До виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму» icon

До виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму»
Скачати 286.95 Kb.
НазваДо виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму»
Дата23.06.2012
Розмір286.95 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ»

(для студентів І курсу напряму підготовки 0504 «Туризм»)


Харків - ХНАМГ - 2006

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни „Організація туризму” (для студентів І курсу напряму підготовки 0504 «Туризм») Укл. Поколодна М.М. – Харків: ХНАМГ, 2006.- 18 с.


Укладач: М.М. Поколодна


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол № 10 від 22.12.2005 р. 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Рекомендована тематика курсового проекту з дисципліни «Організація туризму» - дослідження особливостей організації спеціалізованих видів туризму в окремих туристичних регіонах світу. Відповідно до тематики студент за бажанням обирає будь-який вид туризму в будь-якому туристичному регіоні. Рекомендований перелік регіонів і відповідних їм видів туризму наведено у Додатку А.

За бажанням студент може обрати будь який інший вид туризму окрім зазначених в таблиці.

1.2 Назва курсового проекту має бути короткою, відповідати обраній темі й суті досліджуваної проблеми (завдання). У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію. Треба уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення...», «До питання...».

Наприклад, сформулювати тему можна наступним чином: Особливості організації спортивного туризму в Західно - Європейському регіоні.

  1. При написанні курсового проекту студент повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

  2. Загальний обсяг курсового проекту має бути не менше 30 сторінок тексту (вступ, основна частина, висновки). Максимальна кількість сторінок не встановлюється. Вступна частина (ВСТУП) складає 2-3 сторінки, заключна частина (ВИСНОВКИ) 2-3 сторінки. Кількість сторінок з додатками не лімітується.
 1. ^ СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


Курсовий проект повинен містити такі структурні частини:

титульний аркуш;

зміст;

перелік умовних позначень (при необхідності);

вступ;

основну частину;

висновки;

список використаних джерел;

додатки (при необхідності).


^ 3. ВИМОГИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


3.1. Титульний аркуш


Титульний аркуш курсового проекту містить найменування міністерства вищого навчального закладу, факультету, кафедри де виконувався курсовий проект; прізвище, ім'я, по батькові студента; найменування дисципліні й тему курсового проекту; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові викладача, який керує виконанням курсового проекту; місто і рік виконання (Додаток Б).


3.2. Зміст


Зміст подають на початку курсового проекту. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів й пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаних джерел. Приклад оформлення змісту проекту наведено в додатку В.


  1. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (при необхідності)


Якщо в курсовому проекті вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і т. ін., то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа - їх детальне розшифрування.

Наприклад:

СТ – спортивний туризм;

З-ЄТР – Західно - Європейський туристський регіон.


  1. Вступ


Розкриває сутність і стан досліджуваної теми, її значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, необхідності проведення дослідження.

Далі подають загальну характеристику курсового проекту в рекомендованій нижче послідовності.

^ Актуальність теми.

Обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку організації туризму та диверсифікації туристичного продукту для підприємств України. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового завдання.

^ Мета і завдання дослідження.

Формулюють мету курсового проекту і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Наприклад: Мета курсового проекту полягає у виявленні особливостей організації спортивного туризму.

Для досягнення поставленої мети в роботі обов’язково вирішуються декілька основних завдань.

Наприклад: Для досягнення поставленої мети в курсовому проекті вирішувалися наступні завдання:

 1. Обґрунтування визначення поняття спортивного туризму;

 2. Визначення основних видів спортивного туризму;

 3. Виявлення необхідних видів туристських ресурсів для розвитку спортивного туризму;

 4. Дослідження розвиту спортивного туризмі в Західно - Європейському регіоні.

 5. Визначення подальших перспектив розвитку спортивного туризму.

Об'єкт дослідження — це процес або явище, що породжує необхідність дослідження обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дослідника, оскільки предмет дослідження визначає тему курсового проекту, винесеної на титульний аркуш як її назва.

Наприклад: Об’єктом дослідження в курсовому проекті виступає спортивний туризм, а предметом особливості його організації та розвитку в Західно - Європейському туристському регіоні.

^ Методи дослідження.

Наявність теми і завдань стає передумовою для обґрунтованого вибору методів дослідження (спостереження, порівняння, експеримент, аналіз, синтез, моделювання та ін.), потрібних для дослідження засобів (тестів, приладів та ін.), методів обробки результатів дослідження і, нарешті, способів, за допомогою яких результати дослідження будуть інтерпретовані й відповідальним чином оформлені.

^ Аналіз джерел.

Дуже важливу частину вступу складає аналіз джерел. До них належать літературні джерела, законодавчі й нормативні акти, інтерактивні джерела, рекламна продукція і ін. У курсових проектах огляд дослідницької літератури повинен включати найбільш цінні, актуальні праці (5-10 робіт). Цей огляд має бути систематизованим аналізом теоретичної, методичної і практичної новизни, значущості, переваг і недоліків розглянутих робіт. Закінчити огляд треба коротким висновком про рівень висвітлення в літературі основних аспектів теми.

^ Структура курсового проекту.

Вступна частина також передбачає розкриття структури курсового проекту та стислий зміст окремих його розділів.

Наприклад: Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Перший розділ присвячений…. У другому розділі подається розгорнута характеристика …. В третьому розділі викладено… . Результати дослідження в систематизованому й узагальненому вигляді представлені у заключній частині.  1. Основна частина


Основна частина курсового проекту – це змістовна частина. Вона поділяється на розділи, яких у курсовому проекті не повинно бути менше двох. У свою чергу, розділи складаються з підрозділів, пунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Всі розділи проекту завершуються короткими висновками, які потім в переробленому й більш систематизованому та узагальненому вигляді увійдуть в заключну частину.

Готуючись до викладення тексту курсового проекту, доцільно ще раз уважно перечитати його назву, що містить проблему, яка повинна бути розкрита. Проаналізований та систематизований матеріал викладають відповідно до змісту у вигляді окремих розділів та підрозділів. Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему частину цього питання.

Тема повинна бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому, починаючи працювати над розділом, треба відмітити її головну ідею, а також тези кожного підрозділу. Тези необхідно підтверджувати фактами, думками різних авторів, аналізом конкретного практичного досвіду.

Рекомендується у розділах основної частини курсового проекту з дисципліні «Організація туризму» на тему «Особливості організації спеціалізованих видів туризму в окремих туристських регіонах» висвітлювати:

Розділ 1.

Шляхом вивчення літератури висвітлюють основні етапи розвитку наукової думки за темою роботи. Стисло, критично розкривають роботи попередників і думку різних авторів щодо визначення певного виду туризму, його місця в загальній класифікації видів туризму і власну думку щодо поняття спеціалізованого виду туризму. Необхідно також проаналізувати якісний і кількісний склад туристичних ресурсів та умов, необхідних для розвитку спеціалізованого виду туризму, можливі обмеження, для розвитку цього виду туризму, що накладають особливості його організації. Окреслити загальні тенденції розвитку в світовій туристській індустрії.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини роботи.

Розділ 2.

У другому розділі необхідно виконати оцінку розвитку спеціалізованого виду туризму в певному туристському регіоні. Для цього слід дати розгорнуту характеристику туристських ресурсів, наявної інфраструктури, географію та динаміку туристських потоків, накреслити профіль споживача даного виду туристського продукту, проаналізувати діючі туристські програми й ціновий діапазон туристських пропозицій.

Розділ 3.

У третьому розділі потрібно дослідити проблеми й перспективи подальшого розвитку спеціалізованого виду туризму в певному регіоні. Дати рекомендації щодо його раціональної організації та використання туристських ресурсів, розробки нових видів туристського продукту та його просування на світовому ринку.

Зміст розділів основної частини бажано ілюструвати рисунками, схемами, графіками, картографічними та фотоматеріалами.  1. Висновки


Логічним завершенням курсового проекту є висновки. Головна їх мета – підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, рекомендацій. Важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. Викладати зміст висновків можливо в два способи: суцільний текст з абзацами або нумерований список.  1. Список використаних джерел


Список використаних джерел є “візитною карткою” автора роботи, його професійним обличчям, свідчить про рівень володіння навичками роботи з інформаційним джерелами. Він повинен містити бібліографічний опис праць, використаних під час роботи над темою. До списку використаних джерел слід вносити лише ті, на які в тексті були зроблені посилання. Кожне бібліографічне посилання має свій порядковий номер і записується з нового рядка. Складати список використаних джерел слід таким чином: спочатку законодавчі та нормативно-правові документи, ДСТУ, далі в алфавітному порядку прізвищ авторів та назв праць видання українською та російською мовами, потім – іноземними мовами, картографічні джерела і наприкінці, CD-ROM, адреси інформаційних джерел в мережі Інтернет.


  1. Додатки


Додатки - це бажана частина курсового проекту, що використовується для більш повного висвітлення теми. За змістом додатки дуже різноманітні. Це можуть бути копії документів, таблиці, карти, графіки, схеми, фотоматеріали, ілюстрації, та ін. Додатки оформлюються як продовження курсового проекту на останніх її сторінках.


^ 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


4.1. Загальні вимоги


Текст курсового проекту оформлюють за допомогою комп’ютерного набору і друкують на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. В разі необхідності можна також використати папір форматів у межах від 203 х 288 до 210 х 297 мм і подати таблиці й ілюстрації на аркушах формату АЗ.

Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Шрифт друку - чорного кольору середньої жирності.

Друкарські помилки, описки, графічні неточності, які виявилися під час написання, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка). Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Заголовки структурних частин курсового проекту «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам.

Кожну структурну частину проекту треба починати з нової сторінки.


4.2. Нумерація


Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №..

Першою сторінкою курсового проекту є титульний аркуш, який підлягає загальній нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних - номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини курсового проекту, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовому проекті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, вносять до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка (Рис. 2.2. - другий рисунок другого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією

Наприклад: Рис. 2.2. Динаміка прибуття туристів у Західно - Європейський туристській регіон в 2004-2005 рр.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною-таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці

Наприклад: Продовж. табл.1.2.

4.3. Ілюстрації


Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. Підпис під ілюстрацією зазвичай має три основних елементи:

- найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»;

- порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;

- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

Наприклад: Рис. 2.2. Природні ресурси спортивного туризму Західно – Європейського туристського регіону.

Основними видами ілюстративного матеріалу є: схема, фотографія, діаграма, графік, карта.

4.4. Таблиці


Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над табли­цею та друкують симетрично до тексту. Назву та слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом.

За логікою побудови таблиці її підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику (назви держав лідерів світового туризму), головці чи в них обох, а не у графах; присудок таблиці (тобто дані, якими характеризується підмет) - у прографці (фактичні значення кількості міжнародних прибутті та доходів), а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику - всіх даних цього рядка.


^ Приклад побудови і оформлення таблиці

Таблиця 1.1

Держави - світові лідери міжнародного туризму

Боковик Графи


Рядки Головка

Держава

Кількість міжнародних прибуттів,

млн. осіб

Доходи від міжнародного туризму

Заголовок

граф

Підзаголо-

вок граф

Місце

2001

2002

Зростан-ня, %

Ринкова частка,

%

млрд. EUR

%

Місце

Франція

1

75,2

76,7

2

10,7

33,5

4,7

3

Іспанія

2

50,1

51,7

3,3

7,2

36,7

5,1

2

США

3

45,5

45,4

-0,1

6,4

80,7

11,3

1

Італія

4

39,1

40,1

1

5,6

29

4,1

4

Китай

5

33,2

36,8

11

5,1

19,9

2,8

5Заголовок кожної графи в головці таблиці мусить бути по можливості коротким. Боковик, як і головка, потребує лаконічності, загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. Коли текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

4.5. Загальні правила посилання на використані джерела


При написанні курсового проекту обов’язково треба робити посилання на:

1) інформаційні джерела зі списку використаних джерел;

2) наведені в тексті курсового проекту ілюстрації;

3) наведені в тексті курсового проекту таблиці;

4) наведені наприкінці курсового проекту додатки.

Посилання в тексті курсового проекту на інформаційні джерела слід зазначати відповідно до порядкового номера джерела у списку використаних джерел і виділяти двома квадратними дужками Коли використовують відомості з джерел з великою кількістю сторінок, в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання.

Наприклад: в роботі [23], у працях [1-7], [18, с. 32].

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, Наприклад: згідно з рис.1.2.

На всі таблиці необхідно посилатися в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено.

Наприклад: у табл.1.3

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись»,

Наприклад: див. табл. 1.3, див. рис. 1.2.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авто­ритетне джерело слід наводити цитати. Науковий етикет потребує точного відтворення цитованого тексту, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.


4.6. Загальні вимоги і правила цитування


Загальні вимоги до цитування такі:

1.Текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

2. Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

3. При непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

4.Цитування не повинно бути ані надмірним, а ні недостатнім, тому що як те, так і інше не багато знижує рівень наукової праці.

5.Якщо необхідно виявити ставлення автора до наукової роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання (?), (!)

6. Якщо автор курсового проекту, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора дипломної роботи, а весь текст застереження вміщується в круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (підкреслено мною. – М.П.), (розбивка моя. – М.П.).

7. При звертанні до цитат слід пам’ятати правильне їх оформлення в тексті.

Наприклад:

Я.Б. Олійник і В.І. Гетьман вважають, що «екологічний туризм включає всі види (!) туристської діяльності орієнтовані на збереження природного довкілля…» [23]. Натомість, за твердженням О.О. Любіцевої «екологічний туризм – це напрямок туризму, оснований на максимізації використання природно-рекреаційних благ та ресурсів..» [17]. Подібну точку зору розподіляє і В.В. Храбовченко [41, с.38], характеризуючи екологічний туризм як «вид туризму, що ґрунтується на туристському попиті, пов’язаний із туристськими потребами в пізнанні і внесенні внеску в збереження екосистем при повазі інтересів місцевого населення» (підкреслено мною. – М.П.)

У курсовому проекті не рекомендується вести виклад від першої особи однини: «Я спостерігав», «Я вважаю», «Мені здається» і т. ін. – чи множини: «Ми отримуємо», «Ми спостерігаємо», «Ми маємо», тощо. Допускаються звороти із збереженням першої особи множини, в яких включається займенник «ми», тобто вживаються означено-особові речення: «спостерігаємо», «встановлюємо», «маємо на увазі» та ін.

В окремих випадках можна використовувати вирази: «на наш погляд», «на нашу думку», або «на думку автора курсового проекту», або «на основі зробленого аналізу можна стверджувати…», або «дають підстави вважати, робити висновки…» та ін.

При згадуванні в тексті прізвищ (вчених, дослідників, діячів галузі) їх ініціали, як правило, ставляться перед прізвищем.

4.7. Оформлення списку використаних джерел


Список використаних джерел є обов’язковим елементом курсового проекту, він містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Відомості про кожне літературне джерело записують відповідно до існуючих правил бібліографічного опису друкованої праці. В Україні залишаються чинними правила бібліографічного опису друкованих праць, встановлені стандартом ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления» Слід також користуватися і таким и стандартами, як: ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».Правила бібліографічного опису друкованих праць є обов’язковим для всіх, у кого виникає потреба складати списки використаної літератури. Складають бібліографічний опис кожного джерела мовою, на якій його видано.

Складають бібліографічний опис безпосередньо за тим виданням, що описують. Це забезпечує правильність і вірогідність включених до опису відомостей. Джерелом відомостей для бібліографічного опису може бути титульна сторінка та випускні дані (найчастіше вміщені на звороті титульної сторінки).

Приклади бібліографічного опису різних джерел наведені в додатку Д.


4.8. Додатки


Додатки оформлюють як продовження курсового проекту на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Над заголовком малими літерами з першої великої (вирівнювання по правому краю) друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

Наприклад:

Додаток А

Динаміка числа туристів, що прибувають в Африканський туристський регіон, і надходжень від них в 2001-2005 рр.


^ 5. ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


До захисту курсового проекту допускаються студенти, які у встановлений термін здали на кафедру належним чином оформлений курсовий проект на перевірку керівникові і усунули всі недоліки виявлені після перевірки. У разі відсутності оформленого і захищеного курсового проекту студент не допускається до складання екзамену з дисципліни «Організація туризму».

Процедура захисту включає:

 • доповідь студента про зміст роботи;

 • запитання до автора;

 • відповіді студента на запитання щодо змісту курсового проекту;

 • рішення щодо оцінки проекту;

 • виставлення оцінок (відомість, залікова книжка).

Доповідь необхідно готувати заздалегідь у формі усного виступу, в якому доцільно висвітлити такі важливі питання: обґрунтування актуальності теми дослідження; мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження; що вдалося встановити, виявити; якими методами це досягнуто; стислі висновки по кожному розділу курсового проекту, пропоновані розробки нових видів туристичного продукту та загальні перспективи подальшого розвитку певного виду туризму. Доповідь студента не повинна перевищувати за часом 5-7 хвилин.

Під час захисту студент зобов’язаний дати вичерпні відповіді на всі питання та зауваження.

Результати захисту курсового проекту визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і фіксуються в заліковій відомості та заліковій книжці студента.

Додаток А


Рекомендований перелік туристських регіонів і відповідних їм видів туризму для вибору теми курсового проекту
Назва туристичного регіону за класифікацією ВТО

Види туризму

1

Північна Європа

Екологічний

Традиційні види зимового відпочинку

Риболовний

Екскурсійний

Круїзний

2

Південна Європа

Традиційні види літнього відпочинку

Екскурсійний

Круїзний

Релігійний

3

Західна Європа

Екскурсійний

Діловий

Оздоровчо-лікувальний

Сільський

Релігійний

Діловий

Спортивний

4

Центральна і Східна Європа

Екскурсійний

Традиційні види літнього відпочинку

Традиційні види зимового відпочинку

Етнографічний

Сільський

Релігійний

5

Північна Америка

Діловий

Екологічний

Розважальний

6

Центральна Америка

Екологічний

Традиційні види літнього відпочинку

7

Карибська Америка

Традиційні види літнього відпочинку

Круїзний

8

Південна Америка

Екологічний

Пізнавальний

9

Африка

Екологічний

Традиційні види літнього відпочинку

10

Північно - Східна Азія

Екзотичний

Діловий

11

Південно - Східна Азія

Екстремальний

Екзотичний

Традиційні види літнього відпочинку

12

Південна Азія

Традиційні види літнього відпочинку

13

Австралія і Океанія

Традиційні види літнього відпочинку

Екологічний

Етнокультурний

14

Близький Схід

Релігійний

Традиційні види літнього відпочинку

Додаток Б

Зразок оформлення титульного аркушу курсового проекту


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


^

Факультет менеджменту

Кафедра туризму і готельного господарства
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

на тему:__________________________________

З ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ”


Виконав:

студент (ка) 1-го курсу

________________групи

П.І.Б_________________

Перевірив:

к.геогр.н., доцент кафедри

туризму і готельного

господарства

Поколодна М.М.


Харків - 2006


Додаток В

Приклад оформлення змісту курсового проектуЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………….......................

3

ВСТУП………………………………………………………….........................

4

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ………………………………............................................


7

1.1. Поняття і види екологічного туризму…………............................

11

1.2. Особливості створення екологічних турів……...........................

15

1.3. Безпека туристів при здійсненні екоподорожей...........................

19

РОЗДІЛ 2 РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В АФРИКАНСЬКОМУ ТУРИСТСЬКОМУ РЕГІОНІ…………………………………………….............................22

2.1. Ресурси і умови розвитку екологічного туризму.........................

22

2.2. Географія і динаміка турпотоків………………...........................

27

2.3. Популярні туристичні пропозиції……………..............................

30

РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В АФРИКАНСЬКОМУ ТУРИСТСЬКОМУ РЕГІОНІ……………………………………………...........................34

3.1. Обмеження і проблеми розвитку екотуризму в регіоні…………………………………………………………...........................


34

3.2. Розробка екотуристичних пропозицій………...............................

38

ВИСНОВКИ……………………………………………………........................

46

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………...........................

47

ДОДАТКИ……………………………………………………...........................

50Додаток Д

Приклад оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Один автор

Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – М., Финанасы и статистика, 2001. – 400 с.

Два автори

Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб.пососбие. – М.: Финанасы и статистика, 2000. – 176 с.

Три автори

Мальська М.П., Худо В.В, Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

П’ять і більше авторів

Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник / Л.И. Лукичева, В.А. Квартальнов, В.А. Исаев и др. – М.: Финанасы и статистика, 2002. – 352 с.

Перекладні видання

Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

Стандарти

ДСТУ № 4268 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги»

Словники

(Довідники)

Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / Укл. О.О. Бейдик. – К.: Палитра, 1997. – 130 с.

Складові частини
окремий том

(частина)

Плотникова Н.И. Комплексная автоматизация туристского бизнеса. В 2-х частях. Ч. ІІ: Информационные технологии в сфере гостеприимства: Учебно-методическое пособие. / Н.И. Плотникова.– М.: Советский спорт, 2001. – 208 с.

книги

Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 258-168.

словника

(енциклопедії, довідника)

Виды туризма // Энциклопедия туризма: Справочник / Зорин И.В., Квартальнов В.А. –М.: Финанасы и статистика, 2003.- С.269-282.

журналу

Сидоренко В. Фрістайл Вашої зими: Австрія, Андорра, Польща, Словаччина, Словенія, Україна, Туреччина, Фінляндія, Україна / Сидоренко В. // Міжнародний туризм. – 2005. – 6 (66). – С.42-51.

газети

UITT 2005: выставка как шоу // Весь мир в кармане. Украинская туристическая газета. – 2005.- № 149 май. – С. 4.

трудів, конференцій семінарів, тез доповідей

Поколодна М.М. Глобалізація міжнародного туризму та її наслідки / М.М. Поколодна // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Харків, 21-22 листопада 2003 р. – Х.: ХДАК, 2003. – С. 33-34.

Карти, атласи

Україна. Туристична карта. – 1 : 1 000 000. ДНВП “Картографія”, 2001 р.

Ресурси локального доступу

Туристический атлас Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] – Электронный справочник. – М.: 2001. – 2 электрон. диск. (CD-ROM).–

Internet

Туризм сільський зелений. Особливості організації. [Електронний ресурс] / ССРСЗТ в Україні – Режим доступу:

http: // www/ greentour.com.ua^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні рекомендації до написання курсового проекту „Організація туризму” (для студентів І курсу за напрямом підготовки 0504 «Туризм»).


Укладач: Поколодна Марія Миколаївна


Редактор М.З. Аляб’єв


План 2006, поз. 122

Підп. до друку 23.06.06

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Обл.-вид. арк. 1,1

Ум.-друк арк. 0,8

Тираж 60 прим.

Зам. №
____________________________________________________________________


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ


Схожі:

До виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму» iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Організація туризму” (для студентів 2 курсу денної та заочної форми...
До виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
До виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму» iconДо виконання курсового проекту з дисципліни "безпека праці в будівництві"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Безпека праці в будівництві" (для студентів 4 курсу денної форми...
До виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму» iconПустовойтова О. М. Сіроменко А. М. методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Конструкції будівель та споруд” (для студентів 3 курсу денної форми...
До виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму» iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Висоцька методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання...
До виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліні "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
До виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму» iconЛ. Д. Гуракова методичні вказівки для виконання курсового проекту
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Джерела світла " (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
До виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму» iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Організація руху видів транспорту” (для студентів 2 курсу напрямку...
До виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму» iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни фізичні основи теорії ультрадисперсних середовищ для студентів спеціальності 090801
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Фізичні основи теорії ультрадисперсних середовищ" для студентів спеціальності...
До виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму» iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування та експлуатація теплотехнічних установок" для студентів спеціальності 090510
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування та експлуатація теплотехнічних установок" для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи