Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів icon

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів
Скачати 433.09 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання дипломних проектів
Сторінка2/4
Дата22.06.2012
Розмір433.09 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
^

Під час написання дипломного проекту:


Слід отримати консультацію керівника проекту, в якій він запропонує план написання проекту, та оголосить дні для консультацій по дипломному проекту.

Із керівником узгоджується не тільки текст записки до дипломного проекту а й графічний матеріал до дипломного проекту.

Під час написання проекту слід приходити на консультації до курівника проекту, який буде заповнювати процент виконання проекту у відповідній таблиці на кафедрі. (Кількість консультацій із керівником дипломного проекта обмежена. Дипломник має стисло ставити питання, послідовно й логічно виконувати рекомендації керівника, поважаючи його і свій час)


Необхідно ознайомитися із графіком роботи консультантів по дипломному проекту для написання розділів диплому.

Після успішного написання відповідних розділів дипломного проекта консультанти підписують титульний лист дипломного проекта та листи графічної частини


^ ВАЖЛИВО: Недбале оформлення дипломного проекта може бути причиною відхилення проекту від захисту


При повній наявності записки та графічного матеріалу до дипломного проекта з дозволу керівника проекту записка зшивається, і в зшитому вигляді подається на кафедру.

На цьому етапі керівник підправляє доповідь дипломника під час захисту.
^

Порядок захисту дипломного проекту:


Дипломні роботи допускаються до захисту при дотриманні правил оформлення та виконання завдань в повному обсязі. Сторінки письмових робіт прошиваються, чи брошуруються (скріплення пояснювальних записок засобами, що допускають вільне вивільнення сторінок із записки не допускається)

Електронні матеріали (електронні доповіді, презентації, фільми то що) здаються на цифрових носіях на кафедру у останньому варіанті, після чого зміна їх чи заміна не допускається.

Строк початку роботи державної екзаменаційної комісії (ДЕК) встановлюється не раніше ніж через 4-6 днів після завершення строку розробки дипломного проекту, встановленого завданням. За цей відведений термін студент повинен пройти переддипломний захист та отримати рецензію на дипломний проект. (на переддипломний захист дипломний проект надається в переплетеному вигляді підписаним консультантами з відгуком керівника проекту)

Після проходження переддипломного захисту та отримання рецензії дипломний проект допускається до захисту і записується в чергу захисту.

Необхідно уточнити день та час захисту дипломного проекту. Неявка на захист дипломного проекту з неповажних причин є підставою для зняття проекту з захисту.

При захисті необхідно мати, крім самого проекта (записки та графічного матеріалу) відгук керівника та рецензію. При їх відсутності захист не дозволяється.

Після оголошення захисту студент доповідає (5-10 хвилин), в стислому виді формулює мету та задачі, а також викладає результати проведеної роботи. Далі зачитується рецензія на дипломний проект, і автор проекта висловлює своє ставлення до висунутих в рецензії зауважень. Із врахуванням отриманої інформації члени ДЕК задають питання студенту, які можуть виходити за рамки проекту, але повинні стосуватися інших тем, якими має володіти майбутній спеціаліст.

Після завершення захисту всіх проектів, що висувалися до захисту в цей день, ДЕК проводить закрите обговорення оцінок запропонованих проектів і сам захист проектів.

Після оголошення результатів, захищенні проекти здаються на кафедру під розписку. Графічна частина проектів повинна бути прошита. Після чого зав. лабораторії кафедри підписує обхідні листки.

^

Складові дипломного проекту


Дипломний проект складається із трьох складових:

 1. Пояснювальна записка до дипломного проекту

 2. Графічні матеріали

 3. Усна доповідь


Розглянемо що входить до складових

^

Пояснювальна записка дипломного проекту


включає:

 1. Завдання до дипломного проекту

 2. Титульний лист дипломного проекту

 3. Анотація

 4. Текст пояснювальної записки до дипломного проекту

 5. Супровідні матеріали: відгук (чи відгуки); рецензія


Записка дипломного проекта найбільш повне викладення роботи яку виконав студент. Текст записки має розкривати всі поставлені питання без додаткових усних доповнень. Перед написанням тексту записки бажано звернути увагу на відповідну літературу по правилам написання наукових текстів, наприклад [1]


Завдання на дипломний проект має стандартну форму. Приклад заповненого завдання на дипломний проект наведено в додатках А


Приклад заповненого титульного листа дипломного проекту наведено в додатках Б


Правила написання реферату і анотації розписано в [2] Приклад анотації і реферату надається в додатках Г.

Реферування, або складання реферату (лат. reffere – «доповідати»), – це короткий виклад змісту оригіналу-першоджерела. У рефераті наводяться основні відомості про предмет, об'єкт дослідження, відомості щодо мети і використаних методах, про результати виконаного дослідження [3] Реферат відрізняється точним викладом основної, істотної, нової інформації. Реферату властива сталість структури [4]:

 1. заголовча частина (вихідні дані, формулювання теми);

 2. реферативна частина, що включає виклад основних положень тексту-першоджерела;

 3. аналіз, виклад результатів і висновків;

 4. заключна частина (можлив короткий коментар, у якому референт виражає своє відношення до проблем, порушених у першоджерелі, або до позиції автора із цих питань).


Анотація (лат. annotatio – «зауваження») – короткий виклад змісту книги, статті й т.п., часто із критичною оцінкою її, – так тлумачиться термін у Словнику іноземних слів.

Анотація - це стисла характеристика першоджерела, у якій перераховуються основні проблеми, розглянуті в ньому. Головна функція цього письмового наукового жанру - офіційно повідомляти про нові видання; у таких випадках анотація звичайно міститься на початку книги на звороті титульного аркуша або наприкінці її.

Анотацію відносять до стандартизованих жанрів письмового мовлення, тому що її композиційний пристрій досить стійко й складається із заголовної частини, у яку входять наступні дані: прізвище автора книги, назва книги, назва видання (для статті), вихідні дані видання (місце, час виходу із друку), обсяг публікації (кількість сторінок) і описової частини, що включає введення в тематику розглянутих у публікації питань, безпосереднє виклад теми з перерахуванням основних проблем, вказівка на цінність наукових проблем, їхню соціальну значимість, вказівку на прийняту в роботі методологію дослідження й, нарешті, опис змісту анотуємих добутків. Наприкінці звичайно вказується адресат даної анотації. [5]

При написанні анотації корисно користуватися правилом, що полягає в тім, що основні проблеми, розглянуті в анотуємої публікації, рукописи - описуються, тобто включаються в текст анотації, за допомогою конструкцій, що вводять.

Також варто вживати скріпи, які забезпечують зв'язок між окремими фрагментами анотації й підкреслюють послідовність викладу.

Уживання слів вищевикладене, згаданий, перераховані й т.д. робить виклад більш коротким і концентрованим.

Примірники кліше, які викоривують в анотації [6]:

У книзі досліджується (що)

Показано (що)

Велике місце в роботі займає розгляд (чого)

Наводиться великий статистичний матеріал (про що)

У монографії подається характеристика (чого)

Дослідження ведеться через розгляд таких проблем, як

В узагальнюючому й систематизованому виді в книзі надано аналіз (чого)

У книзі аналізується (що)

Головна увага звертається (на що)

Проводиться чітке розходження (між чим)

Розкриваючи сутність (чого), автор вперше дав наукове визначення (чого)

Використовуючи (що), автор викладає (що)

Відзначається, що...

Підкреслюється, що...

Автор, аналізуючи досвід (чого), зупиняється (на чому), показує (що)

На великому фактичному матеріалі (у книзі) показане

У книзі дається коротка характеристика економічних проблем

Розкриваються основні методологічні положення (чого)

Описуються деякі методи (чого)

Особливе місце приділяється питанням (чого)

У роботі знайшли відбиття розробка проблем, питань (чого)

Висвітлюються теорії (чого)

Показується (творчий) характер (чого)

Характеризуються предмет, місце й завдання (чого)

Розглядається значення (чого)

Установлюються критерії (чого)

Робота завершується оглядом (чого)

У книзі докладно висвітлюються (що)

Характеризується (що)

Розглядається (ключова) проблема (чого)

Завершує книгу розділ (про що)

У статті на основі аналізу (чого) показане (що)

Констатується, що...

На закінчення коротко розбирається (що)

Автор подає огляд (чого) і доходить висновку, що...

У статті висвітлюються деякі аспекти (чого)

Коротко викладається історія (чого)

Розглядаються фактори, що сприяють (чому)

Наведено дані, що наочно показують, як...

Розкривається суть (чого)


Текст пояснювальної записки має бути в межах 100-120 сторінок рукописного тексту, чи 80-100 сторінок друкованого тексту. Оформлення тексту пояснювальної записки виконується згідно із відповідним стандартом ДСТУ 3008 – 95.

Основні вимоги щодо оформлення тексту пояснювальної записки наступні [7]:

 • пояснювальну записку оформлюють на аркушах формату А4 (210х297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату A3 (297х420 мм);

 • пояснювальну записку виконують рукописним, машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу;

 • допускається включення до пояснювальної записки сторінок, виконаних методом репрографії (ксерокопіювання, фотографічних карток, тощо);

 • за машинописного способу виконання пояснювальну записку друкують через півтора інтервали; за машинного — з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш, ніж 1,8 мм;

 • допускається окремі частини пояснювальної записки виконувати різними способа­ми — машинописним або машинним;

 • текст пояснювальної записки слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній — не менше 20 мм, правий — не менше 10 мм.

Рис. 1 - Розмір листів для друку пояснювальної записки з розмірами берегів


 • окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного зображення;

 • помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним спо­собом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

 • структурні елементи «СПИСОК АВТОРІВ», «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИ­НИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують. а їх назви правлять за заголовки структурних елементів;

 • заголовки структурних елементні пояснювальної записки і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи;

 • заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів пояснювальної записки слід по­чинати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці;

 • абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту пояснювальної записки і дорівнювати п'яти знакам;

 • якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою;

 • перенесення слів у заголовку розділу не допускаються;

 • розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами;

 • розділи пояснювальної записки повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті звіту і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д;

 • підрозділи повинні мати порядкову нумерацію - в межах кожного розділу;

 • сторінки пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами, додержу­ючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту пояснювальної записки. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці;


Ілюстрації:

 • ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, і фотознімки) слід розміщувати у пояснювальній записці безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у пояснювальній записці;

 • ілюстрація позначається словом «Рисунок____», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Ри­сунок 3.1 — Схема розміщення»;

 • ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках;

 • номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового но­мера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 — другий рисунок третього розділу.


Таблиці:

 • таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті пояснювальної записки;

 • таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках;

 • номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 — перша таблиця другого розділу;

 • таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.


Список літератури:

 • перелік джерел, на які є посилання в основній частині пояснювальної записки, наводять у кінці тексту пояснювальної записки, починаючи з нової сторінки. У відпо­відних місцях тексту мають бути посилання.

 • бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання);

 • бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. [9, 10, 11]


Додатки:

 • додатки слід оформлювати як продовження пояснювальної записки на її наступних сторінках; або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки з порядку появи посилань на них у тексті пояснювальної записки;

 • якщо додатки оформлюють на наступних сторінках звіту, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток __» і велика літера, що позначає до­даток;

 • додатки слід позначати послідовно великими літерами укра­їнської абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.;

 • один додаток позначається як додаток А;

 • додатки повинні мати спільну з рештою пояснювальної записки наскрізну нумерацію сторінок.^

Структура пояснювальної записки


Рис. 2 – Приблизний розподіл аркушів пояснювальної записки за частинами

^

Приклади структури планів дипломного проекту


Запропоновані в даному розділі учбово-методичних вимог до структури планів дипломних проектів, не охоплюють усього різноманіття проблем і завдань, які вирішуються в практичній діяльності менеджера. Процес рішення менеджером стратегічних й операційних завдань на «інтуїтивному» рівні часто зіштовхується із ситуацією, коли подібних варіантів або аналогій немає (можлива альтернатива відсутності інформації) або відсутність знань вимагає проведення додаткових вишукувань. Сучасний менеджмент уже давно відмовився від пошуку абсолютно запрограмованих процесів й алгоритмів керування. Оптимізація в ухваленні рішення визначається не тільки «економічною доцільністю», але й швидкістю зміни ситуації в навколишньому світі. Ситуація «диктує», які принципи, методи, прийоми, форми будуть визначати раціональність керівництва. Керуючий у кожному конкретному випадку повинен формувати оптимальну систему менеджменту, що адекватно реагує на всі зміни, що відбуваються у внутрішнім і зовнішнім середовищі організації. Ця система не може базуватися тільки на вже розроблених моделях і прийомах. Система ситуаційного керування припускає творчість у менеджерській праці, тобто менеджер не просто «технічний» виконавець накопичених знань, але деякою мірою дослідник, аналітик, «двигун» розвитку продуктивних чинностей підприємства й суспільства в цілому. Пошук найбільш ефективних способів керування, дослідження управлінських проблем щодо різних аспектів діяльності організації є багатогранною й творчою роботою. Саме це визначає успішність і сучасність рішення менеджерських завдань.

Багато аспектів роботи менеджера вимагають спеціальних розробок і формулювань проблем. Тому можливі різні альтернативи постановки завдання й вибору мети рішення управлінської ситуації. Студент вправі запропонувати свою тему дипломного проекту (за узгодженням зі своїм керівником) і об'єкт управлінського дослідження. Для цього необхідно сформулювати назву теми дипломного проекту, ціль роботи, її основний зміст й описати дані аналізованого об'єкта. При самостійному виборі студентом теми дипломного проекту й об'єкта дослідження вимоги до змісту роботи, оцінка якості й порядок оформлення зберігаються. Творчий підхід і дослідницька ініціатива є запорукою успішності роботи на етапі підготовки й оформленні дипломного проекту.

Нижче наводиться загальний перелік питань, які необхідно розкрити в дипломному проекті за фахом 7.050 201 «Менеджмент організацій». Цей перелік може бути розширений, тема дипломного проекту, зміст плану роботи й об'єкт дослідження може бути довільним, і формуються в процесі роботи з переддипломної практики. Наведені зразки планів дипломних проектів не є підставою для усунення різноманіття варіантів і творчого підходу.

^

Перелік питань, що рекомендовані, як такі, що відображають зміст дипломного проекту [8]


 1. Аналіз та удосконалення інформаційних технологій в діяльності підприємства “назва підприємства

 2. Проект модернізації інформаційної системи підприємства “назва підприємства” на базі технології «клієнт-сервер»

 3. Удосконалення управління персоналом комерційного підприємства на базі інформаційних систем

 4. Удосконалення менеджменту підприємства “назва підприємства” на базі нових інформаційних систем

 5. Удосконалення інформаційного забезпечення управління ВУЗа на основі корпоративної інформаційної системи

 6. Формування портфелів інвестиційних компаній з метою інвестицій

 7. Удосконалення управління фондовими активами підприємства

 8. Розробка проекту залучення іноземних інвестицій

 9. Дослідження сегментів ринку і розробка рекомендацій із здійснення марке­тингової діяльності підприємства

 10. Удосконалення управління підприємством

 11. Удосконалення облікових операцій на підприємстві

 12. Удосконалення аналізу діяльності підприємства

 13. Управління оборотними засобами підприємства

 14. Удосконалення розрахунків зі споживачами

 15. Удосконалення механізмів страхування валютних ризиків

 16. Розвиток кредитування ...

 17. Розробка концепції маркетингу...

 18. Оцінка привабливості ринків ...

 19. Методи виходу організації на міжнародні ринки

 20. Мотивація праці в системі менеджменту ...

 21. Оптимізація управління діяльністю...

 22. Розробка системи виробничого менеджменту на підприємстві

 23. Розробка системи стратегічного менеджменту в умовах м....

 24. Удосконалення управління ... на підприємстві

 25. Удосконалення організаційних структур управління маркетингом

 26. Формування моделі підприємництва в сфері... на підприємстві...

 27. Удосконалення організаційних структур управління в умовах ...

 28. Удосконалення мотивації працівників за умов ...

 29. Удосконалення банківського обслуговування організацій

 30. Удосконалення планування...(підприємства, продукції/послуг...)

 31. Удосконалення контролю ...

 32. Оптимізація діяльності організації... в умовах ...

 33. Розробка інвестиційного проекту ..

 34. Розробка проекту залучення іноземних інвестицій

 35. Оптимізація витрат на ... організації

 36. Обґрунтування заходів підвищення прибутковості...

 37. Обґрунтування зміни форми підприємницької діяльності організації за умов ...

 38. Обґрунтування заходів з розширення номенклатури та асортименту продук­ції (послуг) в умовах ...

 39. Організація страхування діяльності

 40. Удосконалення керівництва...

 41. Обґрунтування вибору стилів керівництва ...

 42. Обґрунтування вибору організаційної структури управління підприємством в умовах ...

 43. Управління розвитком підприємства в умовах ...

 44. Розробка моделі прийняття управлінських рішень за умов ....

 45. Маркетингове дослідження ринків збуту продукції

 46. Оптимізація витрат на маркетингове дослідження ринків послуг

 47. Розробка маркетингової стратегії організації на ринку....

 48. Удосконалення механізмів нівелювання ризиків при створенні корпорації...

 49. Удосконалення матеріального стимулювання працівників служби маркетингу

 50. Застосування і розвиток інформаційних систем забезпечення діяльності під­приємства

 51. Розробка системи адаптації новоприбулих спеціалістів у службах організації

 52. Розробка системи підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників служб в організації...

 53. Розробка системи управління конфліктами та стресовими ситуаціями в умо­вах діяльності... підприємства...

 54. Механізм попередження і розв'язання конфліктів в організації... в умовах ..економічної діяльності

 55. Механізм попередження і розв'язання конфліктів між споживачами і працівниками підприємства в умовах здійснення діяльності...

 56. Удосконалення системи комунікаційних зв'язків в умовах розвитку діяльності...

 57. Розробка механізму залучення іноземних інвестицій на підприємстві...

 58. Оптимізація витрат на рекламну діяльності підприємства

 59. Розробка заходів щодо виходу підприємства на міжнародні ринки збуту

 60. Удосконалення механізмів страхування діяльності...

 61. Формування портфелю іноземних інвестицій на підприємстві...

 62. Обґрунтування заходів щодо розширення номенклатури та асортименту продукції / послуг на ринку м. ...

 63. Удосконалення управління транспортними перевезеннями...

 64. Розробка і обґрунтування стратегії освоєння ринків наукової продукції ор­ганізацією...

 65. Управління оборотними засобами підприємства..

 66. Розробка системи фінансового менеджменту на підприємстві

 67. Удосконалення експортно-імпортної діяльності, підприємства

 68. Дослідження сегментів ринку і розробка рекомендацій маркетингової діяль­ності реалізації продукції / послуг...

 69. Удосконалення матеріального стимулювання працівників...

 70. Удосконалення процесу кредитування підприємства

 71. Розробка і обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення прибутковості

 72. Обґрунтування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

 73. Розробка ефективної рекламної діяльності...

 74. Розробка проекту управління конфліктами та стресовими ситуаціями з ура­хуванням сфери діяльності підприємства, організації...

 75. Розробка проекту залучення іноземних інвестицій на підприємство

 76. Удосконалення інформаційного забезпечення діяльності підприємства за умов ...

 77. Удосконалення управління ... (види діяльності)^

Рекомендації до розрахункової частини дипломного проекту


 1. Опис об'єкта дослідження в термінах теорії керування й прийняття рішень.

 2. Визначення апарата й методів удосконалювання системи керування.

 3. Теоретичне обґрунтування застосовуваних методів до досліджуваного об'єкта.

 4. Системність в аналізі й комплексність у розрахунку напрямків розвитку діяльності підприємства.

 5. Чітка вказівка джерел (літературних) використовуваного апарата розрахунків.

 6. Бажаність різноманіття подання отриманих результатів: схеми, графіки, таблиці, діаграми, гістограми, малюнки й т.п.

 7. Оцінка результатів проведених розрахунків.

 8. Висновки про ефективність проведених заходів або переговорах по їхньому впровадженню з керівництвом організації.

 9. Прогноз (припущення) по подальшому розвитку ситуації в області керування даної організації.^

Приклади структури, плану дипломного проектуПриклад 1
Підвищення ефективності керування виробництвом металопластикових конструкцій

Введення

 1. Динаміка розвитку галузі в Україні

  1. Стан вітчизняної будівельної галузі

  2. Тенденції розвитку ринку металопластикових виробів

  3. Основна сфера діяльності й виробнича програма підприємства

  4. Висновки й постановка завдання

 2. Теоретичні й практичні положення методології обмежень систем

  1. Конструктивний розвиток бізнесу-середовища підприємства

  2. Основні складові теорії обмежень систем

  3. Формулювання завдань удосконалювання системи керування операційною діяльністю

 3. Оптимізація структури портфеля замовлень

  1. Економічні аспекти діяльності

  2. Інформаційні схеми керування

  3. Аналіз структури портфеля продукції

  4. Розрахунок показників економічної продуктивності при впровадженні нових методів

 4. Удосконалювання системи керування запасами

  1. Аналіз моделей керування запасами виробничого підприємства

  2. Оптимізація роботи з постачальниками сировини й комплектуючих

  3. Рішення завдання вибору розміру замовлення

  4. Інформаційне забезпечення синхронізації процесу закупівель і реалізації

 5. Охорона праці

Висновок

Список літератури


Приклад 2
Стратегія розвитку фінансового керування на підприємстві харчової галузі

Введення

 1. Трансформація систем керування в умовах перехідної економіки

  1. Аналіз зовнішнього середовища роботи підприємства й перспективи розвитку

  2. Ціль діяльності підприємства й основні фінансові показники

  3. Основні завдання фінансового менеджменту

  4. Необхідність структурних перетворень у системі керування підприємства

  5. Формулювання завдань дослідження

 2. Бюджетне керування підприємством

  1. Переваги використання системи бюджетного керування

  2. Загальні складового бюджету підприємства

  3. Схема інформаційних потоків у системі керування

 3. Підготовчі роботи із впровадження системи бюджетування

  1. Система планування й прогнозування

  2. Послідовність робіт з бюджетування

  3. Головні складового бюджету підприємства

  4. Оцінка ризиків.

 4. Впровадження бюджетної системи на підприємстві

  1. Інформаційна база підтримки прийняття управлінських рішень

  2. Формування загального бюджету

  3. Розробка складових бюджету

  4. Контроль і керування системою

 5. Охорона праці

Висновок

Список літератури


Приклад 3
Впровадження нових інформаційних систем у рамках реалізації пенсійної реформи

Введення

 1. Використання інформаційних технологій у системі пенсійного забезпечення

  1. Стратегія розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні

  2. Інтегровані інформаційні системи

  3. Впровадження інформаційних технологій у процес керування державними організаціями

  4. Основні показники діяльності керування пенсійного фонду України м. Харкова

  5. Висновки

 2. План реформування соціального сектора економіки України

  1. Планування процесу проведення реструктуризації й необхідних заходів щодо впровадження інформаційних технологій

  2. Розвиток системи соціальної допомоги

  3. Розширення спектра оцінок у соціальній й економічній статистиці

  4. Висновки

 3. Заходу щодо впровадження нової інформаційної системи пенсійного забезпечення

  1. Впровадження інформаційних технологій

  2. Створення національної пенсійної бази даних

  3. Регіональні особливості інформаційного забезпечення пенсійної бази даних

  4. Оцінка ефективності реалізації запропонованих заходів

  5. Висновки

 4. Охорона праці й техніка безпеки

Висновок

Список літератури

Додаток А


Приклад 4
Формування системи керування розвитком організаційної структури промислового підприємства

Введення

 1. Стратегічне управління підприємства й сценарій розвитку

  1. Основні положення довгострокових стратегій розвитку

  2. Форми організаційних структур керування

  3. Інформаційно-комунікаційні зв'язки між підрозділами досліджуваного підприємства

  4. Методи оцінки витрат й ефективність реструктуризації промислового підприємства

 2. Аналіз основних показників системи керування підприємством

  1. Загальний опис факторів внутрішнього й зовнішнього середовища діяльності підприємства

  2. Економічні аспекти діяльності

  3. Організація й технологія виробництва

  4. Основний напрямок стратегії розвитку підприємства

  5. Дослідження організаційної структури

  6. Висновки

 3. Пропозиції по напрямку розвитку системи керування

  1. Використання методу SWОТ-аналізу в позиціюванні підприємства

  2. Аналіз і розвиток функціональної структури

  3. Аналіз і розвиток організаційної структури

  4. Інформаційне забезпечення реструктуризації підприємства

  5. Висновки

 4. Охорона праці й соціальна забезпеченість проекту

Висновок

Список використовуваних літературних джерел

Додаток А

Додаток Б


1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) / укладачі: О. Г. Гусак, С. В. Сапожніков, В. Ф. Герман, С. П. Кулініч,...
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів / Укладачі: А. Ю. Жулавський, О. М. Соляник. – Суми: Вид-во...
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності 090203, 090203 «Металорізальні верстати та...
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів iconМетодичні вказівки до оформлення документації під час виконання курсових та дипломних проектів
Методичні вказівки до оформлення документації під час виконання курсових та дипломних проектів / укладачі : В. О. Пчелінцев, Л. І....
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів iconЄ. М. Кайлюк В. А. Бардаков, Г. В. Ковалевський, В. О. Лелюк методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (для студентів спеціальності 050201 – «Менеджмент організацій») / Харк нац...
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів iconМетодичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему«Розрахунок та проектування конвективних сушарок» для студентів спеціальностей 090220, 090220 "Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів"
Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему «Розрахунок та проектування конвективних сушарок» /укладач...
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів iconМетодичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів iconРобіт І дипломних проектів
Копії дипломних проектів, магістерських і дипломних робіт можуть бути передані замовнику за угодою
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів iconМетодичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему«Розрахунок та проектування апаратів киплячого шару» для студентів спеціальностей 090220, 090220 Обладнання
Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему «Розрахунок та проектування апаратів киплячого шару» для студентів...
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів iconМетодичні рекомендації до виконання випускних робіт (дипломних та магістерських) з дисциплін природничо-математичного циклу І логопедії
У зв'язку з цим, важливе значення, набувають такі форми самостійної учбової діяльності студентів, як виконання дипломних І магістерських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи