Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності» icon

Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності»
Скачати 246.94 Kb.
НазваМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності»
Дата10.07.2012
Розмір246.94 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»


(для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей)

Харків 2005


Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей).

Укл. В.Д.Губенко, О.В. Овчаров. – Харків: ХНАМГ, 2005. - 16с.


Укладачі: В.Д. Губенко, О.В. Овчаров


Рецензент: С.О. Обухов


Рекомендовано кафедрою безпеки життєдіяльності, протокол №4 від 20.10.2004р.

ЗМІСТ


Стор.


1. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ БЖД ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ………… 4


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.………………………………………………… 5


3. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ..……………………………. 5


4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ..............................………………… 7


4.1. ЗАВДАННЯ №1…………………………………………………………… 8


4.2. ЗАВДАННЯ №2…………………………………………………………… 9


4.3. ЗАВДАННЯ №З……..…………………………………………………….. 11

4.4. ЗАВДАННЯ №4…………………………………………………………… 13


5. ДОДАТОК №1................................................................................................. 15


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………. 17

1. Місце і значення БЖД як навчальної дисципліни


Безпека життєдіяльності (БЖД) - це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її помешкання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.

^ Мета вивчення дисципліни - забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я людини, сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста вміння і навички для запобігання небезпекам та ліквідації їх наслідків, захисту людей і середовища.

Студенти, які засвоюють дисципліну "Безпека життєдіяльності", повинні навчитися:

• ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто, розпізнавати їх вид, вивчати просторові й часові координати, величину та ймовірність їх прояву;

• визначати небезпечні, шкідливі й вражаючі фактори, що викликаються джерелами цих небезпек;

• прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини;

• використовувати нормативно-правову базу захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

• використовувати у практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні й освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі.

Вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" базується на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань, отриманих студентами в загальноосвітніх навчальних закладах (природознавство, фізика, хімія, основи безпеки життєдіяльності тощо), а також в академії при вивченні загальноосвітніх дисциплін і на основі набутого життєвого досвіду.


^ 2. Загальні положення


Робочою програмою курсу "Безпека життєдіяльності" для студентів заочної форми навчання передбачається виконання контрольної роботи, а також самостійне опрацювання рекомендованої літератури.

Завдання для виконання контрольної роботи студент отримує на установчій лекції, де викладач доводить до студентів вимоги програми курсу, форми контролю знань дисципліни, розподіляє варіанти завдань. Варіант визначається порядковим номером студента по списку деканату.

Мета контрольної роботи - закріпити знання студентів, набуті з провідних тем дисципліни; активізувати їх творчі здібності; розвинути навички роботи з нормативною і технічною літературою; підготувати до самостійного вирішення питань безпеки життєдіяльності на виробництві, побуті й повсякденному житті.

Для опанування положень безпеки життєдіяльності студенти самостійно опрацьовують рекомендовану літературу та виконують контрольну роботу.


3. Теми для самостійного вивчення

^

Модуль І. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності


Вступ. Історія розвитку та етапи формування БЖД як науки [1,2].


Блок 1. 1. Безпека життєдіяльності як категорія

 1. Наукові засади безпеки життєдіяльності [1,2, 3, 4, 5].

 2. Основні поняття та визначення в безпеці життєдіяльності [1,2, 3].

 3. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів [1,2].


Блок 1.2. Системний аналіз у безпеці життєдіяльності

 1. Системно-структурний підхід і системний аналіз – методологічна основа безпеки життєдіяльності [1,2, 3, 4].

 2. Система "Людина – життєве середовище" та її компоненти [1,2,3].

 3. Рівні системи "Людина – життєве середовище" [1,2].


Блок 1.3. Ризик як оцінка небезпеки

 1. Загальна оцінка та характеристика небезпек [1,2, 3, 4, 5].

 2. Оцінка ризику небезпеки [1,2].

 3. Концепція прийнятного (допустимого) ризику [1,2, 3, 4].

 4. Управління ризиком [1,2, 3].

 5. Якісний аналіз небезпек [1,2].


Модуль 2. Людина як елемент системи „Людина-життєве середовище"


Блок 2.1. Людина як біологічний та соціальний суб`єкт

 1. Людина та її біологічні й соціальні ознаки [1,2, 3, 4, 5].

 2. Діяльність людини [1,2, 3].


Блок 2.2. Середовище життєдіяльності

 1. Природне середовище [1,2].

 2. Техносфера [1,2, 3, 4, 5].

 3. Ноосфера [1,2, 3, 4].

 4. Соціально-політичне середовище [1,2, 3].


Блок 2.3. Фізіологічні особливості організму людини

 1. Будова і властивості аналізаторів [1,2, 3, 4, 5].

 2. Характеристика основних аналізаторів безпеки життєдіяльності [1,2].

 3. Загальні уявлення про обмін речовин та енергію [1,2, 3, 4].


Блок 2.4. Психологічні особливості людини

 1. Значення нервової системи в життєдіяльності людини [1,2].

 2. Психіка людини і безпека життєдіяльності [1,2, 3].

 3. Атрибути людини [1,2, 3, 4, 5].

 4. Риси людини [1,2].

 5. Емоційні якості людини [1,2, 3].


Блок 2.5. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини [1,2, 3, 4, 5]


Блок 2.6. Основні положення ергономіки [1,2, 3, 4, 5]

Блок 2.7. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров`я

 1. Основні визначення здоров`я [1,2].

 2. Вплив негативних факторів на здоров`я людини [1,2, 3, 4].


Модуль 3. Небезпеки, що ведуть до надзвичайних ситуацій, і заходи зменшення їх наслідків


Блок 3.1. Природні небезпеки

 1. Літосферні стихійні лиха [1,2, 3, 4, 5].

 2. Гідросферні стихійні лиха [1,2, 3].

 3. Атмосферні стихійні лиха [1, 2]


Блок 3.2. Небезпеки техногенного характеру

 1. Антропогенний вплив на навколишнє середовище [1,2, 3, 4].

 2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище [1,2].

 3. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин [1,2, 3].

 4. Аварії на транспорті [1,2, 3, 4, 5].

 5. Пожежі та вибухи [1,2].


Блок 3.3. Соціально-політичні небезпеки

 1. Війни [1,2, 3, 4, 5].

 2. Тероризм [1,2, 3].

 3. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення [1,2, 3, 4, 5].

 4. Соціальні небезпеки: алкоголізм та тютюнопаління [1,2].


Блок 3.4. Комбіновані небезпеки

 1. Природно-техногенні небезпеки [1,2, 3].

 2. Природно-соціальні небезпеки [1,2].


Блок 3.5. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

 1. Забруднення атмосфери міст [1,2, 3, 4, 5].

 2. Забруднення міських приміщень [1,2, 3].

 3. Забруднення питної води в містах [1,2].

 4. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст [1,2, 3, 4].


Модуль 4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій


Блок 4.1. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків

 1. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій [1,2, 3].

 2. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій [1,2].

 3. Визначення рівня надзвичайних ситуацій, регламент подання інформації про їх загрозу або виникнення [1,2, 4, 5].

 4. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях [1,2, 3].

 5. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій [1,2, 3, 4, 5].


Модуль 5. Організація та управління безпекою життєдіяльності


Блок 5.1. Правові основи безпеки життєдіяльності [1,2, 3, 4, 5]


Блок 5.2.Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності [1,2, 3, 4, 5]


^ 4. Порядок виконання контрольних завдань


Контрольні завдання виконуються студентами самостійно у позанавчальний час згідно з цими методичними вказівками. Необхідні консультації студенту надає викладач під-час установчої лекції та індивідуальних звернень. Завдання передбачають вирішення чотирьох питань за варіантом, що визначається викладачем. Контрольні роботи виконуються студентами на комп'ютері, на аркушах паперу формату А-4. Параметри сторінок: верхнє, нижнє і праве поле – 2,0 см, ліве поле – 3,0 см; шрифт – звичайний, Times New Roman; кегель – 14. Титульний аркуш виконують таким чином: зверху посередині робиться напис "Міністерство освіти і науки України", під ним "Харківська національна академія міського господарства”; нижче на правому боці "Кафедра безпеки життєдіяльності"; в центрі аркуша посередині "Контрольна робота з курсу "Безпека життєдіяльності" № варіанта"; нижче наводяться повністю група, курс, факультет та П.І.Б. виконавця роботи, а також П.І.Б. викладача, який перевірив контрольну роботу. Матеріали роботи підшивають в пластиковий прозорий швидкозшивач і не пізніш як за 15 днів до початку сесії здають і реєструють на кафедрі БЖД. Контрольні завдання можуть також виконуватись традиційним рукописним чином у зошиті відповідно до обсягів, передбачених цими методичними вказівками.

Якщо робота виконана неправильно, викладач повертає її студентові на доопрацювання. При правильному виконанні контрольної роботи на титульному аркуші викладачем робиться відповідний запис про допуск її до захисту. Підсумковий контроль з безпеки життєдіяльності проводиться у формі іспиту або заліку. До іспиту та заліку допускаються ті студенти, які виконали та захистили контрольну роботу, а також успішно пройшли курс практичних занять.


4.1.Завдання 1

Користуючись визначенням терміну "ризик", підрахувати ризик негативного явища, яке може впливати на людину, і зробити висновки.

Вихідні дані: у процесі будь-якої діяльності людина наражається на небезпеки. При цьому: n - кількість людей, на яких щорічно впливає негативний фактор; N -загальна чисельність людей, що можуть наразитись на цю небезпеку в Україні, R-ризик людини зазнавати дію негативного явища, безрозмірна величина. Варіанти завдань наведені у табл. 1.


Таблиця 1

Варіанти подій

Вид негативного явища

Кількість постраждалих людей, n,чол.

Загальна чисельність людей N, на яких може впливати негативне явище

млн. чол.

1

2

3

4

1

Загиблих на виробництві

1480

17

2

Чисельність алкоголіків

1895000

48

3

Кількість травм на виробництві

21659

17

4

Чисельність тих, хто палить

8117215

48

5

Професійна захворюваність

6780

17

6

Кількість наркоманів

148000

48

7

Загиблих у ДТП

7226

48

8

Загальна кількість травмованих

5126000

48

9

Кількість інфікованих СНІД

548000

48

10

Кількість інвалідів

476500

48

11

Загиблих на пожежах

3865

48

12

Загибель від отруєння алкоголем

10428

48

13

Загибель від харчового отруєння

14128

48

14

Утоплення

2065

48

15

Загибель від ударів блискавки

266

48

16

Кількість венеричних захворювань

96774

48

17

Кількість пожеж

76820

48

18

Кількість вбивств

9125

48

19

Кількість самогубств

17500

48

20

Померлих від інфаркту

165220

48

21

Загиблих від дії електричного струму

8633

48

22

Померлих від раку

98998

48

23

Загиблих в авіакатастрофах

573

48

24

Загиблих на транспорті

9192

48

25

Загиблих від обрушення

2166

48


4.2. Завдання 2

Метою цього завдання є теоретичне розкриття та з`ясування студентом однієї з тем з безпеки життєдіяльності у вигляді доповіді. Роботу виконують самостійно і захищають на практичних заняттях. У разі необхідності матеріал супроводжується малюнками, схемами. У кінці необхідно навести перелік використаної літератури. Обсяг доповіді - 10 друкованих сторінок. Теми доповіді наведені в табл. 2.

Таблиця №2

№ варіанту

Теми доповідей

1

Вплив нейролінгвістичного програмування на безпеку життєдіяльності

2

Природно-соціальні небезпеки

3

Небезпеки природного та техногенного характеру

4

Антропогенний вплив на навколишнє середовище

5

Соціально-політичні й комбіновані небезпеки

6

Оптимальні й допустимі параметри повітряного середовища та освітлення

7

Взаємодія людини з біосферою в цілому, окремими її складовими та компонентами. Місце і роль фауни й флори у забезпеченні життєдіяльності людини

8

Загальна характеристика впливу людини на планетарні й космічні ресурси. Забруднення атмосфери, руйнування озонового шару. Вплив людини на водні ресурси, грунт, рослинність тощо

9

Терор – зброя слабких проти сильних

10

Терор сьогодні. Нові методи та структура

11

Тероризм на теренах СНГ

12

Глобальна екологічна криза

13

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі: небезпечні фактори, причини й небезпечні наслідки, пов'язані з урбанізацією середовища життєдіяльності людини

14

Чорнобильська катастрофа – лихо континентального масштабу

15

Радіочутливість живих систем та її модифікація

16

Антропогенні канцерогени – небезпечний фактор життєдіяльності людини

17

Канцерогенна дія хімічних речовин

18

Надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціально-політичного й воєнного характеру

19

Викиди автомобільного транспорту та їх канцерогенні складові

20

Використання природних ресурсів і проблеми безпеки життєдіяльності

21

Проблеми безпеки життєдіяльності при взаємодії суспільства й природи

22

Водні ресурсі та їх значення для безпеки життєдіяльності

23

Негативні наслідки нераціонального природокористування

24

Загальні закономірності виникнення природних небезпек. Абіотичні небезпеки: літосферні (землетруси, зсуви, селі, вулкани); гідросферні (повені, снігові лавини, шторми), атмосферні (урагани, зливи, блискавки тощо); космічні (сонячне та космічне випромінення)

25

Біотичні небезпеки (небезпечні рослини, тварини, риби, комахи, грибки, бактерії, віруси)

26

Ядерна зброя. Негативний вплив на безпеку життєдіяльності

27

Біотехнології, ризиковий баланс, безпека життєдіяльності

28

Роль лісових ресурсів у забезпеченні безпеки життєдіяльності

29

Аспекти безпеки життєдіяльності під час здійснення геологічної діяльності

30

Психічні процеси, стани та властивості у дітей та підлітків, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії4.3. Завдання 3

Це завдання являє собою один із методів системного аналізу причин і небезпек у БЖД. Мета системного аналізу безпеки полягає в тому, щоб виявити причини, що впливають на появу небажаної події (аварії, катастрофи, нещасного випадку і т.і.), й розробити заходи, які зменшать ймовірність реалізації небезпек. Кожна небезпека завдає шкоду, внаслідок однієї або декількох причин. Таким чином, запобігання небезпекам або захист від них базується на знанні причин, що є першоосновою небезпек. Між реалізованими небезпеками і причинами діє ієрархічний причинно-наслідковий зв'язок. Графічне зображення таких залежностей нагадує дерево з гілками.


^ Вихідні дані

Логічні операції при побудові "дерева" прийнято позначати відповідними знаками. При аналізі використовують дві логічні операції:
А=Б+В А=Б або В


Рис. 1 - Логічні операції


Операція „І” означає: перед тим, як відбудеться подія А, повинні відбутися обидві події - Б і В. Операція "АБО" означає, що подія А матиме місце, якщо відбудеться хоча б одна з подій - Б або В.


^ Вказівки до виконання завдання

Побудова ієрархічного дерева "причин-небезпек":
Рис. 2 - Приклад ієрархічного дерева "причин-небезпек"

Аналіз виконують шляхом побудови дерева "причин-небезпек" до 3-го рівня включно, як показано на рис. 2. За власною ініціативою студент може продовжувати аналізувати інші рівні.

Варіанти негативних подій наведені в табл. 2.


Таблиця 2

Номер варіанта

Негативна подія

1

Загибель при роботі

2

Укус собаки

3

Травма на заняттях з фізкультури

4

Автокатастрофа (два автомобілі)

5

Отруєння грибами

6

Інфікування СНІД

7

Пожежа в гуртожитку

8

Падіння з висоти

9

Отруєння алкоголем

10

Схід електропоїзда

11

Не здана навчальна сесія

12

Авіакатастрофа

13

ДТП (автомобіль - пішохід)

14

Розірвання шлюбу

15

Замах на життя людини

16

Пожежа в лісі

17

Утопленик

18

Алкоголізм

19

Наркоманія

20

Людина провалилася під кригу

21

Травма на виробництві

22

Професійне захворювання

23

Інфаркт міокарду

24

Іонізуюче опромінювання

25

Корабельна аварія4.4. Завдання 4

Необхідно розкрити небезпеки, що можуть впливати на людину в процесі роботи.


Вказівки до виконання завдання

Користуючись положеннями та послідовністю, запропонованими ГОСТ 12.0.003-74* (наведено в додатку №1), необхідно виявити й проаналізувати потенційні небезпеки та їх джерела для даного виду робіт або професії. Небезпеки треба подати у вигляді переліку з коротким поясненням обставин і умов, за яких може бути завдана шкода здоров'ю робітника.

Приклад розкриття небезпек на будівельному майданчику:

- рухомі машини і механізми - бульдозер, який планує поверхню;

- підіймальний кран, який переміщує вантажі;

- автомобілі, які підвозять будівельні матеріали та конструкції;

- екскаватор, який виконує земляні роботи, тощо.

Варіанти вихідних даних робіт і професій наведені в табл. 3.


Таблиця 3

Номер варіанта

Перелік професій або видів робіт

1

Електромонтажник

2

Тесляр

3

Електрик

4

Кабельник

5

Газозварник

6

Водій автомобіля

7

Токар

8

Муляр

9

Стропальник

10

Столяр

11

Електрозварник

12

Хлораторник

13

При роботі з ручним електроінструментом

14

Бетонник

15

Плиточник

16

При виконанні робіт на деревообробному верстаті

17

При земляних роботах

18

Електромонтер контактної мережі

19

Монтер газових мереж

20

При шиномонтажних роботах

21

Робота в акумуляторній майстерні

22

Маляр

23

Робота в каналізаційних колодязях

24

Слюсар теплових мереж

25

Машиніст насосних станцій

26

АвтослюсарДодаток 1


Небезпечні й шкідливі виробничі фактори.

Класифікація (ГОСТ 12.0.003-74*)


^ 1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- машини і механізми, що рухаються;

- рухомі частини виробничого устаткування;

- вироби, матеріали та заготовки, що пересуваються;

- конструкції, що руйнуються;

- гірничі породи, що обвалюються;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

- підвищена або знижена температура поверхонь устаткування і матеріалів;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищений рівень вібрації;

- підвищений рівень інфразвукових та ультразвукових коливань;

- підвищений або знижений барометричний тиск у робочій зоні, його різка зміна;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- підвищена або знижена рухливість повітря;

- підвищена або знижена іонізація повітря;

- підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні;

- підвищена напруга струму в електричній мережі, замикання якої може відбутися через тіло людини;

- підвищений рівень статичної електрики;

- підвищений рівень електромагнітних коливань;

- підвищена напруженість електричного поля;

- підвищена напруженість магнітного поля;

- відсутність або нестача природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- підвищена контрастність;

- пряма або відбита блискучість;

- підвищена пульсація світлового потоку;

- підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

- підвищений рівень інфрачервоної радіації;

- гостру кромки, задирки й шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів і устаткування;

- розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні землі (підлоги);

- невагомість.


^ 2. Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

Ця група факторів поділяється на дві підгрупи: за характером впливу на організм людини:

- загальнотоксичні (окис вуглецю, сірководень, метиловий спирт, сурикова фарба, етилований бензин та ін.);

- дратівні (хлор, аміак, скипидар, вапно та ін.);

- сенсибілізуючі, що діють як алергени (різні розчинники і лаки на основі нітросполук та ін.);

- канцерогенні, тобто такі, що викликають ракові захворювання (нікель та його сполуки, окис хрому, азбест, нафтові бітуми, кам'яновугільні смоли й пеки, пари ртуті та ін.);

- мутагенні, що призводять до змін інформації (свинець, марганець, радіоактивні речовини та ін.);

- ті, що впливають на репродуктивну (дітородну) функцію організму (ртуть, свинець, марганець, стирол, радіоактивні речовини та ін.);

за шляхами надходження в організм людини:

- через дихальні шляхи;

- систему травлення;

- шкіру.


^ 3. Біологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- біологічні об`єкти, вплив яких на працюючих викликає травми чи захворювання;

-мікроорганізми (бактерії, віруси, рікетсії, спірохети, грибки, найпростіші);

-макроорганізми (рослини й тварини).


^ 4. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні, динамічні, гіподинамічні);

- нервово-психічні перевантаження (розумова перенапруга аналізаторів, монотонність праці й емоційні перевантаження).


Список літератури


1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник – К.: Каравела, 2002. -327с.

2. Лушкін В.А.,Торкатюк В.І., Коржик Б.М., Ачкасов А.Є., Ніколаєнко Л.Ф. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Житомир, 2001. -671с.

3. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник –К.: Кондор, 2003. -421с.

4. Джигирей В.С., Жидецький В.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Львів:Афіша, 2000. -255с.

5. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Суми, 1999. -301с.


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей).


Укладачі: Віктор Дмитрович Губенко,

Олександр Володимирович Овчаров


Редактор: М. З. Аляб`єв


План 2005, поз. 202

Підп. до друку 11.01.2005 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,0 Обл.-вид. арк. 1,3

Замовл. № Тираж 300 прим. Ціна договірна

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції,12


Схожі:

Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності» iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальності: 080101...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей:...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності» iconО. В. Овчаров методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів заочної форми навчання спеціальності: 030601«Менеджмент...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей:...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання галузь...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання за напрямами...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності» iconХарківська національна академія міського господарства о. Ю. Нікітченко методичні вказівки
...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності» iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу «електропостачання» для студентiв спецiальності
Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Електропостачання» / укладачі: П. О. Василега, Д. В. Муріков, М. В. Петровський....
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності» iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з курсу «основи електропривода» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Основи електропривода» / укладачі: П. О. Василега, Д. В. Муріков,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи