Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 89.47 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата22.06.2012
Розмір89.47 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ


ЗАТВЕРДЖУЮРектор ________________В. В. Грабко

«___»______________________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Галузь знань: 1701 – Інформаційна безпека

Спеціальність: 8.17010301 – Управління інформаційною безпекою


Вінниця 2012

ВСТУП
Програма складена для спеціальності 8.17010301 – Управління інформаційною безпекою. Фахове вступное випробування приймається державною екзаменаційною комісією.
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 8.17010301 – Управління інформаційною безпекою є визначення професійної підготовки студентів.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ:


Основою програми є дисципліни навчального плану для студентів напрямку підготовки 6.17010301 – Управління інформаційною безпекою .

 • Математичні основи захисту інформації

 • Захист програмного забезпечення

 • Захист комп’ютерних мереж

 • Технічні засоби захисту інформації

 • Організаційно – правовий захист інформації


^ ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ


МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ


 1. Мінімальні шляхи в графах, використання формули Дейкстри.

 2. Чисельні методи розв’язання нелінійних функціональних рівнянь та їх основні характеристики.

 3. Чисельні методи розв’язання звичайних диференціальних рівнянь, зокрема метода Ейлера та Рунге-Кутта.

 4. Чисельне інтегрування, формула трапецій та Сімпсона.

 5. Теорема суми та добутку ймовірностей подій та їх доведення.

 6. Випадкова величина та її основні характеристики

 7. Закони розподілу випадкових величин, функції розподілу та цільність ймовірності.

 8. Основні задачі математичної статистики та їх характеристика.

 9. Системи випадкових величин. Обчислення коефіцієнта кореляції.

 10. Поле кореляції, побудова емпіричної та теоретичної лінії регресії.

 11. Задання графів за допомогою матриць та їх основні властивості.

 12. Дерева в графах, знаходження мінімального покриваючого дерева за допомогою алгоритму Прима.

 13. Маршрути, ланцюги та цикли в графах, визначення циклу Ейлера та циклу Гамільтона.

 14. Відношення еквівалентності на множинах та його основні власти-вості.

 15. Основні типи вибірок в комбінаториці, врахування повторень.

 16. Метод скінченних різниць для розв’язання граничної задачі для звичайних диференціальних рівнянь в частинних похідних.

 17. Наближення функцій за допомогою метода найменших квадратів.

 18. Статистичний розподіл, побудова полігону частот та гістограми.

 19. Основні задачі криптографії. Модель криптографічної системи.

 20. Модель криптографічної системи. Класифікація криптографічних систем.

 21. Потокове шифрування.

 22. Гамування.

 23. Генератори псевдовипадкових послідовностей.

 24. Блокове шифрування.

 25. Асиметрична криптографія.

 26. Математичні основи асиметричної криптографії. Арифметика чисел великої розрядності.

 27. Проблеми реалізації та вибору параметрів для алгоритмів асиметричного шифрування. Шляхи їх вирішення.

 28. Критерії досконалого шифру. Стійкість шифрів.Захист програмного забезпечення


 1. Класифікація систем захисту ПЗ за методом їх установлення.

 2. Програми-пакувальники та програми шифратори. Їх сильні та слабкі сторони.

 3. Систем захисту від несанкціонованого копіювання.

 4. Основні вимоги до розробки систем захисту ПЗ.

 5. Типи захистів за допомогою демо-версії та обмеження часу роботи програми. Їх переваги та недоліки.

 6. Охарактеризувйте недоліки захистів за допомогою генерації серійного номера носія.

 7. Охарактеризуйте використання зовнішнього ключового файлу та захисту на основі використання унікальних ідентифікаторів носія.

 8. Захист ПЗ за допомогою електронних ключів.

 9. Розкрийте суть способу використання додаткової доріжки при прив’язці до дискети.

 10. Розкрийте суть способу перестановки в нумерації секторів при прив’язці до дискети.

 11. Дати порівняльну характеристику різних циклів у мові С (призначення, формат, особливості використання, приклади).

 12. Використання функцій в мові С (загальний формат, особливості використання, приклади). Передача параметрів у функції. Навести приклади передачі параметрів, що впливають і не впливають на відповідні значення у функції, що викликає іншу.

 13. Основні стилі програмування (процедурний, модульний, абстракція даних, об’єктно-орієнтоване). Основні переваги об’єктного стилю програмування.

 14. Дати характеристику основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування. Інкапсуляція та модифікатори доступу в мові С++.

 15. Організація циклів в програмах на Асемблері. Які інструкції та регістри при цьому використовуються. Приклади.

 16. Дати загальну характеристику регістрів мікропроцесора i80x86.

 17. Організація умовних переходів в програмах на Асемблері. Приклади.

 18. Дати характеристику режимів адресації в програмах на Асемблері.

 19. Механізм обробки переривань. Пріоритети переривань.

 20. Дати загальну характеристику інструкцій для роботи з рядками в програмах на Асемблері.


Захист комп’ютерних мереж


 1. Концепція секретності. Принципи та політика секретності. Важливість даних.

 2. Загрози в мережах. Рівні загроз. Аналіз ризиків та планування безпеки.

 3. Мережева безпека у UNIX орієнтованих системах.

 4. Мережева безпека у Windows орієнтованих системах.

 5. Мережеві екрани. Застосування, особливості.

 6. Захист Web. Протокол http. Інтерфейс cgi.

 7. Безпека віддаленого доступу. Захист з’єднань.

 8. Виявлення мережевих вторгнень. Мережеві системи виявлення вторгнень.

 9. Типи мережевих атак та методи захисту.

 10. Безпека VPN. Використання криптографії для захисту мереж.

 11. Метод комутації пакетів та каналів.

 12. Методи забезпечення якості обслуговування.

 13. Бездротові мережі. Первісні мережі.

 14. Технології локальних мереж. Локальні мережі на основі розподіленого середовища.

 15. Адресація в мережах TCP/IP.

 16. Протоколи мережевої взаємодії.

 17. Віртуальні канали в глобальних мережах.

 18. Функції маршрутизаторів IP-мереж.

 19. Технологія IP в глобальних мережах.

 20. Основи захисту мережевого трафіку.


^ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ


 1. Захист від побічних електромагнітних випромінювань

 2. Захист інформації від витоку через електромережу

 3. Захист від лазерних пристроїв прослуховування та оптико-електронних засобів розвідки

 4. Захист від закладних пристроїв

 5. Захист від несанкціонованого аудіо запису

 6. Активні й комплексні способи захисту інформаційного сигналу

 7. Пасивні засоби захисту акустичної інформації виділених приміщень

 8. Засоби виявлення каналів витоку інформації: індикатори електромагнітних випромінювань, нелінійні локатори

 9. Засоби виявлення каналів витоку інформації: радіочастотоміри, селективні мілівольтметри, аналізатори спектру

 10. Засоби виявлення каналів витоку інформації: сканувальні приймачі, автоматизовані пошукові комплекси

 11. Аналогові і цифрові сигнали. Дискретизація і квантування.

 12. Вольт – амперна характеристика (ВАХ) діода. Маодель Еберса – Молла, наслідки з неї.

 13. Принцип дії біполярного транзистора. Вхідна і вихідна ВАХ, визначення h–параметрів.

 14. Матоди моделювання електронних схем. Поряжок комп’ютерного моделювання, основні режими аналізу за постійним і змінним струмом, аналіз перехідних процесів.

 15. Польові транзхистори, аналогорвий компоратор, інвертор і базовий логічний елемент на польових КМОН резисторах.

 16. Операційні підсилювачі їх характеритстики і правила аналізу схем.

 17. Основні поняття теорії передачі інформації.

 18. Багатоканальні системи передачі. Структурна схема та принцип її роботи.

 19. Інформаційні характеристики дискретних каналів.

 20. Система передачі дискретної інформації з дискретною амплітудною модуляцією.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ


 1. Організація режиму і охорони.

 2. Система охорони периметра.

 3. Організація роботи з персоналом.

 4. Організація роботи з конфіденційною інформацією.

 5. Задачі організаційно-технічного захисту інформації.

 6. Задачі служби інформаційної безпеки.

 7. Взаємодія служби інформаційної безпеки зі службою інформаційних технологій.

 8. Політика інформаційної безпеки.

 9. Інвентаризація інформаційних систем.

 10. Вимоги до підсистем захисту інформації.

 11. Інформаційна безпека.

 12. Види правового регулювання.

 13. Напрями та способи провадження державної інформаційної політики України.

 14. Поняття злочину, злочинної дії, злочинної бездіяльності.

 15. Комп’ютерні злочини.

 16. Сертифікація захищеності інформаційних технологій.

 17. Загальні принципи створення систем захисту інформації.

 18. Основні підходи до моделювання систем захисту інформації.

 19. Науково – дослідна розробка систем захисту інформації. Основні етапи.

 20. Основні підходи до оцінювання ефективності систем захисту інформації.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Алексенко А.Г., Шагурин В.И. Микросхемотехника. –М: радио и связь, 1982.

 2. Алферов А. П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии: Учебное пособие. – М: Гелиос АРВ, 2001. – 480 с.

 3. Б Шнайер Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. – М: Изд-во «ТРИУМФ», 2002. – 816 с.

 4. Бабаш А.В., Шанкин Г.П. Криптография. Под редакцией В.П. Шерстюка, Э.А. Применко. – М.: СОЛОН-Р, 2002. – 512 с.

 5. Бек Л. Введение в системное программирование: Пер. с англ. –М.: Мир, 1988.

 6. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. – М.: Наука, 1988.

 7. В. Мао. Современная криптография: теория и практика. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. – 768 с.

 8. В. Столлингс. Криптография и защита сетей: принципы и практика, 2-е изд.: Пер. с англ. – М. : Издательский дом "Вильямс", 2001. – 672 с.

 9. Вертузаєв М.С., Юрченко О.М. Захист інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу: Навчальний посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 321с.

 10. Дейтел В.М. Введение в операционные системы. В 2-х т.: Пер. с англ. – М.: Мир, 1987.

 11. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы. – М.: Энергоиздат, 1991.

 12. Комп’ютерна криптографія : Лабораторний практикум / МОН України; Уклад.: В.О. Хорошко, О.Д. Азаров, М.Є. Шелест. – Вінниця : ВДТУ, 2003. – 94с.

 13. Коуги П.М. Архитектура конвейерных ЭВМ: пер. с англ.: Радио и связь, 1985.

 14. Майерс Г. Архитектура современных ЭВМ: в 2-х кн.-М.: Мир, 1985.

 15. Мухачев В.А., Хорошко В.А. Методы практической криптографии. - К.: ООО «Полиграф-Консалтинг», 2005. – 215 с.

 16. МячевА.А. Организация ввода-вывода. –М.: Энергия, 1983.

 17. Н. Смарт. Криптография. – М.: Техносфера, 2005. – 528 с.

 18. Преснухин Н.Л., Нестеров П.В. Цифровые вычислительные машины: Учебное пособие для вузов. –Высшая школа, 1981.

 19. Романец Ю.В., Тимофеева П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Под ред. Шаньгина В.Ф.. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Радио и связь, 2001. – 376с.

 20. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов.: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1987.

 21. Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Цифровые електронные вычислительные машины: Учебное пособие для вузов. – Киев: Вища школа, 1989.

 22. Скэнлон Л.Д. Персональные ЭВМ IBM РС и ХТ. Программирование на языке ассемблера: Пер. с англ. –М.: Радио и связь, 1989.

 23. Смирнов А.Д. Архитектура вычислительных систем. –М.: Наука, 1990.

 24. Смолов В.Б., Барашенко В.В., Байков В.Д. Специализированные ЭВМ: учебник для вузов /Под ред В. Б.Смолова. –М.: Высшая школа, 1981.

 25. Соловьев Г.Н., Никитин В.Д. Операционные системы ЭВМ: Учебное пособие для вузов. –М.: Высшая школа, 1989.

 26. Соломатин Н.М. Логические элементы ЭВМ. М.: Высшая школа, 1987.

 27. Справочник по цифровой вычислительной технике /электронные вычислительные машины и системы/ Б.Н.Малиновский, В.Я.Александров, В.П.Бокин и др. Под редакцией Б.Малиновского. –К.: «Техника», 1980.

 28. Тилборг ван Х.К.А. Основы криптологии. Профессиональное руководство и интерактивный учебник. – М.: Мир, 2006. – 471 с.

 29. Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ: Учебное пособие для вузов. –М.: Высшая школа, 1987.

 30. Хоуп Г. Проектирование цифровых вычислительных устройств на интегральных схемах. –М: Мир, 1984.

 31. Чмора А. Л. Современная прикладная криптография. – М.: Гелиос АРВ, 2001. – 256 с.Програма розглянута і схвалена на засіданнях:
Вченої ради Університету

Протокол №7 від 23.02. 2012 р.

Приймальної комісії Університету

Протокол №6 від 20.02.2012 р.
Голова фахової атестаційної комісії О.Й. Лесько


Заступник голови приймальної комісії О.Н. Романюк

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи