“затверджую” icon

“затверджую”
Назва“затверджую”
Сторінка1/3
Дата22.06.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

В/О ПРОРЕКТОРА З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ


професор Ю.Т.АХТЕМІЙЧУК

“____” _________________ 2010 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни “Сестринська практика”

на 2010-2011 навчальний рік


Факультет


Спеціальність

Кафедра


Курс

Семестр

Кількість модулів

Практичні заняття

СРС

Заключний контроль

Всього:

Кількість кредитів ECTS

- Медичний №1, 2

7.110101 Лікувальна справа, 7.110104 Педіатрія

- Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

 • ІІІ

 • У-УІ

 • 3

- 80 годин

- 40 годин

- УІ семестр

- 120 годин

- 4 кредитиРобоча навчальна програма складена у відповідності до Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації – Київ, 2008. – 36 с.)


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 30.04.2010 року (протокол №13)

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 11.05.2010 року (протокол №5)

Голова предметної методичної комісії з медсестринської справи та

лабораторної діагностики, професор Т.В.Сорокман


Схвалено на засіданні організаційно-методичній комісії

з виробничої практики 10.06.2010 року (протокол № 6 )

Голова організаційно-методичної комісії з виробничої

практики, доцент М.П.Антофійчук

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ”СЕСТРИНСЬКОЇ ПРАКТИКИ“ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1.2,3 ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”, “ПЕДІАТРІЯ” .

 1. Мета проведення Сестринської практики:


полягає у досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за спеціальностями 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 “Педіатрія та передбачає:


 1. Набуття та удосконалення професійних навичок медичної сестри.

 2. Закріплення на практиці теоретичних знань з базових дисциплін.

 3. Поглиблення та систематизацію знань і умінь діяльності медичної сестри відповідності до принципів медичної етики та деонтології.2. Міжпредметна інтеграціяПерелік дисциплін, які є необхідними при проходженні "Сестринської практики" для студентів ІІІ-го курсу медичного факультету №1.2,3 за спеціальністю “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”, “Педіатрія”


“Оптимальне засвоєння матеріалу з виробничої практики студентами ІІІ-го року навчання на медичному факультеті за спеціальністю “Лікувальна справа”, “Педіатрія” можливе при умові попереднього поєднаного вивчення таких дисциплін:

1. Анатомія людини (для загального усвідомлення анатомічної будови тіла людини, її органів та систем органів, їх топографію та взаємозв’язок).

2. Нормальна фізіологія (для розуміння особливостей фізіологічних аспектів життєдіяльності організму людини).

3. Медична біологія (для глибокого осмислення дії зовнішнього середовища на життєдіяльність людини, значення генетичного фактора у виникненні захворювань.)

4. Біологічна хімія (для сучасного тлумачення біохімічних процесів в організмі людини при захворюваннях.)

5. Мікробіологія, вірусологія та імунологія ( для усвідомлення дії інфекційного чинника у виникненні захворювань).

6. Основи психології та міжособове спілкування ( для вміння працювати, спілкуватися з пацієнтами різних типів нервової діяльності)

7. Медична етика та деонтологія (для правильної і грамотної поведінки (з медичної та етичної точки зору) з пацієнтом, його родиною.

^ 3. Орієнтовний структурований план проходження сестринської практики студентами медичних факультетівСтруктура виробничої практики

Усього годин/кредитів

ECTS

Аудиторна підготовка (практичні заняття)

Самостій-на

робота студентів

Рік навчання

Вид контролю
Модуль 1

Змістовних модулів – 2

42 годин

28

14

3

Поточний, підсумковий (модульний)

1,34 кредит
Модуль 2

Змістовних модулів – 3

39 годин

1,33 кредит

26

13

3

Поточний, підсумковий (модульний)

Модуль 3

Змістовних модулів -2

39 годин

1,33 кредит

26

13

3

Поточний, підсумковий (модульний)

Усього

120 годин

4 кредити

80

40^ У тому числі підсумковий модульний контроль

14 годин

8

6
Примітка: аудиторне навантаження – 67%; СРС – 33%


* Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, що дає право бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю - не менше 72.


^ Орієнтовна структура залікового кредиту – модулю 1

сестринської виробничої практики “ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ”


Тема

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару

1. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні

2

12. Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару

4

2Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного стаціонару.

3. Обов’язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

6

3

Робота у відділенні терапевтично-го профілю з подальшим звітом на практичному занятті4. Обов’язки медичної сестри по забезпеченню діагностич­ного процесу у терапев­тичному стаціонарі

6

3

5. Особливості роботи проце­дурного кабінету терапев­тичного відділення та обов’язки медичної сестри щодо її забезпечення

6

3

Підсумковий контроль засвоєння модулю

4

2
Усього годин – 42

28

14
Кредитів ECTS – 1,34Аудиторна робота – 65%, самостійна робота студентів – 35%


^ Орієнтовна структура залікового кредиту – МОДУЛЮ 2 сестринської виробничої практики “ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ”


Тема

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

1. Кровотеча та крововтрата

4

12. Переливання крові та кровозамінників.

4

23. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих

2

1Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія.

4. Чисті та гнійні рани.

2

1

Робота в хірургічній клініці

5. Переломи та вивихи. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки

2

2

6. Опіки та відмороження

2

1

Змістовий модуль 3. Хірургічна інфекція. Змертвіння

7. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин та кисті.

2

18. Гостра специфічна хірургічна інфекція.

4

19. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні тіла.

2

1Підсумковий контроль засвоєння модулю

2

2
Усього годин – 39

26

13
Кредитів ECTS – 1,3Аудиторна робота – 67 %, самостійна робота студентів – 33 %


^ Орієнтовна структура залікового кредиту – МОДУЛЮ 3

сестринської виробничої практики Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри ПЕДІАТРИЧНОГО відділення”


Тема

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

1. Організація роботи медичної сестри педіатричного відділення. Медична документація, порядок її ведення. Особливості деонтології в роботі медперсоналу з дітьми та їх родичами.

6

1Робота у педіатрич-

ному відділенні


2. Обов’язки та дії постової та маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

2

Змістовий модуль 2. Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі.

3. Забезпечення догляду та особистої гігієни дітям різного віку та організація вигодовування дітей першого року життя.

4

2
4. Обов’язки медсестри по забезпеченню догляду та наданню невідкладної долікарської допомоги при різних захворюваннях.

14

8
Індивідуальна робота


Підсумковий контроль

2

2
Усього годин – 39

26

13
Кредитів ECTS – 1,3Аудиторна робота – 67 %, самостійна робота студентів – 33 %


^ 4.Опис кожного модуля дисципліни:


4.1.Конкретні цілі вивчення модуля


Модуль 1. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару.

Конкретні цілі:

 • Визначати зміст та основні засади професійної діяльності медичної сестри

Демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри приймального та загально-терапевтичного відділення


Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного стаціонару

Конкретні цілі:

 • Набути професійні навички роботи медичної сестри маніпуляційного, процедурного кабінетів та кабінету функціональної діагностики терапевтичного стаціонару

 • Удосконалити уміння з догляду за хворими терапевтичного профілю

 • Демонструвати володіння основними принципами медичної етики та деонтології


Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення.


Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

Конкретні цілі:

 • Демонструвати методи остаточної зупинки кровотечі різними способами

 • Визначати види кровотеч та величину крововтрати

 • Набути навички визначення груп крові та резус–фактора, індивідуальної, резус та біологічної сумісності крові донора і реципієнта

 • Засвоїти процедуру виконання різних видів анестезії та наркозу

 • Демонструвати методику проведення реанімаційних заходів (непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень)

Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія.

Конкретні цілі:

 • Ідентифікувати пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки

 • Демонструвати хірургічну обробку ушкоджених ділянок та догляд за ними

 • Демонструвати техніку накладання різних видів пов’язок та засобів транспортної іммобілізації

 • Організовувати заходи по наданню першої допомоги постраждалому з опіком

Змістовий модуль 3. Хірургічна інфекція. Змертвіння.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти основні клінічні прояви гнійних захворювань м’яких тканин та заходи першої допомоги хворим

 • Демонструвати основні заходи по профілактиці правця, дифтерії, сибірки, газової гангрени

 • Демонструвати правила обробки інфікованих пошкоджень м’яких тканин

Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри Педіатричного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

Конкретні цілі:

 • Визначати функціональні обов’язки та основні законодавчі і нормативні акти, що регламентують роботу медсестри педіатричного відділення.

 • Демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри педіатричного відділення.

 • Набути професійні навички роботи медичної сестри маніпуляційного кабінету педіатричного стаціонару.

Змістовий модуль 2. Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі.

Конкретні цілі:

 • Удосконалити уміння з догляду за здоровими дітьми.

 • Набути професійних навичок з вигодовування дітей першого року життя.

 • Удосконалити уміння з догляду за хворими дітьми.

 • Надання долікарської невідкладної допомоги при різних захворюваннях.^

4.2. Орієнтовна структура залікового кредиту МОДУЛЮ СЕСТРИНСЬКОЇ ВИРОБНИЧОЇ"ПРАКТИКИ"Модуль 1. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару.

Тема 1. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.

Етичні основи сестринської справи. Етичний Кодекс медичної сестри України. Кодекс міжнародної Ради медичних сестер. Клятва Флоренс Найтінгейл. Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством. Гарантії та захист законних прав медичної сестри. Перелік наказів Міністерства охорони здоров’я України, які регламентують діяльність медичної сестри терапевтичного відділення.

Тема 2. Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару

Структура і функції терапевтичного стаціонару. Основні підрозділи терапевтичного стаціонару: приймальне відділення, відділення терапевтичного профілю, діагностичні відділення, клінічні лабораторії. Обов’язки медичної сестри основних підрозділів терапевтичного стаціонару. Основні правила зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію. Обов’язки медичної сестри по підтриманню лікувально–охоронного та санітарно-гігієнічного режимів терапевтичного відділення.

 • Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного

Тема 3. Обов’язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

Організація роботи поста медичної сестри. Перелік документації, що ведеться медичною сестрою в різних підрозділах терапевтичного стаціонару. Документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Реєстрація пацієнтів, що поступають у відділення. Термометрія, вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу із внесенням даних до температурного листка. Робота з листком призначень. Правила забезпечення пацієнтів таблетованими та розчинними лікарськими препаратами.

Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету. Основна документація маніпуляційного кабінету. Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті. Виписування, облік та зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом.

Методика і техніка взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст цукру, на біохімічні та бактеріологічні дослідження. Підготовка маніпуляційного стола до роботи. Техніка виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій. Розрахунок дози розчинного антибіотика. Правила заповнення систем для трансфузії та проведення внутрішньовенних вливань. Основні вимоги до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на наявність крові та миючих засобів. Стерилізація інструментарію для багаторазового використання.

Тема 4. Обов’язки медичної сестри по забезпеченню діагностичного процесу у терапевтичному стаціонарі

Основні правила підготовки хворого до проведення гастроскопії, ректороманоскопії, колоноскопії, ультразвукового дослідження органів черевної порожнини. Основні види клізм та правила їх застосування.

Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса–Каковського, їх діагностичне значення.

Підготовка та проведення шлункового та дуоденального зондувань. Промивання шлунка, способи його виконання, взяття промивних вод на дослідження. Підготовка зондів, катетерів, наконечників до маніпуляцій.

Методика і техніка реєстрації електрокардіограми. Найпростіший аналіз її основних елементів.

Тема 5. Особливості роботи процедурного кабінету терапевтичного відділення та обов’язки медичної сестри щодо їх забезпечення

Організація роботи сестри процедурного кабінету. Правила зберігання медичного інструментарію в процедурному кабінеті. Основні види компресів. Правила накладання зігрівального, холодного, лікувального компресів. Техніка застосування банок, гірчичників, користування грілкою, пухирем з льодом. Обробка та дезінфекція засобів для багаторазового використання. Застосування лікарських п’явок, умови їх зберігання. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою. Ознайомлення із проведенням фізіотерапевтичних процедур (гідротерапевтичних, світлових, електромагнітних): методика їх відпускання, наглядання за хворими та надання першої долікарської допомоги у разі погіршення стану хворого при проведенні фізіотерапевтичних процедур (для відпрацювання практичних навичок кафедрою обирається перелік процедур з огляду та можливості клінічної бази виробничої практики).


Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення.

Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

Тема 1. Кровотеча та крововтрата

Кровотеча: визначення, види кровотеч за даними обстежень. Методи визначення крововтрати. Методи тимчасової зупинки кровотечі; пальцеве притискання; методика і техніка накладання давлючої пов’язки, закрутки, джгута. Методи остаточної зупинки кровотечі: механічні, фізичні, біологічні. Особливості застосування різних методів зупинки кровотечі.

Тема 2. Переливання крові та кровозамінників.

Поняття про групи крові та резус–приналежність. Методи визначення групи крові та резус-фактора. Загальні правила переливання крові. Необхідний перелік досліджень, який слід провести перед переливанням крові. Метод визначення індивідуальної, резус та біологічної сумісності крові донора і реципієнта. Визначення макроскопічних якостей донорської крові. Методика виконання гемотрансфузії, здійснення спостереження за хворим під час гемострансфузії. Профілактика ускладнень при гемотрансфузії.

Тема 3. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

Види анестезії, ознайомлення з методикою та технікою виконання інфільтраційної та провідникової анестезії. Перидуральна анестезія: ознайомлення з технікою та послідовністю виконання. Методи профілактики та лікування ускладнень при проведенні різних методів місцевої анестезії. Ознайомлення з технічними засобами для виконання інгаляційного наркозу. Методика проведення ендотрахеального наркозу. Дії медичної сестри по забезпеченню виконання різних видів анестезії та наркозу. Поняття про найпростіші реанімаційні заходи. Техніка виконання штучної вентиляції легенів та непрямого масажу серця.


Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія.

Тема 4. Чисті та гнійні рани.

Види ран. Надання першої допомоги постраждалим з різаними та забитими ранами. Організація первинної хірургічної обробки рани. Види первинного шву в залежності від типу і локалізації рани. Роль медичної сестри в організації хірургічної обробки гнійної рани. Види вторинних швів.

Структура чистої і гнійної перев’язочних, організацію санітарно-гігієнічного режиму в них. Методика промивання дренажних трубок, заміну дренажів хворому з гнійною раною, накладання мазевих пов’язок. Антисептичні препарати для промивання гнійних ран. Техніка виконання перев’язки хворому з чистою (операційною) раною. Техніка промивання дренажів черевної порожнини.

Тема 5. Переломи та вивихи. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки.

Поняття про ушкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки. Заходи першої медичної допомоги постраждалим із закритими пошкодженнями. Правила транспортування постраждалих із пошкодженнями м’яких тканин, черепа, грудної клітки. Профілактичні заходи щодо попередження розвитку травматичного шоку, пневмотораксу, внутрішньої кровотечі. Ознаки переломів кісток та надання першої допомоги при переломах. Застосування засобів транспортної іммобілізації. Ознаки вивихів, перша допомога хворим із різноманітними вивихами.

Тема 6. Опіки та відмороження.

Методи визначення площі ураження і важкості стану пацієнта з опіком. Організація заходів по наданню першої допомоги постраждалому з опіком. Обов’язки медичної сестри щодо забезпечення інфузійної терапії для пацієнта в стані опікового шоку. Перша допомога постраждалому з відмороженням. Обов’язки медичної сестри щодо забезпечення лікувальної програми постраждалому з відмороженням.


Змістовий модуль 3. Хірургічна інфекція. Змертвіння.

Тема 7. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин та кисті

Поняття про гострі гнійні захворювання м’яких тканин, їх різновиди та основні клінічні ознаки. Дії медичної сестри при консервативному та оперативному лікуванні абсцесів, флегмони, фурункулів, карбункулів, гідраденіту, маститу, бешихи, лімфаденіту, лімфангоїту, парапроктиту. Основні клінічні прояви панарицію та флегмони кисті, обов’язки медичної сестри при проведенні діагностики і лікування панарицію та флегмони кисті.


Тема 8. Гостра специфічна хірургічна інфекція.

Поняття про гостру специфічну інфекцію. Роль медичної сестри в лікувальних програмах при газовій анаеробній гангрені, правцеві, дифтерії рани, сибірці. Способи профілактики правця, дифтерії, сибірки, газової гангрени. Дії медичної сестри при проведенні детоксикації хворому на гостру хірургічну інфекцію.

Тема 9. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні тіла.

Ознайомлення з основними клінічними ознаками некрозу, гангрени, виразки, стороннього тіла. Дії медичної сестри при наданні першої допомоги хворим із стороннім тілом. Роль медичної сестри в забезпеченні призначеного лікування хворих з різними видами некрозу, гангрени, виразок, нориць, стороннім тілом.

Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри Педіатричного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

Тема 1. Організація роботи поста медичної сестри. Медична документація, порядок її ведення.

Структура і функції педіатричного стаціонару. Особливості деонтології в роботі медсестри з дітьми та їх родичами. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують роботу медсестри педіатричного відділення. Реєстрація пацієнтів, що поступають у відділення. Заповнення історії хвороби. Основні обов’язки медичної сестри педіатричного відділення. Організація роботи поста медичної сестри. Документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Правила передавання чергувань наступній зміні.

Тема 2. Обов’язки та дії постової та маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

Щоденні обов’язкові маніпуляції постової медичної сестри педіатричного відділення (техніка антропометричних вимірювань - зросту, маси, обводів грудей та живота у дітей різного віку, термометрія із внесенням даних до температурного листка). Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету. Основна документація маніпуляційного кабінету. Правила введення дітям лікарських засобів через рот. Підготовка маніпуляційного стола до роботи. Техніка виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій. Розрахунок дози антибіотика. Правила заповнення систем для інфузії та проведення внутрішньовенних вливань. Основні вимоги до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію.

Змістовий модуль 2. Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі.

Тема 3. Забезпечення догляду та особистої гігієни дітям різного віку та організація вигодовування дітей першого року життя.

Принципи природного вигодовування. Правила прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні. Режим та дієта матері-годувальниці. Покази та протипокази до вигодовування дитини грудним молоком. Класифікація молочних сумішей. Техніка годування дитини із пляшечки при штучному вигодовуванні.

Догляд за новонародженими та дітьми раннього віку - техніка промивання очей, очищення вух та носа, обробка пупкового залишку (ранки) новонародженої дитини. Проведення гігієнічної ванни грудній дитині, техніка підмивання дітей, сповивання, вимоги до одягу. Вікові аспекти гігієни дітей тощо.

Тема 4. Обов’язки медсестри по забезпеченню догляду та наданню невідкладної долікарської допомоги при різних захворюваннях.

Анатомо-фізіологічні особливості шкіри, підшкірної жирової клітковини, кістково-м’язової, дихальної, серцево-судинної, кровотворної, травної, видільної систем та організація догляду за дітьми при захворюваннях цих систем. Підготовка дітей до лабораторного та інструментального обстеження. Підготовка хворої дитини та необхідного обладнання для взяття мазків із зіва та носа, промивних вод на дослідження, загального аналізу крові, аналізу крові на біохімічне дослідження, калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка тощо, їх діагностичне значення. Закапування крапель у ніс, очі та вуха дитині. Правила накладання зігрівального компресу. Техніка застосування гірчичників, користування грілкою, міхуром з льодом. Промивання шлунка, способи його проведення,. Основні види клізм, методика та правила їх постановки дітям різного віку.

Надання долікарської невідкладної допомоги при гіпертермії, зупинці дихальної та серцевої діяльності, сторонніх тілах дихальних шляхів, стенозуючому ларинготрахеїті, приступі бронхіальної астми, кровотечах (із носа, шлунково-кишковій, легеневій), болю у животі, блювоті, гострій затримці сечі тощо.


^ 4.4. Тематичний план практичних занять

з/п

Тема

Кількість годин
^ Модуль 1. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення.
1.

Морально-етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні

2

2.

Організація роботи медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару.

2

3.

Обов’язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

2

4.

Обов’язки медичної сестри по забезпеченню діагностичного процесу у терапевтичному стаціонарі

2

5

Особливості роботи процедурного кабінету терапев­тичного відділення та обов’язки медичної сестри щодо їх забезпечення

2

6

Заповнення медичної документації терапевтичного відділення

2

7

Проведення обліку медикаментозних засобів у різних підрозділах терапевтичного відділення

2

8

Виписування і облік сильнодіючих речовин

2

9

Визначення життєво важливих функцій організму хворого: вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу, термометрія, дослідження функції зовнішнього дихання

2

10

Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами згідно з листком при значень

2

11

Виконання підшкірних і внутрішньом’язових ін’єкцій

2

12

Виконання внутрішньовенних ін’єкцій. Розрахунок дози розчинної форми препарату для ін’єкцій

2
Усього:

24

6

Підсумковий модульний контроль

4

Разом

28Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення.Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.


Кровотеча та крововтрата

4Переливання крові та кровозамінників.

4Реанімаційні заходи у хірургічних хворих

2
Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія.


Чисті та гнійні рани.

2Переломи та вивихи. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки

2Опіки та відмороження

2
Змістовий модуль 3. Хірургічна інфекція. Змертвіння


7. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин та кисті.

28. Гостра специфічна хірургічна інфекція.

49. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні тіла.

2
Усього:

24Підсумковий контроль засвоєння модулю

2
Разом

26
^ Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення.Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.


Реєстрація пацієнтів, що поступають у відділення. Заповнення історії хвороби. Розпитування батьків хворої дитини. Особливості розпитування хворої дитини, залежно від віку. Організація роботи поста медичної сестри. Документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Правила передавання чергувань наступній зміні. Особливості деонтології в роботі медсестри з дітьми та їх родичами. Особиста гігієна медичних працівників

2Обов’язки та щоденні маніпуляції постової медичної сестри педіатричного відділення (термометрія, антропометрія).

2Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету. Основна документація маніпуляційного кабінету. Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті. Особливості виконання підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкцій дітям різного віку. Правила розрахунку дози антибіотика дитині певного віку.

2
Змістовий модуль 2. Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі.
4.

Особливості догляду за новонародженими та дітьми грудного віку. Проведення гігієнічної ванни грудній дитині, підмивання дітей. Щоденний туалет немовляти. Техніка промивання очей, прочищення вух та носа, обробка пупкової ранки новонародженої дитини. Гігієна дітей в різні вікові періоди.

2

5.

Організація вигодовування дітей першого року життя.

2

6.

Догляд за дітьми iз захворюваннями шкiри, кiстково-м'язової систем (попрілості, пролежні, рахіт, сколіоз, закапування крапель в очі дитині тощо). Невідкладна долікарська при підвищений температурі тіла.

2

7.

Догляд за дітьми iз захворюваннями органiв дихання (режим, дієта, загальні та спеціальні заходи - закапування крапель у ніс, вуха, накладання зігрівального компресу на вухо, гірчичників тощо). Підготовка до лабораторного та інструментального обстеження дихальної системи. Невідкладна долікарська допомога при органів дихання.

4

8.

Догляд за дітьми iз захворюваннями серцево-судинної системи (режим, дієта, загальні та спеціальні заходи). Підготовка до лабораторного та інструментального обстеження серцево-судинної системи. Невідкладна долікарська допомога при захворюваннях серцево-судинної системи.

2

9.

Догляд за дітьми iз захворюваннями кровотворної системи (режим, дієта, загальні та спеціальні заходи). Підготовка до лабораторного обстеження кровотворної системи. Невідкладна долікарська допомога при захворюваннях кровотворної системи.

2

10.

Догляд за дітьми iз захворюваннями травної системи (режим, дієта, загальні та спеціальні заходи - правила: накладання зігрівального компресу на живіт, грілки, міхура із льодом, промивання шлунка, способи його проведення, взяття промивних вод на дослідження, очисні клізми). Підготовка до лабораторного та інструментального обстеження при захворюваннях травної системи. Невідкладна долікарська допомога при захворюваннях травної системи.

2

11.

Догляд за дітьми iз захворюваннями видільної системи (режим, дієта, загальні та спеціальні заходи). Підготовка до лабораторного та інструментального обстеження. Невідкладна долікарська допомога при захворюваннях видільної системи.

2
Усього:

24
Підсумковий контроль

2

Разом

26

Усього:

80


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 30.04.2010 року (протокол №13)

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 11.05.2010 року (протокол №5)

Голова предметної методичної комісії з медсестринської справи та

лабораторної діагностики, професор Т.В.Сорокман


Схвалено на засіданні організаційно-методичній комісії

з виробничої практики 10.06.2010 року (протокол № 6 )

Голова організаційно-методичної комісії з виробничої

практики, доцент М.П.Антофійчук

4.5. План самостійної роботи студентів:


з/п

Зміст

Кількість годин

Вид контролю
^ Модуль 1 „Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”

Ознайомлення з посадовими інструкціями та діючими наказами, що регламентують професійну діяльність медичної сестри

1

Підсумковий (модульний)Самостійне відпрацювання навичок та умінь, наведених у плані практичної підготовки

4

Поточний, підсумковий (модульний)Індивідуальна робота:

Вечірнє чергу­вання у відділенні терапевтично­го профілю з подаль­шим звітом на прак­тичному занятті

3

ПоточнийЗаповнення основної звітної документації – Щоденника виробничої практики та Підсумкового звіту

4

Поточний, підсумковий (модульний)Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий

(модульний)
Разом

14^ Модуль 2 „ Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення”
Самостійне відпрацювання навичок та умінь, наведених у плані практичної підготовки

4

Поточний, підсумковий (модульний)


Індивідуальна робота:

Участь в ургентному чергуванні хірургічної клініки

3

Поточний


Заповнення основної звітної документації – Щоденника виробничої практики та Підсумкового звіту

4

Поточний, підсумковий (модульний)
4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий (модульний)Разом

13


^ Модуль 3 „Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення”


1.

Ознайомлення з посадовими інструкціями та діючими наказами, що регламентують професійну діяльність медичної сестри педіатричного відділення.

1

Підсумковий (модульний)
2

Самостійне відпрацювання навичок та умінь, наведених у плані практичної підготовки: підготовка до лабораторного та інструментального обстеження при захворюваннях дихальної, серцево-судинної, кровотворної, травної, видільної систем. Невідкладна долікарська допомога при сторонньому тілі носа, вуха, при кровотечі із носа, зупинці дихання та серцевої діяльності.

5

Поточний, підсумковий (модульний)
3.

Заповнення звітної документації – Щоденника виробничої практики та підсумкового звіту

1

Поточний, підсумковий (модульний)
4.

Індивідуальна робота:
Поточний, підсумковий (модульний)Вечірнє чергування у педіатричному відділенні

2

ПоточнийВечірнє чергування у відділенні для дітей грудного віку

2

Поточний
5.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий (модульний)
Разом

13Усього:

40

Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 30.04.2010 року (протокол №13)

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 30.04.2010 року (протокол №5)

Голова предметної методичної комісії з медсестринської справи та

лабораторної діагностики, професор Т.В.Сорокман


Схвалено на засіданні організаційно-методичній комісії

з виробничої практики 10.06.2010 року (протокол № 6 )

Голова організаційно-методичної комісії з виробничої

практики, доцент М.П.Антофійчук


^ 4.6. Перелік індивідуальних завдань


1. Виступи на науковому студентському гуртку.

 1. Участь у наукових конференціях.

 2. Опублікування доповідей в журналах (тези, статті).

 3. Виготовлення наочності згідно навчальних програм (таблиці, муляжі, графлогічні схеми практичних занять).

 4. Виготовлення стендів

 5. Організація сестринської конференції по місцю проходження практики.

 6. Випуск санбюлетнів у відділеннях по місцю проходження практики.

^ 4.7. Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю


Після проходження виробничої практики з "Сестринської практики " студент повинен знати


Модуль 1. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару

 1. Етичні основи сестринської справи.

 2. Основні накази Міністерства охорони здоров’я України, які регламентують діяльність медичної сестри терапевтичного відділення.

 3. Обов’язки медичної сестри основних підрозділів терапевтичного стаціонару.

 4. Перелік документації, що ведеться медичною сестрою в різних підрозділах терапевтичного стаціонару.

 5. Проведення обліку медикаментозних засобів в різних підрозділах терапевтичного відділення.

 6. Правила виписування і зберігання сильнодіючих та наркотичних засобів.

Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного стаціонару

 1. Проведення термометрії та правила заповнення температурного листа.

 2. Правила дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску.

 3. Робота з листком призначень. Правила забезпечення пацієнтів таблетованими та розчинними лікарськими препаратами

 4. Методика і техніка взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст цукру, на біохімічні та бактеріологічні дослідження.

 5. Підготовка маніпуляційного стола до роботи.

 6. Методика виконання підшкірних, внутрішньом’язових та внутрішньовенних ін’єкцій.

 7. Розрахунок дози розчинного антибіотика та проведення проби на гіперчутливість.

 8. Правила заповнення систем для трансфузії та проведення внутрішньовенних вливань

 9. Основні вимоги до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на наявність крові та миючих засобів.

 10. Сучасні способи стерилізації інструментарію для багаторазового використання.

 11. Правила поводження з інструментарієм для одноразового використання після його застосування.

 12. Основні правила введення лікарських препаратів у носові ходи, вуха, очі. Методика взяття мазків з носа та зіва на дослідження.

 13. Основні правила підготовки хворого до проведення досліджень шлунково-кишкового тракту.

 14. Основні види клізм та правила їх застосування.

 15. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму.

 16. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса–Каковського, їх діагностичне значення.

 17. Підготовка та проведення шлункового та дуоденального зондувань.

 18. Методика і техніка реєстрації електрокардіограми. Найпростіший аналіз її основних елементів.

 19. Основні види компресів. Правила їх накладання. Показання та протипоказання до їх застосування.

 20. Техніка застосування банок, гірчичників, користування грілкою, пухирем з льодом. Показання та протипоказання до їх застосування.

 21. Застосування лікарських п’явок, умови їх зберігання.

 22. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами.

 23. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою.

 24. Основні види фізіотерапевтичних процедур – гідротерапевтичних, світлових, електромагнітних, обов’язки медичної сестри під час їх відпускання.
  1   2   3

Схожі:

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи