Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
Сторінка1/29
Дата22.06.2012
Розмір3.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія

міського господарства


Методичні вказівки

до практичних занять з дисципліни
«Аналіз господарської діяльності»

(для студентів 4 курсу
спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»)


Харків - ХНАМГ - 2005

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу спеціальності 6.0501.00 «Облік і аудит»). Укл. Кизилов Г.І. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 74 с.


Укладач: к.е.н., доц. Г.І. Кизилов

Рецензент: к.е.н., проф. В.Т. Доля

Рекомендовано кафедрою «Облік і аудит», протокол № 2 від 29.09.2004р.


Зміст


1. Загальні положення

Практичні заняття проводять з метою закріплення студентами теоретичних знань і набуття практичних навичок з:

– систематизації та аналізу економічної інформації;

– використання аналітичних методів і прийомів для об’єктивної оцінки господарських ситуацій;

– обґрунтування управлінських рішень;

– виявлення та реалізації резервів підвищення рівня ефективності використання виробничих ресурсів.

На практичних заняттях необхідно виконати 42 завдання (задачі). Інформаційною базою їх вирішення є річний звіт підприємства, наведений у додатку, та інші вихідні дані, подані в таблицях по тексту.

Вирішення задач студенти виконують у такій послідовності:

  1. Самостійно підбирають джерела інформації, з яких використовують економічні показники відповідно до умов задачі.

  2. Виконують необхідні розрахунки.

  3. Формулюють висновки і пропозиції щодо поліпшення економічних показників.

Розподіл робочого часу практичних занять відповідно до теми дисципліни такий:

№п/п

ТЕМА

№ ЗАНЯТЬ

1

Теоретичні й організаційні основи аналізу господарської діяльності підприємства

1

2

Аналіз фінансових результатів

2, 3, 4

3

Аналіз виробництва і реалізації продукції

5, 6

4

Аналіз витрат на виробництво

7, 8

5

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

9, 10, 11

6

Аналіз ефективності використання основних засобів

12, 13

7

Аналіз ефективності використання оборотних коштів

14, 15

8

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

15, 16^ 2. Вказівки до проведення занять

Заняття 1

1. Мета заняття:

– розглянути порядок проведення практичних занять, а також їх зміст;

– освоїти склад річного звіту підприємства, назву форм, зміст основних форм звіту;

2. Теоретичні питання:

– мета, предмет і зміст дисципліни ”Аналіз господарської діяльності”;

– система економічної інформації для аналізу господарської діяльності;

– сутність понять ”прибуток”, ”збиток”, ”доходи”, ”витрати”. Якими документами вона визначається?

3. Завдання для практичної роботи:

Задача № 1. Скласти перелік основних форм бухгалтерської та статистичної звітності підприємства за окремими темами дисципліни ”Аналіз господарської діяльності”.

Література: [1], [2], [3], [11].


Заняття 2

1. Мета заняття:

– одержати навички оцінки фінансових результатів за окремими видами діяльності підприємства;

– одержати навички моделювання фінансових результатів і використання аналітичних методів і прийомів для кількісної і якісної оцінки тенденцій розвитку досліджуваних показників.

2. Теоретичні питання:

– джерела інформації для аналізу фінансових результатів;

– види діяльності підприємства згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

– порядок розрахунку фінансового результату від основної діяльності;

– порядок розрахунку фінансового результату від операційної діяльності;

– порядок розрахунку фінансового результату від звичайної діяльності.

3. Завдання для практичної роботи:

Задача № 2. Охарактеризувати структуру фінансового результату підприємства, що надає населенню та юридичним особам міста послуги з водовідведення, за звітний і базовий роки.

Задача № 3. Дати оцінку абсолютним відхиленням складових елементів і відносних показників структури фінансового результату в звітному році.

Задача № 4. Визначити відносні показники прибутковості продажу послуг у звітному і базовому роках; дати оцінку їх динаміки.

Література: [1], [2], [3], [11], [13], [14].


Заняття 3

1. Мета заняття:

– виконати факторний аналіз відхилення фінансових результатів;

– сформулювати оцінку впливу окремих факторів на відхилення фінансових результатів;

– сформулювати пропозиції щодо збільшення обсягу прибутку.

2. Теоретичні питання:

– аналітичні методи і прийоми для факторного аналізу відхилення фінансового результату;

– вплив оподаткування на чистий прибуток (збиток).

3.Завдання для практичної роботи.

Задача № 5. Скласти моделі для факторного аналізу абсолютного відхилення фінансового результату підприємства у звітному році порівняно з базовим роком. Виконати факторний аналіз абсолютного відхилення і оформити результат у вигляді узагальненої таблиці. Зробити висновки.

Задача № 6. Визначити внутрішньогосподарські резерви підвищення фінансового результату від операційної діяльності. Дати конкретні пропозиції.

Література: [1], [2], [3], [13], [14].


Заняття 4

1. Мета заняття:

– дати оцінку ефективності використання прибутку;

– закріпити теоретичні знання щодо особливостей визначення обсягу продукції за окремим видами економічної діяльності.

2. Теоретичні питання:

– джерела інформації для аналізу обсягів реалізації і виробництва продукції за видами економічної діяльності;

– особливості визначення обсягів виробництва і реалізації продукції на підприємствах промисловості , будівництва, водопостачання і водовідведення, торгівлі.

^ 3. Завдання для практичної роботи:

Задача № 7. Дати оцінку ефективності використання прибутку в звітному і базовому роках. Визначити джерела фінансування, що використовувались для придбання нових основних засобів, а також для поліпшення діючих основних засобів.

^ Задача №8. Охарактеризувати структуру і динаміку доходів підприємства. Визначити основні фактори, що обумовили їх зменшення.

Задача № 9. Охарактеризувати динаміку послуг, враховуючи, що на очисні споруди підприємства поступали стоки від населення, промислових, комунальних та інших об’єктів, розташованих на території міста, а також частково зливові, розталі й ґрунтові води:

№ п/п

Споживачі послуг

Обсяг стоків,
тис. м3

Нараховано доходу (з ПДВ), тис. грн.

Звітний рік

Базовий рік

Звітний рік

Базовий рік

1

Населення

139720,6

171482,0

37724,7

27368,2

2

Бюджетні підприємства і установи

10288,0

13298,0

3492,8

2683,4

3

Інші юридичні особи

22375,1

18669,0

21062,7

26136,6

Разом

172383,7

203449,0

62280,2

56188,2


Література: [1], [2], [3], [4], [5], [10], [12].

Заняття 5

1. Мета заняття:

– одержати навички моделювання доходу від реалізації продукції;

– одержати навички застосування аналітичних методів і прийомів для дослідження динаміки обсягів продукції, кількісної і якісної оцінки тенденцій обсягів продукції.

2. Теоретичні питання:

– написати факторну модель і методи розрахунку впливу факторів на зміну доходів від реалізації послуг водовідведення;

– вказати фактори, що обумовлюють зміни в структурі споживачів послуг водовідведення.

3. Завдання для практичної роботи:

Задача № 10. Виконати факторний аналіз динаміки доходів від реалізації послуг водовідведення, використовуючи дані, наведені до задачі № 9.

Задача № 11. На підставі даних, наведених нижче, визначити ступінь впливу динаміки населення міста на динаміку обсягу послуг водовідведення:Показники

Звітний рік

Базовий рік

1

Населення міста

1466,3

1470,9


Література: [1], [2], [11], [15].


Заняття 6

1. Мета заняття:

– одержати навички виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції;

– одержати навички оцінки якості продукції та її впливу на витрати підприємства.

2. Теоретичні питання:

– джерела резервів збільшення виробництва і реалізації продукції;

– навести фактори, що впливали на зменшення обсягу послуг водовідведення на підприємстві;

– навести поняття ”якості продукції” і групи чинників, що її обумовлюють;

– назвати властивості продукції, що характеризують показники якості;

– назвати узагальнюючі індивідуальні й непрямі показники якості продукції.

3. Практичні завдання:

^ Задача № 12. Виконати оцінку ступеня впливу динаміки чисельності працівників на динаміку обсягу послуг з водовідведення. Навести узагальнюючу таблицю з відображенням кількісного ступеня впливу факторів на доходи від реалізації послуг за результатами вирішення задач № 10 і 11. Назвати шляхи підвищення доходу підприємства від реалізації послуг.

^ Задача № 13. Виконати аналіз якості продукції підприємства, враховуючи статистичну інформацію і дані, наведені в табл. 1 і 2:

Таблиця 1 – Показники очистки стоківп/п

Показники

За нормою

Фактично

Звітний рік

Базовий рік

1

БПК 20

Не більше 20,0

13,7

12,6

2

БПК 5

Не більше 15,0

10,2

9,4

3

Завислі речовини

Не більше 15,0

10,8

9,9

4

Розчинений кисень

Не менше 4,0

7,2

7,6


Таблиця 2 – Показники безвідмовності послугп/п

Показники

Од. виміру

Звітний рік

Базовий рік

1

Протяжність мереж на кінець року

км

1405,7

1365,9

2

Кількість аварій

шт.

81

66

3

Закупорки на мережах

шт.

7229

5763

4

Санація мереж

пог. м.

3713,5

1250,7

5

Витрати на аварійні ремонти

тис. грн.

908,8

1024,4

6

Витрати на санацію мереж і колекторів

тис. грн.

292,0

203,0


Література: [1], [2], [11], [15].


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМ 1, 2, 3.


Заняття 7

1. Мета заняття:

– закріпити теоретичні знання щодо оцінки змін витрат підприємства і виявлення резервів їх зниження;

– одержати навички практичної оцінки загальних змін витрат підприємства і виявлення чинників, що їх обумовлюють.

2. Теоретичні питання:

– джерела інформації для аналізу витрат підприємства;

– ознаки групування витрат;

– склад витрат, що відображається у бухгалтерській і статистичній звітності;

– узагальнюючі показники витрат;

– фактори відхилення загальної суми витрат;

– назвати особливості аналізу собівартості реалізованої продукції для підприємств, які здійснюють промислову діяльність, будівництво, торгівлю, водовідведення.

3. Практичні завдання:

Задача №14. Охарактеризувати зміни у складі й структурі витрат підприємства за їх функціональною роллю у процесі реалізації послуг та за економічними елементами витрат на операційну діяльність.

Задача № 15. Виконати оцінку динаміки рівня операційних витрат на одиницю обсягу реалізованої продукції (на 1 грн., на 1 м3 стоків).

Література: [1], [2], [6], [11], [12], [15].


Заняття 8

1. Мета заняття:

– визначити внутрішньогосподарські резерви зниження витрат підприємства.

2. Теоретичні питання:

– аналітичні методи і прийоми для факторного аналізу відхилення суми витрат;

– назвати фактори і сконструювати факторні моделі змін:

  • прямих матеріальних витрат;

  • прямої заробітної плати працівників;

  • витрат на амортизацію у складі виробничої собівартості;

  • загальновиробничих витрат.

3. Практичні завдання:

Задача № 16. Виконати факторний аналіз динаміки витрат на операційну діяльність за функціональною роллю їх у процесі реалізації послуг.

Задача № 17. Виконати факторний аналіз динаміки витрат на операційну діяльність за економічними елементами. Дати оцінку динаміки експлуатаційних витрат за даними таблиці:

Експлуатаційні витрати, тис. грн.п/п

Найменування

Од. виміру

Звітний рік

Базовий рік

1

Разом
у тому числі:

тис. грн.

47261,0

40317,9

2

Матеріали /хлор/

-"-

31,8

52,1

3

Амортизація

-"-

5418,3

5477,8

4

Електроенергія

-"-

14 193,2

14463,3

5

ФОП робітників

-"-

2804,2

2419,6

6

Нарахування на зарплату

-"-

1031,5

885,7

7

Поточний ремонт

-"-

7280,3

2596,0

8

Загальновиробничі витрати

-"-

11 829,6

10589,2

9

Адміністративні витрати

-"-

4672,1

3834,2

10

Стоки

т.м3

172383,8

203449,0


Задача № 18. Дати оцінку змінам фінансових та інших витрат.

Задача № 19. Викласти пропозиції щодо зниження витрат підприємства, враховуючи результати вирішення задач № 16, 17, 18.

Література: [1], [2], [3], [6], [12], [13], [14], [15].


Заняття 9

1. Мета заняття:

– одержати навички оцінки забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, руху працівників, використання робочого часу.

2. Теоретичні питання:

– навести джерела інформації для оцінки забезпеченості підприємства трудовими ресурсами і руху працівників;

– вказати, за якими ознаками оцінюється забезпеченість підприємства трудовими ресурсами;

– назвати показники руху працівників;

– назвати фактори змін робочого часу.

3. Завдання для практичної роботи:

^ Задача № 20. Виконати оцінку забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, якщо залежно від трудомісткості послуг було передбачено наступне:

Нормативна чисельність

чол.

№ п/п

Показники

Звітний рік

Базовий рік

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників

3105

3149

2

Із них робітників

2559

2649

3

Керівників, спеціалістів і службовців

546

500


Питома вага робітників фактично становила у звітному році – 74,6%, у базовому – 74,7%.

^ Задача № 21. Виконати аналіз руху працівників. Навести причини підвищення інтенсивності руху працівників у звітному році.

Задача № 22. Виконати аналіз використання робочого часу. Навести резерви зменшення втрат робочого часу.

Література: [1], [2], [11], [15].

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» iconЗ дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів спеціальності „Менеджмент...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» iconЗ дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ”
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „ Аналіз господарської діяльності ” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» iconАналіз господарської діяльності для студентів спеціальності : «Менеджмент організації»
Основною метою курсової роботи з дисципліни Аналіз господарської діяльності! Є практична реалізація теоретичних та методичних положень...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»
«Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 „Облік І аудит” І 6 курсу заочної...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» iconВ. М. Бабаєв методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «системна організація професійної діяльності»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системна організація професійної діяльності» для студентів денної І заочної...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» icon"аналіз господарської діяльності"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» iconДо виконання практичних занять з дисципліни «аналіз І вдосконалення бізнес-процесів»
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Аналіз І вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 3 курсу заочної...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності” (для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " економічний аналіз" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „ Економічний аналіз ” для студентів денної форми навчання зі спеціальностей:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи