Теоретичні питання icon

Теоретичні питання
Скачати 394.47 Kb.
НазваТеоретичні питання
Дата22.06.2012
Розмір394.47 Kb.
ТипДокументи

Варіант 1


Теоретичні питання


1. Сучасна структура підприємств України.

2. Бюджетування як елемент фінансового механізму підприємства.

3. Аналіз рівноваги операційної діяльності.


Практичні завдання


1. Дати відповідь на тестові завдання:

1.1. Основними документами, що регулюють діяльність підприємства в Україні, є:

а) Закон України "Про підприємства в Україні";

б) статут;

в) ліцензія;

г) колективний договір;

д) патент.


1.2. Головне завдання підприємства в ринковій економіці полягає у:

а) задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку;

б) ефективному використанні основних фондів і оборотних засобів;

в) підвищенні продуктивності праці та ефективному використанні системи мотивації праці;

г) організації беззбиткової діяльності.


1.3. Підприємство характеризується такими ознаками:

а) виробничо-технічна єдність;

б) організаційно-соціальна єдність;

в) спільність території;

г) фінансово-економічна самостійність;

д) спільність споживаної сировини.


1.4. Виробнича структура підприємства - це:

а) склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх підрозділів, форми їх

побудови і взаємозв'язку;

б) чисельність суб'єктів - засновників та взаємовідносини між ними;

в) частка капіталу кожного засновника у статутному фонді;

г) організаційно-правова форма існування підприємства.


1.5. Структура економічного механізму охоплює:

а) механізм формування та використання ресурсів (капіталу);

б) механізм управління витратами й фінансами;

в) мотиваційний механізм;

г) механізм взаємодії з ринком;

д) усі попередні відповіді правильні;

є) правильно тільки „а”, „б”


1.6. Загальна структура підприємства включає:

а) виробничі підрозділи;

б) підрозділи матеріально-технічного забезпечення;

в) підрозділи апарату управління;

г) підрозділи збуту продукції;

д) заклади соціально-культурного призначення.


1.7. Виробнича програма підрозділів основного виробництва – це:

а) план діяльності;

б) план поставки продукції;

в) сукупність продукції певної номенклатури і асортименту, яка має бути виготовлена у плановому періоді в заданих обсягах;

г) послідовність запуску продукції у виробництво в плановому періоді;

д) план ресурсного забезпечення виробництва.


1.8. З точки зору підприємниця ціна повинна:

а) покривати витрати виробництва;

б) забезпечувати отримання максимального прибутку;

в) забезпечувати беззбиткову діяльність виробництва;

г) всі відповіді правильні.


1.9. Виробнича собівартість продукції визначається:

а) накладними витратами;

б) непрямими витратами;

в) прямими витратами;

г) всі відповіді правильні.


1.10. Основними показниками, які використовують для оцінки діяльності підрозділу, є:

а) прибуток;

б) обсяг виробництва і прибуток;

в) обсяг виробництва й витрати виробництва;

г) продуктивність праці і витрати.


2. ^ Зобразити схематично систему планів підрозділів підприємства в умовах дивізіональної структури і проаналізувати їх.


3. Визначити планово-розрахункову ціну і-го виробу підрозділу,

якщо:

- база ціни (витрати виробництва) - 100грн.,

- додані витрати на виробництво і-го виробу підрозділу - 25грн.,

- коефіцієнт розподілу прибутку, який доводився до всіх підрозділів у вигляді єдиної норми рентабельності - 0,15.


4. ^ Визначте вартість поставки матеріальних ресурсів, якщо вартість споживання за декаду Удек.=144 тис.грн, в умовах, коли ціна 1 тони Цт=4 тис.грн, інтервал планової поставки Іпл = 16 днів, страховий запас С3 = 4 дні, транспортний запас Трз = 2 дні, технологічний запас Ттехз = 3%.


5. Визначте цехову собівартість продукції та її структуру, якщо вартість основного матеріалу Восн = 800 тис.грн, заробітна плата основних виробничих робітників Зосн = 65 тис. грн, амортизаційні відрахування Авідр= 36 тис. грн, частка амортизаційних витрат у цехових витратах Чам = 0,15, інші цехові витрати Іц.в.= 5%.


Варіант 2


Теоретичні питання


1. Сучасне підприємство як суб'єкт господарювання.

2. Планування прибутку підприємства та його підрозділів.

3. Аналіз безпеки операційної діяльності.


Практичні завдання


1. Дати відповідь на тестові завдання:

1.1. Структура економічного механізму охоплює:

а) механізм формування і використання ресурсів (капіталу);

б) механізм управлення витратами й фінансами;

в) мотиваційний механізм;

т) механізм взаємодії з ринком;

д) всі попередні відповіді правильні.


1.2. Структура внутрішнього економічного механізму підприємства визначаться через:

а) організаційно-технічну систему;

б) систему планування, контролю і оцінки діяльності підрозділів;

в) установлення матеріальної відповідальності підрозділів;

г) мотиваційний механізм функціонування;

д) усі попередні відповіді правильні.


1.3. Мотиваційний механізм охоплює, як правило, такі підсистеми мотивів:

а) високоякісної продуктивної праці;

б) науково-технічного розвитку виробництва;

в) підприємництва;

г) усі попередні відповіді правильні;

д) правильні відповіді „а” і „б”.


1.4. До організаційних передумов функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства належить:

а) наявність майнової відокремленості;

б) функціонування системи обліку руху товарно-матеріальних цінностей;

в) економічна відповідальність за результати роботи;

г) створення внутрішньозаводської ринкової інфраструктури.


1.5. Підрозділи, що є центрами витрат, як правило, виготовляють:

а) продукцію внутрішньокоопераційного призначення;

б) кінцеву продукцію, яку реалізують на ринку;

в) проміжну продукцію внутрішньокоопераційного призначення, яку передають іншим підрозділам за внутрішніми планово-розрахунковими цінами;

г) усі попередні відповіді правильні;

д) правильні відповіді „а” і „в”.


1.6. Підрозділи, що є центрами прибутку, як правило, виготовляють:

а)продукцію внутрішньокоопераційного призначення;

б) кінцеву продукцію, яку реалізують на ринку,

в): проміжну продукцію внутрішньокоопераційного призначення, яку передають іншим підрозділам за внутрішніми планово-розрахунковими цінами;

г) усі попередні відповіді правильні;

д) правильні відповіді „б” і „в”.


1.7. Принцип планомірності, пропорційності та динамізму виявляється в наступному:

а) взаємозалежні підрозділи підприємства забезпечують приблизно однакову продуктивність;

б) система управління має бути націлена на вирішення не тільки поточних, а й довгострокових завдань розвитку підприємства;

в) досягається найкоротший термін виконання всіх операцій;

г) виробничий процес та його складові мають строго повторюватися в рівні проміжки часу;

д) усі попередні відповіді правильні.


1.8. Центр прибутку — це:

а) основна, первинна ланка підприємства, для якої розробляється ділова стратегія;

б) виробниче відділення, яке є майже самостійною господарською одиницею і бере на себе всю відповідальність за результати своєї діяльності;

в) підрозділи внутрішньовиробничої кооперації, які виробляють проміжну продукцію і вироби для внутрішнього споживання;

г) усі попередні відповіді правильні;

д) правильні відповіді „б” і „в”.


1.9. До принципів, на яких ґрунтується внутрішній економічний механізм підприємства, не належать:

а) принцип цільової сумісності й зосередженості;

б) принцип прямоточності;

в) принцип безперервності й надійності;

г) принцип планомірності, пропорційності й динамізму;

д) демократичний принцип розподілу функцій управління.


1.10. Економічними формами функціонування підрозділів підприємства можна вважати:

а) функціонування підрозділів як центрів витрат;

б) функціонування підрозділів як центрів реального прибутку;

в) функціонування підрозділів, що формують розрахунковий умовний прибуток;

г) усі попередні відповіді правильні;

д) правильні відповіді „б” і „в”.


2. ^ Накреслити алгоритми формування внутрішніх цін відповідно до відомих методів їх формування.


3. Розрахувати залишок виробничих запасів на кінець періоду методом середньозваженої собівартості відповідно до положень бухгалтерського обліку, що впроваджуються в Україні з 2000 року, при таких вихідних даних:

- залишок на початок періоду - 200 од. по 10 грн.;

- придбано за період: 10.02 - 200 од. по 15 грн.;

15.02 - 400 од. по 17 грн.;

25.02-100 од. по 13 грн.

- відпущено у виробництво (реалізовано) за період ? 340 од. за середньозваженою ціною.


4. Розрахувати такт поточної лінії, якщо:

- тривалість робочої зміни - 8 год.;

- регламентовані втрати - 30 хв.;

- кількість виробів за планом за зміну – 45 од.


5. Визначити річний обсяг реалізованої продукції, якщо виробництво товарної продукції всього за рік 10 тис.м куб, залишок нереалізованої продукції на початок року 500 м.куб, а на кінець року – 300 м.куб. Гуртова ціна за 1 м.куб. продукції 25 грн.


Варіант 3


Теоретичні питання


1. Дивізіональна структура підприємства: характеристика, недоліки й переваги застосування.

2. Операційний ліверидж, його значення.

3. Механізм стимулювання як елемент внутрішнього економічного механізму підприємства.


Практичні завдання


1. Дати відповідь на тестові завдання:

1.1. Під плануванням діяльності підприємства розуміють:

а) порівняння основних показників його розвитку в звітному й базових періодах;

б) розрахунок майбутньої величини прибутків;

в) процес визначення цілей підприємства, а також засобів і шляхів їх досягнення;

г) аналіз перспектив розвитку підприємства в порівнянні з іншими підприємствами тієї ж галузі.


1.2. Основними перевагами планування в умовах ринку в порівнянні з директивним плануванням є:

а) самостійне здійснення всього комплексу планової роботи;

б) доведення зверху основних показників діяльності;

в) право самостійно розробляти виробничу програму;

г) самостійність вибору розмірів матеріального стимулювання;

д) ризик у підприємницькій діяльності.


1.3. Загальною науковою основою планування є:

а) система об'єктивних економічних законів;

б) принципи організації виробництва;

в) основні засади взаємовідносин підприємства з фінансовою системою;

г) закономірності організації партнерських зв'язків.


1.4. Найважливішими принципами планування є:

а) правильне обґрунтування та вибір мети й кінцевих результатів діяльності підприємства;

б) зв'язок і взаємозалежність планових і фактичних показників;

в) оптимальність використання ресурсів;

г) системність і безперервність планування;

д) суб'єктивна оцінка майбутнього стану підприємства;

є) мобільність;

ж) збалансованість;

з) всі відповіді правильні.


1.5. Методи планування повинні відповідати таким вимогам:

а) адекватність зовнішнім умовам ринку;

б) відмінність залежно від виду плану;

в) забезпеченість ресурсами;

г) різноманітність досягнення основної мети підприємницької діяльності - збільшення прибутку;

д) соціальна спрямованість;

є) жодної правильної відповіді.


1.6. Основними методами планування є:

а) ресурсний; '

б) статистичний;

в) економіко-математичний;

г) балансовий;

д) факторний;

є) нормативний;

ж) всі відповіді правильні.


1.7. Нормативний метод планування передбачає розрахунок планових показників на основі:

а) прогресивних норм використання ресурсів з урахуванням зміни цих норм у плановому році;

б) середніх норм використання ресурсів у плановому році;

в) норм використання матеріальних ресурсів на одиницю продукції;

г) середньогалузевих норм витрат ресурсів.


1.8. За термінами, на які розробляються техніко-економічні показники, плани поділяються на:

а) перспективні;

б) річні;

в) поточні;

г) стратегічні;

д) оперативні;

є) тактичні;

ж) усі попередні відповіді правильні;

з) правильно „в”, „г”.


1.9. Оперативно-виробниче планування охоплює такі напрямки:

а) організацію матеріально-технічного забезпечення;

б) календарне планування;

в) виробниче планування;

г) диспетчеризацію.


1. 10. Бізнес-план підприємства - це:

а) план виробництва і реалізації продукції на наступний рік;

б) план, спрямований на обмежене використання ресурсів;

в) комплексний плановий документ підприємницької діяльності, що містить заходи, спрямовані на одержання прибутку.


2. ^ Зобразити схематично нормативну базу планування на підприємстві.


3. Працівник хворів у грудні 10 робочих днів. У листопаді його заробіток склав 800 грн. за 20 робочих днів, у жовтні - 750 грн. за 19 робочих днів, у вересні -1000 грн. за 23 робочих дня. Нарахування за листком непрацездатності проводиться у розмірі 100%. Розрахувати суму допомоги за дні, коли працівник хворів.


4. Капітал відкритого акціонерного товариства (ВАТ) становить 4 млн.грн., у тому числі власний – 3 млн.грн. Статутний капітал у сумі 2 100 тис.грн., сформований за рахунок 420 тис. акцій (номінальна вартість акції 5 грн.), серед яких 30 тис. акцій є привілейованими, на які сплачується 25% дивідендів. Річний прибуток ВАТ після сплати податків і відрахувань у резервний фонд становить 600 тис.грн. Визначити суму доходів, отриманих різними категоріями власників акцій.


5. ^ Скласти баланс робочого часу одного робітника при таких вихідних даних:

- календарний фонд часу - 365 днів;

- вихідні дні - 104 дня;

- святкові дні - 5 днів;

- невиходи на роботу - 20 днів;

- внутрішньозмінні втрати -15 днів.


Варіант 4


Теоретичні питання


1. Матеріальна відповідальність підприємства та його підрозділів.

2. Завдання і зміст СУП - аналізу.

3. Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства: поняття, структура, форми функціонування.


Практичні завдання


1. Дати відповідь на тестові завдання:

1.1. Метою розробки бізнес-плану може бути:

а) приватизація підприємства;

б) перемога над конкурентами;

в) техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту;

г) жодної правильної відповіді.


1.2. Бізнес - план розробляється на:

а) 10-15 років;

б) 1-3 роки;

в) терміни чітко невизначені;

г) 3-5 років.


1.3. Вихідною інформацією для розробки бізнес - плану є:

а) інформація про кількість підприємств, які виготовляють аналогічну продукцію;

б) інформація про ринковий попит на товар;

в) інформація про ціни на аналогійний товар за кордоном;

г) виробнича інформація;

д) фінансова інформація.


1.4. Зміст і структура бізнес-плану законодавчо визначені:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) фондом держмайна;

в) не регламентується;

г) Верховною Радою.


1.5. Основними розділами бізнес - плану є:

а) аналіз ринкової ситуації;

б) резюме;

в) аналіз ринку сировини;

г) основна частина;

д) стратегія фінансування;

є) юридичний план.


1.6. Дуже висока ціна продукції - це ціна, за якою:

а) встановлюється монопольна ціна;

б) неможливо знайти покупця;

в) максимальна ціна, обумовлена присутністю унікальних властивостей товару;

г) підприємство отримує запланований рівень прибутковості.


1.7. У розумінні споживачів ціна ? це:

а) вартість товару, величина якого визначається суспільно необхідними витратами праці;

б) вартість товару, виражена в його корисності;

в) сукупність грошових коштів, які повинні бути заплачені за бажаний товар;

г) виражені у грошовій формі витрати на виробництво та реалізацію продукції.


1.8. В якому з наведених нижче методів ціноутворення ціна встановлюється виходячи із собівартості прдукції та надбавки на прибуток:

а) встановлення ціни на основі вивченої цінності товару;

б) встановлення ціни на основі планових витрат;

в) встановлення ціни товару разом з відокремленою оплатою споживачами витрат по транспортуванні товару;

г) встановлення ціни на основі фактичних витрат.


1.9. Витрати виробництва - це:

а) витрати на виготовлення продукції;

б) сукупність усіх витрат, пов’язаних з виробництвом;

в) сукупність усіх витрат, пов’язаних з виробництвом і транспортуванням товару;

г) собівартість виробництва.


1.10. Під витратами, що регулюються на рівні підрозділу, розуміють:

а) витрати, величина яких встановлюються на рівні структурного підрозділу;

б) витрати, пов’язані з виробництвом товару, що регулюються керівником планово-економічного відділу;

в) витрати, які підлягають контролю зі сторони адміністрації;

г) витрати, які визначають собівартість продукції.


2. ^ Порівняти схему організації виробництва з використанням системи "точно у строк" і традиційну схему організації виробництва.


.3. Знайти коефіцієнт ритмічності виробництва за місяць, використовуючи дані табл. 1.


Таблиця 1 ? Виготовлення продукції фармацевтичним цехом за календарними періодами місяця, грн.

Декада місяця

План

Фактично

І

23000

22000

II

23000

22500

III

27000

29560

Разом

73000

74060


4. ^ Визначити ступінь виконання плану за загальним обсягом виробництва і за номенклатурою продукції, що виробляється, використовуючи дані табл. 2.


Таблиця 2 ? Випуск продукції механічним цехом

за_________.місяць 200__ року

Продукція

План

Фактично

Кількість, шт.

Сума,

грн.

Кількість, шт.

Сума,

грн.

Машино-комплект А

540

27000

500

25000

Машино-комплект Б

350

7000

358

7160

Машино-комплект В

620

24800

610

24400

Запасні частини87009000

Послуги іншим підрозділам55008500

Разом73000 174060


5. У цеху встановлено 60 верстатів, які працюють у дві зміни. Верстати обслуговуються наладчиками, норма обслуговування - 10 верстатів на одного наладчика. Планові втрати робочого часу 13%. Визначити облікову кількість наладчиків.


Варіант 5


Теоретичні питання


1. Планування діяльності підрозділів підприємства.

2. Методи формування внутрішніх цін.

3. Світовий досвід організації внутрішніх економічних відносин.


Практичні завдання


1. Дати відповідь на тестові завдання:

1.1. Основними документами, що регулюють діяльність підприємства в Україні, є:

а) Закон України "Про підприємства в Україні";

б)статут;

в) ліцензія;

г) колективний договір;

д) патент.


1.2. Що з вказаного не є вхідним елементом підприємства як економічної системи:

а) підприємництво;

б) капітал;

в) трудові ресурси;

г) продукція та послуги.


1.3. Підприємство характеризується такими ознаками:

а) виробничо-технічна єдність;

б) організаційно-соціальна єдність;

в) спільність території;

г) фінансово-економічна самостійність;

д) спільність споживаної сировини.


1.4. Виробнича структура підприємства — це:

а) склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх підрозділів, форми їх побудови і взаємозв'язку;

б) чисельність суб'єктів - засновників та взаємовідносини між ними;

в) частка капіталу кожного засновника у статутному фонді;

г) організаційно-правова форма існування підприємства.


1.5. Функції підприємства конкретизують й уточнюють залежно від:

а) розмірів підприємства;

б) спеціалізації підприємства;

в) галузевої приналежності;

г) усі відповіді правильні.


1.6. Яка з умов найменш важлива у відокремленні в межах підприємства окремих структурних підрозділів:

а) мотивація діяльності окремих груп робітників;

б) велика кількість робітників;

в) складний технологічний процес;

г) підрозділи збуту продукції;

д) спеціалізація структурних підрозділів.


1.7. В основі побудови цехів підприємства лежить принцип:

а) технологічний;

б) функціональний;

в) оперативний;

г) всі відповіді правильні.


1.8. Які з наведених структурних підрозділів не включають до складу виробничих:

а) механічний цех;

б) інструментальний цех;

в) транспортний цех;

г) цех утилю.


1.9. Який вид структури підприємства не відносять до угруповання залежно від виду підрозділів:

а) цехову;

б) безцехову;

в) технологічну;

г) комбінатську.


1.10. Мотивація – це:

а) відносна господарська самостійність, пов'язана з процесом матеріальної винагороди осіб за результати праці;

б) процес залучення робітників до ефективної діяльності для досягнення цілей розвитку підприємства взагалі;

в) процес вивчення прагнень працівників підприємства;

г) усі відповіді правильні.


2. ^ Накреслити схему організації виробництва з використанням системи "канбан".


3. Пивзавод виготовляє 4 сорти пива. За місяць виготовлено 100 тис. декалітрів, на що витрачено 1200 тис. грн. Дані за окремими сортами наведено в табл. 3. Базовим є сорт В. Розрахувати собівартість різних сортів пива.


Таблиця 3 – Обсяги виробництва окремих сортів пива

Сорти

Виготовлено декалітрів

К еквівалентності

Виготовлено декалітрів базового сорту

А

30000

1,2

36000

Б

20000

0,9

18000

В

40000

1,0

40000

Г

10000

0,9

9000

Разом

100000
103000


4. ^ Розрахувати комплексну розцінку - норматив зарплати на одиницю продукції (за умов оплати за кінцевим колективним результатом) при таких вихідних даних:

- пряма відрядна розцінка для виробничих робітників на одиницю продукції - 20 грн.;

- випуск продукції за звітний рік у натуральному вираженні - 7000 шт.;

- фонд зарплати інших працівників підрозділу - 15500 грн.;


5. Розрахувати коефіцієнт безпеки операційної діяльності, якщо обсяг фактично виготовленої продукції склав 3500 шт, а обсяг беззбиткового виробництва - 2000 шт. Пояснити зміст коефіцієнта.


Варіант 6


Теоретичні питання


1. Завдання й види контролю на підприємстві.

2. Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин.

3. Регулювання та оцінка виробничих запасів.


Практичні завдання


1. Дати відповідь на тестові завдання:

1.1. Внутрішній економічний механізм підприємства – це:

а) сукупність економічних відносин мід підприємствами і засіб регулювання економічних відносин на макрорівні;

б) сукупність економічних відносин між підприємством та його структурними підрозділами, засіб регулювання економічних відносин на мікрорівні й система стимулів та мотивацій;

в) усі відповіді правильні.


1.2. Принцип виробничо-господарської самостійності внутрішніх підрозділів підприємства обмежено за обсягом, чи має він специфіку залежно від їх функціонального призначення?

а) так;

б) ні;

в) на рівні підрозділів цей принцип не діє.


1.3. До основних елементів оперативного плану не відносять:

а) планово-облікові періоди;

б) планово-облікові одиниці вимірювання продукції;

в) планово-обліковий прибуток;

г) планові нормативи пересування продукції.


1.4. До організаційних передумов функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства належить:

а) наявність майнової відокремленості;

б) функціонування системи обліку руху товарно-матеріальних цінностей;

в) економічна відповідальність за результати роботи;

г) створення внутрішньозаводської ринкової (інфраструктури).


1.5. Підрозділи, що є центрами витрат, як правило, виготовляють:

а) продукцію внутрішньокоопераційного призначення;

б) кінцеву продукцію, яку реалізують на ринку;

в) проміжну продукцію внутрішньокоопераційного призначення, яку продають іншим підрозділам за внутрішніми планово-розрахунковими цінами;

г) усі попередні відповіді правильні;

д)правильні відповіді „а” і „в”.


1.6. Підрозділи, що є центрами прибутку, як правило, виготовляють:

а)продукцію внутрішньокоопераційного призначення;

б) кінцеву продукцію, яку реалізують на ринку,

в): проміжну продукцію внутрішньокоопераційного призначення, яку

продають іншим підрозділам за внутрішніми планово-розрахунковими цінами;

г) усі попередні відповіді правильні;

д)правильні відповіді „аб” і „в”.


1.7. Залежно від узгодженості ресурсів та потреб підрозділів підприємства розрізняють такі види планування:

а) факторний і нормативний;

б) матричний і балансовий;

в) екстраполяції та інтерполяції;

г) ресурсний і цільовий.


1.8. Розподіл витрат на групи: витрат сировини й матеріалів, витрати робочої сили, накладні витрати застосовують:

а) до будь-якої індивідуальної виробничої операції;

б) тільки при аналізі витрат виробництва в цілому;

в) до певної виробничої операції;

г) до певної стадії виробничого процесу.


1.9. Встановлення ціни на основі вартості товару будується на дії:

а) закону вартості;

б) закону маржиналізму;

в) закону попиту й пропозиції.

г) закону рідності ресурсів.


1.10. Ціна передачі відображає:

а) продажну ціну підрозділу, що віднесено на кредит підрозділу-продавця;

б) продажну ціну підрозділу, що віднесено на кредит підрозділу-покупця;

в) процедуру планування внутрішніх цін.


2. ^ Графічно зобразити розрахунок точки беззбитковості й навести описання.


3. Використовуючи коефіцієнт маржинального прибутку, розрахувати приріст прибутку при збільшенні обсягу реалізації продукції при таких вихідних даних: виручка від реалізації продукції - 200000 грн., змінні витрати - 120000 грн., приріст реалізації - 60000 грн.


4. ^ Розрахувати фактичний фонд оплати праці підрозділу підприємства за місяць, якщо відомо:

- випуск продукції склав 640 од.,

- комплексна розцінка (норматив зарплати) 20,00,

- відхилення фактичних витрат від планових (економія-, перевитрати +) – 3500,

- норматив відрахування у фонд оплати праці за економію витрат 20%,

- виконання плану з номенклатури продукції 99%,

- норматив зменшення фонду оплати праці за невиконання плану з номенклатури 1%.


№ 5. Розрахувати беззбитковий обсяг виробництва при таких вихідних даних: постійні витрати - 15000 грн.; змінні витрати на одиницю продукції - 15 грн./од.; ціна одиниці продукції - 20 грн.


Варіант 7


Теоретичні питання


1. Система і зміст внутрішніх планів підприємства.

2. Аналіз безпеки операційної діяльності.

3. Форми стимулювання працівників підприємства.


Практичні завдання


1. Дати відповідь на тестові завдання:

1.1. Центри витрат – це:

а) виробничі підрозділи, що характеризуються одноманітністю функцій та операцій;

б) виробничі підрозділи, що характеризуються одноманітністю функцій та операцій, а також організацією праці;

в) організаційні підрозділи, що забезпечують контроль за процесом виробництва.


1.2. Центри відповідальності розподіляють на:

а) основні;

б) функціональні;

в) структурні;

г) правильно „а” і „б”;

д) правильно „а”, „б”, „в”.


1.3. Інструментом реалізації якої стратегії виробництва є використання демпінгових цін на продукцію:

а) стратегія завоювання частки ринку;

б) стратегія виживання в умовах конкуренції;

в) стратегія максимізації прибутку;

г) стратегія мінімізації витрат.


1.4. Який з періодів є періодом фіксованих потужностей:

а) малостроковий;

б) середньостроковий;

в) довгостроковий;

г) поточний.


1.5. Залежно від способу відношення затрат на продукцію вони поділяються на:

а) прямі;

б) непрямі;

в) постійні й змінні;

г) прямі й непрямі.


1.6. Що з нижче перерахованих груп входить у структуру витрат:

а) витрати сировини та матеріалів;

б) витрати робочої сили;

в) накладні витрати;

г) всі відповіді правильні.


1.7. Під прямими витратами розуміють:

а) витрати праці, заробітну плату робітників, керівного персоналу, транспортні витрати;

б) витрати на виробництво одиниці продукції;

в) величину, яка залежить від об’єму виробництва або від часу, витраченого на його вироблення.


1.8. Що є основою для розробки програми діяльності підприємства:

а) вивчення пропозиції товарів та послуг;

б) вивчення попиту споживачів на товари та послуги даного підприємства;

в) і а), і б) правильні;

г) максимальна виробнича здатність обладнання, що використовуються в основному виробництві.


1.9. Що мається на увазі під поняттям „ виробнича програма”:

а) сукупність завдань з об’єму і асортименту виробленої продукції відповідної якості на відповідний календарний період;

б) процес визначення цілей розвитку підприємства, способів, напрямків та вимог їх досягнення за певний період;

в) сукупність завдань з реалізації виробленої продукції відповідної якості і кількості за певний період;

г) максимально здатний об’єм продукції.


1.10. Що застосовують для обґрунтування виробничої програми підприємства:

а) баланс фінансів підприємства;

б) торговий баланс;

в) баланс виробничої потужності;

г) баланс грошових доходів та витрат населення.


2. ^ Представити схематично структуру виробничої програми підприємства.


3. Визначити виробничу програму цеху при таких вихідних даних: поставка виробів наступним за технологічним маршрутом цехам - споживачам - 40000 од., поставка виробів на склад готової продукції (як запчастин для сервісу продажу) - 5000 од., нормативний міжцеховий запас - 3000 од., фактичний цеховий запас – 500 од.


4. Підприємство виробляє і реалізує за рік продукції на 400 тис. грн. Витрати на її виготовлення складають 360 тис. грн., в тому числі змінні ? 240 тис. грн., постійні ? 120 тис. грн. Розрахувати: коефіцієнт маржинального прибутку, об'єм беззбитковості виробництва, коефіцієнт безпеки виробництва.


№ 5. За річним кошторисом витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування становили 500 тис. грн., а завантаження всього устаткування – 100 тис. машино-годин. Необхідно розподілити вказаний вид витрат за відповідними виробами, використовуючи дані табл. 4.


Таблиця 4 – Трудомісткість виробництва продукції

Показники

Виріб А

Виріб Б

Трудомісткість виробу, люд.-год

У тому числі:

  • обробка на верстатах

  • ручна слюсарна обробка
3,0


1,5

1,5

2,0


2,0

-

Варіант 8


Теоретичні питання


1. Зміст і порядок розробки виробничої програми підрозділів підприємства.

2. Роль відділу технічного контролю в діяльності підприємства.

3. Адаптація операційної системи до змін її завантаження.


Практичні завдання


1. Дати відповідь на тестові завдання:

1.1 За яким параметром визначається виробнича потужність підприємства:

а) за потужністю ведучих ланок;

б) за потужністю основних цехів;

в) за календарним фондом часу роботи обладнання;

г) за ефективним фондом часу роботи обладнання.


1.2. Які існують види фонду часу роботи обладнання:

а) календарний, режимний, ефективний;

б) ефективний, номінальний, виробничий;

в) плановий, діючий, квартальний;

г) всі відповіді правильні.


1.3. До ведучого обладнання відносять:

а) обладнання, на якому виробляється основна частина продукції;

б) більш продуктивне обладнання;

в) покращене з позиції НТП обладнання;

г) складне за технічним рівнем обладнання, що займає вагому частину в працеємкості продукції цеху.


1.4. Календарний фонд часу праці обладнання розраховують в підприємствах та цехах:

а) з безперервним характером виробництва;

б) з циклічним характером виробництва;

в) у серійному виробництві;

г) у масовому виробництві.


1.5. В якому вираженні виробнича програма цеху має завдання за номенклатурою та загальним обсягом випуску продукції:

а) у натуральному;

б) у ціновому;

в) в умовно-натуральному;

г) всі відповіді правильні.


1.6. Оптимальною є виробнича програма структурного підрозділу, яка:

а) в найбільшій мірі відповідає структурі ресурсів підприємства і забезпечує максимальний прибуток;

б) в найбільшій мірі відповідає структурі ресурсів цеху і забезпечує найкращі результати його діяльності;

в) забезпечує систематичні зниження собівартості продукції, що виробляється в даному цеху;

г) відображає середній об’єм виробництва продукції цехом, що склався за декілька років.


1.7. В якій послідовності складаються виробничі програми основних цехів:

а) в послідовності технологічного процесу;

б) у порядку, оберненому послідовності технологічного процесу;

в) без урахування послідовності технологічного процесу.


1.8. Що характеризує нормативно-чиста продукція:

а) об’єм знову створеної вартості;

б) собівартість виробленої продукції;

в) об’єм реалізованої продукції;

г) об’єм валової продукції, зменшеної на суму матеріальних затрат.


1.9. Планування діяльності підприємств є:

а) процес активізації діяльності підприємства;

б) процес визначення цілей розвитку підприємства і способів, напрямків та умов їх досягнення за певний період;

в) процес керування діяльністю підприємства;

г) аналіз усіх процесів, що протікають на підприємстві;

д) всі відповіді правильні.


1.10. В залежності від довжини планового періоду, планування ділять на:

а) перспективне й поточне;

б) перспективне й стратегічне;

в) перспективне й довгострокове;

г) оперативне й поточне.


2. ^ Накреслити алгоритми формування внутрішніх цін відповідно до відомих методів їх формування.


3. Визначити внутрішню ціну виробу, виходячи з фактичної ціни реалізації готової продукції підприємства, якщо на одиницю виробу приходяться: витрати підрозділу - постачальника - 22 грн., прибуток - 15 грн., ринкові надбавки - 34 грн., торговельні націнки 19 грн., фактична ціна реалізації готової продукції - 100 грн.


4. Розрахувати коефіцієнт завантаження токарної групи устаткування при таких вихідних даних: кількість верстатів – 10; фонд часу роботи одного верстата, год. ? 4120; завантаження устаткування за нормами часу, маш.-год. ? 44740; коефіцієнт виконання норм ? 1,2.


5. Підприємство виготовляє три види продукції: А, В, С, які відрізняються один від одного рівнем якості. Необхідно визначити собівартість кожного виду продукції, якщо на загальний об'єм виробництва витрачено 550000 грн. Використати дані табл. 5.


Таблиця 5 – Обсяг виробництва продукції

Вид продукції

Обсяг виробництва

Коефіцієнт еквівалентності

А

12000

1,2

В

20000

1,0

С

55000

0,8Варіант 9


Теоретичні питання


1. Сучасні форми контролю на підприємстві.

2. Порівняльна характеристика центрів витрат і центрів прибутку.

3. Оцінювання діяльності підрозділів підприємства.


Практичні завдання


1. Дати відповідь на тестові завдання:

1.1. Основними розділами плану підприємства є:

а) план виробництва продукції, план підвищення ефективності виробництва, план реалізації продукції;

б) план розвитку науки і техніки, план матеріально-технічного забезпечення;

в) план капітального будівництва, план за охороною природи і раціонального використання природних ресурсів;

г) всі відповіді правильні.


1.2. У практиці господарювання відокремлюють такі системи оперативного планування:

а) підстальну, комплектну, на замовлення;

б) підстальну, спільну, комбіновану;

в) просту, складну, комбіновану;

г) всі відповіді не правильні.


1.3. Розрізняють оперативне планування:

а) внутрішньоцехове й міжцехове;

б) стратегічне й поточні;

в) перспективне й малострокове;

г) всі відповіді правильні.


1.4. Виходячи з методики розрахунку планових показників, виділяють такі методи планування:

а) дослідно-статистичний, факторний та нормативний;

б) екстраполяцій та інтерполяцій;

в) дослідностатичний і факторний;

г) факторний і нормативний.


1.5. Норма і нормативи, як правило, розподіляються на такі категорії:

а) нормативи сировини, матеріалів, палива;

б) основні норми й нормативи; ідеальні; поточні досягнення;

в) номінальні й реальні;

г) техніко-економічні й обліково-аналітичні.


1.6. Техніко-економічні норми і нормативи розробляють за такими основними групами:

а) норми витрат живої праці, норми використання знарядь праці, норми організації виробничого процесу;

б) норми матеріальних затрат і норми протяжності засвоєння проектних потужностей;

в) нормативи організації виробничого процесу, норми матеріальних витрат і норми витрат живої праці;

г) усі попередні відповіді правильні.


1.7. Залежно від форми представлення планових показників, розрізняють методи планування:

а) ручний, механізований, автоматизований;

б) табличний варіант, лінійно-графічний і сітьовий;

в) одноваріантний і багатоваріантний;

г) балансовий та нормативний.


1.8. Що розуміють під поняттям диспетчеризації?:

а) розробку планів та графіків виробництва продукції;

б) узгодження номенклатури деталей, вузлів та термінів їх переміщення між цехами;

в) централізований контроль та безперервне поточне керівництво виробничими процесами в межах підприємства та його підрозділів;

г) організацію обміну інформацією між апаратом управління та керівниками структурних підрозділів.


1.9. Під затратами, що регулюються на рівні підрозділу, розуміють:

а) витрати, величина яких встановлюється на рівні структурного підрозділу;

б) витрати, пов’язані з виробництвом товару, що регулюються керівником планово-економічного відділу;

в) витрати, які підлягають контролю зі сторони адміністрації.


1.10. Залежно від способу відношення затрат на продукцію вони поділяються:

а) прямі;

б) непрямі;

в) постійні й змінні;

г) прямі й непрямі.


2. Проаналізуйте протиріччя економічних інтересів працівників підприємства при впровадженні дивізіональної структури.


3. Розрахувати такт поточної лінії при таких умовах: тривалість робочої зміни ? 6 год.; регламентовані втрати ? 1 год.; кількість виробів по плану за період – 45.


№ 4. За планом загальновиробничі витрати цеху складають 25% від собівартості продукції. Цехом виробляється два види виробів: А – 2000 од., Б – 4000 од. з відповідними встановленими відрядними розцінками за одиницю виробу А-100 грн., Б-150 грн. та відповідною собівартістю А – 500 грн., Б-800 грн. Необхідно визначити розмір загальновиробничих витрат, які віднесені на одиницю кожного виробу.


№ 5. Розрахувати планові витрати на матеріали цеху на наступний місяць, використовуючи дані табл. 6. Частка транспортних витрат врахована у внутрішній ціні на матеріали. У плановому періоді передбачається збільшити обсяг виробництва виробу А й 100% та знизити рівень зворотних відходів за виробом Б на 2%.

Таблиця 6 – Показники виробництва за виробами

Показники

Виріб А

Виріб Б

Обсяг виробництва, од.

Норма витрат матеріалу на одиницю виробу, кг

Ціна одиниці матеріалу, грн.

Кількість зворотних відходів у натур. вираженні, кг

Ціна одиниці відходів, грн.

500

80

5

100

2

800

100

10

150

5
Варіант 10


Теоретичні питання


1. Оцінка ефективності діяльності центрів витрат і центрів прибутку в умовах дивізіональної структури.

2. Диспетчирування як елемент ВЕМП.

3. Формування кошторисів підрозділів підприємства.


Практичні завдання


1. Дати відповідь на тестові завдання:

1.1. Виробнича структура підприємства - це:

а) склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх підрозділів, форми їх

побудови і взаємозв'язку;

б) чисельність суб'єктів - засновників і взаємовідносини між ними;

в) частка капіталу кожного засновника у статутному фонді;

г) організаційно-правова форма існування підприємства.


1.2. В основі побудови цехів підприємства лежить принцип:

а) технологічний;

б) функціональний;

в) оперативний;

г) всі відповіді правильні.


1.3. Якщо собівартість продукції складає 20 грошових одиниць, прийнята надбавка ? 20% і транспортні витрати ? 2 грошові одиниці, то чому дорівнюватиме ціна продукції, встановлена за методом „розрахунку ціни на основі витрат:

а) 24 грошові одиниці;

б) 26 грошових одиниць;

в) 23,6 грошових одиниць;

г) немає правильної відповіді.


1.4. Який з періодів є періодом змінних потужностей:

а) короткостроковий;

б) середньостроковий;

в) довгостроковий;

г) поточний.


1.5. Що з нижче перерахованих елементів включається у структуру витрат:

а) витрати сировини та матеріалів;

б) витрати робочої сили;

в) накладні витрати;

г) всі відповіді правильні.


1.6. Вихідною інформацією для розробки бізнес - плану є:

а) інформація про кількість підприємств, які виготовляють аналогічну продукцію;

б) інформація про ринковий попит на товар;

в) інформація про ціни на аналогічний товар за кордоном;

г) виробнича інформація.


1.7. Під прямими витратами розуміють:

а) витрати праці, заробітну плату робітників, керівного персоналу,

транспортні витрати;

б) витрати на виробництво одиниці продукції;

в) величину, яка залежить від обсягу виробництва або від часу, витраченого на його вироблення.


1.8. Залежно від наявності основних і допоміжних процесів розрізняють наступні види виробничих структур:

а) технологічну;

б) предметну;

в) спеціалізовану;

г) правильно „а” і „б”.


1.9. Загальна структура підприємства включає:

а) виробничі підрозділи;

б) підрозділи матеріально-технічного забезпечення;

в) підрозділи апарату управління;

г) підрозділи збуту продукції;

д) заклади соціально-культурного призначення.


1.10. Мотивація – це:

а) відносна господарська самостійність, пов'язана з процесом матеріальної винагороди осіб за результати праці;

б) процес залучення робітників до ефективної діяльності для досягнення цілей розвитку підприємства взагалі;

в) процес вивчення прагнень працівників підприємства;

г) усі відповіді правильні.


2. ^ Порівняти систему планів підрозділів центрів витрат і підрозділів - центрів прибутку. Пояснити відмінності.


3. Розрахувати виробничу потужність підрозділу підприємства в умовах одно продуктового виробництва, якщо: час роботи одного агрегата за розрахунковий період - 720 год.; кількість агрегатів у групі - 10 од.; витрати часу на виготовлення одного виробу - 6 хв.

4. Внаслідок порушення планової дисципліни в межах підприємства підрозділ - цент витрат зазнав збитків у вигляді відносного збільшення постійних витрат. Розрахувати розмір збитків при таких умовах: планова величина постійних витрат - 7000 грн.; плановий обсяг виробництва кінцевої продукції – 15000 од.; зниження обсягу виробництва внаслідок невиконання зобов'язань забезпечуючим підрозділом - 5000 од.


№ 5. Необхідно скласти кошторис витрат цеху на рік та по кварталах, виходячи з того, що обсяги виробництва продукції по кварталах відповідно дорівнювали 20, 30, 25, 25%. Цех виробляє два види металевої продукції: виріб А – 1200 тис. одиниць; виріб Б – 1500 тис. одиниць. Вага одного виробу в кг: А- 2,0 кг та Б – 1,5 кг. Коефіцієнт використання металу відповідно до виробів 0,85 та 0,95. Ціна 1 т металу – 800 грн. Вартість купованих виробів та напівфабрикатів на весь обсяг виробленої продукції планується в розмірі 700 тис.грн. , витрати на паливо та енергію на технологічні потреби - 32,8 тис. грн. Відрядні розцінки на один виріб складають за виробом А – 0,2 грн. , Б – 0,5 грн. Додаткова заробітна плата складає 20% від основної заробітної плати виробничих виробників. Відрахування на соціальні заходи становитимуть 38% від основної і додаткової заробітної плати. У складі загальновиробничих витрат плануються витрати на утримання та експлуатацію обладнання ( 80% від вартості основних матеріалів) та витрати на організацію і управління виробництвом (100% від витрат на оплату праці).Результати розрахунків звести в таблицю кошторису витрат.

Схожі:

Теоретичні питання iconЗатверджую
Теоретичні погляди на питання розвитку мовленнєвої функції у дітей дошкільного віку. Теоретичні та практичні задачі логопедії, їх...
Теоретичні питання iconПитання до заліку та екзамену з курсу «Сучасний бальний танець» Теоретичні питання
Розвиток нового напрямку в танцювальній музиці – джаз, та його вплив на подальший розвиток танцювальної культури ХХ ст
Теоретичні питання iconА. Los, O. A. Obukhova
У навчальному посібнику викладений матеріал для самостійної підготовки студентів до практичних занять з фізіології з розділу “Фізіологія...
Теоретичні питання iconА. Los, O. A. Obukhova
У навчальному посібнику викладений матеріал для самостійної підготовки студентів до практичних занять з фізіології з розділу “Фізіологія...
Теоретичні питання iconДек магістри Теоретичні питання

Теоретичні питання iconМодуль 1 ЗМІСТОВНИЙ модуль 1 загальні питання травматології та ортопедії практичне заняття №1 Тема: Введення в спеціальність. Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих
Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття №1 – 2 год
Теоретичні питання icon16 квітня 2011 року взяти участь у науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права»
Теоретичні та практичні питання адміністративного права і процесу, фінансового права, господарського права і процесу
Теоретичні питання iconІ. Теоретичні питання
Порядок обчислення страхового стажу у солідарній системі пенсійного забезпечення
Теоретичні питання iconПитання на залік для магістрів із спецкурсу «теоретичні проблеми права соціального забезпечення»

Теоретичні питання iconТеоретичні питання до модулю №3 “Грудна, серцева, ендокринна хірургія, основи трансплантації легень, серця”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи