Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу
Скачати 393.62 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу
Сторінка1/4
Дата22.06.2012
Розмір393.62 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу


(для студентів 3 курсу спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу (для студентів 3 курсу спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій»). Укл.: Колесник Т.М. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 32 с.


Укладач: Т.М. Колесник

Рецензент: Є. М. Кайлюк


Рекомендовано кафедрою менеджменту та маркетингу в міському господарстві, протокол № 6 від 8.11.05.

^

Загальні положення
Маркетинг є одним з ефективних інструментів перебудови підходу до управління, переходу від орієнтації на всестороннє збільшення виробництва до орієнтації на максимальне задоволення потреб.


Головне в маркетингу – двоєдиний та взаємодоповнюючий підхід. З одного боку, це глибоке й всебічне вивчення ринку, попитів, смаків та потреб, орієнтація на ці вимоги, з другого – активний вплив на ринок та існуючий попит, на формування потреб та споживчих переваг. Цим визначається основа маркетингу, зміст його головних елементів і функцій. До числа найбільш важливих з них відносять: комплексне вивчення ринку, планування товарного асортименту, розробка заходів для більш повного задоволення існуючих потреб, виявлення незадоволеного попиту, потенційних потреб, планування та здійснення збуту, вплив на організацію та управління виробництвом. Кожен з цих елементів важливий сам по собі, однак саме їх погодження і комплексне застосування у сукупності являють собою сутність маркетингу.

Навчальний курс “Маркетинг” є однією з важливих дисциплін у підготовці фахівців-економістів. Викладання курсу направлено на формування у студентів уявлення про те, що маркетинг є інструментом досягнення економічних цілей підприємства (отримання прибутку, опанування конкретною часткою ринку) за допомогою ефективного задоволення потреб покупців шляхом пропозиції їм конкурентноздатних товарів.

Викладання курсу здійснюється у послідовності, що визначається технологією маркетингової діяльності на світовому ринку. Розглядаються основні відомості, що є ключовими для розуміння концепції сучасного маркетингу як цілісної системи, а потім - конкретні маркетингові рішення, форми й методи діяльності підприємств (і відповідно маркетингових служб) при виступі як на внутрішньому ринку, так і на світовому з товарами.

При вивченні проблем курсу використовуються відомості з економічної теорії, основ зовнішньоекономічної діяльності, конкретних економік, філософії. Крім того, в курсі знайшов відображення практичний досвід професійної роботи вітчизняних спеціалістів із зовнішньоекономічних зв’язків.


^ Методичні вказівки до вивчення курсу


Для засвоєння курсу всі теми слід вивчати у такій послідовності:

  • ознайомитися з цими методичними вказівками;

  • скласти конспект до кожної теми курсу;

  • виконати відповідні завдання контрольної роботи.

З курсу «Маркетинг» треба виконати одну контрольну роботу, яка повинна надійти до перевірки в точно встановлений термін (до початку сесії, з урахуванням часу на виправлення можливих помилок).

Студент мусить докладно дати відповідь на питання, виконати тести, викласти всі розрахунки і пояснення до завдання.

На титульному аркуші роботи повинен бути запис: «Контрольна робота з маркетингу студента 3 курсу спеціальності «Менеджмент організації» спеціалізації (назва), прізвище, ім’я та по батькові».

Після закінчення курсу студенти складають іспит.
^

Зміст курсу “Маркетинг”Тема 1. Поняття маркетингу та його цілі

Причини та передумова виникнення маркетингу. Ринок як сфера дії маркетингу. Типи ринку з позиції маркетингу. Поняття та суть маркетингу. Етапи маркетингового циклу. Галузеві види маркетингу. Основні цілі маркетингу. Групування та характеристика функцій маркетингу.^ Тема 2. Організація маркетингу


Права продавців та покупців на ринку. Конс’юмерізм. Роль держави в маркетингу. Оточуюче середовище маркетингу. Відмінність особливості мікросередовища. Фактори мікро й макросередовища, механізм їх дії.

Сегментація ринку, її цілі і напрямки. Ринкова ниша, її відмінність від ринкового сегменту.

Поняття диференційованого і недиференційованого маркетингу. Цілі організації маркетингу. Обов’язки маркетингової служби. Принципи організації маркетингу (матричний, функціональний і змішаний).


^ Тема 3. Потреба і споживання


Поняття споживання. Різниця між особистим, виробничим і невиробничим (масовим) споживанням.

Сутність потреби. Різниця між особистим, виробничим та невиробничим (масовим) споживанням.

Різниця між поняттями “бажання”, “потреба” та “необхідність”. Ієрархія потреб. Теорія мотивації потреб, їх характеристика.


^ Тема 4. Споживчий попит та його закономірності


Визначення попиту та його зміст. Характеристика основних факторів попиту. Дія закону попиту в маркетингу. Поняття еластичності попиту. Класифікація споживчого попиту.

Поняття формування та стимулювання збуту. Засоби дії на попит.


^ Тема 5. Класифікація товарів


Поняття товару, його ознаки й властивості. Конкурентність товару, його зв’язок з якісними ознаками товару. Роль фірмової упаковки в маркетингу.

Поняття марки товару, її функції. Основні види марок. Штриховий код та його розшифровка.

Товарна номенклатура та асортимент товару. Класифікація товарів.


^ Тема 6. Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ)


Сутність нового товару. Ознаки новизни товару, характеристика видів нових товарів.

Товарна політика фірми. Роль маркетингу в розробці нового товару. Поняття життєвого циклу товару. Завдання маркетингу з прогнозування та регулювання життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу товару.


^ Тема 7. Маркетингова цінова політика


Поняття ціни. Серія цінових стратегій. Види знижок з ціни.

Вибір методу ціноутворення.


Тема 8. Товарорух та розподіл (дистриб’юція) товарів


Поняття товароруху, його особливості. Сутність та цілі розподілу (дистриб’юції) товарів. Збут, його відмінності від продажу. Типи збуту, їх передумова та умови.

Зміст понять “товарообіг”, “товарні запаси”, “товарооборотність”. Основні типи каналів товароруху, характеристика кожного з них. Функції каналів товароруху.

Типи вертикальних маркетингових систем. Їх відмінності від горизонтальних маркетингових систем.


^ Тема 9. Торгово – збутова логістика


Логістика та її взаємодія з маркетингом.

Поняття складування. Види складів. Методи розрахунку товарних запасів.


^ Тема 10. Просування товарів


Поняття просування товарів, його форми. Характеристика основних видів просування товарів. Стратегія витягування та проштовхування, їх суть.

Сутність комунікації та комунікативної системи, її шість етапів. Комунікативні канали в маркетингу. Їх види.


^ Тема 11. Організація та функціонування торгівлі


Роль торгівлі у процесі товарообігу. Сутність та характеристика функції оптової торгівлі. Організаційна структура оптової торгівлі. Основні типи оптових торгових підприємств.

Роль роздрібної торгівлі в товарообігу. Її сутність та функції. Форми роздрібного продажу товарів. Організаційна структура роздрібної торгівлі. Основні типи роздрібних торгових підприємств.

Поняття ресторанної індустрії. Її роль у товарообігу, функції. Характеристика основних типів підприємств ресторанної індустрії.


^ Тема 12. Реклама та сервіс в маркетингу


Визначення реклами, її роль в маркетингу. Цілі та завдання реклами. Основні види реклами.

Поняття сервісу, його роль у просуванні. Види сервісу. Різниця сервісу в оптовій та роздрібній торгівлі.


^ Тема 13. Концепції та стратегії маркетингу


Поняття і зміст концепції маркетингу. Суть концепції соціально – етичного маркетингу. Основні риси концепції п’яти “пі” та стратегії маркетингу – мікс (комплексного маркетингу).

Поняття стратегії маркетингу. Характеристика складових елементів стратегії маркетингу. Види стратегії маркетингу.

Сутність стратегії росту фірми, її форми. Сутність та специфіка сегментаційної стратегії та стратегії множинного сегментування. Сутність стратегії диверсифікації. Особливості видів диверсифікації.


^ Тема 14. Стратегічні моделі й матриці маркетингу


Поняття стратегічної матриці маркетингу. Характеристика матриці можливостей по товарах / ринках (І. Ансоффа). Характеристика матриці БКГ (Boston Consulting Group) класичної. Її достоїнства й недоліки. Відмінність від класичної модернізованої матриці БКГ. Специфіка матриць АДЛ (Артура Д. Літла) та Хассі. Їх стратегічні завдання. Специфіка матриць Шелл та Мак Кінсі. Їх відмінність від матриці БКГ.


^ Тема 15. Конкурентна боротьба та управління ризиками в маркетингу


Поняття конкуренції та конкурентного середовища. Поняття конкурентної боротьби та конкурентноздатності. Методи конкурентної боротьби на ринку.

Сутність ризику на ринку. Управління ризиками в маркетингу. Характеристика основних інструментів управління.


^ Тема 16. План маркетингу


План маркетингу. Основні цілі й принципи його розробки. Зміст плану та програми маркетингу.

Поняття маркетингового контролінгу. Його завдання та принципи.


^ Завдання до контрольної роботи


Для виконання контрольної роботи треба використати ці методичні вказівки та відповідні розділи підручників і навчальних посібників (див. «Список літератури»). До контрольної роботи слід додати список використаної літератури.

Контрольна робота містить три завдання:

  1. відповіді на запитання;

  2. тести;

  3. практичне завдання.

Номер завдання до контрольної роботи дорівнює сумі двох останніх цифр залікової книжки студента.

  1   2   3   4

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи
Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи з курсу «Фінанси» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу iconХарківська національна академія міського господарства доронін Є. В. Нікітченко О. Ю. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” для студентів 3 курсу заочної форми...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу iconХарківська національна академія міського господарства доронін Є. В. Нікітченко О. Ю. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” (для студентів заочної форми навчання...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу iconХарківська національна академія міського господарства доронін Є. В. Нікітченко О. Ю. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” для студентів 4 курсу заочної форми...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання бакалаврів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу iconХарківська націоНАльна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки виконанню контрольної роботи з навчальної дисципліни Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи