Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую
Скачати 402.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую
Сторінка1/2
Дата22.06.2012
Розмір402.29 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут менеджменту


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор__________ В. В. Грабко


«24» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Галузь знань: 0306 – Менеджмент і адміністрування

Спеціальність: 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)


Вінниця 2012

1. ВСТУП


Фахове вступне випробування проводиться для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Спеціаліст» зi спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» після бакалаврату.

Екзамен є пepeвipкoю рівня теоретичної підготовки студентів iз засвоєння програмного матеріалу з профільних фінансово-економічних дисциплін, їх готовності до самостійних узагальнень, вміння аналізувати i виpiшyвaти конкретні економічні завдання.

Результати складання екзамену є основою для участі в конкурсі на зарахування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Спеціаліст» зi спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» після бакалаврату.


^ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕКЗАМЕНУ


До складання вступного іспиту допускаються студенти, які завершили навчання на бакалавраті за напрямком 6.030601 «Менеджмент». Дозвіл на складання екзамену надається директором Інституту менеджменту. Відповідне розпорядження подається до державної екзаменаційної комісії не пізніше як за день до екзамену.

Екзамен приймає державна екзаменаційна комісія (ДЕК). Склад ДЕК i порядок її роботи затверджуються наказом по університету. Результати роботи ДЕК оформляються протоколами. Розклад проведення екзамену затверджується i доводиться до відома студентів не пізніше, як за місяць до його початку.

Екзамен проводиться на відкритому засіданні ДЕК. На засідання ДЕК повинні бути надані такі документи:

 • наказ про затвердження складу ДЕК;

 • протокол засідання ДЕК;

 • комплект екзаменаційних білетів;

 • екзаменаційна відомість;

 • програма екзамену;

 • розпорядження директора ІнМ про допуск студентів до екзамену.

Екзамен проводиться в усній формі. Екзаменаційний білет має вигляд комплексного контрольного завдання i складається з теоретичних питань, які охоплюють найважливіші розділи фінансово-економічних дисциплін, що включені до державного екзамену i практичних завдань, розв'язок яких вимагає аналітичного мислення. Користування довідковою літературою на екзамені не передбачено.

^ 3. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МАТЕРІАЛИ ЯКИХ МІСТЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ


Програму фахового вступного випробування складають матеріали таких дисциплін:

 • Основи економічної теорії, макроекономіка, мікроекономіка;

 • Основи менеджменту;

 • Економіка підприємства, організація і планування виробництва;

 • Гроші і кредит;

 • Фінанси, фінанси підприємства;

 • Теорія економічного аналізу.

^ 4. ТЕМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ПИТАННЯ ЯКИХ ВНОСЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ


ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


Тема 1. Вступ до курсу. Предмет та метод економічної теорії. Основні течії сучасної економічної думки.

Зародження економічних знань. Основні етапи розвитку економічної теорії. Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Економічні категорії. Економічні закони розвитку суспільства, їх об'єкт, характер. Предмет та метод політичної економії.

Тема 2. ^ Процес суспільного виробництва, його фактори і результати.

Суспільне виробництво. Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв'язок. Етапи розвитку цивілізації, технологічні способи виробництва. Роль НТП в розвитку економічної системи. Суспільний продукт і його структура. Основні макроекономічні показники розвитку економічної системи. Економічна і соціальна ефективність суспільного виробництва. Показники економічної ефективності.

Тема 3. ^ Потреби та інтереси - рушійні сили економічного розвитку і політики.

Економічні потреби як матеріальна основа інтересів. Економічні інтереси: сутність, види, взаємодія. Економічна політика і механізм її формування.

Тема 4. ^ Економічна система суспільства та власність.

Суть економічної системи та її матеріальна основа. Поняття власності, її походження. Суб'єкти і об'єкти власності. Типи, види та форми власності. Форми власності в Україні. Деформація форм суспільної власності та її наслідки.

Тема 5. ^ Товарна форма організації суспільного виробництва. Гроші.

Форми суспільного виробництва. Суть і умови виникнення товарного виробництва. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці втіленої в товар. Величина вартості товару. Індивідуальні і суспільно-необхідні затрати праці. Закон вартості і його функції. Вартість і ціна. Розвиток форм вартості. Виникнення, суть і функції грошей. Види грошей. Закон грошового обігу. Інфляція.

Тема 6. ^ Ринок в системі суспільного (товарного) виробництва. Конкуренція.

Ринок як сфера товарного обігу. Поняття ринку. Об'єктивна необхідність і цілі переходу до ринку. Функції ринку. Види, структура та інфраструктура ринку. Соціально-економічна природа конкуренції, та її функції. Основні форми та методи економічної конкуренції.

Тема 7. ^ Підприємство. Підприємства в ринковій економіці.

Підприємство як суб'єкт ринкових відносин. Суть, умови розвитку та мета підприємницької діяльності. Види та форми організації підприємницької діяльності.

Тема 8. ^ Підприємство і капітал в ринковій економіці

Суть капіталу. Загальна формула капіталу і її протиріччя. Стимули і механізм підприємницької діяльності. Виробництво додаткової вартості. Структура капіталу підприємства та механізм його функціонування. Основний і оборотний капітал. Виробництво і відтворення. Суть і фактори нагромадження капіталу. Концентрація і централізація капіталу.

Тема 9. ^ Особливості підприємницької діяльності та функціонування капіталу у різних сферах економіки.

Економічні основи диференціації капіталу. Витрати виробництва і прибуток промислового капіталу. Торговий капітал і торговий прибуток. Витрати обігу. Форми підприємництва в торгівлі. Позичковий капітал і позичковий процент. Аграрний капітал. Земельна рента та її види.

Тема 10. ^ Попит і пропозиція. Ціноутворення і ціни в ринковій економіці.

Ціна та її суть. Основні теорії ціноутворення. Попит та пропозиція: фактори, що впливають на них і їх співвідношення. Види цін, їх функції та роль в економічному механізмі ринку. Державне регулювання цін.

Тема 11. ^ Фінансово-кредитна та податкова система ринкової економіки

Фінанси як система грошових відносин, їх суть і функції. Суб'єкти і види фінансових відносин. Державний бюджет як ланка фінансової системи. Кредит і його функції. Банки як кредитні заклади. Суть, види та функції податків.

Тема 12. ^ Суспільне відтворення, циклічні коливання, економічний ріст та структурні зміни в економіці.

Відтворення індивідуального і суспільного капіталу. Економічний цикл, його фази і види. Антициклічні методи регулювання економіки. Відтворення і економічний ріст. Фактори і типи економічного росту. Структурні зміни в економічному розвитку. Національний дохід суспільства. Фактори росту, розподіл, перерозподіл і споживання.

Тема 13. ^ Розподіл і формування доходів населення

Суть, функції і принципи розподілу. Оплата праці і її регулювання в умовах наявності різних форм власності і ринкових відносин. Суспільні фонди споживання, їх структура і форми розподілу. Джерела формування і структура використання сімейних доходів.

Тема 14. ^ Відтворення, зайнятість трудових ресурсів і система соціального захисту населення. Безробіття.

Відтворення і об'єктивна зумовленість появи безробіття. Безробіття і його основні види. Формування ринку трудових ресурсів. Державне регулювання ринку робочої сили і соціальний захист населення.

Тема 15. ^ Державне регулювання ринкової економіки. Господарський механізм.

Державне регулювання як складова частина господарської системи. Необхідність та суть державного регулювання. Основні форми та методи державного регулювання економіки. Антимонопольна політика держави.

Тема 16. ^ Об'єктивні основи формування системи світового господарства, її основні риси та напрямки розвитку.

Об'єктивні основи розвитку світового господарства. Його характерні риси та структура. Зовнішньоекономічні відносини та їх форми. Світовий ринок і міжнародна торгівля. Світова валютна система, її формування та розвиток. Проблеми інтеграції України в світове господарство. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.


^ ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Тема 1. Вступ. Предмет, методологія та структура курсу.

Предмет історії економічних вчень як історичний процес пізнання історичного процесу виникнення, розвитку та зміни економічних ідей та концепцій в теоріях окремих економістів, наукових шкіл, течій і напрямків. Принципи історико-системного аналізу в економічній науці. Структура курсу: від епохи доринкових економічних відносин до соціально орієнтованої (регульованої державою) ринкової економіки. Періодизація основних течій і напрямків економічної науки.

Тема 2. ^ Економічна думка Давнього світу і середньовіччя.

Натурально-господарська ідеологія Давнього Сходу. Закони господарської політики та економічні погляди у стародавньому Єгипті, країнах Месопотамії, Індії, Китаю. Економічні доктрини філософів античного світу. Проекти ідеальної держави у працях Платона. Моделі господарського життя у концепціях Аристотеля про економіку та хремастику. Аналіз соціально-економічних проблем Римської імперії у працях давньоримських мислителів. Теологічна основа економічних поглядів середньовіччя. Виникнення і вплив ісламу. Принципи економіко-господарського життя, визначені Кораном. Канонізм. Західноєвропейські економічні доктрини в періоди раннього (погляди Августина Блаженного) та пізнього (погляди Фоми Аквінського) середньовіччя. Соціально-економічні утопії Т. Мора і Т. Кампанелли. Світова релігія і сучасна економічна теорія: вплив на світову історію та загальну еволюцію суспільства. Особливості основних релігійних концесій щодо поглядів на економіко-господарське життя.

Тема 3. Меркантилізм.

Меркантилізм як перша концепція ринкової економічної теорії. Теорія багатства. Принципи методології меркантилістів. Особливості ранніх та пізніх меркантилістських доктрин. Теорія грошей і золотогрошових потоків. Доктрина активного сальдо торгового балансу. Протекціонізм. Великі географічні відкриття та їх економічні зміни в країнах Європи. Перше світове зростання цін, його наслідки для України.

Тема 4. ^ Класична політична економія: загальна характеристика. Зародження класичної політичної економії. Фізіократизм.

Історичні умови виникнення, загальні характерні ознаки класичної політичної економії та основні етапи її еволюції. Концепція та основні принципи економічного лібералізму. Вартість як вихідна категорія економічного аналізу. Витратний метод визначення вартості. Кількісна теорія грошей. Зародження класичної політичної економії. У. Петті - родоначальник класичної політичної економії в Англії. Трактування в його працях категорій багатства, грошей, вартості, прибутків, ренти. Виникнення класичної політичної економії у Франції. Вчення П. Буагільбера. Засудження державного протекціонізму. Фізіократизм: загальна характеристика та особливість поглядів. Абсолютизація ролі сільського господарства в економічному розвитку країни. Концепції Ф. Кене. Основні положення та значення його праця "Економічні таблиці". Класовий поділ. Економічні погляди А. Тюрго як економіста та міністра-реформатора.

Тема 5. ^ Вчення А. Сміта.

Соціально-економічні погляди А. Сміта та його праця "Дослідження про природу та причини багатства народів". Доктрина економічного зростання. Феномен "економічної людини" та "невидимої руки". Принципи економічного лібералізму та багатства. Світове значення економічної теорії А.Сміта. Закон розподілу праці. Теорія вартості. Особливості поглядів на заробітну плату, працю, торгівлю, гроші, прибутки класів, капітал та його структуру, відтворення.

Тема 6. ^ Економічні вчення послідовників А. Сміта у пост- мануфактур­ний період.

Вчення Д. Рікардо. Трактування головного завдання класичної політичної економії. Категорія вартості. Походження прибутків. Економічне підґрунтя класових протиріч. Динаміка заробітної плати, доходів. Закон порівняльних переваг. Вчення Ж. Б. Сея. Теорія трьох факторів виробництва. Природа походження вартості і доходів окремих класів суспільства. "Закон ринків" як концепція про безкризове економічне зростання за умов економічного лібералізму. Вчення Т. Мальтуса. Теорія народонаселення. Оптимальна чисельність населення і прожитковий мінімум. "Залізний закон заробітної плати" та концепція "третього класу".

Тема 7. ^ Критика ринкових теорій класичної політичної економії.

Доктрина соціальних реформ Джона С. Мілля. Протиріччя між законами виробництва і розподілу. Трактування соціалізму. Вчення К.Маркса та його праця "Капітал". Соціально-економічні протиріччя капіталізму. Теорії класової боротьби, базису і надбудови та саморуйнування (закони розвитку) капіталізму. Трактування категорій вартості, додаткової вартості, заробітної плати та ін. Теорія циклічності економічного розвитку при капіталізмі. Схеми відтворення. Соціально-економічні погляди соціалістів-утопістів, С. Сісмонді, П. Прудона. Доктрини німецької історичної школи та етапи її розвитку. Концепція "національної економіки" і захисту вітчизняної промисловості. Історико-економічна оцінка розвитку форм і типів господарювання. Вплив на економічне зростання неекономічних факторів. Доктрина соціальних реформ.

Тема 8. ^ Маржиналізм: загальна характеристика та етапи еволюції. Зародження маржиналізму.

Виникнення, сутність та особливості маржиналізму. Етапи "маржинальної революції"", їх спільні та особливі ознаки. Ідеї граничного аналізу попередників маржиналізму (Г. Госсен, О. Курно, И. Тюнен). Закони Госсена.

Тема 9. І етап "маржинальної революції": суб'єктивізм.

Погляди представників австрійської школи (К. Менгера, Ф. Візера, О. Бем-Баверка), її особливості та методологія. Фактор рідкісності благ. Індивідуалістична економіка і "господарство Робінзона". Гранична і сумарна корисність. Теорія вмінення. Механізм ринкового ціноутворення. Теорія очікування. Математична форма аналізу У.Джевонса. Модель макроекономіч­ного моделювання Л. Вальраса.

Тема 10. ^ II етап "маржинальної революції": формування неокласич­ної теорії.

Теоретичні та методологічні особливості другого етапу маржиналізму. Відособлення мікроекономіки. Неокласичний напрям економічної теорії. Кембриджська школа маржиналізму. Вчення А.Маршалла. Теорія ціноутворення. Співвідношення категорій попиту, пропозиції, цін і прибутків. "Хрест Маршалла". Еластичність попиту і пропозиції. Теорія граничної продуктивності Дж. Кларка. "Оптимум Парето" як модель оптимізація народного господарства. Теорія "монополістичної конкуренції"" Е. Чемберліна як концепція абсолютної монополії продавця на власний товар. Диференціація продукту.

Тема 11. ^ Доктрини державного регулювання економіки. Вчення Дж. Кейнса та його послідовників.

Кейнсіанство як ідеологія активного державного втручання в економічні процеси. Вчення Дж. Кейнса і його праця "Загальна теорія зайнятості, процента та грошей". Психологічний закон Кейнса. Ефективний попит. Принцип мультиплікації інвестицій. Доктрини "схильності до ліквідності", "дешевих грошей" та бюджетного дефіциту щодо стимулювання попиту і нових інвестицій. Американська та європейська течії сучасного кейнсіанства. Принцип акселератора. Індикативний метод планування (французька школа неокейнсіанства). Неокейнсіанські теорії економічного зростання (теорії Домара і Харрода). Моделювання економічної динаміки. Співвідношення цін, зайнятості та обсягів виробництва. Антимонопольна спрямованість "лівого" неокейнсіанства. Посткейнсіанство.

Тема 12. ^ Неоліберальні концепції державного регулювання

економіки.

Принципи неолібералізму. "Колоквіум Ліппмана". Функції держави. Ордоліберальна (Фрайбургська) школа неолібералізму. Доктрина "соціального ринкового господарства" та сформованого суспільства. Диференціація основних типів економіки В. Ойкена. Чикагська (монетарна) школа неолібералізму. "Жорстка грошова політика" М. Фрідмена і його дослідження "кривої Філліпса". Концепція "природної норми безробіття" (ПНБ). Лондонська і паризька школи

неолібералізму. Доктрини "рейганоміки" і "тетчеризму". Концепція неокласичного синтезу П.Самуельсона. Теорії "економіки пропозицій" та "раціональних очікувань".

Тема 13. Інституціоналізм.

Ранній інституціоналізм. Антимонопольні концепції американського інституціоналізму. Особливості предмету і методів досліджень. Програми соціально-економічних реформ. Технократичний інституціоналізм. Праці Т.Веблена. Значення НТП у сценарії реформ Т. Веблена. Юридичний інституціоналізм Дж. Коммонса. Правовий аспект у теорії вартості. Законодавчі реформи. Коньюктурно-статистичний інституціоналізм У.Мітчелла. "Гарвард­ський барометр" і перші математико-статистичні прогнози економічного зростання. Неоінституціоналізм. Теорії трансформації суспільства. Теорії "індустріального суспільства". Концепції футурології. Економічні концепції соціал-демократії.

Тема 14. ^ Розвиток економічної теорії в Україні

Ліберально-буржуазна і революційно-демократична економічна думка в Україні. Економічні дискусії 20-30-х років XX ст. Розвиток радянської економічної науки та економічної теорії в Україні у 30-90-ті рр.


МАКРОЕКОНОМІКА


Тема 1. Вступ до теорії макроекономіки.

Макроекономіка як наука. Макроекономічна політика та її цілі. Предмет макроекономіки. Об'єкт і суб'єкти макроекономічних досліджень. Методологічні і методичні аспекти макроекономічного аналізу. Макроекономічні моделі та наукові основи їх побудови. Концептуальна модель економічного кругообороту. Загальні умови макроекономічної рівноваги. Історія розвитку макроекономічної науки та її сучасний стан.

Тема 2. ^ Теорія обчислення макроекономічних показників в системі національних рахунків.

Теоретичні основи системи національних рахунків (СНР). Загальна характеристика валового внутрішнього продукту (ВВП). Методи вимірювання

ВВП та їх особливості. Реальний і номінальний ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП та проблеми оцінки економічного добробуту нації. Крива Лоренцо.

Тема 3. ^ Теорія макроекономічної нестабільності: економічні цикли, безробіття, інфляція.

Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів. Макроекономічні моделі сучасної теорії циклів. Безробіття як порушення макроекономічної рівноваги. Природній рівень безробіття. Закон Оукена. Концепції зайнятості та їх еволюція. Інфляція в системі макроекономічного відтворення. Рівень інфляції. Інфляція попиту й інфляція витрат. Інфляційний і дефляційний розрив. Протиінфляційні заходи держави. Взаємозв'язок інфляції та безробіття.

Тема 4. ^ Теорія загальної макроекономічної рівноваги: модель сукупного попиту і сукупної пропозиції.

Сукупний попит та його модель. Цінові і нецінові чинники, які його визначають. Сукупна пропозиція: класична і кейнсіанська моделі. Цінові і нецінові фактори сукупної пропозиції. Макроекономічна рівновага в моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції. Стабілізаційна політика.

Тема 5. ^ Теорія споживання, заощадження та прийняття інвестиційних рішень.

Споживання та заощадження в моделі макрорівноваги. Споживання і заощадження як функції доходу. Класична, кейнсіанська і неокласична концепція споживання. Теорія життєвого циклу Ф. Модільяні і теорія перманентного доходу М. Фрідмана. Інвестиції як фактор сукупного попиту. Теорія інвестування. Чинники інвестицій. Індуційовані та автономні інвестиції. Неокласична концепція.

Тема 6. ^ Класична і кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги.

Теорія державного регулювання ринкової економіки. Класична теорія макроекономічної рівноваги. Кейнсіанська теорія державного регулювання економіки.

Тема 7. ^ Теорія фіскальної політики держави.

Дискреційна фіскальна політика та її інструменти. Політика державних видатків і податкова політика. Взаємозв'язок мультиплікатора державних витрат і мультиплікатора податків. Визначення мультиплікатора збалансованого бюджету. Недискреційна фіскальна політика. Умонтовані стабілізатори економіки. Види та ефективність бюджетно-податкової політики. Фіскальна політика на практиці.

Тема 8. ^ Теорія грошей. Грошовий ринок та його рівновага.

Теорії грошей. Види та особливості сучасних грошей. Основні грошові агрегати. Модель пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор. Попит на гроші: ефекти доходів, цін та процентних ставок. Модель грошового ринку та його рівновага.

Тема 9. ^ Банківська система та грошово-кредитна політика.

Банківська система та її економічні основи. Центральний банк і комер­цій­ні банки. Механізм створення грошей комерційними банками. Види, цілі та інструменти грошово-кредитної політики. Передатний механізм кредитно-грошової політики.

Тема 10. ^ Альтернативні макроекономічні теорії.

Основні засади монетаристської економічної теорії. Теорія економіки пропозиції і теорія раціональних очікувань. Теорія сукупної пропозиції в короткостроковому періоді. Взаємозв'язок безробіття й інфляції в короткостроковому і довгостроковому періодах. Теорія Філліпса. Економічна політика стимулювання сукупної пропозиції.

Тема 11. ^ Теорія бюджетного дефіциту і управління державним боргом.

Бюджетний дефіцит та концепції щодо формування бюджету. Основні причини стійкого бюджетного дефіциту і збільшення державного боргу. Економічні наслідки існування дефіциту державного бюджету і державного боргу. Причини боргової кризи і стратегія управління зовнішнім боргом.

Тема 12. ^ Теорія економічного зростання та його моделі.

Економічне зростання та економічний розвиток. Джерела та фактори економічного зростання. Показники та методи оцінки економічного зростання. Моделі економічного зростання. Межі економічного зростання та його державне регулювання.

Тема 13. ^ Моделі макроекономічної політики.

Фіскальна і монетарна політика в класичній і кейнсіанській моделях.
Проблеми здійснення стабілізаційної політики. Політика твердого курсу і
довільна макроекономічна політика. Тверді курси фіскальної і монетарної полі­ти­ки. Проблема координації курсів бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики.

Тема 14. ^ Теорія міжнародної торгівлі та торговельна політика.

Міжнародна торгівля і теорія порівняльних переваг. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Імпортне і експортне мито. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Кількісні обмеження зовнішньої торгівлі. Політика протекціонізму та її аргументи.

Тема 15. ^ Теорія платіжного балансу і валютних курсів.

Платіжний баланс і його макроекономічне значення. Фактори та наслідки дефіциту платіжного балансу. Структура платіжного балансу, баланс поточних операцій і баланс руху капіталу. Вплив макроекономічної політики на стан платіжного балансу. Дефіцит і криза платіжного балансу. Валютний курс та фактори, що його визначають. Валютна політика. Система валютних курсів та її види. Фази валютно-кредитної системи.

Тема 16. ^ Теорія внутрішньої і зовнішньої рівноваги: проблеми економічної політики.

Вплив кредитно-грошової і бюджетно-податкової політики на платіжний баланс. Модель внутрішньої і зовнішньої рівноваги в умовах фіксованої обмінного курсу. Правило розподілу ролей. Економічна політика в умовах плаваючого обмінного курсу. Практичне застосування моделі внутрішнього і зовнішньої балансу. Чинники, що ускладнюють проведення ефективної економічної політики.

Тема 17. ^ Теорія сукупних доходів населення і соціальна політика держави.

Доходи населення, їхні види і джерела формування. Номінальний і реальний доход. Розподіл особистих доходів і еволюція соціальної структури суспільства. Диверсифікація соціального статусу. Рівень життя і бідність. Соціально-економічна мобільність. Державне регулювання розподілу доходів. Система соціального захисту. Економічна ефективність і рівність: протистояння або єдність.


^ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 1. Предмет і завдання курсу.

Поняття менеджменту. Предмет і завдання менеджменту. Менеджер і підприємець - що їх об'єднує і відрізняє. Вимоги, що пред'являються до менеджера. Відповідальність менеджера.

Тема 2. ^ Розвиток теорії і практики менеджменту.

Передумови виникнення менеджменту. Підходи до управління з позиції шкіл управління. Процентний підхід. Системний підхід. Ситуаційний підхід.

Тема 3. ^ Організації та особливості їх діяльності.

Поняття організації. Види організації. Загальна характеристика організацій. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Мета організації. Формування та класифікація цілей організації.

Тема 4. ^ Сутність і функції управління.

Загальні та конкретні функції менеджменту. Планування і його види. Розробка цілей. Прогнозування. Організація. Координування. Регулювання. Мотивація. Суть цілей менеджменту та необхідність їх постановки.

Тема 5. ^ Організаційні структури управління.

Поняття і характеристики структури. Етапи формування структур. Критерії оцінки раціональності структур. Класифікація структур. Принципи побудови

структур підприємства.

Тема 6. Інформаційне забезпечення менеджменту.

Процес комунікацій. Види комунікацій. Етапи процесу комунікацій. Міжособистісні комунікації. Організаційні комунікації.

Тема 7. ^ Управління як процес, прийняття управлінських рішень в менеджменті.

Сутність та класифікація управлінських рішень. Умови та підходи до прийняття управлінських рішень. Етапи прийняття раціонального рішення. Фактори які впливають на процес прийняття управлінських рішень. Сутність оптимізації рішень. Наука управління. Моделювання. Прогнозування.

Тема 8. ^ Стратегічне планування в управлінні організацією.

Планування як функція менеджменту, його два види. Стратегічне планування. Модель процесу стратегічного планування. Місія та цілі організації (приклад). Оцінка та аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища організації. Аналіз стратегічних альтернатив, вибір альтернативи як заключний етап планування стратегії. Процес планування реалізації стратегії. Реалізація стратегії: тактика, політика, процедури і правила. Управління та контроль за реалізацією стратегічного плану. Оцінка стратегії. Критерії оцінки.

Тема 9. ^ Управління персоналом.

Поняття "управління кадрами", класифікація кадрів. Кадрова політика і стратегія. Поняття "мотивація". Класифікація мотиваційних теорій. Поняття "потреби" та "винагорода". Змістовні теорії мотивації, їх значення. Класифікація потреб за Маслоу, Мак-Клелландом та Герцбергом. Процесійні теорії мотивації: теорія "очікувань", теорія "справедливості", та комплексна теорія Портера-Лоулера. Грошова компенсація або матеріальна винагорода в теорії мотивації

Тема 10. ^ Управління колективами, конфліктами, перемінами та стресами.

Колектив. Формальні та неформальні групи. Функціонування груп. Конфлікти. Класифікація конфліктів. Модель виникнення та управління конфліктами в організації. Способи управління конфліктами. Організаційні переміни та управління ними. Стреси та управління ними.

Тема 11. ^ Контроль в управлінні.

Сутність та зміст контролю. Види контролю. Етапи процесу контролю. Ефективний контроль. Значення інформаційних управлінських систем в плануванні та контролі.

Тема 12. Керівництво в організації, влада, вплив, лідерство.

Керівництво в організації. Вплив. Влада. Лідерство. Форми влади та впливу. Лідерство в колективі.

Тема 13. ^ Техніка особистої роботи менеджера.

Планування особистої роботи керівника. Вибір пріоритетних справ. Основи делегування повноважень. Документообіг в організації. Техніка в роботі сучасного менеджера. Техніка спілкування з клієнтами та персоналом.

Тема 14. ^ Техніка укладення договорів та іншої економічної документації

Контракт та його складові. Інші види економічної документації.

Тема 15. Культура управління.

Культура управління. Етика та соціальна відповідальність менеджера.

Тема 16. Інноваційний менеджмент та особливості інвестиційної діяльності в Україні.

Нововведення як об'єкт інноваційного менеджменту. Інноваційний проект: поняття, основні етапи створення та реалізації. Ефективність інноваційного проекту. Методи оцінки інвестиційних проектів. Загальні правила і принципи інвестиційної політики. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Тема 17. ^ Деякі аспекти управління: виробничий та фінансовий менеджмент, управління маркетингом.

Місце виробничого менеджменту в теорії управління. Фінансовий менеджмент та його застосування. Особливості управління маркетингом на українських підприємствах.


^ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


Тема 1. Підприємство як суб'єкт господарювання.

Поняття підприємства, цілі створення і напрямки діяльності. Класифікація і види підприємств, їх характеристика. Правові основи функціонування підприємств.

Тема 2. ^ Управління підприємством.

Поняття і функції управління. Методи управління. Виробнича і загальна структура підприємства. Організаційна структура управління підприємством. Типи зв'язків в організаційній структурі.

Тема 3. ^ Основні засоби та виробнича потужність підприємства.

Основні фонди підприємства : поняття, класифікація. Вартісна оцінка основних фондів. Амортизація і знос основних засобів. Система показників ефективності використання основних фондів. Виробнича потужність : поняття, види, методи розрахунку. Показники використання потужності. Способи відновлення основних фондів. Показники екстенсивного і інтенсивного оновлення основних фондів.

Тема 4. ^ Оборотний капітал підприємства.

Оборотні фонди підприємства: поняття, склад, види. Методи розрахунку часткових нормативів оборотних засобів. Показники ефективності використання оборотних фондів.

Тема 5. ^ Персонал підприємства.

Поняття і класифікація персоналу підприємства. Показники оцінки та руху персоналу підприємства. Планування чисельності працівників. Явочна та облікова чисельність. Продуктивність праці: поняття, види, вимірювачі, показ­ни­ки і методи їх обчислення.

Тема 6. ^ Мотивація і оплата праці.

Система мотивації трудової діяльності. Методи мотивації. Заробітна плата: поняття, види, функції. Державна політика оплати праці. Тарифна та безтарифна системи оплати праці. Відрядна форма оплати праці: види, порядок розрахунку заробітку. Погодинна форма оплати праці: види, порядок розрахунку заробітку. Планування фондів заробітної плати та середнього заробітку.

Тема 7. ^ Собівартість продукції та витрати на виробництво.

Поняття собівартості. Класифікація витрат на виробництво продукції. Методи обчислення собівартості валової, товарної і реалізованої продукції. Методи розрахунку собівартості виробів, що проектуються.

Тема 8. ^ Ціна продукції та ціноутворення.

Економічна сутність ціни. Види цін. Чинники ціноутворення. Методи розрахунку ціни товару.

Тема 9. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства.

Сутність і види фінансової діяльності підприємства. Дохід, прибуток і рентабельність. Поняття ефекту та ефективності. Класифікація і види ефекту. Система показників ефективності і методи оцінки ефекту. Чинники зростання ефективності.

Тема 10. ^ Антикризова система господарювання.

Економічна безпека підприємства: сутність, аналітична оцінка, напрями забезпечення. Реструктуризація та санація підприємств. Методологічні і правові основи визнання банкрутства та ліквідації підприємств.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА


Тема 1. Основні положення і поняття науки організації виробництва.

Зміст, предмет, метод науки. Завдання та значення науки. Історія розвитку науки. Теорії організації виробництва Ф. Тейлора, Г. Форда та інших представників наукової школи. Основні умови здійснення процесу виробництва.

Тема 2. ^ Підприємство як первинна виробнича ланка.

Підприємство як суб'єкт господарської діяльності. Мета організації підприємства. Основні задачі промислового підприємства. Основні риси промислового підприємства. Класифікація промислових підприємств.

Тема 3. ^ Організація виробничого процесу в просторі та часі.

Організація виробничого процесу на підприємстві. Основні принципи організації виробничого процесу. Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика. Виробничий цикл. Суть структура, шляхи скорочення. Виробнича структура підприємства: суть, види, фактори, що впливають на побудову виробничої структури.

Тема 4. ^ Організація потокового виробництва.

Потокове виробництво: суть, сфери застосування. Класифікація потокових ліній. Основи розрахунку безперервно-потокових ліній. Особливості розрахунку прямотокових ліній. Особливості розрахунку багатопредметних ліній.

Тема 5. ^ Система створення та освоєння нової техніки.

Поняття "нової техніки". Система створення нової техніки на виробництві. Організація науково-дослідних робіт: суть, значення етапи. Організація конструкторських робіт: суть, етапи. Організація технологічної підготовки виробництва нової продукції: суть, системи. Організаційна підготовка виробництва: сутність, завдання.

Тема 6. ^ Організація допоміжних структур підприємства.

Організація інструментального виробництва: склад, сутність, функції. Організація ремонтного господарства: склад, сутність, функції. Організація матеріально-технічного постачання: суть, склад, функції. Організація енергетичного господарства: суть, склад, функції. Організація транспортного господарства.

Тема 7. ^ Організація контролю якості продукції.

Якість продукції та її показники. Методи визначення якості продукції. Управління якістю продукції на підприємстві. Організація контролю якості продукції: суть, значення склад, функції. Статистичні методи контролю якості продукції: суть, види, переваги.


^ ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ


Тема 1. Предмет і види економічного аналізу.

Економічний аналіз як галузь економічної науки. Предмет, завдання та основні категорії економічного аналізу.


^ Тема 2. Метод і методика економічного аналізу.

Визначення та класифікація методів. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. Порівняння та його застосування в аналізі. Статистичні та економіко-математичні методи.


^ Тема 3. Здійснення загальної оцінки фінансового стану підприємства.

Аналіз структури і динаміки балансу. Аналіз активів підприємства. Аналіз капіталу підприємства. Особливості аналізу фінансових результатів підприємства. Значення, завдання аналізу фінансових результатів. Види доходів, витрат, прибутку підприємства. Загальна оцінка динаміки і показників прибутку.


^ Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності діяльності підприємства. Сутність платоспроможності та ліквідності підприємства. Характеристика понять: ліквідність балансу, ліквідність та платоспроможність підприємства. Основні показники ліквідності та платоспроможності підприємства.


^ Тема 5. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Сутність та значення фінансової стійкості підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства на основі співвідношення власного та залученого капіталу. Оцінка фінансової стійкості підприємства на основі аналізу взаємозв’язку між активами та пасивами.


^ Тема 6. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства. Оцінювання ділової активності підприємства. Характеристика основних показників ділової активності. Сутність поняття рентабельності діяльності підприємства. Характеристика основних показників рентабельності. Факторні моделі рентабельності.


^ Тема 7. Аналіз грошових потоків підприємства. Застосування прямого та непрямого методу аналізу руху грошових коштів. Основні показники, які характеризують ефективність використання грошових коштів.


^ Тема 8. Аналіз імовірності банкрутства підприємства. Поняття банкрутства. Аналіз імовірності банкрутства підприємства. Аналіз фінансового ризику підприємства. Поняття фінансового ризику. Методи оцінки фінансового ризику.


^ ГРОШІ І КРЕДИТ


Тема 1. Сутність грошей та їх функції

Історичний розвиток форм вартості та грошей. Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей. Сутність грошей як загального еквівалента. Портфельний підхід до визначення суті грошей. Гроші як гроші та гроші як капітал. Форми грошей та їх еволюція. Вартість грошей та засоби їх вимірювання. Основні функції грошей.

^ Тема 2. Грошовий оборот та грошові потоки

Сутність грошового обороту. Суб’єкти та об’єкти грошового обороту. Структура сукупного грошового обороту. Основні сфери грошового обороту. Готівковий та безготівковий грошовий оборот. Модель сукупного грошового обороту. Грошові потоки та їх структура.

^ Тема 3. Грошова маса

Грошова маса та основні форми її існування. Характеристика грошових агрегатів. Закони грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.

^ Тема 4. Грошовий ринок

Суть і структура грошового ринку. Ринок грошей та ринок капіталів. Попит на гроші. Теоретичні моделі попиту на гроші. Пропозиція грошей. Грошовий мультиплікатор. Рівновага на грошовому ринку. Рівноважна процентна ставка.

^ Тема 5. Грошова система

Поняття грошової системи та її елементи. Основні принципи організації та моделі побудови грошових систем. Система безготівкових розрахунків. Валютна система. Система готівкового обігу. Типи грошових систем. Саморегульовані грошові системи. Регульовані грошові системи. Становлення та розвиток грошової системи України.

^ Тема 6. Суть інфляції та її основні форми

Теоретичні концепції інфляції. Суть інфляції та її основні форми. Основні показники вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. Дефляційна політика. Політика доходів.

^ Тема 7. Грошові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків інфляції

Класифікація грошових реформ. Становлення нової грошової системи. Часткова зміна грошової системи. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів. Основні моделі грошових реформ.

^ Тема 8. Сутність кредиту та кредитний механізм

Необхідність та сутність кредиту. Основні функції кредиту. Функціональна характеристика й типи кредитних відносин. суб’єкти та об’єкти кредитних відносин. економічні передумови можливості отримання кредиту. Теорії кредиту.

^ Тема 9. Кредитна система

Поняття кредитної системи. Основні типи та моделі побудови кредитних систем. Загальна структура кредитної системи. Інфраструктура кредитної системи. Банківська система. Емісійні та неемісійні банки. Основні функції банків. Парабанківська система.

^ Тема 10. Валютна система

Поняття валютної системи. Основні елементи національної валютної системи.

МІКРОЕКОНОМІКАПредмет мікроекономіки, її суб'єкти і об'єкти, місце в системі економічних наук. Поняття попиту, крива попиту та чинники, що впливають на неї. Крива пропозиції та чинники, що впливають на неї. Закон пропозиції. Поняття та способи визначення цінової еластичності попиту. Чинники, що впливають на цінову еластичність попиту. Перехресна еластичність та еластичність попиту за доходами споживача. Крива i карта байдужості. Бюджетні обмеження i бюджетна лінія. Рівновага споживача, визначена за допомогою карти байдужості та бюджетної лінії. Закон спадної граничної корисності. Описання переваг споживача за допомогою правила максимізації граничної корисності. Сутність та види економічного ризику. Способи зниження ступеня економічного ризику. Основні види виробничих витрат та їх сутність. Основні види грошового доходу та прибутку фірми, їх сутність. Підприємницький дохід: його використання i фактори зростання. Характерні риси та особливості основних ринкових форм. Становище економічної рівноваги фірми, що діє в умовах абсолютної конкуренції, у короткостроковому та довгостроковому періоді (зобразіть графічно за принципом порівняння граничного доходу і граничних витрат). Становище економічної рівноваги фірми, що діє в умовах монополістичної конкуренції, у короткостроковому та довгостроковому періоді (зобразіть графічно за принципом порівняння граничного доходу і граничних витрат). Становище економічної рівноваги фірми, що діє в умовах абсолютної монополії, у короткостроковому та довгостроковому періоді (зобразіть графічно за принципом порівняння граничного доходу і граничних витрат). Особливості поведінки фірми на олігополістичному ринку та основні моделі олігополістичного ціноутворення.

ФІНАНСИСутність фінансів як економічної категорії, їх значення, суб’єкти і об’єкти фінансових відносин. Порівняльна характеристика категорій «фінанси», «гроші», «кредит». Фінансова система та її структура. Фінансове планування і його завдання. Структура зведеного фінансового балансу України. Фінансові ресурси, їх особливість та класифікація. ПДВ як непрямий податок, історія виникнення, зміст, нарахування, методи обчислення ПДВ в інших країнах порівняльна характеристика. Особливості формування, розподілу та використання позабюджетних фондів. Суть та основні форми державного боргу. Методи фінансування державного боргу України. Суть та основні види фінансових ресурсів підприємств. Методи формування та використання фінансових ресурсів. Бюджет і бюджетне регулювання. Субвенції ,субсидії та дотації. Міжбюджетні трансферти. Фінансова система країни і принципи її побудови. Функції фінансової системи. Основні методи фінансування підприємств Власні та запозичені засоби. Принципи організації пенсійних фондів; джерела, порядок формування та використання засобів пенсійних фондів. Особливості формування, нарахування та сплати податків. Види податків на Україні.


^ ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ


Економічний зміст, особливості і значення фінансів підприємств. Основні принципи і функції організації фінансів підприємств. Фінансовий механізм підприємства. Особливості організації фінансових ресурсів підприємств різних форм власності. Визначення і функції власного капіталу. Доходи підприємства в системі бухгалтерського обліку України. Доходи і витрати підприємства в системі оподаткування. Основні засоби в системі бухгалтерського обліку України. Оборотні засоби і оборотні кошти підприємств. Сутність та структура фінансового плану підприємства.

^ 5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


 1. Процес суспільного виробництва, його фактори і результати.

 2. Економічна система суспільства та власність.

 3. Особливості підприємницької діяльності та функціонування капіталу у різних сферах економіки.

 4. Ринок в системі суспільного (товарного) виробництва. Конкуренція.

 5. Форми суспільного виробництва.

 6. Загальна характеристика та етапи еволюції класичної політичної економії.

 7. Сутність і етапи маржиналізму.

 8. Економічне вчення Дж. Кейнса.

 9. Інституціоналізм, його особливості.

 10. Неолібералізм. Концепція "соціального ринкового господарства" фрайбузької неоліберальної школи.

 11. Кредитно-грошова політика та її інструменти.

 12. Фіскальна політика держави.

 13. Теорія бюджетного дефіциту та державного боргу.

 14. Теорія економічного зростання та його моделі.

 15. Теорія обчислення макропоказників у системі національних рахунків (СНР).

 16. Сутність менеджменту. Рівні управління.

 17. Вимоги, що пред'являються до менеджера.

 18. Американська та японська сучасні моделі менеджменту та їх порівняльна характеристика.

 19. Поняття організації. Фірма як організаційно-господарська одиниця.

 20. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.

 21. Функції менеджменту: їх склад та призначення.

 22. Поняття і характеристики структури організації. Види організаційних структур управління

 23. Поняття і загальна характеристика комунікацій. Види комунікацій.

 24. Інформація та ЇЇ роль у менеджменті.

 25. Сутність та класифікація управлінських рішень.

 26. Умови та підходи до прийняття управлінських рішень.

 27. Етапи прийняття раціонального рішення.

 28. Фактори які впливають на процес прийняття управлінських рішень.

 29. Стратегічне планування.

 30. Процес планування реалізації стратегії.

 31. Поняття "управління кадрами", класифікація кадрів.

 32. Поняття "мотивація". Класифікація мотиваційних теорій.

 33. Змістовні теорії мотивації. їх значення.

 34. Процесійні теорії мотивації

 35. Колектив. Формальні та неформальні групи. Функціонування груп.

 36. Підходи до управління.

 37. Конфлікти. Класифікація конфліктів. Управління конфліктами.

 38. Організаційні переміни та управління ними.

 39. Стреси та управління ними.

 40. Сутність та зміст контролю. Види контролю.

 41. Етапи процесу контролю.

 42. Керівництво в організації. Вплив. Влада. Лідерство.

 43. Теорії лідерства

 44. Стилі керівництва

 45. Підприємство: поняття, класифікація та види.

 46. Виробнича та загальна структура управління підприємством.

 47. Основні фонди підприємства: поняття, класифікація, оцінка.

 48. Оборотні фонди підприємства: поняття, склад, види, показники ефективності використання.

 49. Персонал підприємства та продуктивність праці.

 50. Заробітна плата та форми оплати праці.

 51. Собівартість продукції та класифікація витрат на виробництво.

 52. Ціна продукції та ціноутворення на підприємстві.

 53. Ефективність діяльності підприємства: поняття, показники та методи оцінки ефекту.

 54. Економічна безпека підприємства, реструктуризація та санація.

 55. Основні теорії засновників науки про організацію виробництва.

 56. Основні задачі промислового підприємства.

 57. Основні риси промислового підприємства. Організація діяльності підприємства, як єдиного цілого.

 58. Основні принципи організації виробничого процесу.

 59. Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика.

 60. Розрахунок тривалості операційного та виробничого циклу при різних видах руху предметів праці в виробництві.

 61. Потокове виробництво: суть, сфери застосування, умови організації.

 62. Організація конструкторських робіт: суть, етапи, шляхи забезпечення технологічності конструкції.

 63. Виробнича структура підприємства: суть, види, фактори, що впливають на побудову виробничої структури.

 64. Контроль якості продукції: суть, значення, склад, функції.

 65. Сутність, необхідність, види планування.

 66. Внутрішньофірмове планування стратегії, політики і тактики.

 67. Поточне планування та основи процесу планування.

 68. Планування випуску та реалізації продукції.

 69. Планування технічного розвитку підприємства.

 70. Планування матеріально-технічного забезпечення.

 71. Розробка плану заходів щодо охорони природи і раціональному використанню природних ресурсів.

 72. Планування трудових ресурсів та соціального розвитку колективу.

 73. Планування продуктивності та оплати праці.

 74. Розробка фінансового плану підприємства.

 75. Сутність грошей та їх функції.

 76. Грошовий оборот та грошові потоки.

 77. Грошова маса.

 78. Грошовий ринок.

 79. Грошова система.

 80. Суть інфляції та її основні форми.

 81. Грошові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків інфляції.

 82. Сутність кредиту та кредитний механізм.

 83. Кредитна система.

 84. Валютна система.

 85. Предмет мікроекономіки, її суб'єкти і об'єкти, місце в системі економічних наук.

 86. Поняття попиту, крива попиту та чинники, що впливають на неї.

 87. Крива пропозиції та чинники, що впливають на неї. Закон пропозиції.

 88. Поняття та способи визначення цінової еластичності попиту. Чинники, що впливають на цінову еластичність попиту.

 89. Перехресна еластичність та еластичність попиту за доходами споживача.

 90. Крива i карта байдужості. Бюджетні обмеження i бюджетна лінія. Рівновага споживача, визначена за допомогою карти байдужості та бюджетної лінії.

 91. Закон спадної граничної корисності. Описання переваг споживача за допомогою правила максимізації граничної корисності.

 92. Сутність та види економічного ризику. Способи зниження ступеня економічного ризику.

 93. Основні види виробничих витрат та їх сутність.

 94. Основні види грошового доходу та прибутку фірми., їх сутність.

 95. Характерні риси та особливості основних ринкових форм.

 96. Становище економічної рівноваги фірми, що діє в умовах абсолютної конкуренції, у короткостроковому та довгостроковому періоді (зобразіть графічно за принципом порівняння граничного доходу і граничних витрат).

 97. Становище економічної рівноваги фірми, що діє в умовах монополістичної конкуренції, у короткостроковому та довгостроковому періоді (зобразіть графічно за принципом порівняння граничного доходу і граничних витрат).

 98. Підприємницький дохід: його використання i фактори зростання.

 1. Становище економічної рівноваги фірми, що діє в умовах абсолютної монополії, у короткостроковому та довгостроковому періоді (зобразіть графічно за принципом порівняння граничного доходу і граничних витрат).

 2. Особливості поведінки фірми на олігополістичному ринку та основні моделі олігополістичного ціноутворення.

 3. Сутність фінансів як економічної категорії, їх значення, суб’єкти і об’єкти фінансових відносин.

 4. Порівняльна характеристика категорій «фінанси», «гроші», «кредит».

 5. Фінансова система та її структура.

 6. Фінансове планування і його завдання. Структура зведеного фінансового балансу України.

 7. Фінансові ресурси, їх особливість та класифікація.

 8. ПДВ як непрямий податок, історія виникнення, зміст, нарахування, методи обчислення ПДВ в інших країнах порівняльна характеристика.

 9. Особливості формування, розподілу та використання позабюджетних фондів.

 10. Суть та основні форми державного боргу. Методи фінансування державного боргу України.

 11. Суть та основні види фінансових ресурсів підприємств. Методи формування та використання фінансових ресурсів.

 12. Бюджет і бюджетне регулювання. Субвенції, субсидії та дотації. Міжбюджетні трансферти.

 13. Фінансова система країни і принципи її побудови. Функції фінансової системи.

 14. Основні методи фінансування підприємств. Власні та запозичені засоби.

 15. Фінансова система країни і принципи її побудови. Функції фінансової системи.

 16. Принципи організації пенсійних фондів; джерела, порядок формування та використання засобів пенсійних фондів.

 17. Особливості формування, нарахування та сплати податків. Види податків в Україні.

 18. Економічний зміст, особливості і значення фінансів підприємств.

 19. Основні принципи і функції організації фінансів підприємств.

 20. Фінансовий механізм підприємства.

 21. Особливості організації фінансових ресурсів підприємств різних форм власності.

 22. Визначення і функції власного капіталу.

 23. Доходи підприємства в системі бухгалтерського обліку України.

 24. Доходи і витрати підприємства в системі оподаткування.

 25. Основні засоби в системі бухгалтерського обліку України.

 26. Оборотні засоби і оборотні кошти підприємств.

 27. Сутність та структура фінансового плану підприємства.

 28. Сутність та значення фінансової звітності.

 29. Аналіз платоспроможності та ліквідності діяльності підприємства.
  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую
Спеціальність: 03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую
Спеціальність: 03060101 – Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую
Фахове вступне випробування проводиться для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зi спеціальності 03060101...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188826
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-20437178
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188825
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188827
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188826
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет інститут машинобудування та транспорту затверджую ректор В. В. Грабко
move to 107-13456
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188825
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи