1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд icon

1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд
Скачати 211.25 Kb.
Назва1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд
Дата23.06.2012
Розмір211.25 Kb.
ТипДокументиМіністерство освіти і науки України


Харківська державна академія міського господарства


“До друку"

“Затверджую"


Перший проректор Г. В.Стадник

“___”____________2001р.


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І СИТУАЦІЇ


з дисципліни “Основи аудиту"

(для студентів економічних спеціальностей)


Харків -2001

Практичні завдання і ситуації з дисципліни «Основи аудиту» (для студентів денного відділення економічних спеціальностей). Укл. Гордієнко Н.І.- Харків :ХДАМГ, 2001.- 14с.


Укладач: Н.І. Гордієнко


Рецензент: Н.Ф.Чечетова


Мета і завдання курсу

Основи аудиту- одна із спеціальних дисціплин, що забезпечує рівень підготовки спеціальності «Облік та аудит».

Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з організації аудиторської діяльності та виховання відповідності за достовірність та об’єктивність аудиторських висновків.

Основними заданнями курсу є :

- вивчення теоретичних і методичних основ організації аудиторської діяльності:

- вивчення основних форм і методів аудиторської роботи;

- ознайомлення з стандартами і нормами аудиту.


Перелік тем і зміст дисципліни


Тема 1. Суть аудиту, його мета і завдання

  1. Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах СНД.

  2. Види аудиту, його мета та завдання.

  3. Організація аудиту і управління ним.

  4. Нормативи аудиту.

Тема 2. Предмет і метод аудиторської діяльності

2.1. Предмет аудиторської діяльності.

2.2. Об’єкти аудиторської діяльності.

2.3. Метод аудиторської діяльності.

Тема 3. Аудиторський ризик

3.1. Поняття аудиторського ризику.

3.2. Власний ризик.

3.3. Ризик контролю.

3.4. Ризик виявлення.

3.5. Методика визначення аудиторського ризику.

Тема 4. Планування, стадії та процедури аудиту

4.1. Планування аудиторської перевірки.

4.2. Стадії і напрямки аудиту.

4.3. Процедури аудиту.

Тема 5. Аудиторські докази

5.1. Поняття про аудиторські докази і їх види.

5.2. Вимоги до аудиторських доказів.

5.3. Джерела аудиторських доказів.

5.4. Методика одержання аудиторських доказів.

Тема 6. Робочі документи аудиту

6.1. Поняття і класифікація аудиторських документів.

6.2. Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє.

Тема.7 Аудиторський звіт і аудиторський висновок

7.1. Загальні поняття про аудиторський звіт і аудиторський висновок.

7.2. Структура аудиторського висновку.

7.3. Ознаки, критерії і методи аудиторської оцінки фінансової звітності.

Тема 8. Організація роботи аудитора

8.1. Професійна етика

8.2. Розподіл і планування роботи аудитора.

8.3. Організація роботи з документами.

8.4. Облік і контроль роботи аудитора.

8.5. Контроль якості роботи аудитора.


Практичні завдання і ситуації розроблені для самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Основи аудиту» для студентів економічних спеціальностей.


Тема 1. Суть аудиту, його мета і завдання


 1. Укажіть і поясніть, до якого виду аудиторської діяльності треба віднести наступні роботи:


1) консультації по створенню нових підприємств;

2) перевірка і підтвердження бухгалтерської (фінансової) звітності;

3) аналіз діяльності підприємства;

4) консультації з питань ведення бухгалтерського обліку і його автоматизації;

5) консультації з питань оподаткування.


2. Районна податкова інспекція обслуговує і перевіряє 75 підприємств різних типів. Які з перерахованих господарських структур обов'язково повинні подати аудиторський висновок:


1) державні підприємства;

2)акціонерні підприємства;

3) товариства з обмеженою відповідальністю;

4) комерційні підприємства,

5) орендні підприємства:

6) банки державні;

7) банки комерційні;

8) приватні підприємства;

9) спільні підприємства;

10) іноземні фірми;

11) індивідуальні підприємства?


3. Взявши за основу на вибір один з міжнародних нормативів аудиту, розробити проект національного нормативу аудиту з урахуванням особливостей України.


4. Розробити проект робочого нормативу аудиторської фірми з проведення аудиту конкретного вигляду активів або пасивів підприємства-клієнта (на вибір).

5. Які елементи організації і управління аудиторською діяльністю в Україні і в країнах СНД потребують удосконалення, зміни? Викладіть свої пропозиції і обгрунтувати їх.

6. Розробити робочий проект розвитку аудиторської діяльності, одного з її видів або елементів.

7. Визначити шляхи підвищення ефективності та економічності діяльності аудиторської фірми.


^

Тема 2. Предмет і метод аудиторської діяльності

 1. З приведеного умовного переліку підприємств і їх характеристик

визначити, які з них підлягають обов'язковій аудиторській перевірці

Деякі дані про підприємство

А. Повністю діє за рахунок державного бюджету.

Б. Річний господарський оборот перевищує двісті мінімальних

заробітних плат.

В. Державне госпрозрахункове підприємство, звітність якого офіційно не оприлюднюється.

Г. Підприємство з іноземними інвестиціями, що становлять 80%.

Д. Річний господарський оборот не перевищує двохсот мінімальних заробітних плат.

Е. Акціонерне товариство.


2. Назвіть, в яких випадках, крім наведених в задачі 1, підприємство підлягає обов'язковій аудиторській перевірці.


3. Використовуючи матеріали практики на базовому підприємстві, визначити по одному з етапів аудиторської перевірки фінансової звітності (на вибір) об'єкти аудиту і подати відповідь у вигляді табл. 1.

Таблиця1. Об'єкти аудиту на етапі аудиторської перевірки фінансової звітностіп\п

Об'єкт аудиту

Джерело отриманих даних

Форма подання результатів перевірки

Виконавець

/контроль виконання

1

2

3

4

5Тема 3. Аудиторські ризики


Визначити взаємозв’язки та фактори, які необхідно перевірити у процесі попереднього аналізу і визначення аудиторського ризику виконання роботи аудитора для таких клієнтів:

1. Готель “Червона троянда” - підприємство розташоване у Криму. Віно має ресторан і бар. У місті , де працює підприємство , два рази на рік проводяться фестивалі, які мають велику популярність у знавців і цінителів вин;

2.Фірма “Троянда” має 20 магазинів на території України. Вона спеціалізується на реалізації садженців троянд. Два рази на рік фірма посилає каталого, який ілюструє широкий вибір продукції;

3.Підприємства “Снігуронька” – компанія яка заморожує, переробляє та продає овочі малим магазинам для реалізації населенню.


Тема 4. Планування, стадії та процедури аудиту


1. В аудиторській фірмі «Аудит-Україна» працюють п'ять аудиторів, два з них мають помічників-стажистів, один менеджер, директор, заступник директора. Укладені договори на проведення аудиту в листопаді поточного року з дев'ятьма клієнтами.

Необхідно скласти план аудиторської роботи фірми з перевірки підприємств-замовників на листопад 200 _ р., враховуючи, що помічники стажисти не можуть самостійно провести аудит.


Таблиця 2

П№

Пп.п.

Під-приєм-ство

Термін

Проведення

Вико-навці

Перевірка

Звіту

Супутні аудиту умови

Відмітка про виконання

За формою

за змістом

Таблиця 3

№ п.п.

Перелік робіт і послуг, запланованих для виконання аудитором
^

Термін виконання робітКрім того, менеджер повинен перевірити висновок аудитора про роботу підприємства за формою, а аудитори-колеги - по суті.

План скласти за наведеною формою, самостійно вказавши прізвище працівників фірми і найменування підприємств - клієнтів (табл. 2).


2. Укладено договір між аудиторською фірмою “Аудит-Україна” і акціонерним товариством “Омега” на проведення аудиту. Підприємство займається виробничою діяльністю (виготовленням технічних засобів зв'язку) і надає послуги з їх ремонту. Відповідно до договору аудиторська перевірка повинна бути проведена в термін з 15 по 22 листопада.


1) Назвіть, за яких обставин термін проведення аудиторської перевірки може бути змінений (продовжений, перенесений і т.д.).

2) Складіть план роботи аудитора за наведеною формою, обов'язково відобразивши в ньому отримання попередньої інформації про клієнта; напрям листа клієнту, де будуть вказані обов'язки і відповідальність аудитора; всі етапи аудиторської перевірки; складання висновку аудитора (табл. 3).


3. Скласти плановий меморандум аудитора, обов'язково відобразивши в ньому:

найменування підприємства, що перевіряється;

початок і закінчення перевірки;

ким виданий мандат на перевірку;

адреса й інші реквізити підприємства-замовника;

головних осіб, з якими буде контактувати аудитор у процесі перевірки;

прізвище, ім'я і по батькові аудитора;

дату подання доповіді про стан справ;

вимоги до проведення аудиторської перевірки.


4. Скласти програму аудиторської перевірки акціонерного товариства “Омега”, вказавши в ній етапи перевірки, необхідні аудиторські процедури, терміни виконання, виконавців (сам аудитор, його асистенти, залучені фахівці). Програму подати у вигляді таблиці довільної форми.
^

Тема 5.Аудиторські докази

 1. У процесі аудиту встановлено, що до складання бухгалтерської звітності за рік, а також на протязі року на підприємстві не проводилася інвентаризація активів. Необхідно:

 1. Визначити, які нормативні документи порушені.

 2. Хто відповідає за порушення.

 3. Які аудиторські докази по цьому факту треба одержати.
 1. При перевірці списання дебіторської заборгованості встановлено, що у грудні перевіряєтого року за роспорядженням Иванова І.А., списана дебіторська заборгованість, строк позивної давності якої минув, у сумі 8400грн. за рахунок зменшення кредиторської заборгованості. Необхідно:

1. Визначити який нормативний документ порушено.

 1. До яких наслідків привела здійснена операція.

 2. Хто відповідає за це порушення.

 3. Яку корректуючи записи у бухгалтерському обліку слід зробити для виправлення помилки.

 4. Які аудитоські докази по цьому факту необхіжно одержати.^

Тема 6. Робочі документи аудитора1. Слід заздалегідь ознайомитися з точки зору аудитора з бізнесом базового підприємства з метою укладення угоди на проведення аудиту.

Отримані результати необхідно оформити у вигляді робочого документа аудитора, заздалегідь визначивши перелік питань, на які потрібно звернути особливу увагу. Відмітити вид діяльності підприємства, ділові контакти з партнерами (постачальниками і покупцями), поспілкуватися з керівництвом підприємства з цікавлячих аудитора питань, вивчити засновницькі документи, оцінивши надійність і ефективність системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, визначити зони ризику і величину аудиторського ризику.


2.У вигляді робочого документа аудитора треба подати результати спостереження за проведенням інвентаризації на базовому підприємстві і їх вибіркової перевірки. Скласти лист аудитора до керівництва базового підприємства, в якому дати загальну оцінку проведеної інвентаризації, рекомендації і необхідні корективі, які потрібно внести.


3.Внаслідок аудиторської перевірки дебіторської кредиторської заборгованості акціонерного товариства ' Омега' аудитором Шевченко В. А. виявлені деякі неточності, а саме:

підприємству "Квант" неправильно виставлений рахунок сума зменшена на 5000 тис. грн.;

по підприємству "Рембудтехника" помилково відображена дебіторська заборгованість на суму 12 000 тис. грн.;

підприємству "Вега" не виставлений рахунок на суму 34 000 тис. грн.

Використовуючи наведені дані, відобразити виявлені порушення на другій сторінці робочої документації аудитора. При цьому вказати (відмітивши відповідним шляхом), що загальна сума виявлених неточностей дебіторської і кредиторської заборгованості відображена на десятій сторінці робочої документації, а сума по підприємству "Рембудтехника" на п'ятнадцятій.


Тема 7. Аудиторський звіт і аудиторський висновок


1. Назвіть обов'язкові дані, які повинен містити будь-який аудиторський звіт.

2. Наведіть структуру стандартного безумовного аудиторського висновку.

3. Враховуючи наведені у табл.4 обставини, скласти проекти умовних аудиторських висновків, дотримуючись всіх вимог щодо їх складання.


Таблиця 4п.п.

Обставини і зумовлені ними обмеження
^

Суть обставин і обмежень


1

1.1. Невпевненість


1.2. Підлягає коректуванню у зв'язку з

Підприємству, що перевіряється, пред'явлений судовий позов одним з його постачальників у зв'язку з порушенням договору постачання і вимогою компенсувати заподіяний збиток, суму якого реально визначити не можна2

Невизначеність, відмова від висновку

У даний момент на підприємстві закінчується дія довгострокових будівельних контрактів. Наслідком можуть бути збитки, фактичний розмір яких визначити неможливо, оскільки діють чинники, що можуть значно зменшити їх суму

3

Незгода, крім/ за винятком

Підприємство має у своєму складі філіал, який ліквідується. Резерви для покриття заборгованості філіалу підприємством не були забезпечені, і воно є неплатоспроможним

4.

Несприятливий висновок

Звітність підприємства не точно відображає стан справ на 31 грудня 200 р., оскільки не враховані можливі збитки, не створені резерви їх покриття, неправильно обчислені й сплачені податки


4. Використовуючи бухгалтерську фінансову звітність базового підприємства та інші необхідні внутрішні джерела отримання аудиторських доказів, слід здійснити аудиторську перевірку за звітний період і скласти аудиторський висновок. Залежно від результатів перевірки аудиторський висновок оформити по одному з можливих варіантів, проданих вище. Крім того, вказати, в яких випадках аудитор складе інші з варіантів висновків про аудиторську перевірку фінансової звітності. Для цього необхідно внести у звітність базового підприємства корективи, пояснити їх і скласти в кожному випадку відповідний варіант аудиторського висновку.


Ознаки, критерії і методи аудиторської оцінки фінансової звітності


1. Фірма "Проміс" згідно зі своїм статусом готує документи бухгалтерської звітності за шестимісячний період, який закінчується 30 червня 2000 р. Компанія "ТИК ЛТД" є дочірнім підприємством фірми і переробляє продукти харчування. "ТИК ЛТД" представила звітність за шестимісячний період, в якому виявлені істотні відхилення від показників бухгалтерської звітності за попередній рік, що закінчився 31 грудня 1999 р. Звітні документи за 1999 р, були перевірені аудитором.

Партнер, який відповідає за аудиторську перевірку, запропонував Вам попрацювати один день разом з фінансовим директором компанії "ТИК ЛТД", щоб пересвідчитися, що подані цифри є надійними і заслуговують довір'я. Нижче представлений витяг з документів звітності компанії "ТИК ЛТД" (табл. 4).

Необхідно викласти план аналітичної оцінки, яку Ви маєте намір зробити щодо наведених нижче даних. 1. Скласти перелік питань, особливо важливих з точки зору аудитора, для анкети (застосування прийому анкетування), на яку повинні дати відповідь керівник і головний бухгалтер базового підприємства.
 1. Розробити аудиторський тест на відповідність оцінки системи бухгалтерського обліку базового підприємства, враховуючи особливості останнього. За самостійно розробленою формою тесту оцінити надійність, ефективність і відповідність законодавству системи бухгалтерського обліку по кожній із зазначених позицій тесту і узагальнити отриману інформацію.Таблиця 5

Показник

За 6 місяців, грн.

За рік, грн.

Прибуток від реалізації


19000

25000

Запаси


3000

2000
^

Дебіторська заборгованість


7500

4000

Нематеріальні активи


1500

3500
^

Кредиторська заборгованість, терміном погашення більше за рік


1450

700

Валовий прибуток


7,5%

5,5%


4. Визначити необхідність і можливість залучення до аудиторської перевірки експертів, інших фахівців, а також об'єкт, що підлягає експертній оцінці, і розробити проект угоди на роботу експерта.

5. Зробити аудиторську перевірку і дати оцінку за встановленими ознаками і критеріями окремих видів активів підприємства:

- основні кошти;

- нематеріальні активи;

- запаси (матеріальні, готової продукції і незавершеного виробництва);

- грошові кошти (каса і розрахунковий рахунок в банкет).

- дебіторська заборгованість.

Заздалегідь на кожний вигляд активів:

1) визначити необхідну інформацію для проведення аудиторської перевірки, джерела і способи її отримання (табл. 5);

2) визначити і обгрунтувати обраний метод перевірки;

3) назвати зони ризику і можливі помилки;

4) скласти перелік основних законодавчих актів і нормативних документів, дотримання яких перевіряється аудитором по кожному із зазначених видів активів підприємства;

5) описати виконані дії аудитора;

6) документально оформити результати перевірки і зробити висновок про перевірку певного вигляду активів.

При виконанні завдання використати матеріали базового підприємства.

6. Здійснити аудиторську перевірку по встановлених ознаках і критеріях оцінки фінансової звітності таких пасивів базового підприємства:

- статутного фонду (капіталу);

- прибутку;

- розрахунків по заробітній платі;

- розрахунків з постачальниками;

- кредиторської заборгованості;

- позик і кредитів банків.

Для виконання цього завдання необхідно визначити по кожному типу пасивів перелік необхідної інформації, джерела і способи її отримання за формою, представленою в табл. 6

Таблиця 6 .Перелік необхідної інформації з перевірки

підприємства_____________________________________________п/п

Інформація

Джерело отримання

Метод і спосіб отримання

1

2

3

4


Визначити і пояснити, який метод перевірки доцільно застосувати; назвати зони ризику і можливі потенційні помилки; скласти перелік основних законодавчих актів і нормативних документів, дотримання яких перевіряється аудитором; описати виконані дії аудитора; зробити висновок про перевірку певного вигляду пасивів базового підприємства.

7. Одним із завдань аудитора є перевірка реальності кредиторської заборгованості. Список кредиторів і сума кредиторської заборгованості по кожному з них представлені у табл. 7.

Перевірку потрібно провести методом вибіркових проб. Використовуючи дані табл. 6 і дані про те, що інтервал вибірки становить 12150000, визначити елементи вибірки, тобто кредиторів, що підлягають перевірці аудитором.


Таблиця 7.

Кредитори

Сальдо

за даними

бухгалтерії

Сальдо 1

Сальдо 2

Вибрані для перевірки кредитори

1

2

3

4

5

1

4027500


2

2148300


3

91200


4

3341900


5

790000


6

1001200


7

456400


8

1833000


9

910000


10

2801000


11

3759600


12

200000
Список літератури

 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р.

 2. Аудиторська діяльність в Україні. Збірник нормативних документів. К.: 1999.

 3. Аудит Практ. пос. Под ред. А.Н. Кузьминского.- К.: Учетинформ, 1996.

 4. Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств -емітентів облігацій (крім комерційних банків).- Бухоблік і аудит- Квітень 2001р.-№4.

 5. Аренс Є.А. Лоббєк Дж. К. Аудит.- М.: Финансы и статистика,1995.

 6. Аудит и ревизия Под ред.проф. И.Н.Белого.- Минск ,1994.

 7. М.Т. Білуха Курс аудиту Підручник.- К.: Вища школа, 1998.

 8. Рой Додж. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита.- М.: Финансы и статистика, 1992.Навчальне видання

Практичні завдання і ситуації з дисципліни «Основи аудиту» (для студентів економічних спеціальностей).


Укладач Наталія Іванівна Гордієнко


Редактор С.Д. Сусло


План 2001, поз.42


Підп. до друку Формат 60х84/16

Папір офсетний. Друк на ризографі. Обсяг 1.0 умовн.-друк. арк.,

0.9 обл.- вид. арк.

Тираж 100 прим. Зам. № Ціна договірна

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул. Революції,12.Схожі:

1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд iconАндрєєва Г.І., к е. н., доцент кафедри обліку І аудиту двнз «уабс нбу» м. Суми
Андрєєва Г.І., к е н., доцент кафедри обліку І аудиту двнз «уабс нбу» м. Суми історичні аспекти строкового ринку (ринку похідних...
1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд iconНауковий вісник державної академії статистики, обліку та аудиту
Пилипенко, В. О. Шевчук. Професійна компетентність фахівців з аудиту: освітні та наукові аспекти розвитку
1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд iconВиникнення та розвиток державного фінансово-господарського аудиту
Робота присвячена вивченню питань виникнення та розвитку державного фінансово-господарського аудиту, його порівнянню з державним...
1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд icon1 Суть, значення І завдання енергозбереження
Енергогосподарство промислового підприємства І показники ефективності його енергопостачання-енергоспоживання
1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд icon1 Суть, значення і завдання енергозбереження
Енергогосподарство промислового підприємства і показники ефективності його енергопостачання-енергоспоживання
1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд iconАвтори: Курмашев Ш. Д., Шенкевич О. А., Мінгалев В. О. Основні характеристики, суть розробки
Суть розробки зводиться до того, що піддаючи фотоприймач анізотропному тиску, можна ефективно зсувати край його довгохвильової чутливості...
1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд iconАвтори: Курмашев Ш. Д., Шенкевич О. А., Мінгалев В. О. Основні характеристики, суть розробки
Суть розробки зводиться до того, що піддаючи фотоприймач анізотропному тиску, можна ефективно зсувати край його довгохвильової чутливості...
1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд iconУсач Б. Ф. Аудит: Навч посіб. К.: Знання-Прес, 2002
Розглядаються види, об'єкти, методи і організація аудиту, етапи і процедури аудиту. Значна увага приділяється аудиторському звіту...
1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд iconТема : Наука продуктивна сила суспільства
Предмет та поняття про науку, її сутність, історичні аспекти розвитку. Процес пізнання, його види та структура, понятійний апарат,...
1. Суть аудиту, його мета І завдання Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку в Україні та в країнах снд iconМ. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах”
З’ясувати суть І особливості аграрних відносин, функції агропромислового комплексу та його роль в соціально-економічному розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи