Господарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження” icon

Господарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження”
Скачати 253.57 Kb.
НазваГосподарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження”
Дата22.06.2012
Розмір253.57 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ”


(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання
спеціальностей: 6. 09 06 03 – “Електротехнічні системи електроспоживання”; 6.05 07 01 – “Електротехніка та електротехнології”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Електропостачання та електрозбереження” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей: 6. 09 06 03 – “Електротехнічні системи електроспоживання”; 6.05 07 01 – “Електротехніка та електротехнології”). Укл.: Гриб О.Г., Калюжний Д.М., Довгалюк О.М., Омеляненко Г.В., Натарова І.Г. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 24 с.


Укладачі: О.Г. Гриб,

Д.М. Калюжний,

О.М. Довгалюк,

Г.В. Омеляненко,

І.Г. Натарова.


Рецензент: І.В. Барбашов (доцент кафедри ЕМ)


Затверджено
кафедрою електропостачання міст,

протокол № 6 від 29. 01. 2007 р.
^

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИУ курсі “Електропостачання та електрозбереження” вивчаються основи розрахунків систем електропостачання міст і промислових підприємств, принципи їхньої побудови і проектування, енергозберігаючі підходи в системах електропостачання.

^ Мета викладання дисципліни – надати студентам міцні знання з основ електропостачання міст і промислових підприємств і енергозберігаючих підходів у системах електропостачання.

^ Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів на стадії підготовки бакалаврів електроенергетичного профілю системи базових знань про системи електропостачання, методологічні основи проектування і енергозберігаючих підходів, закріплення теоретичних знань і вироблення навичок їхнього застосування при виконанні розрахунків з даної дисципліни й у забезпечуваних курсах, а також у практичній інженерній діяльності.

Для студентів заочної та денної форм навчання передбачені наступні форми вивчення матеріалу з курсу: самостійна робота над літературою відповідно до викладеної нижче програми й методичних вказівок до неї; відповіді на запитання для самоперевірки; виконання розрахунково-графічної роботи; слухання лекцій з основних питань курсу в період установочної сесії чи протягом семестру і виконання лабораторних робіт.

При самостійному вивчені курсу необхідно попередньо ознайомитися з робочою програмою й методичними вказівками до кожної теми. Після вивчення теми треба відповісти на запитання для самоперевірки. Вивчення матеріалу слід закріпити вирішенням і розбором прикладів, що є в рекомендованій літературі.

Відповідно до навчального плану на вивчення курсу виділяється один семестр, в якому для закріплення теоретичних знань і вироблення навичок їхнього застосування студенти повинні виконати розрахунково-графічну роботу.

Знання студентів контролюються за результатами виконання розрахунково-графічної роботи й складання іспиту.
^

2. РОБОЧА ПРОГРАМА Й МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ КУРСУ
Тема 1. Загальна характеристика систем електропостачання міст і промислових підприємствСистема електропостачання. Споживач і приймач електроенергії. Характерні споживачі електроенергії міст та промислових підприємств. Класифікація приймачів електроенергії. Характерні системи електропостачання міст та промислових підприємств.


Література: [1, с. 4 - 17; 2, с. 6 - 9].


^ Методичні вказівки. Вивчення теми дозволяє студентові освоїти основні поняття й терміни, які вживаються в спеціальній літературі і в рамках питань електропостачання. Слід приділити увагу класифікаціям приймачів електроенергії за родом струму, напруги і частоти, за надійністю електроспоживання, за режимами роботи та ін. Необхідно знати три характерні системи електропостачання міст та промислових підприємств, на які можна поділити існуючі системи електропостачання і під які потрібно орієнтуватися при їх проектуванні.


Запитання для самоперевірки


 1. Дайте визначення системі електропостачання.

 2. Що таке приймач електроенергії?

 3. Дайте класифікацію приймачам електроенергії за подібністю режимів роботи.

 4. Дайте класифікацію приймачам електроенергії за надійністю електропостачання.

 5. Зазначте характерні системи електропостачання міст?

 6. Зазначте характерні системи електропостачання промислових підприємств?^

Тема 2. Електричні навантаженняЕлектричне навантаження. Номінальна потужність. Середнє навантаження. Середньоквадратичне навантаження. Максимальне навантаження. Розрахункове навантаження. Приведене число приймачів. Графік електричних навантажень. Основні коефіцієнти, що характеризують графіки навантажень. Розрахункове навантаження. Визначення розрахункового навантаження освітлення, побутових споживачів, громадсько-комунальних споживачів, промислових споживачів. Рекомендації щодо вибору метода визначення розрахункового навантаження.


Література: [1, с. 38 - 65; 2, с. 10 - 41; 3, с. 90-116; 4, с. 28-44, 106 - 109].


^ Методичні вказівки. Вивчення теми дозволяє студентові освоїти фізичне поняття основної характеристики електроспоживання – навантаження. Слід зазначити, що номінальна потужність, середнє, середньоквадратичне, максимальне та розрахункове навантаження характеризують електроспоживання в мінімальному об’ємі, але достатньому для вирішення основних задач електропостачання та електрозбереження.

При розгляданні приведеного числа приймачів електроенергії слід розуміти, що цю величину вводять для спрощення розрахунків у разі наявності приймачів електроенергії, що працюють за різними режимами роботи.

Графіки електричних навантажень повністю характеризує електроспоживання приймачів у часі. У більшості випадків графіки електричних навантажень приймачів невідомі. Тому доцільне введення коефіцієнтів, що характеризують графіки навантаження з мінімальним знанням його виду. Такими коефіцієнтами є коефіцієнт використання, включення, завантаження, форми графіку навантаження, максимуму, попиту, заповнення графіка навантаження, різночасності максимумів навантажень та ін. Зазначені коефіцієнти визначені для різних галузей промисловості і приймачів і приведені у різноманітних довідниках.

Розрахункове навантаження використовують при виборі: перерізів проводів та жил ліній електропередачі; силових трансформаторів, вимикачів; роз’єднувачів; шин; запобіжники и т.п. Використовують при проектуванні релейного захисту. Тобто розрахункові навантаження це основні данні при проектуванні та реконструкції систем електропостачання. Безперечно зрозуміло, що правильне визначення цього навантаження буде визначати працездатність системи електропостачання.

Для споживачів промислових підприємств, міст та освітлення розроблено достатню кількість різних методів визначення розрахункового навантаження. Серед них виділяють біль та менш точні. Найбільшою точністю володіють методи визначення розрахункового навантаження окремих споживачів. При визначенні розрахункового навантаження, наприклад на шинах підстанції, де кількість споживачів збільшується, точність розрахунків зменшується за рахунок вірогідних факторів, які заздалегідь неможливо врахувати.

При розгляданні цього питання відносно промислових підприємств слід більшу увагу приділити вивченню точних методів розрахунку, таких як метод упорядкованих діаграм, та статистичний метод, який зводиться також до метода упорядкованих діаграм. Для орієнтовних розрахунків слід знати і наближені методи визначення розрахункового навантаження, наприклад метод визначення розрахункового навантаження за питомим навантаженням.

Для міст, в залежності від споживача й рівня системи електропостачання, використовують також різні методи визначення розрахункового навантаження. До них відносяться методи, що використовують коефіцієнт попиту, коефіцієнт суміщення максимальних навантажень, питомі навантаження.

Визначення розрахункового навантаження освітлення робиться з використанням коефіцієнту попиту, та коефіцієнтів що враховують втрати потужності в пуско-регулюючій апаратурі для газорозрядних ламп.

При закінчені вивчення цієї теми слід освоїти рекомендації щодо вибору методу визначення розрахункових навантажень.


Запитання для самоперевірки


 1. Що таке номінальна потужність?

 2. Що таке середнє навантаження й яким чином воно визначається?

 3. Яким чином визначається середньоквадратичне навантаження?

 4. Що таке максимальне навантаження й які його види розрізняють?

 5. Дайте визначення розрахунковому навантаженню?

 6. Дайте визначення приведеному числу приймачів.

 7. Що таке графік навантаження й яким чином його отримують?

 8. Дайте класифікацію графіків навантаження.

 9. Яким чином визначають коефіцієнт використання.

 10. Які навантаження потрібно знати для визначення коефіцієнт форми?

 11. Яким чином визначають коефіцієнт максимуму.

 12. Яким чином визначається тривалість найбільших навантажень та час найбільших втрат потужності.

 13. Які методи використовують для визначення розрахункових навантажень промислових підприємств?

 14. Які методи визначення розрахункового навантаження промислових підприємств відносяться до точних, а які до наближених?

 15. У чому полягає метод визначення розрахункового навантаження за методом упорядкованих діаграм?

 16. У чому полягає метод визначення розрахункового навантаження за питомим навантаженням на одиницю виробничої площі і його область використання?

 17. Яким чином визначають розрахункове навантаження житлового будинку?

 18. Який метод використовують для визначення розрахункового навантаження ліній або вузлів системи електропостачання міста на рівні 380 В і в чому він полягає?

 19. Укажіть метод визначення розрахункового навантаження освітлення і зазначте його складові?^

Тема 3. Схеми електропостачанняКласифікація схем електропостачання. Структурні схеми електропостачання міст та промислових підприємств. Електропостачальна, живильна і розподільча мережі міст. Зовнішня, розподільча і цехова мережі промислових підприємств. Схеми електропостачання освітлення.


Література: [2, с. 181 - 212; 4, с. 67 - 70; 5, с. 86-121].


^ Методичні вказівки. В залежності від надійності електропостачання, функціонального призначення, структури мережі розрізняють різні схеми електропостачання. При вивчені схем електропостачання слід відзначити, що класифікація схем електропостачання міст та промислових підприємств на перший погляд різна - це обумовлено різницею термінологій, але функціонально вони однакові.

При розгляданні схем електропостачання промислових підприємств слід виділяти зовнішню мережу, розподільчу мережу та цехову мережу які в свою чергу можуть бути виконані за різними схемами.

При розгляданні схем електропостачання міст слід також виділяти три рівня мереж: електропостачальну, живильну та розподільчу, які в свою чергу виконуються за різними схемами.

При розгляданні схем електропостачання освітлення треба звернути увагу на можливість сумісного живлення силового навантаження та освітлення.


Запитання для самоперевірки


 1. Які класифікації схем електропостачання ви знаєте і в чому вони полягають?

 2. У чому полягають принципи побудови електропостачальної мережі міста?

 3. Яке функціональне призначення живильної мережі міста?

 4. Яке функціональне призначення цехових мереж промислових підприємств і за якими схемами їх будують?

 5. Які схеми розподільчої мережі міст 6-10 кВ використовують для електропостачання споживачів другої та третьої категорій.

 6. За якими схемами виконують мережі висвітлення.

 7. В яких випадках можливе сумісне живлення силового навантаження та освітлення?^

Тема 4. Розрахунки схем електропостачанняРежими роботи. Розрахунок струмів КЗ. Особливості розрахунків. Основні методи вибору перерізів провідників та область їх використання. Захист електричних мереж. Принципи роботи. Область використання.


Література: [2, с. 216-287; 4, с. 107 - 115; 6, с. 80-85].


^ Методичні вказівки. Розрахунки схем електропостачання роблять з метою визначення режимів роботи за якими, в подальшому, вибирають перерізи проводів, силове устаткування, проектують релейних захист та автоматику.

Слід розрізняти три види режимів роботи: нормальний, аварійний та післяаварійний. Найбільш тяжким є аварійний режим роботи коли протікають максимальні струми обумовлені пошкодженнями чи короткими замиканнями в мережі електропостачання. При їх розрахунках треба враховувати віддаленість джерел живлення, можливість прийняття деяких допущень та ін. Ці особливості розрахунку струмів КЗ студентові потрібно опанувати при вивчені цієї теми.

Вибір перерізів провідників можна проводити багатьма методами: за тривалим нагрівом, за припустимою втратою напруги, за економічною щільністю струму, з урахуванням електротермічної стійкості, але слід знати де який спосіб слід використовувати і якому методу в яких випадках слід віддавати перевагу.

Для захисту систем електропостачання від струмів короткого замикання та перевантаження використовують релейний захист. Існує багато типів захисту як простих так і складних. Залежно від рівня системи електропостачання, структури схеми та особливостей її роботи використовують захисти напруги та струмові захисти. Розрізняють струмовий захист, струмовий спрямований захист, дистанційний захист, диференційний захист та ін. Студентові слід знати принципи роботи різних релейних захистів та їх області використання.

Слід приділити увагу вивченню методів вибору перерізів провідників та захисту систем електропостачання освітлення.


Запитання для самоперевірки


 1. Які розрізняють режими роботи систем електропостачання, дайте їм коротку характеристику?

 2. Які нормативні припущення використовують при розрахунках струмів короткого замикання?

 3. У чому полягають особливості розрахунку струсів короткого замикання з незмінною періодичною складовою?

 4. У чому полягають особливості розрахунків струмів короткого замикання в установках постійного струму?

 5. Розкрийте метод вибору перерізу провідників за тривалим нагрівом і визначте його область використання?

 6. У чому полягають особливості вибору перерізу провідників з урахуванням термічної стійкості до струмів короткого замикання?

 7. За яким принципом працює струмова відсічка струмового захисту?

 8. Визначте область застосування струмового спрямованого захисту?

 9. У чому полягає вибір перерізу провідників систем електропостачання освітлення?^

Тема 5. Вибір числа і потужності трансформаторів, а також місця розташування ПСКількість трансформаторів на підстанції. Вибір номінальної потужності силових трансформаторів. Нормальний тривалий режим навантаження. Нормальний режим систематичних навантажень. Режим тривалих і короткочасних аварійних перевантажень. Шкала потужностей силових трансформаторів. Вибір місця розташування трансформаторних підстанцій. Картограма навантажень.


Література: [5, с. 168-191, 230-259].


^ Методичні вказівки. Слід усвідомити, що кількість трансформаторів на підстанції залежить в першу чергу від надійності електропостачання. У випадку коли можливе використання підстанції з різною кількістю трансформаторів оптимальний варіант визначається техніко-економічним порівнянням.

Для визначення номінальної потужності силових трансформаторів можливо використовувати точний та наближений підходи. Точне визначення номінальної потужності трансформатора потребує знання графіку навантаження, який потрібно перетворити в еквівалентний двоступінчатий і провести його аналіз за тривалим режимом, режимом систематичних навантажень і аварійних перевантажень.

При невідомих графіках навантажень визначення номінальної потужності трансформаторів проводять виходячи з розрахункового навантаження та коефіцієнтів допустимих перевантажень.

Слід знати, що промисловість випускає силові трансформатори з номінальними потужностями згідно існуючої шкали потужностей трансформаторів.

Місце розташування трансформаторних підстанцій вибирають виходячи з навантаження споживачів і їх відстані до підстанції. Для наглядності вирішення цієї задачі використовують картограму навантажень.


Запитання для самоперевірки


 1. Яким чином кількість трансформаторів залежить від надійності електропостачання?

 2. За яким критерієм вибирають оптимальний варіант між одно- та двотрансформаторними підстанціями для електропостачання споживачів II-ої та III-ої категорій?

 3. Дайте визначення режиму систематичних навантажень?

 4. Чому дорівнює коефіцієнт шкали номінальних потужностей трансформаторів?

 5. Яким чином визначають центр електричних навантажень?

 6. Що таке картограма навантажень і яким чином визначають її характеристики?^

Тема 6. Вибір напругиПроблема вибору напруги. Визначення раціональної напруги аналітичним способом. Інтерполяційний поліном Лагранжа. Графічне визначення раціональної напруги. Номограми для приблизного визначення раціональної напруги.

Література: [1, с. 185-216; 5, с. 195-214].


^ Методичні вказівки. Слід розуміти, що проблема вибору номінальної напруги системи електропостачання полягає в наступному: з однієї сторони при збільшені номінальної наруги зменшуються втрати електроенергії, підвищується пропускна здатність системи електропостачання, але збільшуються вкладення в ізоляцію електроустаткування; з другого – при зменшенні номінальної напруги зростають втрати електроенергії та зменшується пропускна здатність мережі.

Для остаточного визначення номінальної напруги слід вирішити це завдання на основі техніко-економічного порівняння різних варіантів. У зв’язку з цим потрібно визначити декілька номінальних напруг на яких можливе виконання електропостачання, далі визначити залежність напруги від витрат, та знаходячи мінімум цієї функції визначають раціональну нестандартну номінальну напругу, яку округляють до найближчої стандартної напруги.

Для визначення раціональної нестандартної напруги існують емпіричні залежності, такі як формула Ілларіонова, Стілла та ін.

З метою швидкого визначення наближеної раціональної напруги можна користуватися різними номограмами, що отримані для різних випадків систем електропостачання.


Запитання для самоперевірки


 1. Розкрийте проблему вибору номінальної напруги?

 2. Яким чином отримують залежність напруги від витрат?

 3. Яким чином визначають нестандартну раціональну напругу?

 4. Поясніть формулу Ілларіонова і вкажіть її область застосування.

 5. Поясніть формулу Стілла і вкажіть її область застосування.

 6. Наведіть приклади номограм для визначення нестандартної раціональної номінальної напруги?^

Тема 7. Компенсація реактивної потужностіВизначення реактивної потужності. Основні споживачі реактивної потужності. Негативні аспекти передачі реактивної потужності. Технічні заходи, щодо зменшення споживання реактивної потужності приймачами. Компенсація реактивної потужності. Пристрої компенсації реактивної потужності, їх вибір та розташування.


Література: [3, с. 78-80, 5 с. 293-311].


^ Методичні вказівки. Між реактивними елементами в системі електропостачання постійно проходить обмін реактивною енергією, яка на відміну від активної не споживається але необхідна для роботи устаткування. В зв’язку з цим передача реактивної потужності по-перше зменшує пропускну здатність системи, а по-друге збільшує падіння напруги в вузлах системи, що негативно відображається на економічних показниках роботи. Для вирішення цієї проблеми проводять як технічні заходи по зменшенню споживання реактивної потужності приймачами, так і компенсацію реактивної потужності.

У разі компенсації реактивної потужності необхідно вирішити ряд таких питань: вибрати компенсуючі пристрої; розмістити в системі електропостачання компенсуючі пристрої.


Запитання для самоперевірки


 1. Дайте визначення реактивній потужності?

 2. Які негативні аспекти мають місце при передачі реактивної потужності?

 3. Які технічні заходи застосовуються для зменшення споживання реактивної потужності?

 4. Що таке компенсація реактивної потужності?

 5. Які пристрої компенсації реактивної потужності застосовують?

 6. Яким чином в системі електропостачання розташовують компенсуючи пристрої?^

Тема 8. Якість електричної енергіїПоказники якості електричної енергії. Визначення показників електричної енергії. Норми й оцінка якості електричної енергії. Причини зниження якості електричної енергії.


Література: [7, с. 7-36].


^ Методичні вказівки. Електрична енергія має деякими властивості, що характеризуються показниками якості електричної енергії.

Існує одинадцять показників якості електричної енергії, десять з яких характеризують напругу, а один частоту.

Для визначення показників якості електричної енергії встановлені деякі інтервали часу вимірів.

Відповідність якості електричної енергії визначають за нормально та гранично допустимими значеннями.

Причинами зниження якості електричної енергії є багато факторів які безпосередньо мають місце в роботі системи електропостачання. Так наприклад відхилення частоти пов’язано з балансом активної потужності, несиметрія та несинусоїдальність напруги – з існуванням нелінійних та несиметричних елементів і так далі.


Запитання для самоперевірки


 1. Які властивості електричної енергії нормуються показниками якості електричної енергії?

 2. Які показники якості електричної енергії нормують несиметрію напруги?

 3. Які показники якості електричної енергії нормують коливання напруги?

 4. Яким чином нормується та оцінюється якість електричної енергії?

 5. Якими причинами викликане відхилення напруги?

 6. Якими причинами викликані імпульси напруги?^

Тема 9. Енергоринок УкраїниРеформування електроенергетичної галузі. Указ Президента про реформування електроенергетики. Національна комісія регулювання електроенергетики. Держпідприємство „Енергоринок”. Перспективи розвитку оптового ринку електроенергії.


Література: [8, с.18-29].


^ Методичні вказівки. З 1994 року починається реформування електроенергетичної галузі України з метою підвищення конкуренції на внутрішньому ринку електричної енергії. Видається Указ Президента про реформування електроенергетики. Створюється орган державного регулювання в електроенергетиці - Національна комісія регулювання електроенергетики. Створення оптового ринку електроенергії відповідно до Закону „Про електроенергетику” і державного підприємства „Енергоринок”. В процесі реформування постійно змінюються форми власності суб’єктів в електроенергетичній галузі.

З метою вдосконалення діючого оптового ринку електроенергії передбачається перехід до моделі ринку з „Двохсторонніми контрактами і балансуючим ринком”.


Запитання для самоперевірки


 1. Які основні етапи розвитку енергоринку України?

 2. У чому полягають функції держпідприємства „Енергоринок”?

 3. У чому полягають функції національної комісії регулювання електроенергетики?

 4. Які існують ліцензіати національної комісії регулювання електроенергетики у цій галузі?

 5. Поясніть структуру оптового ринку електроенергії України.

 6. Поясніть модель ринку з „Двохсторонніми контрактами і балансуючим ринком”.^

Тема 10. Правила користування електричною енергієюПравила користування електричною енергією. Взаємовідносини між продавцем і покупцем електричної енергії, між виробником або постачальником електроенергії і споживачем.


Література: [9].


^ Методичні вказівки. Слід знати, що існують правила користування електричною енергією, що регулюють взаємовідносини, які виникають у процесі продажу й купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії і споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії) і включають такі аспекти: межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін; встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням; режими постачання електричної енергії; укладення договорів; розрахунки за користування електричною енергією; умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії; права, обов'язки і відповідальність постачальника електричної енергії за регульованим тарифом; права, обов'язки і відповідальність постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом; права, обов'язки і відповідальність споживачів (субспоживачів) електричної енергії; права, обов'язки і відповідальність електропередавальної організації; особливості постачання електричної енергії для населених пунктів.


Запитання для самоперевірки


 1. Укажіть межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

 2. Зазначте особливості встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням.

 3. Які існують режими постачання електричної енергії?

 4. Які існують особливості укладення договорів?

 5. Яким чином проводять розрахунки за користування електричною енергією?

 6. Зазначте права, обов'язки і відповідальність споживачів (субспоживачів) електричної енергії.

 7. Зазначте права, обов'язки і відповідальність електропередавальної організації.^

Тема 11. Тарифи на електроенергіюВиди тарифів. Розрахунок роздрібного тарифу за спожиту електроенергію, тарифи на передачу електроенергії місцевим (локальним) електричним мережам і тарифу на постачання електроенергії.


Література: [10].


^ Методичні вказівки. Слід знати, що розрізняють роздрібний тариф на спожиту електроенергію, тариф на передачу електроенергії місцевим (локальним) електричним мережам і тариф на постачання електроенергії.

Тарифи поділяються на регульовані й нерегульовані. Для нерегульованих тарифів вартість за спожиту електроенергію протягом часу постійна. Для регульованих змінюється.

Сьогодні тарифи на електроенергію в Україні формуються за витратною методикою (витрати + норма рентабельності) і жорстко регулюються НКРЕ. Виняток складають енергогенеруючі компанії ТЕС, які продають електроенергію за ціновими заявками, і незалежні постачальники (без власних мереж), які продають електроенергію споживачам за договірною ціною.


Запитання для самоперевірки


 1. Які види тарифів існують?

 2. Зазначте тарифні коефіцієнти і тривалість періодів.

 3. Яким чином проводять розрахунок роздрібної ціни?

 4. Яким чином проводять розрахунок середньої закупівельної ціни?

 5. Яким чином проводять розрахунок тарифів на передачу електричної енергії?

 6. Яким чином проводять розрахунок тарифів на постачання електричної енергії?
^

Тема 11. Облік електроенергіїПринцип організації обліку електроенергії. Основні відомості про лічильники електроенергії.


Література: [11, с. 49-88].


^ Методичні вказівки. Слід усвідомити, що облік електроенергії виконують для наступних цілей: визначення техніко-економічних показників роботи системи електропостачання і споживачів; розрахунків споживачів з енергопостачальною організацією за спожиту електроенергію і суміжні енергосистеми за перетоки електроенергії (розрахунковий облік); контролю витрати електроенергії всередині електроустановки споживача, всередині енергосистеми (технічний облік).


Запитання для самоперевірки


 1. Які техніко-економічні показники роботи системи електропостачання визначаються при обліку електричної енергії?

 2. Які техніко-економічні показники споживачів визначаються при обліку електричної енергії?

 3. Зазначте вимоги до організації обліку електроенергії.

 4. Для чого організовують розрахунковий облік електроенергії?

 5. Для чого організовують технічний облік електроенергії?

 6. Які типи лічильників використовують для обліку електроенергії?^

Тема 13. Організація електроспоживанняПланування електроспоживання. Ліміт електричної потужності. Ліміт електроенергії. Класифікація заходів щодо організації електроспоживання. Організація споживання й відключення електричної енергії. Системи регулювання й обліку електроспоживання. Одержання, обробка і надання інформації про електроспоживання.

Література: [12, с. 21-38].


^ Методичні вказівки. Слід знати, що організація електроспоживання включає в себе планування і регулювання електроспоживання. Плануванням електроспоживання є встановлення показників, що визначають взаємовідносини між підприємством та енергопостачальною організацією, на основі оптимальної (за сукупністю цих показників) організації режимів роботи електроприймачів технологічних процесів підприємства з дотриманням умов, що забезпечують випуск продукції даної кількості та якості. Регулюванням електроспоживання називається здійснення організаційно-технічних заходів, які забезпечують регламентовані енергопостачальною організацією показники електроспоживання з мінімальним впливом на випуск підприємством продукції даної кількості та якості.

Усі розроблені підприємствами заходи з організації електроспоживання поділяються на дві групи: заходи, що не потребують і ті що потребують додаткових капіталовкладень.

Заходи з організації електроспоживання розробляються службою головного енергетика підприємств разом з технологічними службами і затверджуються головним інженером.


Система регулювання це комплекс методів (законів) керування і технічних засобів, за допомогою яких здійснюють збір, обробку інформації і видачу керуючих команд. За наявності таких складових, як лічильники, інформаційно-обчислювальні пристрої, енергодиспетчер, канали телемеханіки, автоматизоване робоче місце, порадник диспетчера і виробництва, системи регулювання поділяють на диспетчерські, автоматизовані й автоматичні.


Запитання для самоперевірки


 1. Якими показниками визначають взаємовідносини між підприємством та енергопостачальною організацією?

 2. Визначте класифікацію заходів щодо організації електроспоживання.

 3. Що таке ліміт електричної потужності?

 4. Що таке ліміт електроенергії?

 5. Пояснить структурну схему диспетчерської системи регулювання електроспоживанням.

 6. Дайте характеристику автоматизованій системі регулювання електроспоживанням.^

Тема 14. Енергозберігаючі технології і заходиОсновні форми економії і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів. Основні напрямки економії електроспоживання. Економічна оцінка енергозберігаючих технологій.


Література: [13, с. 4-26, 96-162].


^ Методичні вказівки. Основним джерелом паливної енергії є нафтопродукти. Значна роль приділяється також електроенергії, природному і зрідженому газу. Не виключаються такі види джерел енергії, як вугілля, дрова та ін.

На сьогоднішній день існує кілька напрямків проектів економії і раціонального використання палива й енергії, реалізація яких дає як практично миттєвий, так перспективний економічний ефект.

Виділяють приблизно 10 основних напрямків й заходів щодо економії електроенергії.


Запитання для самоперевірки


 1. У чому полягає проблема енергозбереження?

 2. Які існують проекти економії і раціонального використання палива й енергії?

 3. Які існують основні напрямки й заходи щодо економії електроенергії?ЛІТЕРАТУРАОсновна:


 1. Козлов В.А. Электроснабжение городов. – Л.: Энергоатомиздат, 1988.

 2. Федоров А.А., Ристхейн Э.М. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1981.

 3. Кузнєцов В.С. Электроснабжение и электроосвещение городов. – Минск: Вышєйш. шк., 1989.

 4. Электроснабжение цеха промышленного предприятия / Под ред. А.П. Титова. – М: Изд-во МЭИ, 1990.

 5. Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприяти. – М.:Энергия, 1979.

 6. Ю.М. Блажко. Електропостачання міст: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1992.

 7. Энергорынок Украины: становление и развитие. Дранник О., Кулагина В., Романов А. / Энергорынок. – 2004. – №4.

 8. Качество электрической энергии в системах электроснабжения:Уч. Пособие / Под редакцией Гриба О.Г. – Харьков: ХНАГХ, 2006. – 272 с.

 9. Правила користування електричною енергією.

 10. Тимчасова методика розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевим (локальним) електромережам та тарифу на постачання електроенергії (до введення в дію розрахунку тарифів за 4 класами напруги). Національна комісія регулювання електроенергетики України. Постанова від 6 травня 1998 року № 564.

 11. Головкин П.И. Энергосистема и потребители электрической энергии. - М.: Энергоатомиздат, 1984.

 12. Черемісін М.М., Зубко В.М. Автоматизація обліку та управління електроспоживанням: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – Харків: Факт, 2005.

 13. Водянников В.Т. Экономическая оценка энергетики АПК: Уч. пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.

Додаткова:


 1. ВСН 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования".

 2. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

 3. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. – М.: Энергия, 1970.

 4. Проектирование электрической части станций и подстанций. Ю.Б. Гук, В.В. Кантан, С.С. Петрова. – Л.: Энергоатомиздат, 1985.

 5. ГОСТ 13.109 – 97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

 6. Релейная защита, автоматика и телемеханика в ситемах электроснабжения: Учебник для вузов / Под ред. В.А. Андреева. – М.: Высш. школа, 1975.

 7. ГОСТ 14209 – 97. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов.

 8. Поспелов Г.Е., Федин В.Т. Энергетические системы. – Минск: Вышэйш. школа, 1974.

 9. Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические сети энергетических систем: Учебник для техникумов. – Л., Энергия, 1977.

 10. Система регулювання енергетики України. В.М. Кальченко / Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – №5. – С. 18-29.ЗМІСТ


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 3

2. РОБОЧА ПРОГРАМА Й МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ КУРСУ 3

Тема 1. Загальна характеристика систем електропостачання міст і промислових підприємств 4

Тема 2. Електричні навантаження 4

Тема 3. Схеми електропостачання 7

Тема 4. Розрахунки схем електропостачання 8

Тема 5. Вибір числа і потужності трансформаторів, а також місця розташування ПС 10

Тема 6. Вибір напруги 11

Тема 7. Компенсація реактивної потужності 12

Тема 8. Якість електричної енергії 13

Тема 9. Енергоринок України 14

Тема 10. Правила користування електричною енергією 15

Тема 11. Тарифи на електроенергію 16

Тема 11. Облік електроенергії 17

Тема 13. Організація електроспоживання 18

Тема 14. Енергозберігаючі технології і заходи 19

ЛІТЕРАТУРА 20Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
КУРСУ “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ”(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання
спеціальностей: 6. 09 06 03 – “Електротехнічні системи електроспоживання”; 6.05 07 01 – “Електротехніка та електротехнології”)


Укладачі: Олег Герасимович Гриб,

Дмитро Миколайович Калюжний,

Оксана Миколаївна Довгалюк,

Галина Вікторівна Омеляненко,

Ірина Григорівна Натарова.


Відповідальний за випуск О.Г. Гриб


Редактор: З.М. Москаленко


Коректор: З.І. Зайцева


План 2007, поз. 132

___________________________________________________________

Підп. до друку 31.08.07 Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,1. Обл.- вид. - арк. 1,15.

Замовл. № ___ Тираж 200 прим.

___________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Господарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження” iconГосподарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження”
Для студентів 3,4 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом 030601 „Менеджмент” спеціальності „Менеджмент організації паливно-енергетичного...
Господарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження” iconХарківська національна академія міського господарства с. С. Родченко методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Система національних рахунків» (для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Господарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження” iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «фінанси»
Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030601...
Господарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження” iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів...
Господарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг”
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 50100 „Облік...
Господарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження” iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії "
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...
Господарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження” iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок”
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок” І проведення практичних занять (для студентів 5 курсу спеціальності...
Господарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження” iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика»
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 050100...
Господарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель”...
Господарства методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “електропостачання та електрозбереження” iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни „Фінансовий аналіз” (для студентів 6 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи