Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” icon

Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
НазваОсвітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Дата01.06.2012
Розмір84.9 Kb.
ТипЗакон

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО (ЗА ФАХОМ) ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050206 – “МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ”


 1. Предмет і задачі економічної теорії. Центральні проблеми економічної формації.

 2. Закони зростаючих витрат та зменшеної доходності.

 3. Поняття попиту і пропозиції, умови їх рівноваги та наслідки змінювання.

 4. Національний доход та методи розрахунку чистого національного продукту.

 5. Значення та розрахунок еластичності попиту та пропозиції. Миттєва, короткострокова та тривала рівновага ціни.

 6. Закон зменшеної граничної корисності, вибір товару на його основі.

 7. Валові та граничні витрати фірми, умови отримання нульового прибутку та припинення виробництва.

 8. Визначення умов досконалої і недосконалої конкуренції.

 9. Валовий та граничний доход фірми, методи визначення точки максимального прибутку.

 10. Поняття граничного продукту. Принцип заміщення факторів виробництва.
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


 1. Підприємство як первинна ланка виробничої сфери та юридична особа.

 2. Класифікація та структура підприємств.

 3. Характеристика виробничої програми підприємства.

 4. Формування та використання виробничих потужностей підприємства.

 5. Економічна сутність основних фондів, їх класифікація та структура.

 6. Знос і амортизація основних виробничих фондів.

 7. Показники ефективності використання основних виробничих фондів.

 8. Склад і структура оборотних фондів.

 9. Оберненість оборотних фондів, показники ефективності їх використання.

 10. Продуктивність праці, її показники. Резерви підвищення продуктивності.

 11. Форми і системи оплати праці.

 12. Поняття та оцінка нематеріальних активів підприємства.

 13. Класифікація витрат на виробництво.

 14. Поняття собівартості продукції.

 15. Групування витрат по статтям калькуляції.

 16. Ціна продукції, методи її встановлення та регулювання.

 17. Прибуток і рентабельність, показники їх розрахунку.

 18. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

 19. Система показників економічної ефективності виробництва.

 20. Поняття інноваційних процесів на підприємстві.
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО”


 1. Поняття підприємницького права. Класифікація нормативно-правових актів.

 2. Правовий статус підприємництва.

 3. Право державної, приватної, колективної власності.

 4. Правове забезпечення створення, реорганізації та ліквідації підприємств.

 5. Правове становище господарських товариств.

 6. Правові засади укладання та виконання господарських договорів.

 7. Господарсько-правова відповідальність.

 8. Правове регулювання банкрутства.

 9. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин.

 10. Захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “МАРКЕТИНГ”


 1. Поняття та концепція маркетингу.

 2. Функції маркетингу, його значення в діяльності підприємства.

 3. Основні види діяльності підприємства з орієнтацією на виробництво і маркетинг.

 4. Різновиди маркетингу: конверсійний, ремаркетинг, синхромаркетинг

 5. Різновиди маркетингу: демаркетинг, підтримуючий і протидіючий маркетинг.

 6. Особливості маркетингу виробів промислового призначення.

 7. Суть управління асортиментом випускаємої продукції.

 8. Управління якістю продукції в системі маркетингу. Маркетингова петля якості.

 9. Суть і основні задачі комплексного дослідження ринку.

 10. Принципи ефективного обслуговування покупців: масовий, товарно-диференційований і цільовий маркетинг.

 11. Основні принципи сегментування споживчих ринків.

 12. Вибір цільових сегментів ринку. Три варіанту охоплення ринку.

 13. Недиференційований, диференційований і концентрований маркетинг.

 14. Методи оцінки кривих попиту на товар.

 15. Позиціонування товарів на ринку.

 16. Загальний підхід до проблеми визначення ємкості ринку виробів.

 17. Ціноутворення на різних типах ринків.

 18. Завоювання лідерства за показниками долі ринку або якості товару.

 19. Аналіз цін і товарів конкурентів.

 20. Дев'ять варіантів стратегії маркетингу стосовно показників ціни і якості.
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ”


 1. Менеджмент як самостійна область знань.

 2. Визначення організації. Формальні і неформальні організації.

 3. Загальні фактори в роботі керівників. Десять управлінських ролей Мінцберга.

 4. Рівні управління. Характеристика керівників низової, середньої і вищої ланки.

 5. Складові успіху організації: виживання, результативність, ефективність, продуктивність і практична реалізація.

 6. Підходи до управління на основі виділення різних шкіл.

 7. Процесний підхід до управління. Функції процесу управління.

 8. Системний підхід до управління. Модель організації як відкритої системи.

 9. Ситуаційний підхід до процесу управління.

 10. Внутрішні змінні організації: цілі, задачі, структура, технологія.

 11. Фактори впливу зовнішнього середовища прямої та непрямої дії на організацію.

 12. Характеристика факторів впливу міжнародного середовища при виході організації на міжнародні ринки.

 13. Організаційні рішення. Запрограмовані і незапрограмовані рішення, компроміси.

 14. Місія організації. Вибір місії комерційних та некомерційних організацій.

 15. Управлінське обстеження внутрішніх сильних і слабих сторін організацій.

 16. Управління по цілям. Етапи процесу управління по цілям.

 17. Лінійні і апаратні (штабні) повноваження. Типи адміністративного апарату.

 18. Вибір та проектування організаційної структури підприємства. Типи організаційних структур.

 19. Характеристики ефективного контролю. Стратегічна направленість контролю і орієнтація на результати.

 20. Принципи керівництва організацією на основі влади, впливу, лідерства.

 21. Двомірне трактування стилів лідерства. Управлінська решітка.

 22. Формальні і неформальні групи. Фактори, що впливають на ефективність роботи групи.

 23. Управління неформальною організацією. Модель Д.Хоманса.

 24. Сутність, функції і переваги стратегічного планування. Процес стратегічного планування.

 25. Управління реалізацією стратегічного плану, контроль за його виконанням.
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


 1. Значення курсу «Операційний менеджмент» для підготовки фахівців.

 2. Система курсу «Операційний менеджмент» та його зв'язок з іншими дисциплінами.

 3. Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію.

 4. Природа операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

 5. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації.

 6. Операційні пріоритети. Пріоритети, які визначаються місцем на ринку.

 7. Формування стратегії виробництва товару.

 8. Особливості стратегій сервісних процесів.

 9. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

 10. Сутність системного підходу до операційного менеджменту.

 11. Операційна система як об'єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.

 12. Складові частини операційної системи: перероблююча підсистема, підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю.

 13. Класифікаційні підходи до операційних систем.

 14. Поняття операційної діяльності підприємства.

 15. Послуги як результат операційної діяльності підприємства.

 16. Принципи організації та складність операційних процесів.

 17. Організація операційного процесу у просторі й часі.

 18. Проектування операційної системи: критерії та вибір проектів.

 19. Сучасний рівень розвитку операційних систем.

 20. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій, агрегативне планування.
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”


 1. Предмет, задачі та основні напрямки управління персоналом.

 2. Принципи та механізм управлінням персоналом.

 3. Планування потреби в трудових ресурсах

 4. Проведення підбору персоналу.

 5. Відбір персоналу.

 6. Укладання та зміст трудового договору.

 7. Підготовка кадрів.

 8. Оцінка результатів діяльності персоналу.

 9. Управління просуванням по службі.

 10. Взаємовідносини між менеджерами та працівниками.

 11. Стиль керівництва та ефективність управління.

 12. Основні фактори плинності кадрів. Управління процесами плинності кадрів.

 13. Робочий час та час відпочинку персоналу.

 14. Мотивація як функція ефективного управління.

 15. Природа конфлікту та управління конфліктною ситуацією в організації
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ”


 1. Визначення інформаційних систем в менеджменті. Роль ІС в управлінні сучасними організаціями.

 2. Етапи розвитку інформаційних систем.

 3. Основні види ІС в організації.

 4. Основні ресурси ІС.

 5. Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем. Види забезпечувальних підсистем.

 6. Банківські автоматизовані інформаційні системи.

 7. Життєвий цикл інформаційної системи.

 8. Принципи роботи спеціального структурного підрозділу з питань управління інформаційної системою організації.

 9. Сутність систем підтримки прийняття управлінських рішень (СППР). Сфери застосування СППР.

 10. Складові експертних систем. Види експертних систем.

 11. Особливості інформаційних систем для корпорацій.

 12. Основні принципи використання Інтернет організацією з метою здійснення своєї діяльності.

 13. Застосування електронної комерції у практичній діяльності підприємства.

 14. Загальна характеристика комп’ютерних мереж Інтранет та Екстранет.

 15. Безпека та контроль інформаційних систем. Контроль введення, обробки та збереження інформації.
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


 1. Теорія управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 2. Інститути та засоби управління зовнішньою торгівлею на національному рівні.

 3. Міжнародні інститути регулювання зовнішньої торгівлі.

 4. Загальна характеристик валютного ринку.

 5. Об'єкти та інструменти валютного регулювання.

 6. Проблеми та перспективи розвитку вільних економічних зон.

 7. Міжнародні фінансові організації.

 8. Міжнародні товари біржі.

 9. Міжнародні товарні аукціони.

 10. Особливості проведення торгів на зовнішньому ринку.

 11. Міжнародні ярмарки та виставки.

 12. Структура стратегії фірми на зовнішньому ринку.

 13. Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку.

 14. Умови зовнішньоторгового контракту. Ціни зовнішньоторгових контрактів і методи їх розрахунків.

 15. Управління контрактною діяльністю та практика ведення комерційних переговорів.

 16. Механізм розрахунків у зовнішньоторгових операціях.

 17. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій.

 18. Структура та зміст бізнес-плану міжнародних підприємницьких проектів.

 19. Техніка залучення кредитних ресурсів для реалізації міжнародних підприємницьких проектів.

 20. Інвестиційні інститути. Система оподаткування іноземних інвестицій.

 21. Платежі у зовнішньоекономічній діяльності.

 22. Сучасна цінова стратегія фірми на зовнішньому ринку.

 23. Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі.

 24. Захист від валютного та кредитного ризику під час здійснення зовнішньоекономічних контрактів.

 25. Інструменти державного регулювання фінансових потоків.
^

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


 1. Основні форми зовнішньоекономічних зв'язків.

 2. Проблеми торгівлі іноземною партнера з Україною.

 3. Проблеми торгівлі українського партнера з іноземним.

 4. Економічні методи стимулювання експортного виробництва.

 5. Робота підприємства по виходу на зовнішній ринок.

 6. Валютний рахунок. Принцип його відкриття і дії. Міжнародна торгівля валютою.

 7. Техніка здійснення експортних, імпортних, реекспортних і реімпортних операцій.

 8. Валютно-фінансові умови контрактів експортно-імпортних операцій.

 9. Облік експортних та імпортних операцій підприємства.

 10. Митний тариф, його цілі і функції. Ставки митних зборів.

 11. Визначення митної вартості товарів, що вводяться та вивозяться з території України.

 12. Характеристика, особливості розвитку, економічні переваги транснаціональних корпорацій.

 13. Форфейтингові операції та основи їх спрямування.

 14. Спільні підприємства як засіб залучення іноземного капіталу в Україну.

 15. Акцизи в експортно-імпортних операціях. Система класифікації і кодування товарів в товарній номенклатурі зовнішньоекономічній діяльності країн.

Схожі:

Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010104 "Організація І регулювання дорожнього руху" для прийому на...
Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010102 "Організація перевезень І управління на транспорті" для прийому...
Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010101 "Транспортні системи " для прийому на навчання осіб, які здобули...
Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Менеджмент", спеціальності 03060107 "Логістика" для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр",...
Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості...
Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Програма вступного випробування з математики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Т. М. Барболіна,...
Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з фізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Програма вступного випробування з фізики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: О. П. Руденко, О....
Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconКабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 27 серпня 2010 р. N 787 Київ
Шифр | Найменування галузі | Освітньо-кваліфікаційний рівень | Освітньо-кваліфікаційний рівень |
Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи