Ці підприємства є основними споживачами фахівців з метрології, стандартизації та сертифікації, з управління якістю, які мають високий рівень професійної освіти та підготовлені до роботи в ринкових умовах.

Викладене дозволяє зробити висновок про необхідність забезпечення кожної галузі та великих і середніх підприємств, національних контролюючих органів та органів управління фахівцями, які мають знання та кваліфікацію у галузі стандартизації, сертифікації, метрології, управління якістю. Такими спеціалістами мають бути фахівці за спеціальністю 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

Таким чином, в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля вже створено організаційний, науково-методичний і матеріально-технічний потенціал для підготовки спеціалістів за напрямом 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація», є досвід педагогічної діяльності в цій сфері та налагоджені зв’язки з підприємствами, де передбачається працевлаштування майбутніх випускників. На сьогодні жодний навчальний заклад м. Луганська та Луганської області не готує фахівців цієї спеціальності.

Тому доцільність підготовки фахівців за напрямом 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» обумовлена:

 • існуванням сталої тенденції підвищення вагомості освіти у сфері стандартизації, сертифікації та метрології як складових отримання якісних товарів та послуг є актуальною при плануванні та розвитку промисловості, освіти та сільського господарства на усіх рівнях функціонування економіки;

 • інтеграцією у світові процеси в галузі освіти, вимогами підготовки фахівців в сфері метрології, стандартизації та сертифікації на рівні їх підготовки у провідних закордонних університетах та інститутах;

 • необхідністю створення умов для забезпечення конвертованості змісту освіти (диплому);

 • досвідом роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у напрямах підготовки фахівців з метрології, стандартизації та сертифікації;

 • відсутністю підготовки фахівців з цього напрямку у вищих учбових закладах м. Луганськ і Луганської області;

 • потребою регіону у фахівцях з нової спеціальності;

 • наявністю в університеті необхідної теоретичної та матеріально-технічної бази, кваліфікованого професорсько-викладацького складу.

Загальна потреба регіону у фахівцях за напрямом «6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація». на наступний час складає принаймні 50 чоловік на рік і має сталу тенденцію до зростання.

В Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля є необхідне матеріально-технічне, методичне та кадрове забезпечення для створення цієї важливої для східної України спеціальності.


ІІ. Загальна характеристика Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. У квітні 1930 р. цей технікум став Луганським вечірнім машинобудівним інститутом. Повоєнний період історії вузу пов`язується з Ворошиловградським філіалом Харківського механіко-машинобудівного інституту. 19 травня 1960 р. наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України філіал Харківського політехнічного інституту перетворюється на самостійний Луганський вечірній машинобудівний інститут. У 1962 р. цей вуз почав прийом на денне відділення.

У 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України на базі Луганського машинобудівного інституту та декількох вищих навчальних закладів м.Луганська і Луганської області створено Східноукраїнський державний університет. У 1996 році йому надано статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації, а указом Президента України від 11 вересня 2000 року - статус національного з власним ім`ям: Східноукраїнський національний університет. 13 листопада 2001р. університету присвоєно ім`я Володимира Даля.

Відомча приналежність – Міністерство освіти і науки України.

Форма власності – державна.

Сьогодні університет має досить розвинену структуру, яка реалізує одне з концептуальних положень щодо наближення навчального процесу до місць помешкання студентів. В даний час до структури університету входять: Технологічний інститут (м.Сєвєродонецьк, Луганської обл. ), Інститут хімічних технологій (м.Рубіжне, Луганської обл.), коледж Східноукраїнського національного університету, Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум, Кримський факультет, Краснодонський відокремлений факультет інженерії і менеджменту, Антрацитівський відокремлений факультет гірництва і транспорту, Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, Стахановське відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, Сєвєродонецьке відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля.

В університеті діють 24 факультета та 3 навчально-наукових інститути, Інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання, Магістратура державної служби, Центр довузівської підготовки і післядипломної освіти, Центр довузівської підготовки українських та іноземних громадян , 104 кафедри, понад 13 філій, 60 кафедр на виробництві, Центр із перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, Науково-дослідний інститут прикладної екології, Науково-дослідний інститут управляючих систем, Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини, 2 науково-дослідних центрів та 16 лабораторій, наукова бібліотека, видавництво з типографією, технопарк та інше.

Кафедра військової підготовки з 1999 року готує офіцерів запасу за 6 військовими спеціальностями виключно з числа студентів університету.

Університет має ліцензію на право освітньої діяльності з 28 із 48 галузей знань. В їх межах ведеться підготовка за 54 напрямками і 127 спеціальностями, у тому числі 6 – військовими.

Докторантура за 18 і аспірантура за 43 спеціальністю готують кадрове поповнення викладацького та науково-педагогічного складу.

В університеті створена потужна матеріально-технічна база. Університет розміщується у 55 навчально-лабораторних корпусах і спорудах загальною площею 234529,21 кв.м. Університет має санаторій-профілакторій на 100 місць, баз відпочинку у м.Скадовську й у м.Євпаторія, спортивно-оздоровчий табір, 9 гуртожитків на 4000 місць, 6 їдалень, 12 буфетів на 1260 місця, медичні пункти.

В університеті діє власне університетське видавництво, де видається науковий збірник «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» ліцензований Вищою атестаційною комісією України за 12 напрямками, а також монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації та інша наукова і навчальна література. Щомісяця виходять номери багатотиражної газети «Університетський вісник».


Загальна характеристика Східноукраїнського національного

університету імені Володимира Даля


№ п/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

Денна

форма навчання

Заочна

форма навчання

Вечірня форма навчання

1.

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів

- бакалавр

5435

8145

2222

- спеціаліст

5192

8005

2172

- магістр

1133

1260

533

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:


у т.ч. за формами навчання:

14188

16554

349

3.

Кількість навчальних груп

634

446+(154у)

6

4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом:

121+ 6 військових

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:


- молодшого спеціаліста

21

19

-

- бакалавра

93

90

52

- спеціаліста

91

90

54

- магістра

83

76

48

5.

Кількість кафедр (циклових предметних комісій), разом:

104

З них випускових:

79

6.

Кількість факультетів (відділень), разом:

24

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

122556,0

З них:
- власні:

122556,0

- орендовані:

-

8.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)

-

9.

Інше

-Відповідно з прийнятою в Україні номенклатурою підготовка фахівців буде здійснюватися за напрямом «Метрологія, стандартизація та сертифікація», шифр якого 6.051002.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Форма навчання – денна та заочна.

Рівень акредитації спеціальності – III.

Ліцензований обсяг прийому – 50 осіб щорічно.

Навчання студентів планується запроваджувати на бюджетній та компенсаційній основі на базі кафедри метрології.

Підготовку спеціалістів планується проводити на базі кафедри метрології, яка з 1998 року готує фахівців зі спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка», а з 2000 року готує магістрів зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» спочатку у складі кафедри залізничного транспорту, а з 2007 року - самостійно.

Кафедра метрології виконує підготовку спеціалістів та магістрів в галузі метрології на основі освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою освітою.

Основою професійної підготовки фахівців є науково-дослідницька робота. Кафедра фахової підготовки метрології входить до складу факультету систем рейкових комунікацій, що є одним з основних навчальних, науково-дослідних підрозділів університету для проведення навчально-виховної та науково-дослідної діяльності у галузі метрології, стандартизації та сертифікації.

Основною метою в галузі розвитку міжнародних зв'язків є налагодження контактів з вченими та науковцями іноземних вищих навчальних закладів та установ, науково-виробничих фірм, проведення спільних наукових досліджень з метою виходу досягнень кафедри на світовий науковий рівень.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з рядом відомих підприємств та установ України:

ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

ВАТ ХК «Луганськтеполовоз».

В процесі підготовки фахівців викладачі кафедри застосовують різноманітні форми і засоби підготовки. Студенти проходять виробничу практику на провідних підприємствах Луганська та області.

Керує кафедрою професор, доктор технічних наук І.О.Кириченко. Вона має значний досвід наукової і педагогічної роботи, є членом постійно діючої Науково-Методичної комісії (підкомісії з напряму «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»), керує підготовкою 3 аспірантів. Має 95 публікацій, 3 патенти на винаходи, навчальний посібник.

Таким чином, у кафедри є всі можливості організувати якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців наступного напряму.


^ III. Наявні та потенційні можливості СНУ ім. В.Даля проводити підготовку спеціалістів за напрямом «Метрологія, стандартизація та сертифікація»


 1. матеріальна база і перспективи її розвитку


Базу для здійснення навчального процесу за напрямом 6.05102 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» надає СНУ ім. В.Даля, кафедра метрології.

За всіма кафедрами, що будуть задіяні у підготовці фахівців нової спеціальності, закріплена достатня кількість аудиторій та інших навчальних приміщень. Площа аудиторного фонду, що припадає в середньому на одного студента, становить 10 м2. Усі приміщення, що використовуються в навчальному процесі відповідають вимогам щодо сприятливих санітарно-гігієнічних умов для навчання студентів та роботи викладачів.

Для навчальних занять на кафедрі планується використовувати приміщення загальноуніверситетські, факультетські та ті, що закріплені за кафедрою. Забезпечення навчальними площами університету складає 122556,0 м2; навчальних аудиторій кафедри – 3 не менш ніж на 30 місць кожна, спеціалізованих лабораторій - 1 (на 20 місць), лабораторні приміщення ВАТ ХК «Луганськтепловоз» (30 місць), метрологічні лабораторії ДП «Луганськстандартметрологія» (30 місць); забезпеченість лабораторним обладнанням складає 100%; забезпечення соціально-побутових потреб студентів та забезпеченість іногородніх студентів гуртожитками складає 100%.

За кафедрою закріплено 7 приміщень з загальною кількістю 110 навчальних місць. За облік та збереження обладнання, приладів і матеріалів відповідає завідувач кафедральної навчально-лабораторної бази (завідувач лабораторією). Усі учбові лабораторії дозволяють проводити практичні заняття в складі групи, а лабораторні роботи - в складі підгрупи студентів. Лабораторії і класи експлуатуються згідно з розкладом занять, а клас персональних комп’ютерів використовується і в позанавчальний час для самостійної роботи студентів.

За звітний період на кафедрі виконано капітальний та поточний ремонти усіх аудиторних приміщень, закріплених за кафедрою, з урахуванням сприятливих санітарно - гігієнічних умов для навчання студентів та роботи викладачів.

Для забезпечення впровадження в навчальний процес та вивчення сучасних комп'ютерних технологій на кафедрі виконано роботу з організації доступу до глобальної мережі Internet, комп'ютери всіх навчальних аудиторій було включено до локальної обчислювальної мережі. В рамках цієї роботи виконано великий обсяг робіт: фізичне сполучення серверів між навчальними корпусами, фізичне сполучення всіх комп'ютерів в локальну мережу. Ці заходи забезпечили можливість доступу засобами Іnternet до інформації про факультет та кафедру.

Таким чином, студенти мають можливість користуватися інформацією з Internet в навчальному процесі та при виконанні наукових досліджень.

Аналіз матеріально-технічної бази свідчить, що рівень забезпечення навчального процесу обладнанням, приладами, інструментами та матеріалами відповідає нормативам. Матеріальна база відповідає профілю кафедри і вимогам підготовки фахівців.

В цілому матеріально-технічна база університету і випускової кафедри забезпечує здійснення навчального процесу на рівні вимог державних стандартів.


б) Кадровий склад


Підготовка фахівців даної спеціальності буде здійснюватися професорсько-викладацьким складом 25 кафедр СНУ ім. В.Даля. Загалом у навчальний процес буде залучено 40 викладачів СНУ ім. В.Даля (12 викладачів кафедри метрології), з них 10 докторів наук (1 – кафедра метрології), 24 кандидата наук (4 – кафедра метрології).

Базовою кафедрою для викладання спеціальних дисциплін є кафедра метрології. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі. З 1998 року на кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів з метрології, з 2000 року здійснюється підготовка спеціалістів з якості. Це дало можливість професорсько-викладацькому складу кафедри набути педагогічного досвіду з викладання дисциплін, пов’язаних з різними теоретичними і практичними аспектами підготовки фахівців, а також розробити відповідне методичне забезпечення. Усі викладачі кафедри мають наукові та навчально-методичні публікації.

Кафедру очолює професор, доктор технічних наук І.О.Кириченко.

З метою підвищення кваліфікаційного, наукового і педагогічного рівня викладачів в університеті регулярно проводяться методичні семінари, робота над кандидатськими і докторськими дисертаціями. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється також внаслідок стажування протягом 2-3 місяців за розробленим і прийнятим кафедрою планом. Результати підвищення кваліфікації використовуються при формуванні змісту й обсягу робочих навчальних програм з дисциплін; написанні методичних розробок; розробленні макетів лабораторних робіт; опрацюванні контрольних і тестових завдань поточного і підсумкового контролю якості знань; виконанні науково-дослідних робіт.

Наступне формування, підготовка і оновлення професорсько-викладацького складу університету, залученого до викладання даної спеціальності, у майбутньому буде здійснюватися в таких напрямках:

- розширення кількості спеціальностей підготовки докторів наук через докторантуру і кандидатів наук через аспірантуру;

- формування і збільшення в унiвеpситетi кількості спеціалізованих pад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, розширення участі вчених унiвеpситету в спеціалізованих радах, інших наукових оpганiзацiй і навчальних закладів;

- поліпшення системи підвищення квалiфiкацiї професорсько-викладацького складу та професійної майстерності, в тому числі за рахунок діяльності кандидатів наук у напрямку підготовки докторських дисертацій;

- запрошення до університету кандидатів та докторів наук для оновлення професорсько-викладацького складу;

- розширення наукового та науково-педагогічного спiвpобiтництва з передовими науковими школами країн ближнього і дальнього зарубіжжя.

В університеті є всі можливості забезпечити належний рівень і обсяг викладання спеціальних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, залучивши до цього фахівців відповідних кафедр, які мають високу наукову та педагогічну кваліфікацію.

Таким чином, професійний рівень викладацького складу університету і базової кафедри є достатньо високим, щоб забезпечити адекватну підготовку фахівців за спеціальністю, що максимально наближена до сучасних вимог державної і світової системи навчання.


в) Навчально - методичне забезпечення


Система підготовки спеціалістів за напрямом 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» передбачає оволодіння циклом соціально-економічних, теоретичних і прикладних дисциплін та одержання знань, необхідних для вирішення задач, пов'язаних зі здатністю виконувати повний комплекс робіт з організації метрологічного забезпечення виробництва, розробки та впровадження заходів із стандартизації та сертифікації продукції, послуг, виробництва, систем управління якістю, а також здійснення науково-дослідної діяльності в цій сфері. Для організації навчального процесу викладачами університету та базової кафедри розроблено навчально-методичне забезпечення.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма та навчальні плани підготовки спеціаліста погоджені з Департаментом вищої освіти МОН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Навчально-методичною підкомісією з вищої освіти за напрямом підготовки МОН України.

З усіх дисциплін нормативної і вибіркової компоненти відповідні кафедри мають робочі навчальні програми, складені на основі ОПП для підготовки спеціалістів, з використанням вітчизняного та світового досвіду, з врахуванням сучасних потреб. Якість навчального процесу з усіх дисциплін контролюється учбово-методичним центром університету, керівництвом факультетів, завідувачами кафедр.

Всі дисципліни навчального плану забезпечені навчальною літературою, яка дозволяє реалізувати вимоги освітянських програм. У фондах бібліотеки СНУ ім. В.Даля є широкий вибір навчальних посібників з дисциплін гуманітарного (100%), соціально-економічного (100%), професійно-практичного та теоретико-природничого спрямувань (100%), а також монографій та періодичних видань з різних галузей науки і техніки. Бібліотека також має достатній об’єм періодичних видань із спеціальності. Студенти також можуть користуватися спеціальною літературою на кафедрах, що забезпечують викладання окремих дисциплін.

З більшості дисциплін, передбачених навчальним планом, викладачами розроблені методичні вказівки та рекомендації.

Зокрема, викладачами кафедри метрології розроблені навчально-методичні роботи державною та російською мовами (з них один - навчальний посібник) для забезпечення високого рівня навчального процесу, видано курси лекцій українською мовою, що складає 100%.

Періодично фонд методичної літератури оновлюється і переробляється у відповідності зі змінами освітніх вимог.

Багато викладачів спеціальних дисциплін використовують для аудиторної і поза аудиторної роботи пакети роздавального матеріалу, який готують самостійно, спираючись на власний педагогічний досвід і авторське бачення предмету, що викладається. Це надає курсам значної гнучкості, дозволяє швидко реагувати на зміни галузевих вимог і враховувати останні науково-технічні надбання, сприяє активізації творчої діяльності викладачів та студентів. Більшість кафедр забезпечені комп’ютерною та копіювальною технікою, що дозволяє здійснювати тиражування роздавального матеріалу в достатньому обсязі.

В навчальному процесі також активно застосовуються візуальні допоміжні засоби (плакати, об’ємні моделі, навчальні фільми).

На кафедрі метрології проводиться розробка електронних підручників та посібників, до яких буде відкритий доступ через мережу Internet. Ці заходи сприяють посиленню зацікавленості та активності студентів, забезпечують відповідність рівня викладання сучасним вимогам.


^ IV. Підстави щодо можливості надання ліцензії та гарантії виконання ліцензійних умов


Таким чином, оскільки у м. Луганськ та Луганській області України немає вищих закладів освіти, що забезпечують підготовку спеціалістів за напрямом 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація», то виникає потреба в цих фахівцях. Вона обґрунтована тим, що в сучасний період розвитку економіки України дуже важливо привести національні нормативні документи у відповідність з умовами міжнародних стандартів для забезпечення підвищення конкурентоспроможності та якості продукції (товарів, робіт, послуг). Тому необхідні кваліфіковані фахівці, що здатні організувати роботу підприємств на базі міжнародних стандартів ІСО.

Загальний склад цієї проблеми істотно впливає на характер та направленість державної політики у сфері технічного регулювання та інших будь-яких важливих для держави сфер відносин. Тому надання ліцензії для підготовки спеціалістів за напрямом 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» у СНУ ім. В.Даля є доцільним, тим більш, що в університеті є відповідна кадрова, матеріально-технічна та навчально-методична база.

Вчена рада Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля ухвалила вважати доцільним з 1 вересня 2011 року на базі кафедри метрології організувати підготовку спеціалістів за напрямом 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» в обсязі 25 осіб на рік за денною формою навчання і 25 за заочною формою навчання.

Схожі:

Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні iconОбґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні icon3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні icon3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні icon3. Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги 1 Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, які вже надаються в регіоні
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні iconЕкологічна інфраструктура як фактор ефективного формування І функціонування ринку екологічних товарів та послуг в регіоні
Ефективне формування І функціонування ринку екологічних товарів та послуг (ретп) в регіоні можливе за умови створення його цілісної...
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні iconУдк 368. 97(477) Д. Р. Абрамітова
України. Проаналізовані існуючи переваги і недоліки надання страхових послуг на даному ринку. Звернено увагу на статистичні дані,...
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні iconРоль маркетингу на ринку послуг з працевлаштування д е. н. О. С. Тєлєтов, студентка Н.Є. Косолап
Б. М. Генкіна, Ю. Г. Платонова, І. Д. Макарової та інших вчених, проте дослідження сучасного стану ринку рекрутингових послуг проведені...
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні iconФормування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку
У статті розглянуто сучасний стан, тенденції та перспективи формування ринку освітніх послуг в умовах Болонського процесу
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг, що заявляються на ліцензування та які вже надаються у даному регіоні iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи