Міського господарства методичні вказівки icon

Міського господарства методичні вказівки
Скачати 498.72 Kb.
НазваМіського господарства методичні вказівки
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір498.72 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсового проекту

«Технологія очищення стічних вод від гексанорозчинних продуктів»

(для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання

спеціальності 7.092 601 „Водопостачання та водовідведення”)


Харків – ХНАМГ – 2005

Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Технологія очищення стічних вод від гексанорозчинних продуктів» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.092 601 „Водопостачання та водовідведення”). Укл. Лукашенко В.М. - Харків: ХНАМГ, 2005. – 40 с.


Укладач: В.М. Лукашенко


Рецензент: к.т.н., доц. В.О. Ткачов


Рекомендовано кафедрою ВВ і ОВ, протокол № 6 від 17.02.05 р.


Сучасні технології та методи очищення промислових і поверхневих стічних вод, забруднених нафтопродуктами і завислими речовинами, дозволяють досягти певних успіхів у вирішенні питань повторного використання стічних вод і запобігання забрудненню стічними водами, що містять нафтопродукти. У практиці очищення нафтовмісних стічних вод використовують механічні, фізико-хімічні, біологічні й біохімічні методи: відстоювання, коагуляція, флотація, фільтрування через зернисті матеріали мінерального походження, очищення активним мулом та ін. Серед них найбільш перспективним є фільтрування.

Для очищення стічних вод від масла і нафтопродуктів застосовують фільтри із завантаженням з синтетичних полімерних матеріалів: пінополіуретану, полістиролу, сіпрону, вазопрону та ін. Одним з нових напрямків в області очищення води від масла і нафтопродуктів є використання фільтрів з пінополіуретану (ППУ). Дослідження очистки води від маслонафтопродуктов з використанням ППУ проводять в Росії, США, Франції, Японії, Великій Британії і Швейцарії.

Доцільність очищення маслонафтовмісних стічних вод із застосуванням фільтрів з пенополіуретановим завантаженням відзначається в Сніп 2.04.03-85 [1] і літературі [2, 3, 4].

Використання пінополіуретану дозволяє одержати економічний ефект за рахунок застосування підвищених швидкостей фільтрування, що дозволяє скоротити площу очисних споруд. Спрощення регенерації різко скорочує експлуатаційні витрати.

Метою цих методичних указівок є надання студентам методичної допомоги при закріпленні теоретичних знань з дисципліни «Технологія очищення стічних вод» шляхом виконання курсового проекту «Очищення промислових і поверхневих стічних вод від гексанорозчинних продуктів» на прикладі розрахунку фільтрів з пінополіуретановим завантаженням.

Методичні вказівки розроблені на основі сучасних даних з теорії очищення промислових і поверхневих стічних вод з використанням наявної розрахунково-нормативної бази для проектування фільтрів з полімерним завантаженням різних типів. Наведена методика розрахунку може бути також використана в дипломному і реальному проектуванні фільтрів і пристроїв для очищення води, що містить нафтопродукти, завислі речовини та аналогічні за складом забруднення.

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курсовий проект виконують у чотирьох напрямках:

 1. Очищення промислових стічних вод із застосуванням безнапірних фільтрів зі стаціонарним вузлом регенерації. При використанні цього варіанта розрахункова продуктивність фільтра не перевищує 25 м3/год. Регенерація фільтруючого завантаження здійснюється на стаціонарному вузлі регенерації, вбудованому у фільтр.

 2. Очищення промислових стічних вод із застосуванням безнапірних фільтрів з пересувним вузлом регенерації. При цьому варіанті розрахункова продуктивність фільтра відрізняється залежно від прийнятої конструкції фільтра – 300 або 500 м3/год. Регенерація здійснюється із застосуванням пересувного вузла регенерації та елеватора, що переміщуються по всій довжині фільтра.

 3. Очищення поверхневих стічних вод із застосуванням фільтрів з полімерним завантаженням. Розглядається очищення стічних вод із використанням пористого пінополіуретанового фільтруючого завантаження.

 4. Очищення промислових і поверхневих стічних вод, що містять високов'язкі нафтопродукти типу «мазут», із застосуванням фільтрів з пінополіуретановим завантаженням. При цьому варіанті враховується вплив високов'язких нафтопродуктів типу «мазут» на процес регенерації фільтруючого завантаження. Передбачається подача теплоносія в зону регенерації завантаження.

Варіанти завдань з розробки схем очищення нафтовмісних промислових і поверхневих стічних вод із застосуванням фільтрів з полімерним завантаженням наведені в Додатках 3-4.

Для виконання і захисту курсового проекту студенти повинні знати:

 • методи механічного очищення промислових і поверхневих стічних вод, забруднених нафтопродуктами і завислими речовинами, застосування ґрат, пісковловлювачів, споруд відстійного типу;

 • властивості й характеристики полімерних матеріалів, застосовуваних як сорбенти для очищення і доочищення маслонафтоочіщувальних стічних вод;

 • якісну і кількісну характеристики стічних вод, що очищаються, вимоги до ступеня очищення стічних вод.

 • теоретичні основи процесу фільтрування стічних вод, забруднених нафтопродуктами;

 • кінетику виділення нафтопродуктів з нафтовмісних стічних вод;

 • фактори, що є визначальними при виборі виду фільтруючого матеріалу і визначенні параметрів фільтрування;

 • застосування коагулянтів і флокулянтів у схемах очищення з фільтрами з полімерним завантаженням;

 • конструктивні особливості фільтрів з полімерним завантаженням, що випускаються промисловістю для очищення нафтовмісних стічних вод. Безнапірні й напірні фільтри;

 • апаратурне оформлення процесу регенерації фільтруючого завантаження з полімерних матеріалів;

 • принципи проектування технологічних схем очищення;

 • основи розрахунку технологічних і конструктивних параметрів споруд механічного очищення і фільтрів з полімерним завантаженням;

 • основи забезпечення безпечної роботи фільтрів з полімерним завантаженням;

 • вимоги ЕСКД щодо оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічного матеріалу;

 • техніко-економічні й екологічні аспекти при проектуванні споруд очищення стічних вод із застосуванням фільтрів з полімерним завантаженням.

У результаті виконання курсової роботи студент повинен вміти:

 • виконати теоретичне обґрунтування вибору конструкції фільтрів і технологічної схеми очищення;

 • дати оцінку якісної і кількісної характеристик води, що очищається й очищеної води з метою вибору типу фільтруючого матеріалу і способу його регенерації;

 • визначити фактори й діапазон їхнього варіювання при забезпеченні нормативних показників очищення промислових і поверхневих стічних вод;

 • виконати розрахунки ґрат, пісковловлювачів, споруд відстійного типу при їхньому застосуванні у схемі очищення перед подачею нафтовмісних стічних вод на фільтри з полімерним завантаженням;

 • визначити технологічні й конструктивні параметри фільтрів залежно від режиму роботи фільтра;

 • навести результати розрахунків у формі, зручній для аналізу (у вигляді рисунків, таблиць, схем);

 • зобразити принципову схему очищення у вигляді рисунка;

 • визначити технологічні процеси, що можуть бути автоматизовані;

 • дати технічну оцінку ефективності розробленого фільтра і технологічної схеми;

 • накреслити принципову технологічну схему очищення із застосуван-ням типу фільтрів, що рекомендується, з урахуванням вимог ЕСКД;

 • оцінити можливість повторного використання очищеної води й утилізації уловлених компонентів;

 • визначити техніко-економічну ефективність рекомендованих рішень.

^ 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПРИ ОФОРМЛЕННІ

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ Й

ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ


До складу курсового проекту входять розрахунково-пояснювальна записка обсягом 20-30 сторінок рукописного тексту. Рисунки і таблиці в розрахунково-пояснювальній записці потрібно виконувати на аркушах формату А4.

Розрахунково-пояснювальна записка включає такі структурні частини:

 • титульний аркуш;

 • завдання на проектування;

 • зміст;

 • вступ;

 • основну частину;

 • висновки;

 • список використаної літератури і нормативних джерел.

У цій послідовності скріплюють аркуші записки. Сторінки записки нумерують арабськими цифрами, проставленими над текстом у правому куті або внизу. Текст слід писати, дотримуючи таких розмірів полів: ліве – не менше 25, праве – 10, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Текст повинний бути чітким, контрастним, написаним розбірливо.

Титульний аркуш оформляють за зразком (див. Додаток 1) і включають у загальну нумерацію записки. Нумерацію проставляють, починаючи з другого аркуша (завдання на курсовий проект). До захисту приймається оформлений курсовий проект з особистим підписом студента і датою на титульному аркуші.

Завдання на проектування оформляють відповідно до варіанта. При цьому заповнюють типову форму (див. Додаток 2). Варіант завдання для кожного студента визначає викладач, виходячи з кількості студентів за додатками.

Зміст оформляють після закінчення роботи над розрахунково-пояснювальною запискою з вказівкою сторінок, що відповідають початку розділу або підрозділу. У зміст також включають номер і назву пунктів підрозділів.

Вступ повинен містити оцінку сучасного стану екології водних об'єктів України, техніки і технології очищення природних і стічних вод відповідної категорії, можливості використання очищених стічних вод у технічному водопостачанні й утилізації корисних компонентів, вплив забруднень на навколишнє середовище та інші аспекти, що підкреслюють актуальність проблеми.

Необхідно також послатися на нормативно-правові документи України, у тому числі регіональні, з охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування, до яких найбільш близька тематика, або в рамках якої виконується курсовий проект. У вступі формулюють і записують мету і завдання проектування. Обсяг “Вступу” не повинен перевищувати 4 сторінки.

У змісті і розрахунково-пояснювальній записці “Вступ”, “Висновки” і “Список літератури” пишуть без зазначення порядкового номера розділу, а проставляють тільки нумерацію сторінок.

Текст основної частини записки повинен бути розділений на розділи, підрозділи, пункти і пронумерований арабськими цифрами, наприклад, 1.2. – другий підрозділ першого розділу. Усі розділи слід починати з нової сторінки. Ілюстрації повинні бути виконані відповідно до вимог ЕСКД, вміщені після першого посилання на них і розташовані так, щоб їх було зручно розглядати без повернення записки, або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” з номером розділу і порядковим номером рисунка в межах розділу, наприклад, рис. 2.1.- перший рисунок другого розділу. Назва рисунка повинна бути короткою. Назву розташовують під рисунком разом з роз'яснювальними позначеннями.

Таблиці повинні мати заголовок (назву). Перед заголовком в одному рядку розміщують напис “Таблиця” із вказівкою номера таблиці в межах розділу, наприклад, табл. 1.2 – друга таблиця першого розділу. Узагальнення результатів розрахунку або теоретичного обґрунтування доцільно проводити за допомогою таблиць. Це сприяє скороченню текстової частини і полегшує аналіз результатів роботи.

Твердження авторів або цифрові дані, що використовуються при виконанні курсового проекту, повинні супроводжуватися посиланням на джерело-довідник, СНіП, статтю і т.ін. Посилання на джерело проставляють у квадратних дужках із вказівкою порядкового номера арабськими цифрами, що відповідають номеру джерела, наведеного в розділі “Список використаних джерел”.

Висновки повинні містити короткі узагальнення по роботі в цілому і розділах основної частини, що підтверджують виконання мети і вирішення задач проектування конкретними даними. Обсяг висновків складає 2-3 сторінки рукописного тексту.

У висновках до курсового проекту студенти повинні відобразити:

 • виконання мети проекту і поставлених задач;

 • результати теоретичного обґрунтування і вибору методу очищення, типу споруд і апаратів;

 • особливості системи водовідведення різних категорій стічних вод;

 • доцільність об'єднання або роз'єднання потоків стічних вод;

 • характеристику якості води за основними показниками до (після) очищення і вимоги до очищеної води;

 • можливість повторного використання очищених стічних вод у технічному водопостачанні;

 • основні технологічні параметри процесу очищення;

 • дані про габарити очисних споруд, умови й термін використання фільтруючих матеріалів;

 • заходи щодо забезпечення безпеки роботи з обладнанням;

 • природоохоронне і ресурсозберігаюче значення методу.

У список використаних джерел повинні включатися: технічна література, довідники, нормативно-правові матеріали, на які в тексті є посилання.

При виконанні розрахунково-пояснювальної записки на персональному комп'ютері треба дотримуватись таких вимог:

 • текст виконують на дискеті розміром 3,5 дюйми за допомогою редактора Microsoft Word for Windows;

 • основний текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman (нормальний), розмір шрифту – 14 пунктів, відстань між рядками – 1 інтервал;

 • текст друкують на одній стороні аркушів формату А4;

 • абзаци виконують із проміжком від лівого краю на відстані 1,5 см;

 • поля повинні складати (при нормальному розташуванні аркуша): ліворуч – 2 см. Текст повинен займати площу розміром 160×247 мм. Кількість рядків на сторінці з одним інтервалом повинно складати близько 40;

 • назву розділів друкують зверху напівжирним шрифтом з вирівнюванням тексту по центру.

Графічну частину виконують на одному аркуші, де розташовують технологічну схему, схему фільтрів і вузла регенерації, специфікацію або експлікацію споруд, оснащення, умовні позначення потоків води. Штамп виконують за зразком, прийнятим в академії.

^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ

ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ


Основна частина проекту повинна включати не менше чотирьох розділів:

 1. теоретичне обґрунтування вибору типу конструкції фільтрів з полімерним завантаженням і технологічною схемою очищення нафтовмісних промислових і поверхневих стічних вод;

 2. розрахунок фільтрів з полімерним завантаженням;

 3. розробка технологічної схеми очищення;

 4. технічна оцінка ефективності рішень, що рекомендуються.

Для виконання проекту необхідно забезпечити інформаційну базу відповідно до варіанта задачі. Список літератури і нормативних джерел наведений у розділі “Список літератури”. Слід мати на увазі, що найбільш повні технічні рішення розміщуються у спеціальних науково-технічних журналах: “Химия и технология воды», «Водоснабжение и санитарная техника», «Экотехнология и ресурсосбережение».

Серед альтернативних методів фільтрування через еластичний полімерний матеріал пінополіуретан (ППУ) варто розглянути методи фільтрування з використанням як фільтруючого матеріалу пінополістиролу (ППС), кварцевого піску, активного вугілля та інших матеріалів, що використовуються для очищення нафтовмісних стічних вод, у тому числі із застосуванням реагентів і комбінованих методів очищення.

При оцінці методів очищення і визначенні складу споруд (апаратів, оснащення) слід враховувати такі фактори: продуктивність споруд, концентрацію забруднення, вимоги до очищеної води, можливість утилізації корисних компонентів і повторного використання стічних вод, необхідну площу під очисні споруди, можливість механізації та автоматизації процесу очищення, питомі показники витрат енергоресурсів, економічні показники та ін.

Після вибору й обґрунтування методу фільтрування через полімерні матеріали необхідно розглянути властивості й характеристики полімерних матеріалів, застосовуваних як сорбенти для очищення і доочищення маслонафтовмісних стічних вод, у тому числі конструктивні рішення, що забезпечують необхідну ефективність очищення стічних вод. Потім виконують розрахунок споруд механічного очищення стічних вод і фільтра з обраним типом фільтруючого завантаження, наприклад, пінополіуретаном (ППУ) з урахуванням умов завдання. При цьому слід викласти теоретичні основи процесу фільтрування стічних вод, що містять нафтопродукти, вплив різних факторів (концентрації забруднень, рн середовища, температури, надходження СПАВ) і визначити оптимальні умови фільтрування стічних вод.

Після визначення типів фільтрів, їх габаритів, оптимальних технологічних параметрів процесу очищення стічних вод і регенерації фільтруючого завантаження компонують технологічну схему очищення промислових або поверхневих стічних вод. Для порівняння слід розглянути за літературними джерелами схеми очищення такої або близької по складу категорії стічних вод, що містять нафтопродукти.

Якщо процес очищення проводиться із застосуванням реагентів, то необхідно в схемі показати реагентне господарство. Технологічну схему очищення, що рекомендується, і конструкцію фільтра виконують окремо на аркуші. У розрахунково-пояснювальній записці дають опис роботи споруд, приводять характеристику і призначення споруд і обладнання (ґрати, пісковловлювачі, відстійники, фільтри та ін.). При описі роботи технологічної схеми слід рекомендувати, які процеси можуть бути автоматизовані й механізовані.


^ 4. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СПОРУД ПОПЕРЕДНЬОГО ОЧИЩЕННЯ нафтовмісних СТІЧНИХ ВОД

При розрахунку споруд попереднього очищення (ґрат, пісковловлювачів, відстійників) треба керуватися широко застосовуваними основними формулами і методиками, викладеними в підручниках для вузів [4], навчальних посібниках і літературі, розрахованої на інженерів і науковців, що займаються дослідженням, проектуванням і експлуатацією каналізаційних очисних споруд [7-10, 14, 15]. З урахуванням категорії стічних вод необхідно вносити відповідні корективи. Наприклад, при розрахунку ґрат у схемі очищення поверхневих стоків ширину чарунок у ґратах приймати не як звичайно 16 мм, а 50 мм.

Розрахунок горизонтальних пісковловлювачів рекомендується вести на затримку частинок піску діаметром 0,2 мм і гідравлічною крупністю 18,7 мм; розрахункову глибину пісковловлювача приймають в діапазоні від 0,5 до 2 м.

При розрахунку тангенціальних пісковловлювачів треба виходити з питомого гідравлічного навантаження, рівного 110 м3/(м2∙год) при максимальному припливі стічних вод і діаметрі пісковловлювача не більше 6 м. Впуск води рекомендується здійснювати по всій розрахунковій глибині, рівній половині діаметра.

Кількість піску, затримуваного в пісковловлювачах, у середньому складає 15 % від маси завислих речовин. Для розрахунку бункерів для піску слід приймати: вологість піску 60...70 %, об'ємну масу шламової пульпи 1,2...1,5 т/м3; зольність затриманого в пісковловлювачах піску складає 80...90%, вміст нафтопродуктів у зневодненому піску – не більше 3 %.

Тип відстійних споруд рекомендується вибирати за результатами техніко-економічних розрахунків з урахуванням продуктивності очисних споруд, черговості будівництва, характеристики ґрунтів, конфігурації і рельєфу майданчика, рівня ґрунтових вод, схеми очисних споруд, необхідного ступеня очищення та ін. Відстійні споруди можуть бути залізобетонними або земляними. Залізобетонні відстійники доцільно споруджувати при витраті стічних вод до 500 л/с, а також у всіх випадках при несприятливих гідрогеологічних умовах. При витраті до 300 л/с можливе застосування відстійників закритого типу, тобто підземних залізобетонних споруд. При великих витратах води економічно доцільно влаштовувати ставки-відстійники.

Для очищення поверхневих стічних вод від нафтопродуктів і завислих речовин, як правило, передбачається наступний склад споруд: ґрати, пісковловлювачі, відстійники, ємкості, що акумулюють.

Для очищення промислових стічних вод з аналогічним складом забруднень передбачаються пісковловлювачі, відстійники, фільтри. У зв'язку з цим нижче наведені методики розрахунків споруд очищення поверхневих стічних вод, що включають споруди очищення промислових стічних вод.


^ 4.1. Розрахунок ґрат для очищення стічних вод


При розрахунку ґрат для поверхневих стічних вод визначають їхні розміри і втрати напору при проходженні стоку через ґрати.

Величину витрати стоків знаходять за формулою

, м3/с, (4.1)

де – площа живого перерізу, м2;

– задана швидкість руху через ґрати, прийнята рівною 0,8-1 м/с;

b – ширина чарунок ґрат, м;

n – число чарунок ґрат, шт;

h1 – глибина води перед ґратами, м.

, (4.2)

де k – коефіцієнт, що враховує стиснення потоку граблями і затриманими забрудненнями. Значення k = 1,05.

h1 – глибина потоку, м. Для ґрат з ручним очищенням h1 = 1 м; з механізованим очищенням – 1,2-3 м.

Загальна ширина ґрат:

Bг = b∙ n + S∙ (n-1), м, (4.3)

де S – товщина стержнів, м (для прямокутних 40×10 мм).

Потім приймають число ґрат N і ширину кожної з них (У1):

У1г/N. (4.4)

Втрати напору в ґратах:

hм = р∙ ξ∙ v2/2∙g, (4.5)

де р – коефіцієнт, що враховує збільшення втрат напору внаслідок засмічення ґрат, приймається р ≈ 3;

v – швидкість руху води в камері перед ґратами, приймається 0,7-0,8 м/с;

ξ – коефіцієнт місцевого опору ґрат, залежить від форми стержнів, визначається за формулою

ξ = β∙ (S/b)4/3∙ sinα, (4.6)

де α = 60-700 – кут установки ґрати до обрію;

β – коефіцієнт, рівний для прямокутних стержнів β = 2,42, для круглих стержнів β = 1,72.

Кількість сміття, що плаває, на 1000 га в середньому складає: для дощових і поливочних вод - 0,2, а для талих вод - 0,3 м3.

Річна кількість поверхневих вод у м3, що стікають з 1 га площі водозбору, визначається за формулами, наведеними у розділі 4.4.

Методика розрахунку ґрат застосована і для промислових стічних вод, що містять нафтопродукти й механічні забруднення.

  1   2   3

Схожі:

Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Міського господарства методичні вказівки iconМіського господарства н. О. Кондратенко
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “організація виробництва на підприємствах міського господарства”
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсовоїї роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для студентів 4...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
Методичні вказівки до виробничої практики в закладах ресторанногоо господарства для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму...
Міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторного заняття “Підготовка залів підприємств ресторанного господарства готельних, курортних І туристських...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства І. Б. Андренко, І. Л. Полчанінова Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни “Організація готельного господарства” для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства І. Б. Андронко І. Л. Полчанінова Методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Організація готельного господарства” для студентів 3 курсу денної та 4 курсу...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. А. Рябєв Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни “Устаткування закладів готельно ресторанного господарства” для студентів 3 курсу...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. А. Рябєв Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “устаткування закладів готельно ресторанного господарства”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи