Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Скачати 145.13 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Дата22.06.2012
Розмір145.13 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

до самостійного вивчення дисципліни

Науково-дослідницька робота студентів

(для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності

6.050100 – "Економіка підприємства")


Харків – ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

“Науково-дослідницька робота студентів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец.6.050100 – "Економіка підприємства"). Укл.: проф. Юр’єва Т. П., Водка Н. В. - Харків: ХНАМГ, 2006. – 16 с.


Укладачі: проф. Т.П. Юр’єва, Н.В. Водка


Рецензент: доц., к.е.н. В.О. Костюк


Рекомендовано кафедрою міської та регіональної економіки,

протокол № 4 від 23.10.2006 р.


Зміст


Вступ 4

 1. Мета і завдання дисципліни 5

 2. Тематичний план вивчення дисципліни з погодинним розподілом 6

 3. Зміст програми дисципліни за темами 6

 4. Плани практичних і семінарських занять 8

 5. Тематика рефератів 9

 6. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів 11

 7. Поточний контроль самостійної роботи студентів 12

 8. Оцінка знань 14

Список літератури 15


Вступ


Науково-дослідницька робота студентів відноситься до дисциплін за вибором вищого навчального закладу в навчальному плані освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. На вивчення цієї дисципліни за денною формою навчання передбачено 1,5 кредити, в тому числі практичні й семінарські заняття – 0,5 кредити, самостійна робота студентів – 1 кредит.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни відбувається протягом 8 семестру і завершується складанням заліку.

 1. ^ Мета і завдання дисципліни


Головне призначення навчальної дисципліни – оволодіння методами дослідницької роботи і набуття необхідних практичних навичок до її проведення.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 1. Оволодіння методами дослідницької роботи та набуття практичних навичок з її проведення;

 2. Аналіз та систематизація економічної інформації;

 3. Підготовка наукових оглядів з проблем професійної діяльності;

 4. Виявлення економічних проблем для аналізу конкретних ситуацій та розробки заходів їх вирішення.

^ Предмет дисципліни – методика дослідницької роботи в сучасних умовах розвитку держави і на цій основі вирішення конкретних економічних завдань як в навчальному процесі, так і у виробничій діяльності.

Внаслідок вивчення дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» студент повинен знати:

 • зміст наукових категорій;

 • основні напрямки економічних досліджень;

 • методологію теоретичних і експериментальних досліджень;

 • вимоги і правила виконання науково-дослідницької роботи.

Вміти:

 • аналізувати економічну інформацію;

 • аналізувати мету і завдання дослідження;

 • планувати і проводити дослідження;

 • обробляти результати досліджень;

 • формулювати висновки у вигляді звіту, доповіді.

До переліку взаємозв’язаних дисциплін (за навчальним планом) віднесені:

 • Економіка підприємства;

 • Аналіз господарської діяльності;

 • Фінанси підприємства;

 • Економічний механізм функціонування підприємства;

 • Планування.
 1. Тематичний план вивчення дисципліни з погодинним розподілом

Модулі

Тема

Семінарські

й практичні

заняття, год.

Самостійна робота, год.

1

1. Наука і наукове дослідження

2

4

2. Загальні вимоги і правила оформлення наукових досліджень

2

-

2

3. Формулювання теми дослідження

4

12

4. Формулювання цілі і завдань досліджень

4

14

3

5. Методологія теоретичних досліджень

2

4

6. Методологія експериментальних досліджень

4

2
Всього годин

18

36
 1. Зміст програми дисципліни за темами
^

Тема 1. Наука і наукове дослідження


Поняття науки як системи знань, що безперервно розвивається. Ознаки наукового знання. Правильність наукового знання. Головна ознака і головна функція науки. Мета науки. Етапи розвитку науки. Шлях пізнання. Поняття. Категорії. Принципи. Наукові закони. Теорії. Методи. Гіпотеза як науково обґрунтовані припущення.

Поняття наукового дослідження та цілі наукового дослідження. Методологія. Емпіричні й теоретичні задачі, що виникають при вирішенні наукових проблем. Спостереження і експеримент як методи пізнання.

Етапи виконання дослідницької роботи. Класифікація наукових досліджень.


^ Тема 2. Загальні вимоги і правила оформлення науково-дослідницької роботи

Загальні вимоги до науково-дослідницької роботи. Структура звіту. Вимоги до змісту та оформлення реферату, змісту, вступу, характеристики підприємства, обґрунтування актуальності обраної теми, висновків.

Правила оформлення НДР згідно з вимогами ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки.

^ Тема 3. Формулювання теми дослідження

Науковий напрямок. Поняття проблеми. Проблема складається з ряду тем. Етапи постановки тем: формулювання проблем, розробка структури проблем, встановлення актуальності проблеми.

Вимоги, що ставляться до тем: актуальність, повинна вирішувати наукове завдання, бути економічно ефективною, відповідати профілю наукового колективу, можливість її здійснити.

Методи оцінки перспективності тем.


^ Тема 4. Формулювання мети і завдання дослідження

Наукове дослідження після вибору тем починається з вивчення науково-технічної інформації. Облік проробленої інформації відображається у складанні бібліографії. Вміння роботи над літературою. Мета вивчення. Шляхи підвищення ефективності розумової праці: самостійність, систематичність і наполегливість.

Способи запам’ятовування: механічний, логічно-смисловий, вільний.

Проробка науково-технічної інформації включає виписки, анотації, конспекти. Способи складання конспектів: послідовний, вибірковий.

Аналіз інформації, що проробляється. Власні точки зору на інформацію.

^ Тема 5. Методологія теоретичних досліджень


Методи теоретичних досліджень. Дедукція і індукція. Аналіз і синтез. Абстрагування і формалізація. Логічний і історичний. Поняття моделі. Фізичне і математичне моделювання.

Етапи теоретичних розробок наукового дослідження: вивчення фізичної і економічної сутності процесу, явища; формулювання гіпотези дослідження, обґрунтування і розробка фізичної або економічної моделі; математизація моделі; аналіз теоретичних рішень, формулювання висновків.


^ Тема 6. Методологія експериментальних досліджень


Основна мета експерименту – перевірка теоретичних положень і більш глибоке вивчення теми дослідження. Натуральні й штучні експерименти. Пошукові експерименти. Експериментальні дослідження лабораторні й виробничі.

Поняття методології експерименту. Основні етапи методології експерименту: розробка плану-програми експерименту; оцінка вимірів і вибір засобів для проведення експерименту; проведення експерименту; обробка і аналіз експериментальних даних.

4. Плани практичних і семінарських занятьп/п

Найменування тем занять

Кількість

годин

1.
^
Тема 1. Наука і наукове дослідження

1. Розвиток економічних наук і їх класифікація

2. Основні напрямки досліджень в економіці

3. Економічна криза і її вплив на підприємства міського господарства

2

2.

Тема 2. Загальні вимоги і правила оформлення науково-дослідницької роботи

2

3.

Тема 3. Формулювання теми дослідження

1. Основні напрямки економічних досліджень на підприємствах міського господарства на сучасному етапі розвитку економіки

4

4.

Тема 4. Формулювання мети і завдань дослідження

1. Обґрунтування актуальності обраної теми дослідження

2. Звіт з вивчення теми дослідження

4

5.

Тема 5. Методологія теоретичних досліджень

1. Використання математичних моделей для наукових досліджень

2. Статистичні моделі як основа теоретичних досліджень

3. Методологічні принципи теоретичних досліджень

2

6.

Тема 6. Методологія експериментальних досліджень

1. Економічні експерименти на рівні підприємства

2. Економічні експерименти на макрорівні

4
ВСЬОГО

18


5. Тематика рефератів

1. Організаційно - правова форма підприємницької діяльності підприємства. Переваги. Недоліки. Можливості їх подолання.

2. Особливості формування цінової політики на підприємствах міського господарства в сучасних умовах.

3. Аналіз та удосконалення організаційної структури підприємства.

4. Моделювання варіантів застосування різних форм оплати праці та методів стимулювання співробітників.

5. Вивчення товарів (послуг) й споживачів продукції. Стимулювання збуту, маркетинговий аналіз і маркетингова стратегія.

6. Дослідження джерел фінансування оновлення основних фондів.

7. Розробка програми реформування підприємства.

8. Удосконалення механізму оплати за проїзд.

9. Формування ринкових відносин у житловій сфері.

10. Реструктуризація підприємств міського господарства.

11. Підвищення платіжної дисципліни споживачів.

12. Шляхи зниження дебіторської заборгованості.

13. Оптимізація грошових потоків комунальних підприємств.

14. Вдосконалення системи формування доходів.

15. Визначення параметрів ресурсозбереження на підприємствах міського господарства.

16. Забезпечення економічних передумов для підвищення якості послуг.

17. Економічні механізми удосконалення експлуатації основних фондів.

18. Розробка механізму управління витратами.

19. Оборотні фонди підприємства: нормування, ефективність використання.

20. Взаємозв’язок і взаємодія стратегічного і тактичного планування на підприємстві.

21. Використання прибутку підприємства: дивідендна політика.

22. Резерви і фактори зростання прибутку.

23. Організація безготівкових розрахунків. Основні форми. Переваги й недоліки кожної з основних форм безготівкових розрахунків.

24. Демонополізація ЖКГ і створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

25. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств ЖКГ (за галузями).

26. Участь громадськості в реалізації державної та регіональної політики щодо реформування і розвитку ЖКГ.

27. Удосконалення системи управління ЖКГ.

28. Економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги: теорія та практика.

29. Витрати на капітальний ремонт житлового фонду як складова тарифів за житло.

30. Рівень експлуатаційної безпеки зносу основних фондів у ЖКГ та витрати і втрати при виробництві житлово-комунальних послуг.


^ 6. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів

Найменування тем і питань, що виносяться для самостійної роботи

Кількість годин

Форма

звіту

Тема 1. Наука і наукове дослідження

1. Основні групи наук, що представляють сучасну систему наукових знань, та їх характеристика

2. Основні підходи визначення предмета економічних досліджень представниками різних течій

4


Конспект

Доповідь

Тема 3. Формулювання теми дослідження

1. Основні освітньо-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів

2. Основні напрямки економічних досліджень на різних підприємствах міського господарства на сучасному етапі розвитку економіки

3. Вибір теми дослідження

12


Доповідь

Тема 4. Формулювання мети і завдань дослідження

1. Інформаційний пошук як невід’ємна частина наукових досліджень

2. Економічний ефект як складова частина обґрунтування теми наукового дослідження

3. Сучасні методи запам’ятовування інформації

4. Обґрунтування актуальності обраної теми дослідження

5. Звіт з вивчення теми дослідження

14Конспект

Доповідь

Тема 5. Методологія теоретичних досліджень

1. Використання математичних моделей для наукових досліджень

2. Статистичні моделі як основа теоретичних досліджень

3. Методологічні принципи теоретичних досліджень

4


Доповідь

Тема 6. Методологія експериментальних досліджень

1. Економічні експерименти на рівні підприємства

2. Економічні експерименти на макрорівні

2


Доповідь

Всього

36 годин


^ 7. Поточний контроль самостійної роботи студентів

Поточний контроль самостійної роботи студентів відбувається згідно з графіком деканату (кафедри) – два контролі на семестр. Рівень вивчення студентами програмних тем з дисципліни “Навчально-дослідницька робота студентів” оцінюється за виконаними рефератами, написаними тестовими завданнями, практичними завданнями, анотованими звітами про розглянуті (обговорені) проблемні статті.


^ Тематика питань поточного контролю для студентів різних форм навчання

Термін виконання

Теми, питання контрольних робіт
Тема 1. Наука і наукові дослідження

1. Поняття науки

2. Відмінності між емпіричними і теоретичними дослідженнями

3. Розвиток економічних наук
Тема 2. Загальні вимоги і правила оформлення науково-дослідницької роботи

1. Структура науково-дослідницької роботи

2. Основні вимоги до звіту

3.Склад основної частини наукової праці

4. Основні вимоги до оформлення звіту з науково-дослідницької роботи

Тема 3. Формулювання теми дослідження

1. Вибір теми дослідження і його обґрунтування

2. Поняття загальної програми дослідження

3. Методи обґрунтування ефективності досліджень

Тема 4. Формулювання мети і завдань дослідження

1. Пошук інформації для науково-дослідницької роботи

2. Методи запам’ятовування інформації

Методи письмової обробки інформації

Тема 5. Методологія теоретичних досліджень

1. Сутність категорії формальної логіки

2. Методи формальної логіки

3. Основні моделі, що використовуються у процесі теоретичних досліджень

Тема 6. Методологія експериментальних досліджень

1. Класифікація експериментів

2. Поняття методології експерименту

 1. Етапи експериментального дослідження

Методи обробки експерименту


*Примітка: Контроль складається з відповіді на запитання; склад запитань може мінятися з ініціативи викладача.


^ 5. Оцінка знань

Для оцінки успішності вивчення дисципліни застосовується модульно-рейтингова система оцінки.

Загальний рейтинг визначається з урахуванням рейтингів поточного контролю за модулями та підсумкового контролю, заохочувальних і “штрафних” балів.

Заохочувальні бали включають усні відповіді, участь у дискусіях, доповіді за темами рефератів. Вони складають не більше 20% рейтингу з дисципліни.

Одночасно до оцінки знань, вмінь, навичок включаються “штрафні” бали за порушення навчальної дисципліни, здачу рефератів після встановленого терміну. Кількість “штрафних” балів не перевищує 20% від загальної кількості балів.

Тестовий контроль проводиться одночасно для всіх студентів і не може виконуватися в інший час студентами, які пропустили тест-контроль, незалежно від причин їх відсутності. Компенсувати втрачені бали можна лише частково - за рахунок заохочувальних балів. Усі студенти отримують завдання одночасно. Здати виконане завдання можна раніше встановленого терміну, але не пізніше. Загальна кількість балів за тест вказується в тесті, але без оцінки кожного запитання.

Для переводу результатів рейтингу в 5-ти бальну систему використовується наступна шкала:

Відсотки рейтингу

0-50%

51-70%

71-85%

86-100%

Оцінки 5–бальної системи

2

3

4

5


Рейтингова оцінка забезпечує комплексну оцінку компетентності, рівня професійного мислення, зменшує вплив суб’єктивних факторів і є прозорою.


^

Список літератури1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища школа, 1997.

2. Бор М. З. Основи экономических исследований. Логика, методология, организация. Методика. – М.: Изд-во «ДИС», 1998.

3. Вербило О. Ф. Теоретичні основи навчання економічних дисциплін. Підручник. – К.: Вища школа, 1995.

4. Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований.: Учебное пособие. – Министерство образования и науки Украины. Под ред. А. А. Лудченко. – К.: Знання, 2000.

5. Основы научных исследований: Учебник для техн. вузов / В. И. Крутов, И. М. Грушко, В. В. Попов и др. – М.: Высш. шк. 1986.

6. Прокопенко Н. Д., Крутыкин А. Н. Основы научных исследований. – Донецк: ИЭП НАН Украины – ДИЭХП, 2000.

7. З акон Украіни „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” від 24.06.2004 № 1869-IV

Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

“Науково-дослідницька робота студентів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец.6.050100 - "Економіка підприємства").


Укладачі: Тамара Петрівна Юр’єва,

Наталія Василівна Водка


Редактор: М. З. Аляб’єв


План 2006, поз. 308
Підп. до друку 1.11.2006 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Облік – вид. арк. 0,9 Тираж 120 прим.

Зам. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни iconГ. В. Стадник методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг”
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 50100 „Облік...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни „Фінансовий аналіз” (для студентів 6 курсу...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни iconО.Є. Власова методичні вказівки до самостійного вивчення з дисципліни «управлінський облік»
Власова О.Є. Методичні вказівки до самостійного вивчення з дисципліни «Управлінський облік» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни iconМ. В. Едаменко Медодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Екологія»
Едаменко, М. В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Екологія» для студентів галузі знань 0507 «Електротехніка...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни iconГ. Г. Фесенко Курс лекцій та методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни
Курс лекцій та методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни “Етика та естетика” для студентів 3 курсу заочної...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа для студентів спеціальності 070801
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни „Заповідна справа” / Укладач Т. М. Кузьміна. – Суми: Видавництво СумДУ, 2010....
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки для підготовки до практичних занять І самостійного вивчення дисципліни
Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини» / укладач...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи