Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 214.8 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата10.07.2012
Розмір214.8 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАА. А. Рябєв
М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И


до виконання практичних завдань і організації самостійної роботи

з дисципліни

Організація гостинності в засобах розміщення”

з дидактичним забезпеченням

(для студентів 4 курсу напряму підготовки 0504 - „Туризм”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання практичних завдань і організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу напрямку підготовки 0504 - «Туризм» при вивченні дисципліни «Організація розміщення в засобах розміщення»). Укл.: Рябєв А.А. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 16 с.Укладач:

А. А. РябєвРецензент:

асистент кафедри туризму і готельного господарства

О.М.КравецьРекомендовано на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол №1 від 31.08.2007 р.

^ План практичних (семінарських) занять


Теми практичних (семінарських) занять


Практичне (семінарське) заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентами теоретичних знань, отриманих на лекціях, під час самостійного вивчення матеріалу дисципліни і при виконанні індивідуально – наукової роботи (розрахунково-графічного завдання).

Практичне заняття - форма навчального заняття, спрямованого на формування вмінь і навичок виконання певних видів роботи, а саме проведення аналізу і подання обґрунтованих висновків щодо напрямів організації гостинності в засобах розміщення.

За кожною темою викладач проводить семінарське заняття (табл. 1), на якому організовує обговорення з студентами питань з тем, визначених робочою навчальною програмою, формує у студентів вміння і навички практичного застосування окремих теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань.

Завдання вмістить проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем і її обговорення за участю студентів, вирішення контрольних завдань, тестовий контроль, перевірку й оцінювання.

Підсумкові оцінки за кожне заняття вносять у відповідний журнал. Оцінки, отримані студентом під час семінарських занять, враховуються при виставленні поточної оцінки за змістовими модулями з навчальної дисципліни „Організація гостинності в засобах розміщення”.

Проведення практичного заняття базується на попередньо підготовленому матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, пакети завдань різного ступеня складності для розв’язування їх студентами на занятті.

Кожне практичне заняття має загальну „Методику проведення практичної частини заняття”, яка містить: обговорення питань, що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, контроль домашнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тестовий контроль знань студентів. Під час проведення практичного (семінарського) заняття контролюють самостійну роботу студентів, яку можна проводити у вигляді опитувння, тестування, попередньо підготовлених доповідей і послідовному проведенню виступів за доповідями на проблемні питання з теми заняття. Тему заняття студенти обговорюють з виклаладачем заздалегідь. Виконання доповідей надає можливість студентам отримати додаткові відмітки, які можуть поліпшити і вплинути на проведення поточного й підсумкового контролю з дисципліни „Організація розміщення в засобах розміщення”.

Таблиця 1 - ^ План проведення практичних (семінарських) занять

Назва теми

Перелік практичної роботи

(опрацьованих питань)

Кількість

годин

Література

Модуль 1 „Організація розміщення в засобах розміщення”

^ ЗМ 1. Теоретичні засади організації гостинності в засобах розміщення

1

2

3

4

Тема 1. Терміни і визначення.

.

 1. Готель.

 2. Готельний номер.

 3. Гостинність.

 4. Технологія гостинності.

 5. Послуга.Готельна послуга.

Індустрія гостинності.

5


Література:

основна [1, 4];

додаткова [2, 6]


Тема 2. Історія розвитку гостинності.


 1. Теорія зімкнутого і розімкнутого простору.

 2. Кодекс вавілонського царя Хамурапі.

 3. Поява таверн.

 4. Гостинність і релігія.

 5. Гостинні двори. Постоялі двори.

 6. Перші меню.

 7. Особисті правила поведінки на вечерях.

 8. Постоялі двори на русі.

 9. Розвиток кулінірії.

 10. Поява перших ресторанів у Франції.

 11. Поварська книга.

 12. Постоялі двори в США. Розвиток кулінарного мистецтва.

 13. Отець Савойя. Цезар Рітц.

Піонери готельно-ресторанного бізнесу США

5

Література:

основна [3, 4];

додаткова [1, 7]


Тема 3. Концепція готелів і гостинності.


 1. Значення готелів.

 2. Функції готелів.

 3. Подорожі і готелі.

 4. Філософія і стратегія готелів.
5

Література:

основна [2, 3];

додаткова [4, 6, 7]

Продовження табл. 1

ЗМ 2. Характеристика основних процессів організації гостинності в засобах розміщення

Тема 4. Обслуговування туристів у готеях.


 1. Типи засобів розміщення. Вимоги ДСТУ до готелів.

 2. Реєстрація засобів розміщення та їх ліцензування і відкриття.

 3. Фази готельного обсуговування.

 4. Класи обслуговування.

 5. Рівні обслуговування.

 6. Нові прогресівні методи регістрації кліентіву засобах розміщення.
5

Література:

основна [1-4];

додаткова [1, 7]


Тема 5. Уніфіковані технології готельних послуг.


 1. Поняття технологічних процессів і циклів.

 2. Клінінгові технології.

 3. Нормативна хронологія клінінгових нормативних операцій.

 4. Основні й додаткові послуги в готельному господарстви
5

Література:

основна [3, 4];

додаткова [7]


Тема 6. Основи обслуговування в ресторанному господарстві.


 1. Основи обслуговування в ресторанному господарстві.

 2. Методи обсуговування туристів: російський, англійський, французській, німецький методи і метод США.

 3. Основні меню: табльдот, а я карт, шведський стол та ін.
5

Література:

основна [1-3];

додаткова [2, 3, 5-7]^ Самостійна робота студентів


Самостійна робота студентів є важливим елементом засвоєння матеріалу дисципліни. Основою в самостійній праці студентів є робота з вітчизняною і закордонною літературою, нормативними актами в сфері курортології. Самостійна робота є інструментом опанування навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Основними видами самостійній роботи, запропонованої студентам є:

 • обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманого під час лекцій;

 • опрацювання і вивчення інформації з літератури, рекомендованої до вивчення;

 • підготовка до практичних (семінарських) занять, дискусій, робота в групах, опитування, тестування;

 • контрольна перевірка кожним студентом-слухачем якості особистих знань за запитаннями для самостійного поглибленого вивчення і самоконтролю;

 • робота над індивідуальним навчально-дослідним завданням у вигляді РГР.План проведення практичних (семінарських) занять

і перелік питань для самостійного опрацювання


Модуль 1. „Організація розміщення в засобах розміщення”

ЗМ 1. Теоретичні засади організації гостинності в засобах розміщення

Тема 1. Терміни і визначення.

1. Мета заняття: Освоєння термінів, визначень, понять щодо справи гостинності в засобах розміщення.

2. Організація самостійної роботи студентів: студент при підготовці до заняття повинен знайти відповіді на наступні запитання:

 • Дати визначення поняттю „готель” і розкрити поняття ”готельний номер”.

 • Визначити, що уявляє собою гостинність(дискусійне питання).

 • Визначити, що уявляє собою технологія гостинності (дискусійне питання).

 • Охарактерезувати „Модель гостинності”.

 • Розкрити наступні поняття „послуга”, „готельна послуга”.

 • Індустрія гостинності (дискусійне питання).

 • Визначити поняття „Засіб розміщення”.

 • Розкрити поняття засобів розміщення за формами, видами і типами.

 • Визначити поняття стандарт засобів розміщення.

 • Розкрийте поняття показника забезпеченності готелями (питання для доповіді).

3. Література: основна [1, 4]; додаткова [2, 6]

4. Дидактичне забезпечення до питання: „Модель гостинності”.

Послуга
^ Модель гостинності
Середовище


ГістьРис. 1 – Модель гостинності
Економічні
Політичні
Ресурси


Зовнішні чинникі
^ Середовище гостинності
Спеціаізовані чинникі


Культурні
Соціальні
Індустрія
Ппрофесії

Рис. 2 – Чинникі, що впливають на середовище гостинності


Надання послуг
Забезпечення ресурсами
Технологічний процес
Контроль
Випробування
Прийом
Оцінка
Процес обслуговування

Рис. 3 – Процес надання послуг

Тема 2. Історія розвитку гостинності.

^ 1. Мета заняття: опанувати знаннями з історії, закономірностей і факторами розвитку гостинності.

2. Організація самостійної роботи студентів: студент при підготовці до заняття повинен знайти відповіді на наступні питання:

 • Дита визначення „Теорії зімкнутого і розімкнутого простору” (питання для доповіді).

 • Визначити, що уявляє собою „Кодекс вавілонського царя Хамурапі” (питання для доповіді).

 • Поява таверн.

 • Гостинність і релігія.

 • Гостинні двори. Постоялі двори.

 • Визначити, що уявляють собою перші меню.

 • Обгрунтувати появу особистих правил поведінки на вечерях(дискусійне питання).

 • Історія виникнення постоялих дворів на Русі (питання для доповіді).

 • Розкрити умови виникнення постоялих дворів на Русі.

 • Визначити, с чим пов’язаний розвиток кулінірії (дискусійне питання).

 • Історія появи постоялих дворів у Франції (питання для доповіді).

 • Обгрунтувати появу перших ресторанів у Франції.

 • Визначити, що уявляє собою „Поварська книга”.

 • Постоялі двори в США (питання для доповіді).

 • Обгрунтувати розвиток кулінарного мистецтва (дискусійне питання).

 • Розкрити особистий внесок Цезаря Рітца в справу гостинності (питання для доповіді).

 • Піонери готельно-ресторанного бізнесу США (питання для доповіді).

3. Література: основна [3, 4]; додаткова [1, 7]


Тема 3. Концепція готелів і гостинності.

1. Мета заняття: засвоєння концепції існування і функціонування готеів і гостинності.

^ 2. Організація самостійної роботи студентів: студент при підготовці до заняття повинен знайти відповіді на наступні запитання:

 • Розкрити значення готелів, навести 7 факторів.

 • Визначити функції готелів.

 • Обгрунтувати взаємозв’язок „подорожі і готелі” (дискусійне питання).

 • Визначити, що уявляють собою джереа попиту на готелі.

 • Дати характеристику терміну „подорож”.

 • Навести три етапа подорожей (питання для доповіді).

 • Охарактеризувати „Комерційну концепцію гостинності”.

 • Розкрити філософію готелів(дискусійне питання).

 • Розкрити стратегію готелів(дискусійне питання).

3. Література: основна [2, 3]; додаткова [4, 6, 7]

4.Дидактичне забезпечення до питання: Комерційна крнцепція гостинності

Повторне звертання гостя


Детермінінт концепції


Динамика послуг
Комерційна концепція гостинності
Динаміка цін


Стратегія гостинності


Спеціалізація
Концептуалізація
Дивесіфікація
Екологізація

Рис.4 – Комерційна концепція гостинності


Комфортні умови


Детермінант технологічної концепціїТехнократичні вимоги
^ Технологічна концепція гостинності
Технологічні вимоги

Комфортні вимоги
ДБН В.2.2 – 9 – 99

СниП 2.04.01 – 85

СанПиН 42-1284690-88

СанПиН 42-123-5774-91

ГОСТ 12.1.004-91

ГОСТ 28681.4 – 95

ГОСТ 28681.4 - 95


Правила обслуговування

Рівні комфорту

Технологічні інструкції

Умови комфорту (Санітарно-гігієнічні)

Планувальна організація технологічного процесу

Умови ергономічності

Функціональна організація технологічного процессу

Умови естетичності

Рис. 5 – Технологічна концепція гостинності


ЗМ 2. Характеристика основних процессів організації гостинності в засобах розміщення

Тема 4. Обслуговування туристів у готелях.

^ 1. Мета заняття: Освоєння принципів обслуговування туристів, опанування технологією реєстрації та ліцензування засобів розміщення згідно з діючим ДСТУ.

^ 2. Організація самостійної роботи студентів: студент при підготовці до заняття повинен знайти відповіді на наступні запитання:

 • Типи засобів розміщення. Вимоги ДСТУ до готелів (питання для доповіді).

 • Реєстрація засобів розміщення та їх ліцензування і відкриття.

 • Розкрити фази готельного обсуговування.

 • Визначити, що уявляють собою класи обслуговування.

 • Дати характеристику труднощів які існують у сфері обсуговування (дискусійне питання).

 • Навести рівні обслуговування і дати їм характеристику.

 • Дати визначення новітнім прогресивним методам реєстрації кліентів у засобах розміщення (дискусійне питання).

3. Література: основна [1-4]; додаткова [1, 7]

Тема 5. Уніфіковані технології готельних послуг.

1. Мета заняття: опанування уніфікацією технологічних процесів.

^ 2. Організація самостійної роботи студентів: студент при підготовці до заняття повинен знайти відповіді на наступні питання:

 • Розкрити поняття „технологія”.

 • Розкрити поняття технологічні процеси.

 • Розкрити поняття технологічні цикли.

 • Визначити, що таке уніфікація технологічних процесів розміщення (питання для доповіді).

 • Дита характеристику клінінговим технологіям.

 • Дати уявленя нормативної хронології клінінгових нормативних операцій.

 • Розкрити основні послуги в готельному господарстви (дискусійне питання).

 • Розкрити додаткові послуги в готельному господарстви (дискусійне питання).

3. Література: основна [3, 4]; додаткова [7]

4. Дидактичне забезпечення до питання: „Технологічні цикли”
РезевуванняОрганізація виїзду

Розрахунки післі виїзду


Приймання гостя
Надання розміщення і

додаткових послуг


Реєстрація

документівПопередня оплата післі прибуттяРис. 6 – Структура замкнутого готельного циклу приймання і розміщення^ Технологічний цикл „Бронювання і резервування”
Технологічні операції циклу


Прийом заявки на бронювання номерів
Аналіз інформації з бронювання
Визначення послідовності завантаження готелю
Підтвердження заявки
Обробка,

Введення в АСУ
Передача інформації в службу приймання

Рис. 7 – Структура технологічного цику „Бронювання і резурвування”


^ Технологічний цикл „Інформаційні технології”
Технологічні операції циклу


Технологія резевування
Автоматизація функції прийому і випискі
Автоматизація допоміжних функції
Автоматизація звітів


Рис. 8 – Структура технологічного цику „Інформаційні технології”
^ Технологічний цикл „Надання розміщення і додаткових послуг”
Технологічні операції циклу
Процедура розподілу номерів
Процедера супроводження гостя в номер
Надання додаткових послуг

Рис. 9 – Структура технологічного процессу „Надання розміщення і додаткових послуг”
Тема 6. Основи обслуговування в ресторанному господарстві.

^ 1. Мета заняття: Освоєння понять, принціпів обслуговування в ресторанному господарстві.

2. Організація самостійної роботи студентів: студент при підготовці до заняття повинен знайти відповіді на наступні запитання:

 • Дати характеристику основам обслуговування в ресторанному господарстві (дискусійне питання).

 • Розкрити поняття „методи обсуговування туристів”.

 • Дати характеристику російському методу туристського обслуговування (питання для доповіді).

 • Дати характеристику англійському методу туристського обслуговування (питання для доповіді).

 • Дати характеристику французському методу туристського обслуговування (питання для доповіді).

 • Дати характеристику німецькому методу туристського обслуговування (питання для доповіді).

 • Дати характеристику методу туристського обслуговування прийнятому в США (питання для доповіді).

 • Дати характеристику іншим традіційно-національним методам обслуго-вування, наприклад, „японської чайної церемонії” (питання для доповіді).

 • Навести основні меню.

 • Дати характеристику основним меню: табльдот, а я карт, шведський стол та ін (питання для доповіді).

^ 3. Література: основна [1-3]; додаткова [2, 3, 5-7]

Рекомендована література


Нормативна

 1. Закон України „Про туризм” дійсний з 01.01.2004р.

 2. ГОСТ 28681.4 - 95. «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц».

 3. ГОСТ 30389 – 95 / ГОСТ Р 50762 - 95 «Общественное питание. Классификация предприятий».

 4. ДСТУ 4268 : 2003. „Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”

 5. ДСТУ 4269 : 2003. „Класифікація готелів”.

 6. ДСТУ 4527 : 2006 „Терміни і визначення”.

 7. ДСТУ 3862 - 99. «Ресторанне господарство. Терміни та визначення”.

 8. ДСТУ 4281 : 2004. „Заклади ресторанного господарства. Класифікація”.


Основна

 1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. Учебное пособие: 3-е изд., стереотип. – К.: Дакор, 2008. – 288с.

 2. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям сервиса / С. Медлик, Х.Инграм; [пер. с англ. А.В. Павлов]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239с.

 3. Джон Р. Уокер. Введение в гостеприимство: учебник. / Пер с англ. – М.: ЮНИТИ, 1999.

 4. Уніфіковані технології готельних посуг: Навч. Посіб./За ред. Проф. В.К.Федорченка, Л.Г. Лукя'нова, Т.Т. Дорошенко, І.М.Мініч. –К. Вища шк., 2001. – 237с.: іл.Додаткова

 1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – К.: ВИРА-Р, 2001.-208с.

 2. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес/Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 352с.

 3. Крымская Б.А., Балашов В.В. Справочник официанта. – М.: Экономика, 1986. – 192 с.

 4. Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. Готельно – ресторанний бізнес: Менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр начальної літератури, 2003. – 348с.

 5. Организация общественного питания в гостиничном комплексе. Пятницкая Н.А. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1984. – 256 с.

 6. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2006.- 304с.

 7. Уокер, Джон Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник для студентов ВУЗов., Пер. с англ. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006.-880с.


Ресурси Інтернету

 1. www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України.

 2. www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

 3. www.ukrpravo.com – Українське право.

 4. www.ezi.ru – Енциклопедичний словник.

 5. www.kmu.gov.ua – Сайт органів Виконавчої влади в Україні.^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до виконання практичних завдань і організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу напрямку підготовки 0504 - «Туризм» при вивченні дисципліни «Організація розміщення в засобах розміщення»).Укладач:

Антон Анатолійович Рябєв.Редактор:

З.М. Москаленко.Комп’ютерна верстка: Ю. П. Степась.


План 2008, поз. (додатково)

____________________________________________________________________

Підп. до друку 27.02.08 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 0,6 Обл.- вид.арк. 1,1

Тираж 50 прим. Замовл. №

____________________________________________________________________

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оператівної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи