Міського господарства методичні вказівки icon

Міського господарства методичні вказівки
Скачати 205.99 Kb.
НазваМіського господарства методичні вказівки
Дата22.06.2012
Розмір205.99 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсової роботи "Капітальний ремонт житлового будинку"

(для студентів усіх форм навчання спеціалізації 6.050200 "Менеджмент організації місцевого самоврядування")


Харків – ХНАМГ - 2006


Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Капітальний ремонт житлового будинку" (для студентів усіх форм навчання спеціалізації 6.050200 "Менеджмент організації місцевого самоврядування"). Укл. Панченко В.О., Рищенко Т.Д. – Харків: ХНАМГ, 2006 - 16 с.


Укладачі: В.О. Панченко

Т.Д. Рищенко


Рецензент: М.Г. Костюк

Рекомендовано кафедрою ТБВ та БМ, протокол № від


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою виконання цієї курсової роботи є оволодіння студентом основами технології ремонтно-будівельних робіт при капітальному ремонті будівель. Крім того, студент повинен ознайомитися з методикою розробки основних документів проекту проведення робіт. До таких документів належить об’єктний календарний графік.

Основою для розробки курсової роботи є завдання на проектування (додаток 1).


^ Склад курсової роботи

Курсова робота включає розрахунхово-пояснювальну записку (аркуш формату А4) і графічну частину (аркуш креслярського формату А1). Сторінки, рисунки й таблиці повинні мати наскрізну нумерацію.


^ 1 ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ


1.1 Вступ

Перелічити основні завдання, що вирішуються при капітальному ремонті будівель, особливості ремонтно-будівельних робіт, визначити роль організаційно-технологічних рішень, що розробляються у курсової роботі для здійснення цих завдань.


^ 1.2 Будівельна характеристика об’єкта

На основі завдання (додаток 1 і рис. 1) навести характеристику об'ємно-планувального та конструктивного вирішення будинку з вказівкою виконуваних ремонтних робіт.


^ 1.3 Технологія ремонтно-будівельних робіт

Навести технологію ремонтно-будівельних робіт (відповідно до додатку 1), супроводжуючи необхідними розрахунками і рисунками.


^ 1.3.1 Вибір методів виконання робіт

Вибір методу виконання ремонтно-будівельних робіт полягає у визначенні напрямку розвитку процесу, розмірів та кількості захваток, типу і кількості застосованих механізмів.

Прийняті методи виконання робіт повинні забезпечити проведення їх у належні строки, з високою якістю та найкращими техніко-економічними показниками. Це можливо за умови комплексної механізації робіт, застосування високопродуктивної техніки та прогресивних способів виконання процесів.

Вибір засобів механізації слід починати з того ,що забезпечує виконання основного виду робіт, наприклад, крана для демонтажно-монтажних робіт.


Вибір монтажного крана здійснюють у два етапи:

І етап. Визначення технічних параметрів крана

а) вантажність. Вага найбільшого вантажу, що може бути піднятий краном при збереженні необхідного запасу стійкості й міцності його конструкції:


, (1)


де g - найбільша вага демонтованого (монтованого) елемента, т;

k - коефіцієнт, що враховує вагу вантажозахватних пристроїв та відхилення величини ваги демонтованого (монтованого) елемента, k = 1,08-1,12.

Після визначення найбільшої вантажності крана перевіряють відповідність потрібного вантажного моменту (на найбільшому й проміжних вильотах стріли крана) вантажному моменту обраного крана;

б) висота підйому гака (у м) (рис.2). Визначають за формулою


, (2)


де h0 - перевищення опори демонтованого (монтованого) елемента над рівнем стоянки крана;

h1 - запас за висотою, необхідний за умовами демонтажно-монтажних робіт, для заведення конструкції до місця установки або її віддалення з опор; h1=0,5-1,0 м;

h2 - висота елемента в монтажному положенні;

h3 - висота вантажозахватних пристроїв.

в) виліт стріли (у м). Для баштових кранів


, (3)


де a - ширина підкранового шляху;

b - відстань від підкранового шляху до стін будівлі;

c - ширина будівлі;

d - відстань від стін будівлі до середини найбільш виступаючого елемента.

Порівнюючи необхідні для демонтажу (монтажу) розрахункові параметри крана з робочими (додаток 2), вибирають три моделі крана з параметрами, найбільш близькими до розрахункових.


ІІ етап. Порівняння варіантів кранів. Варіанти монтажних кранів порівнюють за собівартістю:


, (4)


де Е - одноразові витрати, пов’язані з перевезенням крана до об’єкта і назад, його монтаж і демонтаж, улаштування та розбирання підкранових шляхів (додаток 3);

Эг - річні амортизаційні відрахування;

Эсм - змінні експлуатаційні витрати, що включають витрати на поточний ремонт; замінену оснастку, електроенергію, мастильні матеріали та заробітну плату машиніста;

Т - кількість змін роботи крана на об’єкті (за календарним графіком);

Тг - нормативний термін експлуатації крана в рік, зм

(прийняти Тг = 400 зм.)

Після розрахунку собівартості експлуатації можливих варіантів кранів вибирають монтажний кран з мінімальною собівартістю. Технічні характеристики крана наводять у табл. 1.


Таблиця 1 - Технічні характеристики крана

Модель крана

Виліт стріли, м

Максим. вантажність крана на вильоті стріли, т

Макс. висота підйому гака крана, м

Ширина колії крана, м

База крана, м

Сила електро- двигуна, кВт

Max.

Min.

Max.

Min.^ 1.4 Розробка календарного графіка

Розробка лінійного календарного плану ремонту житлового будинку (табл. 2) починають з лівої розрахункової частини. При цьому необхідно дотримуватись таких вимог:

1. По можливості слід укрупнювати роботи, щоб графік був лаконічний і зручний для читання;

2. Не поєднувати роботи, виконувані різними виконавцями (бригадами, ланками).

3. Роботи субпідрядних організацій погоджувати тільки з роботою генпідрядника і між собою.

4. Забезпечити максимальне поєднання робіт у просторі і в часі з урахуванням вимог техніки безпеки.

 1. Передбачити рівномірне використання робітників.

6. Загальна тривалість ремонтних робіт не повинна перевищувати нормативну.

Найменування і об’єми робіт установлюють, використовуючи дані завдання (додаток 1 і 4). Результати підрахунку наводять у відомості об’ємів робіт (табл. 3).


Таблиця 3 - Відомість об’ємів робіт

№ п/п

Найменування робіт

Одиниці виміру

Кількість

Ескіз, формула підрахунку


Одиницю виміру роботи приймати згідно з параграфом ЕРК чи ДБН-2000[2,3]

При розробці календарного графіка (лівої частини) використовувати додаток 5.

Тривалість робіт (у днях) визначають за формулами:

 • для механізованих операцій


(5)


де - нормативна машиномісткість роботи, маш /год;

k - запланований коефіцієнт перевиконання норми виробітку, k = 1,1;

а - кількість механізмів, що виконують даний процес;

n - змінність робіт;

8,2 - тривалість робочої зміни , год.


 • для ручних операцій


(6)


де - нормативна трудомісткість роботи, люд-год;

k - 1,1...1,2;

m - кількість робітників, що виконують даний процес у день, прийняти згідно з ЕНіР (єдині норми і розцінки).

Отриману тривалість округляють до цілого числа. Прийняті машино- і трудомісткість робіт визначають відповідно, за формулами


; (7)


. (8)


Прийняті значення повинні бути менше нормативних, але не перевищувати їх більше ніж на 20%.

Згідно з отриманою довготривалістю, роблять графічне зображення процесів у вигляді окремих ліній, максимально сполучаючи їх у просторі й часі, строго керуючись технологією робіт і вимогами техніки безпеки.

На основі лінійного графіка будують графік руху робочої сили. Для цього підсумовують кількість робітників у день паралельно виконуваним роботам (рис. 3).Рис. 3 - Побудова графіка руху робочої сили


Графік руху робочої сили повинен мати плавну східчасту форму без провалів.

Побудований календарний графік аналізують:

за коефіцієнтом використання робочої сили


(9)


де Pmax - максимальна кількість робітників у день (за графіком руху робочої сили);

Pcp - середня кількість робітників у день, чол.;


(10)


де - сумарна трудомісткість усіх видів робіт (за графіком), люд.-днів;

T - загальна тривалість усіх робіт, днів;


за коефіцієнтом поєднання робіт


(11)


де t - сумарна тривалість робіт, днів; 2 < К < 4

Усі необхідні рішення слід прийняти при розробці календарного графіка і розрахунки привести у пояснювальній записці.

Крім того у записці наводять: відомість потрібних матеріалів, виробів та напівфабрикатів (табл. 4), визначають, виходячи з об'ємів і норм витрати [2,3] графіки роботи основних машин і механізмів (табл. 5), поставки матеріалів і виробів (табл. 6), розроблених на основі календарного графіка.


Таблиця 4 - Відомість потрібних конструкції, матеріалів, виробів і напівфабрикатів

№ п/п

Найменування робіт

Об’єм робіт

Матеріали та їхня кількість

Од. виміру

Кількість

Розчин, м3

Цегла, тис.шт.

і т.ін

на одиницю

усього

на одиницю

усього


Таблиця 5 - Графік роботи будівельних машин і механізмів

№ п/п

Найменування машин і механізмів

Марка

Кількість

Початок роботи (дата)

Закінчення роботи (дата)

Термін дії роботи (дата)

1

2

3

4

5

6

7


Таблиця 6 - Графік поставки матеріальних ресурсів

№ п/п

Найменування конструкцій, виробів, матеріалів

Одиниці вимірювання

Кількість

Місяці поставки

березень

квітень

і т.ін.

1

2

3

4

5

6

7Додаток 1

Завдання на курсову роботу

1*

2*

3*

4*

Вид розроблюваного ремонтно-будівельного процесу

1

5

2

2,9

Демонтаж дерев’яних перекриттів

2

6

3

2,9

Влаштування з/б перекриттів

3

7

4

2,9

Влаштування з/б перекриттів із збірних плит з випускними ребрами

4

7

5

2,8

Влаштування з/б перекриттів з малорозмірних збірних конструкцій

5

4

3

3,5

Закріплення ґрунту під фундаментами методом дворозчинної силікатизації

6

6

4

3,3

Закріплення ґрунту під фундаментами методом електросилікатизації

7

5

3

3,2

Способи розвантаження фундаментів

8

5

6

2,9

Зміцнення фундаментів збірною з/б обоймою

9

5

5

2,8

Зміцнення фундаментів монолітною обоймою

10

6

5

3,0

Збільшення глибини закладення фундаментів

11

4

4

2,9

Зміцнення фундаментів за допомогою буронабивних паль

12

5

3

2,9

Зміцнення фундаментів за допомогою монолітних банкетів

13

6

3

3,2

Зміцнення простінка залізобетонною обоймою

14

5

4

3,3

Зміцнення простінка металевим корсетом

15

4

3

3,5

Зміцнення простінка армо-цементною обоймою

16

7

2

3,3

Ремонт цегляних стін

17

6

7

3,3

Заміна балконів на харківську конструкцію

18

7

6

3,1

Заміна балконів на одеську конструкцію

19

5

5

2,7

Заміна балконів на львівську конструкцію

20

9

3

2,7

Ремонт рулонної покрівлі

21

6

4

3,0

Способи зміцнення дерев’яних балок

22

8

2

2,9

Зміцнення з/б колон нарощуванням перерізу рубашками


1* - порядковий номер по журналу; Вид матеріалу несучих конструкцій:

2* - кількість поверхів; стіни – цегла;

3* - кількість секцій; перекриття – дерево.

4* - висота поверху, м.


Додаток 4

Відомості об’ємів робіт (дані на 1 секцію-поверх)

№ п/п

Найменування робіт

Од. виміру

Кількість

Ескіз, формула

підрахунку

1

2

3

4

5

1

Розбирання покриття даху з азбестоцементних листів

100 м2

2,9

F1=Fk;

F – горизонтальна площа покрівлі;

k – коефіцієнт ухилу покрівлі

2

Розбирання покрівлі даху

1 м3

8,9
3

Розбирання віконних блоків

1 блок

11
4

Розбирання дверних блоків

1 блок

16
5

Розбирання дерев’яних перекриттів

10 м2

4,8

F = (Fпер-Fдв)

6

Демонтаж дерев’яних перекриттів

1 м2

2,07

F = (Fпов-Fсх.кр.)

7

Розбирання сходових маршів

1 м2

2,2
8

Розбирання сходових площадок

1 м2

4,2
9

Ремонт цегляних стін

1 м2

43
10

Цегляна кладка перегородок

100 м2

0,48
11

Монтаж залізобетонних перекриттів

1 шт

0,27
12

Монтаж збірних залізобетонних площадок

100 шт

0,02
13

Монтаж збірних залізобетонних сходових маршів

100 шт

0,02
14

Установлення віконних блоків

100 м2

0,28

F = n(hвbв)

n - кількість вікон

15

Установлення дверних блоків

100 м2

0,27

Fдв = n(hдвbдв)

n - кількість дверей

16

Скління дверних блоків

100 м2

0,08
17

Влаштування стропильної системи даху

1 м3

8,9
18

Влаштування покрівлі з азбестоцементних листів

100 м2

2,9
19

Ремонт поліпшеної штукатурки стін

1 м2

16,4
20

Поліпшена штукатурка перегородок

100 м2

0,96

Fшт =2Fпер

21

Підготовка стіни під фарбування

100 м2

2,07
22

Облицювання стін плиткою

100 м2

0,54

F = (Fван+Fт+Fкух)

23

Влаштування підлог з метлагської плитки

100 м2

0,078

F = (Fван+Fт)

24

Поліпшене клейове фарбування стін

100 м2

0,086
25

Поліпшене масляне фарбування дверних блоків

100 м2

0,45

F = (Fдв-Fскл)k;

K = 2,4;

26

Оклеювання стін шпалерами

100 м2

1,98

F = (Fст+Fпер-Fдв-Fок)

27

Влаштування підлог з лінолеуму

100 м2

0,18

F = Fкух

28

Влаштування паркетних підлог

100 м2

1,81


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Беляков Ю.И., Снежко А.П. Реконструкция промышленных предприятий - К.: Вища школа, 1988. - 256 с.

 2. Державні будівельна норми.

 3. Единый республиканский каталог унифицированных единых расценок на ремонтно-строительные работы / Под ред. Энтинзона Э.М. - К: Будівевльник, 1986. - 752 с.

 4. Кушнарюк Ю.Г. Мярин А.Л., Чернышев А.А. Справочник по технологии капитального ремонта жилых и общественных зданий. -К: Будівельник, 1989. - 254 с.

 5. Пальченко Л.О., Пічугина Т.С.,Панченко В.О.Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт. -Харків: Основа, 1992. - 270 с.

 6. Прокопишин А.ІТ.Капитальньш ремонт зданий. Справочник инженера-сметчика. Т.2 - М: Стройиздат, 1991. - 362 с.

 7. Реконструкция зданий и сооружений/Под ред. Шагина А.Л.-М: Высш. шк., 1991. - 352 с.

 8. Строительные краны .Справочник /Под ред. Станевского В.П.-К.: Будівельник, 1984. - 238 с.

 9. Филимонов П.И. Технология и организация ремонтно-строительных работ. -М.: Высш. шк., 1988. - 479 с.^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Капітальний ремонт житлового будинку" (для студентів усіх форм навчання спеціалізації 6.050200 "Менеджмент організації місцевого самоврядування")


Укладачі: Панченко Володимир Олексійович

Рищенко Тетяна Дмитрівна


Редактор: М.З. Аляб'єв


План 2006, поз. 77
Підп. до друку 29.11.05 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. Облік – вид. арк.

Тираж 100 прим. Зам. № Ціна договірна
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Міського господарства методичні вказівки iconМіського господарства н. О. Кондратенко
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “організація виробництва на підприємствах міського господарства”
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсовоїї роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для студентів 4...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
Методичні вказівки до виробничої практики в закладах ресторанногоо господарства для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму...
Міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторного заняття “Підготовка залів підприємств ресторанного господарства готельних, курортних І туристських...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства І. Б. Андренко, І. Л. Полчанінова Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни “Організація готельного господарства” для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства І. Б. Андронко І. Л. Полчанінова Методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Організація готельного господарства” для студентів 3 курсу денної та 4 курсу...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. А. Рябєв Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни “Устаткування закладів готельно ресторанного господарства” для студентів 3 курсу...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. А. Рябєв Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “устаткування закладів готельно ресторанного господарства”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи