Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Скачати 281.71 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Дата23.06.2012
Розмір281.71 Kb.
ТипДокументи

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет


"Затверджую"

проректор з навчальної роботи

професор ________М.Ю.Коломоєць

“____”_______________2007 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з психології спілкування на 2007-2008 навчальний рік


факультет - фармацевтичний

спеціальність - фармація

освітньо-кваліфікаційний

рівень - бакалавр

кваліфікація - фармацевт

кафедра - психології та соціології

курс - І

семестр - ІІ

лекції - 18 годин

семінарські заняття - 18 годин

самостійна робота - 18 години

залік - ІІ семестр

всього годин - 54


2007 рік

Робоча програма з психології спілкування розроблена викладачем кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету Зінзюк Л.А. з врахуванням наукового рівня і специфіки медичного університету.


Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.


Зав. кафедрою

психології та соціології

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій


Робоча навчальна програма схвалена предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007р., протокол № 8.


Голова предметної комісії,

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій

^ Основна мета викладання курсу психології спілкування


Метою вивчення курсу «Психологія спілкування» є надання можливості студентам отримати знання про основні закономірності спілкування як виду людської діяльності. Спілкування є не тільки джерелом отримання інформації і позитивних емоцій, ефективним засобом самовираження і вдосконалення міжособистісних стосунків, а й невичерпним резервом оптимізації будь-якої професійної, а особливо медичної діяльності. Тому вивчення дисципліни «Психологія спілкування» дозволить студентам отримати знання про особливості спілкування, професійного та міжособистісного діалогу, соціального сприйняття, міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів, а також дозволить сформувати на цій основі комунікативні якості фармацевтичного працівника.

Перелік


дисциплін які є необхідними для вивчення психології спілкування

^

Назва

дисципліни

Зміст дисципліни, необхідної


для вивчення психології спілкування

Анатомія

людини


Будова центральної нервової системи людини.


Ділова українська мова


Поняття про мову й мовлення. Комунікативна функція мовлення. Індивідуально-стильові мовленнєві відмінності.


Біологія


Комунікація у середовищі живих організмів. Поняття про сигнальні системи.


Філософія


Філософські категорії взаємодії, діалогу, комунікації

Нормальна

фізіологія


Функції центральної нервової системи людини, її значення для нормального функціонування людського організму. Сигнальні системи.


Основи психології

і педагогіки

Визначення психології як науки, Ії предмету та методів.

Мотив та мотивація. Спілкування як обмін інформацією.

Спілкування як взаємодія. Поняття соціальної перцепції.


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Тема 1. Предмет психології спілкування. Основні методи дослідження міжособистісної взаємодії та комунікативних здібностей.

Спілкування як потреба існування людини. Спілкування як об’єкт міждисциплінарних досліджень. Визначення спілкування в соціально-психологічній літературі. Сутність і природа спілкування. Формування спілкування у філогенезі. Взаємозв’язок понять «спілкування» та «діяльність». Предметно-практична діяльність як основа і передумова людського спілкування. Суспільні, міжособистісні стосунки і спілкування. Особистість і спілкування. Формування спілкування в онтогенезі. Спілкування і розвиток особистості. Основні потреби, мотиви і цілі спілкування. Комунікативні якості особистості. Методи дослідження спілкування. Психодіагностика міжособистісних стосунків. Дослідження комунікативних здібностей та навичок особистості.

^ Тема 2. Основні характеристики спілкування.

Трьохкомпонентна структура спілкування. Функції спілкування: інформаційно-комунікативна, регуляційно-комунікативна, афективно-комунікативна. Види спілкування: необхідне, бажане, нейтральне, небажане, міжособистісне, масове, монологічне, діалогічне, гуманістичне, довготривале, короткочасне, конфліктне. Особливості функціонування комунікативного компоненту спілкування як обмін інформацією. Перцептивний компонент – сприйняття партнерами один одного. Інтерактивний – організація взаємодії, обмін діями. Суб’єкти спілкування. "Суб'єкт-об'єктні" та "суб'єкт-предметні" стосунки при спілкуванні. Рівні спілкування: "індивід-індивід", "індивід-група", "група-соціум". Характеристика примітивного, маніпулятивного, стандартизованого, конвенційного, ігрового, ділового та духовного рівнів Основні позиції і ролі партнерів: соціальна, професійна, міжіндивідуальна та інші. Засоби спілкування.

^ Тема 3. Комунікативний компонент спілкування. Вербальна та невербальна комунікація.

Засоби спілкування: вербальні та невербальні. Поняття мови та мовлення. Розмовна мова, літературна мова. Штучні мови. Усна мова. Письмова мова. Внутрішнє мовлення. Діалогічне та монологічне мовлення. Функції мовлення. Особливості невербальної комунікації. Функції невербальних повідомлень. Основні канали невербальної комунікації. Кінесика. Міміка. Контакт очима. Поза. Жести. Такесика. Проксеміка. Часова структура спілкування Знакові системи: оптико-кінетична, екстралінгвістична, паралінгвістична, візуальне спілкування. Акустичні засоби передачі невербальної інформації. Проблема інтерпретації невербальної поведінки. Розміщення учасників взаємодії за прямокутним столом. Форми спілкування: бесіда, розмова по телефону, переговори, збори.

^ Тема 4. Перцептивний компонент спілкування. Мистецтво слухання та взаєморозуміння.

Спілкування – сприймання людьми одне одного. Соціальна перцепція. Феномен каузальної атрибуції. "Ефекти" сприйняття. Ефекти ореолу, новизни і первинності, стереотипізації, проекції, хибної розшифровки. Візуальна психодіагностика. Конституційні типології Е.Кречмера і У.Шелдона. Основи фізіогноміки. Рука як джерело психологічної інформації. Механізми соціальної перцепції. Види слухання. Слухання як активний процес. Причини викривлень інформації. Нерефлексійне слухання: мінімізація відповідей. Рефлексійне слухання: з’ясування, перефразування, резюмування, емпатія у спілкуванні. Ідентифікація і рефлексія як механізми взаєморозуміння. Цілісне сприймання повідомлень.

^ Тема 5. Інтерактивний компонент спілкування. Спілкування як взаємодія.

Поняття взаємодії (інтеракція), соціальна взаємодія. Взаємодія як контакт між людьми. Взаємодія як організація діяльності. Механізм соціальної взаємодії. Типи взаємодій. Кооперація. Співробітництво. Міжособистісний вплив. Стратегії впливу. Психологічний вплив. Особистісний вплив. Функціонально-рольовий вплив. Індивідуально-специфічний вплив. Комунікативний вплив. Види психологічного впливу: переконання, зараження, навіювання, наслідування, мода, чутки. Маніпулятивне спілкування. Основні маніпуляції та засоби захисту від них. Трансактний аналіз Е.Берна. Форми поведінки людини у взаємодії. Деструктивні форми взаємодії: агресія, фрустраційні теорії агресії. Упередження. Обман. Егоїзм. Конфліктна взаємодія. Взаємодія на рівні дружби і любові. Альтруїстична поведінка у взаємодії.

^ Тема 6. Основні правила ефективного висловлення та самовираження.

Техніки, стратегії та правила конструктивного спілкування: виявлення поваги до інших, позиція "рівних". Етикет у діловому спілкуванні. Самоствердження і самоактуалізація в спілкуванні. Спонтанність і відкритість. Емоційна експресія і самовираження. Причини порушень емоційної експресії. Вербалізація емоційного стану. Способи вираження емоційних станів. Засоби експресії. Структура і зміст "Я - висловлювання". Правила конструктивної критики. Цілі критики. Предмет критики. Форма висловлювань. Елективний зворотній зв’язок: способи емоційних реакцій. Прийоми ораторського мистецтва. Підготовка промови: структура, мета, ідея. Аналіз ситуації і аудиторії. Прийоми привертання уваги. Засоби впливу і прийоми переконання. Зовнішність, жести, голос, артистизм оратора. Адекватні форми передачі інформації.

^ Тема 7. Труднощі міжособистісного спілкування. Дефіцитне, дефектне та деструктивне спілкування.

Психологічно оптимальне спілкування. Смуга відчуження. Психологія утрудненого спілкування. Труднощі спілкування (порушення спілкування, залежність труднощів від віку особистості). Комунікативні бар'єри: смисловий, логічний, фонетичний, семантичний, стилістичний. Сором’язливість як специфічна складність між особистісного спілкування. Самотність. Типи самотності, причини хронічного відчуття самотності. Аутистичність і відчуженість. Аномія. Комплексні труднощі в спілкуванні. Акцентуації характеру і дефекти спілкування. Ригідність і тривожність як фактори дефектного спілкування. Деструктивне спілкування: брехня, егоїзм. Агресивно-конфліктна взаємодія. Джерела агресивності. Закономірності агресивної поведінки. Інструментальна агресія. Інтенціональна агресія. Криміногенне спілкування.

^ Тема 8. Конфлікти у спілкуванні: причини, шляхи запобігання та розв’язання.

Сутність та природа міжособистісного конфлікту. Психологічні засади виникнення конфліктів. Стадії розвитку конфлікту. Сторони конфлікту. Об'єкт конфлікту. Структура конфлікту. Основні види конфлікту. Деструктивний та конструктивний конфлікт. Міжособистісні конфлікти. Конфлікти в медичних колективах. Конфлікт очікувань. Емоційні конфлікти. Особливості поведінки в конфліктній ситуації. Конфліктна особистість. Акцентуації характеру. Проблема психофізіологічної сумісності. Управління міжособистісним конфліктом. Методи запобігання конфлікту. Діагностика і конструктивні функції конфлікту. Основні стилі поведінки при розв'язанні конфліктів: конкуренція, уникання, пристосування, співробітництво, компроміс. Маніпулятивний конфлікт. Актуалізаторський конфлікт. Етапи подолання конфлікту. Рекомендації щодо подолання конфлікту. Культура спілкування. Культура спілкування як засіб запобігання конфліктів та розвит­ку міжособистісних стосунків. Визнання безумовної цінності людини, гідність, делікатність, такт. Основні правила ввічливості.

^ Тема 9. Педагогічне спілкування.

Сутність і особливості педагогічного спілкування. Мета, об’єкт і структура педагогічного спілкування. Культура педагогічного спілкування. Комунікативні якості вчителя. Стилі і моделі педагогічного спілкування. Особливості стилів: спільна творчість, загравання, залякування, дистанція та ін. Моделі: дикторська, диференційованої уваги, авторитарна та інші. Гуманістична і особистісна спрямованість учителя. Види словесних впливів на учнів. Спілкування у навчальному процесі. Зростання діалогічності навчання. Проблемне навчання як спільний пошук істини. Спілкування під час активних методів навчання: ігор, диспутів, дискусій. Спілкування при позакласній роботі. Спілкування в педагогічному колективі.

^ Тема 10. Медичне спілкування: сутність, особливості, структура.

Сутність і основні характеристики медичного спілкування. Спілкування в умовах клініки. Мета, суб’єкт, об’єкт і структура медичного спілкування. Культура медичного спілкування. Поняття етики спілкування. Принципи медичного спілкування. Гідність і толерантність як принципи культури медичного спілкування. Терпіння, витривалість. Довір'я і розуміння. Гуманізація спілкування. Гуманістична і особистісна спрямованість медичного працівника. Основні функції медичного спілкування.. Стилі і моделі медичного спілкування. Налагодження контактів з пацієнтами. Вміння слухати пацієнта. Емпатія та рефлексія в медичному спілкуванні. Врахування вікових, гендерних та індивідуально-психологічних особливостей пацієнтів. Види словесних психотерапевтичних впливів на пацієнта. Невербальні засоби впливу на пацієнта. Поняття ятрогенного захворювання. Причини, шляхи запобігання ятрогеній.
^

Тематичний план

лекцій з психології спілкування для студентів 1 курсу, фармацевтичного факультету, спеціальність – “фармація”


Назва лекції

К-ть годинСпілкування як вид людської діяльності. Основні методи дослідження міжособистісної взаємодії та комунікативних здібностей

2Основні характеристики спілкування. Трьохкомпонентна структура спілкуванння

2Комунікативний компонент спілкування. Особливості вербальної та невербальної комунікації

2Перцептивний компонент спілкування. Поняття соціальної перцепції

2Інтерактивний компонент спілкування

2Основні правила ефективного висловлювання та самовираження

2Труднощі міжособистісного спілкування. Дефіцитне, дефектне та деструктивне спілкування

2Конфлікти у спілкуванні

2Медичне спілкування: сутність, структура та особливості

2

Всього : 18 годин


Cхвалено на на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.


Зав. кафедрою

психології та соціології

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій
^

Тематичний план

семінарських занять з психології спілкування для студентів 1 курсу, фармацевтичного факультету, спеціальність – “фармація”Назва теми

К-ть годинПредмет психології спілкування. Основні методи дослідження міжособистісної взаємодії та комунікативних здібностей

2Структура та зміст спілкування

2Засоби та форми спілкування. Вербальна та невербальна комунікація

2Сприйняття партнера. Мистецтво слухання та взаєморозуміння

2Спілкування як взаємодія

2Техніки, стратегії та правила конструктивного спілкування

2Труднощі міжособистісного спілкування. Дефіцитне, дефектне та деструктивне спілкування

2Конфлікти у спілкуванні: причини, шляхи запобігання і розв’язання.

2Сутність, структура та основні особливості медичного спілкування.

2

Всього : 18 годин


Cхвалено на на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.


Зав. кафедрою

психології та соціології

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій

^

Перелік тем

які виділені для самостійного вивчення з психології спілкування для студентів 1 курсу, фармацевтичного факультету, спеціальність – “фармація”Назва теми

К-ть годинСпілкування і розвиток особистості. Формування спілкування в онтогенезі. Комунікативні якості особистості

4Ефекти спілкування. Візуальна психодіагностика

4Маніпулятивне спілкування. Види маніпуляцій

4Методи та прийоми творчого розв’язання конфліктів

2Педагогічне спілкування

4

Всього: 18 годин


Cхвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.


Зав. кафедрою

психології та соціології

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій


^ Засоби для проведення початкового, поточного,

проміжного та підсумкового контролю знань студентів


У процесі вивчення психології спілкування застосовуються такі види контролю:

Початковий контроль знань студентів здійснюється переважно в усній формі на початку вивчення курсу або перед вивченням нової теми з метою з'ясування загального рівня знань.

Поточний контроль проводиться з метою з’ясувати рівень знань та умінь студентів з теми семінарського заняття. Передбачає усне опитування, виконання тестових завдань і вирішення ситуаційних задач.

^ Періодичний (тематичний) — проводиться після кожного розділу курсу як у письмовій, так і в усній формі. Даний вид контролю здійснюється на основі спеціально підготовлених питань, відповіді на які свідчать не тільки про якість знань певного розділу курсу, а й про те, як студент вміє використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань.

Підсумковий - здійснюється у формі заліку після закінчення вивчення всього курсу “ Психологія спілкування”.

Перелік

практичних навичок, які повинен опанувати студент

і які підлягають контролю до або під час проведення заліку


 1. Об'єктивно, на наукових засадах, визначати основні закономірності спілкування;

 2. Вміти відстоювати власну позицію;

 3. Вміти обґрунтувати місце та роль педагогічного та управлінського спілкування;

 4. Вміти адекватно сприймати співрозмовника і впливати на нього;

 5. Вміти проводити продуктивні дискусії, ділові бесіди і наради;

 6. Вміти творчо розв'язувати міжособистісні конфлікти;

 7. Вміти здійснювати психотерапевтичні вербальні та невербальні впливи на співрозмовника та пацієнта;

 8. Володіти основними правилами і прийомами діалогічного спілкування;

 9. Вміти створювати сприятливий клімат у медичному колективі;

 10. Володіти методикою дослідження міжособистісної взаємодії та комунікативних здібностей.Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.


Зав. кафедрою

психології та соціології

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007р., протокол № 8.


Голова предметної комісії,

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій
^

Білетна програма


до проведення заліку з психології спілкування

для студентів 1 курсу, фармацевтичного факультету, спеціальність – “фармація”
 1. Спілкування як об’єкт міждисциплінарних досліджень.

 2. Спілкування та комунікація.

 3. Сутність і природа спілкування.

 4. Функції спілкування.

 5. Основні види спілкування.

 6. Спілкування і розвиток особистості.

 7. Комунікативні якості особистості.

 8. Методи дослідження спілкування.

 9. Комунікативний компонент спілкування як обмін інформацією.

 10. Перцептивний компонент як сприймання партнерами один одного.

 11. Інтерактивний компонент спілкування як організація взаємодії.

 12. Діалог, основні позиції і ролі партнерів: соціальна, професійна, міжіндивідуальна, засоби спілкування.

 13. Рівні спілкування та їхня характеристика.

 14. Основні позиції і ролі партнерів: соціальна, професійна, міжіндивідуальна та інші.

 15. Засоби спілкування: вербальні та невербальні.

 16. Поняття мови та мовлення. Діалогічне та монологічне мовлення. Функції мовлення.

 17. Особливості невербальної комунікації. Функції невербальних повідомлень.

 18. Основні канали невербальної комунікації. Кінесика. Міміка. Контакт очима. Поза. Жести. Такесика. Проксеміка.

 19. Часова структура спілкування.

 20. Розміщення учасників взаємодії за прямокутним столом.

 21. Форми спілкування: бесіда, розмова по телефону, переговори, збори.

 22. Статеві і вікові індивідуально-психологічні відмінності спілкування.

 23. Невербальне спілкування, міжособистісний простір, візуальний контакт, інтонація і тембр голосу, хода, постава, пози, міміка, мова жестів.

 24. Сприймання і оцінка партнера і ситуації.

 25. Соціальна перцепція. Механізми соціальної перцепції.

 26. Феномен каузальної атрибуції.

 27. "Ефекти" сприйняття, ефекти ореолу, новизни і первинності, стереотипізації, проекції, хибної розшифровки.

 28. Візуальна психодіагностика.

 29. Слухання як активний процес та його види.

 30. Нерефлексійне слухання: мінімізація відповідей.

 31. Рефлексійне слухання: з’ясування, перефразування, резюмування, емпатія у спілкуванні.

 32. Ідентифікація і рефлексія як механізми взаєморозуміння. Конгруентність і самоактуалізація особистості.

 33. Поняття взаємодії (інтеракція), соціальна взаємодія.

 34. Механізм соціальної взаємодії. Типи взаємодій.

 35. Види психологічного впливу: переконання, зараження, навіювання, наслідування, мода, чутки.

 36. Маніпулятивне спілкування. Основні маніпуляції та засоби захисту від них.

 37. Трансактний аналіз Е.Берна.

 38. Деструктивні форми взаємодії. Упередження. Обман. Егоїзм.

 39. Агресивно-конфліктна взаємодія. Джерела агресивності

 40. Взаємодія на рівні дружби і любові. Альтруїстична поведінка у взаємодії.

 41. Техніки, стратегії та правила конструктивного спілкування: виявлення поваги до інших, позиція "рівних".

 42. Етикет у діловому спілкуванні.

 43. Емоційна експресія і самовираження. Засоби експресії. Причини порушень емоційної експресії.

 44. Структура і зміст "Я - висловлювання".

 45. Правила конструктивної критики. Цілі критики. Предмет критики.

 46. Прийоми ораторського мистецтва. Підготовка промови: структура, мета, ідея. Аналіз ситуації і аудиторії.

 47. Засоби та прийоми привертання уваги .

 48. Засоби впливу і прийоми переконання.

 49. Зовнішність, жести, голос, артистизм оратора.

 50. Стиль, культура і художній зміст та форма мовлення. Мовленнєвий етикет.

 51. Труднощі спілкування (порушення спілкування, залежність труднощів від віку особистості).

 52. Комунікативні бар'єри: смисловий, логічний, фонетичний, семантичний, стилістичний.

 53. Сором’язливість як специфічна складність міжособистісного спілкування.

 54. Самотність. Типи самотності, причини хронічного відчуття самотності.

 55. Аутистичність і відчуженість. Аномія.

 56. Акцентуації характеру і дефекти спілкування.

 57. Ригідність і тривожність як фактори дефектного спілкування.

 58. Криміногенне спілкування.

 59. Сутність та природа міжособистісного конфлікту.

 60. Структура конфлікту. Основні види конфлікту. Міжособистісні конфлікти.

 61. Деструктивний та конструктивний конфлікт.

 62. Конфлікти в медичних колективах. Конфлікт очікувань.

 63. Емоційні конфлікти. Примітивні міжособистісні реакції.

 64. Конфліктна особистість та акцентуації характеру.

 65. Методи запобігання конфлікту.

 66. Стратегії та стилі поведінки в конфліктній ситуації.

 67. Етапи подолання конфлікту. Рекомендації щодо подолання конфлікту. Культура спілкування.

 68. Методи та прийоми творчого розв’язання конфлікту.

 69. Основні правила ввічливості.

 70. Культура спілкування по телефону. Помилки телефонного спілкування. Прийоми ефективного телефонного спілкування.

 71. Сутність і особливості педагогічного спілкування.

 72. Культура педагогічного спілкування. Комунікативні якості педагога.

 73. Стилі і моделі педагогічного спілкування. Особливості стилів.

 74. Види словесних впливів на учнів.

 75. Спілкування під час позакласної роботи.

 76. Спілкування в педагогічному колективі.

 77. Сутність і основні характеристики медичного спілкування.

 78. Особливості спілкування в медичному колективі.

 79. Культура медичного спілкування.

 80. Основні функції медичного спілкування. Стилі і моделі медичного спілкування.

 81. Поняття етики спілкування.

 82. Принципи медичного спілкування. Гідність і толерантність як принципи культури медичного спілкування.

 83. Емпатія та рефлексія в медичному спілкуванні.

 84. Врахування вікових, гендерних та індивідуально-психологічних особливостей пацієнтів.

 85. Поняття ятрогенного захворювання. Причини, шляхи запобігання ятрогеній.Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.


Зав. кафедрою

психології та соціології

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007р., протокол № 8.


Голова предметної комісії,

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій


Критерії оцінки

знань студентів з психології спілкування
^

для студентів 1 курсу, фармацевтичного факультету, спеціальність – “фармація”Студенти, знання яких на семінарських заняттях були оцінені нижче ніж 3,5 бали, складають залік за білетною програмою в усній формі.

Залік проводиться на останньому занятті у формі усної співбесіди викладача і студента за білетною програмою. Білет включає два питання. Оцінка знань з предмету "Психологія спілкування" повинна проводитися з урахуванням ступеня оволодіння практичними навичками адекватно сприймати співрозмовника і впливати на нього; проводити продуктивні дискусії, ділові бесіди і наради; творчо розв'язувати міжособистісні конфлікти; здійснювати психотерапевтичні вербальні та невербальні впливи на співрозмовника та пацієнта; оволодіти основними правилами і прийомами діалогічного спілкування; створювати сприятливий клімат у медичному колективі; володіти методикою дослідження міжособистісної взаємодії та комунікативних здібностей.

Оцінка “зараховано” виставляється студенту, який глибоко засвоїв теоретичний матеріал, вільно володіє термінологією, вміє використовувати матеріал першоджерел та монографічної літератури. При видозміні питання студент логічно і послідовно аргументує свою точку зору, пов'язує теоретичні проблеми з практикою життя, медициною як особливою формою людської діяльності.

Оцінка “незараховано” виставляється студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки у відповідях, не може пов'язати теоретичний матеріал із практикою.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.


Зав. кафедрою

психології та соціології

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007р., протокол № 8.


Голова предметної комісії,

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій

Методика

проведення заліку з психології спілкування

для студентів фармацевтичного факультету

Залік з психології спілкування на першому курсі проводиться наступним чином. На семінарських заняттях протягом усього семестру шляхом усного опитування або виконання письмових контрольних робіт, ситуаційних задач з’ясовується рівень засвоєння теоретичного матеріалу згідно з програмою курсу і виставляються відповідні оцінки. До заліку допускаються студенти, які не мають заборгованостей з лекцій та семінарських занять, рівень знань яких складає 3,5 бали і вище.

Пропущені семінарські заняття відробляються шляхом усного опитування студента з теми пропущеного заняття.

Студенти, знання яких на семінарських заняттях були оцінені нижче ніж 3,5 бали, складають залік за білетною програмою в усній формі.

Залік проводиться на останньому занятті у формі усної співбесіди викладача і студента за білетною програмою. Білет включає два питання.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.


Зав. кафедрою

психології та соціології

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007р., протокол № 8.


Голова предметної комісії,

к.ф.н., доц. Н.І. Зорій
^

Перелік

навчально-методичних посібників, технічних та інших навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі на кафедрі
І. Навчально-методичні посібники:


 1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М. : Изд-во МГУ, 1980. -416 с. - С. 79-99.

 2. Апресян Г.З. Ораторское искусство. - М.: Изд-во МГУ, 1969.-160с.

 3. Атватер Й. Я Вас слушаю... - М.: Экономика, 1988. - ПО с.

 4. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272 с.

 5. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание, конфликт - Новосибирск: Наука, 1989. - 190с.

 6. Вітенко І.С.Загальна та медична психологія. – Київ : Здоров’я, 1994 –296 с.

 7. Грехнев B.C.Культура педагогического общения.-М.:Просвещение, 1990. - 144 с.

 8. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. - М.: Знание, 1980.

 9. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. - М.: Просвещение, 1987. - 207 с.

 10. Дуков Ю.М. Эффективность делового общения. - М.: Знание, 1988.

 11. Ерастов Н.П. Психология общения. Пособие для студентов психоло­гов. - Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 1979. - 96 с.

 12. Злобина Е.Г. Общение как фактор развития личности. - К.: Наукова думка, 1982. - 115 с.


ІІ. Технічні засоби навчання:

1. Комп’ютери.


ІІІ. Інші навчально-наочні засоби:

 1. Навчальні таблиці.

2. Комплекти тестових завдань.

 1. Ситуаційні задачі.

Перелік рекомендованої літератури


Основна:

 1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М. : Изд-во МГУ, 1980. -416 с. - С. 79-99.

 2. Апресян Г.З. Ораторское искусство. - М.: Изд-во МГУ, 1969.-160с.

 3. Атватер Й. Я Вас слушаю... - М.: Экономика, 1988. - ПО с.

 4. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педаго­гика, 1983. - 272 с.

 5. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание, конфликт - Новосибирск: Наука, 1989. - 190с.

 6. Буш Г.Я. Диалогика и творчество. - Рига: Автотс, 1985. - 318 с.

 7. Вітенко І.С.Загальна та медична психологія. – Київ : Здоров’я, 1994 –296 с.

 8. Грехнев B.C.Культура педагогического общения.-М.:Просвещение, 1990. - 144 с.

 9. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. - М.: Знание, 1980.

 10. Дуков Ю.М. Эффективность делового общения. - М.: Знание, 1988.

 11. Ерастов Н.П. Психология общения. Пособие для студентов психоло­гов. - Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 1979. - 96 с.

 12. Злобина Е.Г. Общение как фактор развития личности. - К.: Наукова думка, 1982. - 115 с.

 13. Игры - обучение, тренинг, досуг... /Под ред. В.В.Петрусинского. Кн. 1-4. - М.: Новая школа, 1994. - 368 с.

 14. Каган М.С. Мир общения. - М.: Политиздат, 1988. - 319 с.

 15. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. - Грозный: Чеч.-Ингуш, кн. изд-во, 1988. - 72 с.

 16. Кемеров В.Е. Взаимопонимание: Некоторые философские и психологи­ческие проблемы. - М.: Политиздат, 1984. - 109 с.

 17. Крижанекая Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - Л.: Изд-во Лен. .ун-та, 1990. - 208 с.

 18. Леонтьев А.А. Психология общения. - Тарту, 1974. - 220 с.

 19. Лунева О.В., Хорошилова Е.А. Психология делового общения. - М.:
  Знание, 1987.

 20. Лупьян Я.А. Барьеры общения, конфликты, стресс. - Минск: Высш. школа, 1988. - 223 с.

 21. Мелибруда Е. Я - ТЫ - МЫ. - М.: Прогресс, 1986. - 256 с.

 22. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. - К.: Изд~во
  "Лыбидь", 1990. -192с.

 23. Скотт Д. Конфликты: пути их преодоления. - К.: Внешторгиздат, - 1991. - 192 с.

 24. Сопер П. Основы искусства речи. - М..'.Прогресс, 1992. - 414 с.

 25. Томан І. Мистецтво говорити. - К,: Політвидав, І989. - 293 с.

 26. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражений.- М.: Наука, 1990. - 158 с.

 27. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы. - В 2 ч. -К.: ВЗУУП, 1992.

 28. Щекин Г.В. Как читать людей по их внешнему облику. - К.: Украина, 1993. - 239 с.

 29. Эрнст Отто. Слово предоставлено Вам. - М. : Экономика, I988.-I40C.

 30. Юсупов Н.М. Психология взаимопонимания. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1991. - 192 с.


Додаткова:

 1. Аасамаа И. Как себя вести. - Таллин: Валгус, 1980. - 192 с.

 2. Активные методы обучения педагогическому общению и его оптимиза­ции /Под ред. А. А. Бо да лева. - М.: АШ СССР, 1983. - 98 с.

 3. Безруких М. Я и другие или правила поведения для всех. - М.: Политиздат, 1991. - 317 с.

 4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в иг­ры. - Санкт-Петербург: Лениздат, 1992. - 400 с.

 5. Блага К., Шебек М. Я - твой ученик, ты - мой учитель. - М.: Про­свещение, 1991. - 142 с.

 6. Войскунский А. Я говорю, мы говорим. - М.: Знание, 1990. - 240с,

 7. Галигузова Л.Н. Ступени общения: от года до семи лет. - М,: Просвещение, 1992. -143с.

 8. Гришина Н.В. Я и другие: общение в трудовом коллективе. - Л.: Лениздат, 1990. - 174 с.

 9. Добрович А.Б. Глаза в глаза. - М.: Моск. раб., 1982* - 207 с.

 10. Дэна Д. Преодоление разногласий. - Санкт-Петербург: АОЗТ Инст-т л-ти, 1994. - 138с.

 11. Емельянов 10.Н. Обучение паритетному диалогу. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - 106 с.

 12. Зазыкин В.Г. , Чернышев А.П. Менеджер: психологические секреты профессии. - М.: АП ЦИТП, 1992. - 168 с.

 13. Занько С.Ф., Тюнников Ю.С., Тюнникова С.М. Игра и учение. - В 2 ч. - М.: Ас."Проф. обр", 1992.

 14. Ильин Е.Н.Цуть к ученику. - М.:Просвещение, 1988. - 224 с.

 15. Каппони В., Новак Т. Как делать все по-своєму. - Санкт-Петер­бург: Питер, 1995. - 188 с.

 16. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на лю­дей, выступая публично / Как завоевывать друзей. - Минск: По­лымя, 1990. - 670 с. - С.262-438.

 17. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. - К.; Наук, думка, 1989. - 224 с.

 18. Крашенникова Е.А. Шаг навстречу. - М.: Просвещение, I988.-I43 с.

 19. Макаров С.Ф. Менеджер за работой. - М.: Молод.гвардия, 1989. - 237 с.

 20. Meлибруца Е. Я - ТЫ - МЫ. - М.: Прогресс, 1986. - 256 с.

 21. Мудрик А.В. Общение школьников.-М.: Знание, 1987. - 78 с.

 22. Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г.М.Андреевой. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 302 с.

 23. Паркинсон Д. Р. Люди сделают так, как захотите вы. - М. : Новос­ти, 1993. - 160 с.

 24. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологичес­кий тренинг.-- М.: Изд-во МГУ, 1989. - 216 с.

 25. Пиз А. Язык жестов. - Воронеж: Модэк, 1992. - 218 с.

 26. Рогозин Ю.П. Секреты общения. - М.: Знание, 1991. - 60 с.

 27. Родионов Б.А. Коммуникация как социальное явление. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост, ун-та, 1984. - 143 с.

 28. Самоукана Н.В. Игры в школе и дома.-М.: Новая школа, 1993.

 29. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. - К.: Вища школа, 1981. - 318 с.

 30. Соковнин В.М. О природе человеческого общения. - Фрунзе: Мек-тен, 1974. -147 с.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи