Імпульсні та цифрові пристрої icon

Імпульсні та цифрові пристрої
Скачати 373.48 Kb.
НазваІмпульсні та цифрові пристрої
Сторінка1/4
Дата22.06.2012
Розмір373.48 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторних робіт з промислової електроніки і мікросхемотехніки

імпульсні ТА ЦИФРОВІ пристрої

(для студентів, які навчаються за напрямками "Електромеханіка" та "Електротехніка")


^

Харків – 2006Методичні вказівки до лабораторних робіт з промислової електроніки і мікросхемотехніки. Імпульсні та цифрові пристрої (для студентів, які навчаються за напрямками "Електромеханіка" та "Електротехніка") /Уклад. А.Г. Сосков, Ю.П. Колонтаєвський, О.Ф. Білоусов, Я.Б. Форкун, Н.О. Рак. – Харків, ХНАМГ, 2006. – 60 с.


Укладачі: професор, д.т.н. А.Г. Сосков,

доц., к.т.н. Ю.П. Колонтаєвський,

доц., к.т.н. О.Ф. Білоусов,

доц., к.т.н. Я.Б. Форкун,

Н.О. Рак.


Рецензент: професор, д.т.н. В.Б. Фінкельштейн


Рекомендовано кафедрою електротехніки,

протокол № від . .06 р.


Техніка безпеки

при виконанні лабораторних робіт

До виконання лабораторних робіт студенти допускаються після інструктажу з техніки електричної та протипожежної безпеки у лабораторії промислової електроніки, про що обов’язково робиться відповідний запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

напруги на доступних для дотику виводах лабораторного устаткування не перевищують допустимих значень у 42 В для змінного струму та 110 В для постійного. Незважаючи на це, оскільки живлення устаткування та вимірювальних приладів здійснюється від мережі 220 В напруги змінного струму, при виконанні робіт не слід доторкатися одночасно до двох одиниць устаткування або приладів, а також до труб центрального опалення та використовувати у якості указок струмопровідні предмети (у т. ч. олівці з графітовим стрижнем).

Забороняється розміщувати на робочих місцях одяг та інші особисті речі, що не використовуються для роботи.

Забороняється без дозволу викладача переміщуватись на інші робочі місця, покидати робочі місця та межі лабораторії.

При виявленні несправності устаткування та вимірювальних приладів або відхилень у їхній роботі, їх необхідно знеструмити і пові-домити про це викладачеві.

У разі виникнення нещасного випадку необхідно вимкнути живлення лабораторії, надати потерпілому першу допомогу, негайно сповістити викладача.

У разі виникнення загоряння у лабораторії необхідно вимкнути живлення лабораторії та загасити полум’я вогнегасником, негайно сповістити викладача.

Після закінчення виконання робіт необхідно вимкнути живлення устаткування та вимірювальних приладів, навести лад на робочому місці, сповістити викладача.


ВСТУП

Дані методичні вказівки до лабораторних робіт складено на основі робочих програм з дисциплін “Промислова електроніка” та “Електроніка і мікросхемотехніка” і призначені для студентів, які навчаються за напрямками “Електромеханіка” та “Електротехніка”.

Метою виконання лабораторних робіт є формування у студентів знань і практичних навиків дослідження таких пристроїв імпульсної та цифрової техніки як мультивібратори, тригери, логічні елементи, дешифратори, лічильники, мікропроцесори.

У результаті виконання даних робіт студенти повинні засвоїти принципи дії імпульсних пристроїв, комбінаційних і послідовнісних цифрових пристроїв жорсткої логіки та програмованих мікропроцесорних пристроїв, що складають основу сучасної цифрової електроніки і застосовуються у пристроях автоматики й обчислювальної техніки, промислової електроніки.

Методика проведення лабораторних робіт пов’язана з наявністю необхідного устаткування і організацією робочих місць у лабораторії промислової електроніки кафедри електротехніки, кількістю навчальних груп, які одночасно приступають до виконання лабораторних робіт.

Студенти повинні заздалегідь готуватися до занять у лабораторії, вивчаючи відповідні розділи теоретичного курсу за лекційними записами і навчальною літературою та знайомлячись зі змістом лабораторної роботи за даними методичними вказівками. Також заздалегідь необхідно заготовити таблиці для фіксації результатів експериментів і кальку або інший подібний прозорий матеріал для зняття осцилограм.

Перед виконанням лабораторної роботи студенти знайомляться на робочому місці з приладами та устаткуванням. Експериментальна частина виконується самостійно відповідно до методичних вказівок під керівництвом і за контролем викладача з дотриманням правил техніки безпеки.

Результати вимірів і осцилограми студенти обробляють у лабораторії, аналізуючи результати кожного досліду.

За результатами виконання лабораторної роботи складається звіт (форму наведено у Додатку А). Звіт повинен бути складений чітко й акуратно. Особливу увагу варто приділяти формулюванню висновків за виконаною роботою, у яких необхідно зіставити результати експериментальних досліджень з відомими з теоретичного курсу закономірностями.

^ Схеми електричні принципові виконуються згідно з вимогами державних стандартів і з застосуванням креслярського знаряддя. У схемах, формулах і таблицях необхідно використовувати стандартні умовні позначення.

Для здачі лабораторної роботи студент повинен представити повністю оформлений звіт, уміти пояснити будь-який з проведених дослідів і відповісти на контрольні запитання викладача.

Лабораторна робота №4

^ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПУЛЬСНИХ ПРИСТРОЇВ НА ДИСКРЕТНИХ ЕЛЕМЕНТАХ І ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМАХ (ІМС)

1. МЕТА РОБОТИ

1) Дослідження мультивібраторів на біполярних транзисторах.

2) Дослідження тригерів на ІМС.

2. УСТАТКУВАННЯ

1) Стенд лабораторний № 2, 4.

2) Мультиметр ВР11.

3) Осцилограф С1-93 (С1-83).

^ 3. ЗМІСТ РОБОТИ

1) Дослідити роботу симетричного мультивібратора на біполярних транзисторах.

2) Дослідити роботу мультивібратора з відтинаючими діодами.

3) Дослідити роботу тригерів на ІМС: RS, T, D і JK.

^ 4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Ознайомитись з робочим місцем, устаткуванням і приладами.

4.2. Ввімкнути вимірювальні прилади та живлення стенда лабораторного. Тумблер у середній частині лицьової панелі стенда (між мнемосхемами) встановити у праве положення.

4.3. Дослідження роботи симетричного мультивібратора

на біполярних транзисторах

4.3.1. Дослідження мультивібраторів виконувати за допомогою схеми, зображеної на рис. 4.1 (верхня мнемосхема на правій половині лицьової панелі стенда лабораторного).

Перемикачі SA1, SA2 встановити у натиснуте положення.

4.3.2. Замалювати осцилограми напруг у контрольних точках симетричного мультивібратора.

Для цього, встановлюючи органи керування осцилографа у положення, що забезпечують спостереження стійкого, зручного для вимірів зображення:

1) ручку резистора R1 встановити у крайнє праве положення;

2) кабель першого каналу осцилографа підключити до клем ^ Х2 і „”, а другого – до клем Х3 і „” (сигнальним і нульовим привідниками відповідно);
Рис. 4.1 – Схема для дослідження мультивібраторів
3) обертанням ручки резистора R5 установити тривалість імпульсу

мультивібратора рівною тривалості паузи між імпульсами.

Замалювати осцилограми напруг у контрольних точках ^ Х2 (на колекторі VT1) і Х3 (на базі VT1).

Сигнальний провідник кабелю другого каналу осцилографа перенести на клему X5 і замалювати осцилограму напруги (на колекторі VT2), орієнтуючи її відносно перших двох.

Сигнальний кінець кабелю другого каналу перенести на клему Х4 і замалювати осцилограму напруги (на базі VT2), орієнтуючи її відносно інших осцилограм.

4.3.3. Для різних положень ручки резистора R5 за допомогою осцилографа визначити:

1) активну тривалість імпульсу мультивібратора tі на рівні 0,5 його амплітуди;

2) тривалість паузи між імпульсами tп на рівні 0,5 амплітуди імпульсів;

3) тривалість періоду надходження імпульсів^ Т;

4) активну тривалість фронту імпульсу tф як час зміни напруги від рівня 0,1 до рівня 0,9 амплітуди імпульсу;

5) активну тривалість зрізу (заднього фронту) імпульсу tзр як час зміни напруги від 0,9 до 0,1 амплітуди імпульсу.

Результати експериментів занести у табл. 4.1.

Табл. 4.1- Результати вимірів та розрахунків часових параметрів імпульсів

Тип мультивібратора

t і,

мс

tп,

мс

t,


мс

tф,

мс

tзр, мс

f, Гц

Q

Положення ручки резистора R5

Симетричнийкрайнє ліве


середнє


крайнє праве

Симетричний з відтинаючими діодами *)


середнє
  1   2   3   4

Схожі:

Імпульсні та цифрові пристрої iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій
Нелінійні перетворювачі аналогових сигналів. Генератори аналогових сигналів. Нелінійні перетворювачі аналогових сигналів. Логічні...
Імпульсні та цифрові пристрої iconЄсаулов с. М., Бабічева о. Ф. Мікропроцесорні пристрої на сучасних технологічних об'єктах
«Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації...
Імпульсні та цифрові пристрої iconФормат опису модуля
Операційні підсилювачі та функціональні перетворювачі на їх основі. Генератори гармонічних та негармонічних сигналів. Елементна база...
Імпульсні та цифрові пристрої iconЄсаулов с. М., Бабічева о. Ф. Моделювання та досліди в середовищі пакету програм sinsys
«Автоматизація технологічних процесів», «Автоматизація технологічних процесів та установок», «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту»,...
Імпульсні та цифрові пристрої iconЄсаулов с. М. Периферійні компоненти мікропроцесорних пристроїв
«Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої»
Імпульсні та цифрові пристрої iconРадіовимірювальні пристрої та системи
Методичні вказівки І контрольні завдання для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання спеціальностей 090702 „Радіоелектронні...
Імпульсні та цифрові пристрої iconКонспект лекцій з дисципліни «Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем»
«Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки 050701...
Імпульсні та цифрові пристрої iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
Програма фахового вступного випробування є основою для підготовки та складання іспиту для навчання за освітньо-професійними програмами...
Імпульсні та цифрові пристрої iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
Програма фахового вступного випробування є основою для підготовки та складання іспиту для навчання за освітньо-професійними програмами...
Імпульсні та цифрові пристрої iconОдеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Список бібліотек — учасниць “Зведеного покажчика”, їх умовні цифрові позначення та адреси
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи