Програма Курсу Фінансовий ринок icon

Програма Курсу Фінансовий ринок
Скачати 204.79 Kb.
НазваПрограма Курсу Фінансовий ринок
Дата23.06.2012
Розмір204.79 Kb.
ТипПрограмаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


ДО ДРУКУ ДОЗВОЛЯЮ

Проректор


______________ Г.В. Стадник


ПРОГРАМА

курсу "Фінансовий ринок"

і методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання

спеціальності 7.050.106 “Облік та аудит”


Розглянуто кафедрою Бухгалтерського

обліку та аудиту

Протокол № 2 від “ 6 “ вересня 2001р.


Харків - ХДАМГ - 2001


Програма курсу "Фінансовий ринок" та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050.106 “Облік та аудит”. Уклад. Місюров А.В. - Харків: ХДАМГ, 2001, - 14 с.


Укладач: А.В. Місюров


Рецензент: Н.І. Гордієнко


Рекомендовано кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту,

протокол № 2 від 6 вересня 2001 р.


^ 1. ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1 . Сутність фінансового ринку


Завдання, предмет і мета курсу. Суб'єкти фінансового ринку. Заощадження та інвестиції. Функції фінансового ринку. Поняття фіктивного капіталу та механізм його накопичення, [1], [6], [10], [11].
^

Тема 2. Структура фінансового ринку
Роль, місце і значення фінансового ринку в ринкових відносинах. Основні складові фінансового ринку. Особливості ринків, що входять до складових фінансового ринку. Держава і фінансовий ринок, [3], [6], [13].
^

Тема 3. Обліковий ринокЗначення і місце облікового ринку в процесі розвитку ринкової економіки. Основні елементи облікового ринку. Види цінних паперів, що обертаються на обліковому ринку, та їх характеристика, [4], [5], [8], [14].

^

Тема 4. Міжбанківський ринокМіжбанківський ринок як частка ринку позикових капіталів. Міжбанківські депозити та строки залучення вільних грошових ресурсів. Напрямки використання коштів межбанківського ринку. Операції на міжбанківському ринку, [6], [7] , [9]/

^

Тема 5.Валютні ринкиПризначення валютних ринків. Специфіка міжнародних розрахунків та умови розрахунків за зовнішньоторговельними угодами. Механізм здійснення операцій на валютних ринках, [10], [11].

^

Тема 6. Ринок капіталівЗначення ринку капіталів. Структура ринку капіталів, [2], [6], [10], [12].

Тема 7. Ринок цінних паперівСутність і функції ринку цінних паперів. Види цінних паперів, їх класифікація та характеристика. Інвестиційні якості цінних папрів. Операції з цінними паперами. Інституціональні посередники на фондовому ринку, [1], [4], [7], [10], [13], [14].
^
2. ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТА КУРСУЗавдання курсу "Фінансовий ринок" – вивчити механізм перерозподілу капіталу між кредиторами та позичальниками за допомогою посередників на базі попиту та пропозицій. Як капітал виступають грошові кошти й цінні папери. Таким чином, фінансовий ринок розподіляється на дві частини: грошовий ри­нок і ринок капіталів ( ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових банківських кредитів).

Предметом курсу "Фінансовий ринок" є економічні відносини, зв'язані з придбанням та продажем фінансових фондів, тобто зайвих грошо­вих коштів. Фінансовий ринок – це місце їх купівлі й продажу. Але фінанансові фонди не можуть бути продані у великих об'ємах. У зв'язку з цим росповсюджена практика перетворення їх у цінні папери. Цінні папери можуть бути реалізовані або передані в заставу. Це товар, що ре­алізується в обмін на грошові кошти.

Мета курсу "Фінансовий ринок" – вивчити специфічні товари, що обертаються на фінансовому ринку, - грошові кошти й цінні папери. Ос­танні повинні мати такі характиристики:

 • стандарт – напис емітента, сума, дохід, інформація про емітента;

 • ринковість – підтвердження того, що дані цінні папери можуть оберта­тися на ринку;

 • ліквідність – свідоцтво того, що цінні папери можуть бути реалізовані без великих втрат;

 • керованість державою – наявність стандартів, реєстрація емісії.

Предметом вивчення також є сегменти фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансових послуг, суб'єкти та функції фінансового ринку, функції його складових.

Основні функції фінансового ринку складаються з мобілізації коштів для економічного розвитку; перерозподілу їх між галузями, областями, регіонами; забезпечення накопичення коштів, що визначають економічние зростання.

Крім цього, фінансовий ринок виконує ще одну функцію: робить фонди грошових коштів однаково доступними для всіх учасників – держави, підприємств, домашніх господарств.

^

3. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО РИНКУЕкономіка неможлива без відповідної фінансової системи а в остан­ньої найважливіше місце займає фінансовий ринок де відбувається рух капіталу. Гроші – не тільки головна мета підприємницької діяльності, а й найважливіший засіб її досягнення. При цьому треба вирішити два питання:

– про джерело капіталу;

– про місце його вкладення.

Таким чином, усі господарюючі суб'єкти стискаються у першу чергу з фінансовим ринком, тільки на ньому шукають для себе грошові кошти, або одержують додатковий дохід від інвестування тимчасово вільних за­собів.

Основна різниця національного ринку від світового полягає у тому, що на світовому ринку процес купівлі-продажу регламентується чинниками та нормативними актами міжнародної торгівлі і відповідальність за дотримування встановлених правил торгівлі несе держава, суб'єкти якої беруть участь у світовому ринку.

Деякі спеціалісти у структурі фінансового ринку відокремлюють такі складові частини:

– ринок готівки та короткострокових платіжних коштів, що виконують функції готівки (векселі, чеки);

 • ринок цінних паперів;

 • ринок позикового капіталу (коротко-, середньо-, та довгострокових банківських позик та кредитів.

Структурно місце фінансового ринку в системі класифікації ринків можно відобразити наступною схемою:

РИНОК


Товарів та послуг
Ресурсів
Землі та нерухо­мості
Праці
Фінансовий
Матеріальних та енергетичних
Фондовий
Позикових капіталів
Валютний
Цінні папери
Банківські кре­дити
Ринок валюти та

готівкиАкції
Облігації
Векселі


Фінансовий ринок – це місце купівлі-продажу фінансових ресурсів та сукупність фінансових інститутів, що забезпечують їх обертання.


 1. ^ ЦІННІ ПАПЕРИ В УКРАЇНІ
  1. ПОНЯТТЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ


Ринок цінних паперів –­­ це частина фінансового ринку, що називається фондовим ринком. На фондовому ринку обертаються специфічні фінансові інструменти – цінні папери.

Цінні папери – це документи встановленої форми та реквізітів. Вони дають змогу їх володарям на получення встановленого доходу. Капітал, вкладений у цінні папери зветься фондовим, або фіктивним.

Цінні папери можна придбати, продати, переуступати, закласти, пе­редати за спадкоємством, дарувати, обмінювати. Вони можуть виконувати окремі функції грошей. Але на відміну від грошей вони не можуть вико­нувати роль загального еквівалента.


  1. ^ ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ


Емітент цінних паперів – це, як правило, юридична особа, котра від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати всі обіцянки, що зв'язані з випуском цінніх паперів. В Україні, відповідно до чинного законодавства, можуть випускатися і обертатися такі види цінних паперів:

1) акції;

2) облігації внутрішньго й місцевих позик;

3) облігації підприємств;

4) казначейські зобов'язання держави;

5) ощадні сертифікати;

 1. векселі.
  1. АКЦІЇ
   1. ^ ВИДИ АКЦІЙ


Формування статутного капіталу Акціонерного Товариства (АТ) здійснюється через випуск цінних паперів – акцій. У цьому випадку АТ є емітентом цінних паперів – юридичною особою, яка від свого імені випускає цінні папери та гарантує виконання зобов'язань, що виникають у зв'язку з їх випуском. Права й обов'язки по цінних паперах виникають при передачі їх емітентом або уповноваженою особою одержувачу або його уповноваженій особі. Акції можуть бути іменними і на пред'явника, привілейованими і простими. Громадяни можуть бути, як правило, влас­никами іменних акцій. Реєстрація про видачу іменних акцій відбувається в реєстраційній книзі АТ з вказівкою даних власника. Акції на пред'явника реєструються тільки за загальною їх кількістю.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на отримання дивідендів, а також на пріоритетну участь в розподілі майна АТ у випадку його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в керівництві АТ, якщо інше не передбачане статутом. Виплата ди­видендів здійснюється в розмірі, встановленому для акції, незалежно від розміру отриманого прибутку. Привілейовані акції випускаються на суму, що не перевищує 10% статутного капіталу. Крім вищезазначеного, акції поділяються на:

– кумулятивні;

– з коригуванням ставки;

– некумулятивні;

– з пайовою участю.

Дохід від простої акції повністю залежить від чистого доходу підприємства.

^ 4.3.2 ВАРТІСТЬ АКЦІЙ


Для прийняття інвестиційного рішення під час аналізу ринка цінних паперів застосовують різноманітні способи оцінки акцій.

По – перше, акції оцінюють за номінальною вартістю. Ця вартість виникає під час створення АТ. Як відомо, статутний капітал Товариства дорівнює сумі номінальних вартостей акцій, розподілених між засновниками. Таким чином, номінальну вартість акції може розрахуватися як:

Sн = Ск / N , (4.1)

де Sн – номінальна вартість акції;

Ск – статутний капітал;

N – кількість розміщених акцій.

Внаслідок господарської діяльності підприємства вартість його майна змінюється за рахунок реінвестування прибутку, переоцінки основних за­собів, додаткової емісії акцій ціною вище номінальної вартості. Завдяки цьому дійсна вартість майна підприємства буде відрізнятись від вартості статутного капіталу. У зв'язку з цим виникає необхідність визначити бух­галтерську вартість акцій:

Sб = Ча / N , (4.2)

де Ча – чисті активи підприємства;

N – кількість розміщених акцій.

На вторинному ринку акцій відбувається їх купівля-продаж за рин­ковою курсовою вартостю, що розраховується за формулою:

Ра = (Sн * Ка) / 100% , (4.3)

де Sн – номинальна вартість акції;

Ка – курс акції.

У свою чергу, курс акції розраховують як:

Ка = (Да / Іб)*100% , (4.4)

де Да – дивиденд по акціям у %;

Іб – банківський позиковий відсоток у %.

Для визначення ціни акції при її продажу в межах АТ або для аналізу діяльності компанії використовують розрахункову курсову вартість акції:

Рак = (П/( N*Iб))*100%, (4.5)

де П – чистий прибуток підприємства;

N – кількість оплачених акцій;

Іб – банківський позиковий відсоток у %.

Придбаючи акції того чи іншого емітента, інвестор передбачає отримати дохід від своїх вкладень. При цьому слід відрізняти поточну до­ходність та повну доходність. Поточна доходність Дт характеризується розміром річних дивідендних виплат, віднесених до ціни акції й розраховується та­ким чином:

Дт = (d / Pa)*100%, (4.6)

де d – розмір річного дивіденда;

Ра – поточна ринкова ціна акції (див. 4.3).

Повна доходність характеризується розміром дивідендів, що випла­чуються, і зростанням ціни акції по відношенню до вкладеного капіталу. Річна повна доходність Дп акцій розраховується за формулою:

Дп = *100% , (4.7)

де – річні дивіденди в і-му році;

Ро – ціна придбання акцій;

Рt – ринкова ціна акції у році t;

Т – кількість років володіння акціями;

і – 1,2,3, …., t – рік володіння акціями.

У ряді випадків інвестори оцінюють акції, використовуючи модель постійного зростання дивідендів. При такій моделі ціна акцій розраховується за формулою:

Ра = % , (4.8)

де do – дивіденд, виплачений компанією в поточному році;

q – річний відсоток приросту дивідентних виплат, %;

К – потрібний рівень доходності, %.

Доходність та дивіденти, які виплачуються по акціях, зв'язані між со­бою вищенаведеними формулами. Так, дивіденди по привілейованих акціях знаходять вираження у відсотках до їх номінальної вартості:

Дпр = Н * П% , (4.9)

де Н – номінальна вартість акції;

П% – відсоток ставки акції.

Різниця між чистим доходом та виплаченими дивідендами по привілейованих акціях зветься доходом на просту акцію. Він розраховується за формулою:

До = (Ч – Дп)/ No , (4.10)

де Ч – чистий дохід підприємства;

Дп– дивіденд по привілейованих акціях;

No– кількість простих акцій.

Інвестиційна вартість привілейованих акцій розраховується згідно з формулою:

Рап = , (4.11)

де Дп – річні дивіденди по привілейованих акціях;

Іб – банківський позиковий відсоток або очікуваний прибуток;

n – кількість років володіння акцією.


4.4. ОБЛІГАЦІЇ


^ 4.4.1 ВИДИ ОБЛІГАЦІЙ

Облігація – це цінний папір, що свідчить про внески її власником певних коштів

і підтверджує обов'язки емітента повернути власникові в передбачений строк номінальну вартість з виплатою відсотків.

На відміну від власника акції, власник облігації не є членом АТ і не має права голосу на зборах акціонерів. Особливостями облігації є та­кож те, що власник облігації по відношенню до підприємства є кредитором а не співвласником. Облігація має кінцевий термін обертання, а також має пріоритет в одержанні доходу та при розподілі майна підприємства при його ліквідації.

Облігації розподіляються на:

– іменні;

– на пред'явника;

– відсоткові;

– безвідсоткові;

– конвертовані;

– гарантовані;

– компенсовані.

Поточні виплати доходів по облігаціях у вигляді відсотків прово­дяться на підстави купона – відривного талона з надрукованою на ньому відсотковою ставкою. Кількість купонів дорівнює кількості виплат по облігаціях до її погашення.

Облігації, як і акції, також мають номінальну й ринкову ціну. Рин­кова вартість облігації розрахована у відсотках до її номінальної вартості і називається курсом облігації. Якщо ринкова вартість облігації вище номінальної, то вона продається з премією, якщо нижче – з дисконтом.

Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не більше 25% статутного капіталу і тільки після повної оплати всіх акцій.


^ 4.4.2 ВАРТІСТЬ ОБЛІГАЦІЙ


Облігації, як і акції, можуть мати різну вартість. Однією з таких вартостей є конверсійна – це загальна ринкова вартість простих акцій, які можно придбати за вимогами реалізації конверсійної привілегії.

Конверсійна вартість облігації розраховується таким чином:

Коб = Ра * А , (4.12)

де Ра – ринкова вартість акції;

А – коефіцієнт конвесії.

Облігаційна вартість облігації розраховується як сума очікуваних грошових потоків, приведених до поточного моменту :

Ооб=, (4.13)

де Соб – купонні виплати по облігаціям;

rоб – ринкова доходність набільш прибуткових альтернативних цінних паперів (наприклад, якщо доходність 50%, то rоб = 0,5)

Ноб – номінальна вартість облігації;

n – кількість років обертання облігації або число періодів, упро­довж яких відбувається виплата купонного доходу.

Обмін облігації на акції має сенс впровадити тільки у випадку, коли конверсійна вартість більша ніж облігаційна, тобто:

Коб  Ооб . (4.14)

Інвестори, які вкладують капітал в облігації, одержують дохід, який може розраховуватись таким чином:

– номінальний;

– поточний;

– дохід до терміну погашення.

Кожен з цих видів доходів розраховується за нижченаведеними форму­лами.

Номінальний дохід – це відсотки по облігаціях:

Дн = (Ноб * К%) / 100% , (4.15)

де Ноб – нмінальна вартість облігації;

К%– купонний відсоток облігації.


Поточний дохід – є відношення між відсотковим доходом по облігації і поточною ринковою вартістю облігації:

Дпо = (qоб*Ноб)/ Рпр , (4.16)

де qоб – фіксований розмір купонної ставки;

Ноб– номінальна вартість облігації;

Рпр– поточна ринкова вартість облігації.


^ Дохід до терміну погашення – це зовнішня норма прибутку, що розраховується як відношення ціни, за яку придбана облігація, до майбут­ного потоку виплат відсотків та номінальної вартості облігації:

Rоб = (4.17)

де Соб – річний відсоток по облігації;

Ноб – номінальна вартість облігації;

Цоб – поточна вартість облігації;

n – кількість років до терміну погашення.

Якщо ціна облігації менша, ніж її номінальна вартість, то вона про­дається з дисконтом що розраховується за формулою:

D = , (4.18)

де С – купонний дохід;

ra – дохід від вкладень в альтернативний сектор (найчастіше це банківська став-

ка);

Н – номінальна вартість облігації.

Якщо ринкова ціна вище номінальної вартості облігації, то за цію ж формулою розраховується премія облігації.


5. ВЕКСЕЛЬ


  1. ^ ВИДИ ВЕКСЕЛІВ


Вексель – це безумовний борговий обов’язок векселедавця оплатити після настання визначеного терміну певну суму грошей власнику векселя (векселетримача).

Характерними ознаками векселя є:

 • безумовний характер грошового обов'язку;

 • абстрактний характер угоди;

 • строго формалізована процедура заповнення векселя.

Порядок випуску та обігу векселів визначається Кабінетом Міністрів України. Згідно з діючим законодавством у практиці обігу склалося кілька різновидів веселів:

 • товарний. Видається векселедавцем замість грошей при покупці товарів (комерчеська позика);

 • фінансовий. Цим векселем можна оформляти фінансову операцію (наприклад, одержання банківській позики);

 • бронзовий. Вексель не має майнового забезпечення. Видається з метою збільшення боргу векселедавця;

 • дружній. Вексель, який акцептують за дружніми мотивами, за змовленістю між векселедавцем та векселеотримувачем.

Усі види векселів поділяються на дві групи – прості й пере­казні, котрі мають відповідно назву соло-вексель і тратта.

Простий вексель – безумовний борговий обов'язок боржника спла­тити кредитору відповідну суму грошей у визначений термін або за на­казом кредитора перерахувати кошти третій особі.

Переказний вексель – доручення векселедавця (трассант), що зо­бов'язує боржника (трассата) сплатити відповідну суму у визначений термін третій особі (ремітент).


  1. ^ ОБЛІК ВЕКСЕЛІВ


Під обліком векселів розуміється їх передача векселетримачем банку для одержання вексельної суми до визначеного терміну платежу. За облік векселя банк стягує плату, відшкодовуючи векселетримачеві суму, вказану у векселі, за вирахуванням облікового відсотка (дисконта). У цьому випадку векселі бувають двох типів:

 • вексель, в якому вказана абсолютна сума, що підлягатиме виплаті боржником банку;

 • вексель, в якому крім абсолютної суми боргу, передбачено нарахування відсотків на вказану у векселі суму.

У векселів, в яких вказана тільки сума боргу без нарахування відсотків, розмір дисконту розраховується за формулою:

D = ( B*T*I) / (360*100) , (5.1)

де D – сума дисконту;

B – вексельна сума;

T – термін від дати обліку векселя до дати погашення;

І – облікова ставка банка.

Відповідно сума, яку одержить векселетримач:

В' = B – D . (5.2)

Якщо за векселем передбачено нарахування відсотків, векселетримачу треба розрахувати прибутковість обліку векселя в банку. Сума, яку одержить векселетримач за відсотковим векселем при його обліку в банку, розраховуєтся за формулою:

B' = B* , (5.3)

де Св – вексельна відсоткова ставка;

Тв – термін обертання векселя від дня видачі до дня його погашення.

Величина облікової ставки (дисконту) є для банку ціною придбання векселя. Її банк визначає самостійно і диференційовано щодо кожного конкретного випадку. На її розмір впливають такі фактори: термін платежу за веселем, ставка за кредити на грошовому ринку тощо. Процентна ставка включається у загальну вексельну суму і , якщо не вказана інша дата, то розраховується, починаючи з дня складання переказного векселя.


 1. ^ ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ З КУРСУ "ФІНАНСОВИЙ РИНОК"


Завдання № 1.

Визначити, чи має сенс власникові ще купувати акції, чи, навпаки, продавати наявні акції коли відомо, що дивідендні виплати за рік по првілейованих акціях - 100 грн, поточна ринкова вартість – 600 грн, потрібний рівень прибутковості – 15% річних.

Завдання № 2.

Визначити поведінку інвестора на ринку цінних паперів, якщо є можливість придбати привілейовані акції за ціною а) 80 грн.; б) 85 грн.. Щорічно компанія платить на привілейовану акцію 10 грн. дивідендів і забезпечує 12% доходу.


Завдання № 3.

Визначити розрахункову курсову вартість акції акціонерного товариства, якщо чистий прибуток за рік склав 300 тис. грн., кількість сплачених акцій 100 тис. шт., середньорічна ставка по кредитах – 60%.


Завдання № 4.

Визначити балансову вартість акції акціонерного товариства, коли відомо, що вартість активів АТ 60 млн.грн., кредиторська заборгованість АТ на час здійснення оцінки 600тис.грн., кількість акцій 300 тис.шт.. у тому числі сплачених 297 тис.шт.


Завдання № 5.

Розрахувати курс акції та її ринкову вартість, коли відомо, що номінальна вартість акції 100 грн., дивідендні виплати за рік становили 56%, ставка по кредитах банку 55%.

Завдання № 6.

Визначити розмір дивидендів по звичайних акціях, коли відомо, що прибуток, який використовується на виплату дивідендів, становить 250тис.грн. , загальна вартість акцій 5 млн.грн., розмір дивідентних виплат по привілейованих акціях складає 20 % до їх номінальної вартості.

Завдання № 7.

Визначити розмір дивідендів по звичайних акціях, якщо прибуток на виплату дивідендів становив 350 тис.грн., загальна ватість акцій 7млн.грн., дивидендні виплати по привілейованих акціях складають 25% до їх номінальної вартості .


Завдання № 8.

Розрахувати рентабельність звичайної акції, якщо компанія платить річний дивіденд у розмірі 20 грн. на акцію, у майбутньому приріст дивідендних виплат не передбачається, очікувана ставка прибутку акції 10% річних.


Завдання № 9.

В оголошенні акціонерного товариства вказано, що дивіденд по привілейованих акціях за квартал буде сплачений у розмірі 24% річних. Розрахувати суму дивіденду, якщо номінальна вартість акції – 100грн.


^ Завдання № 10.

Визначити стратегію поведінки інвесторів, якщо перший інвестор пргнозує збільшення дивідентних виплат на 6% щорічно при середньогалузевій нормі прибутковості 15% річних. Другий інвестор прогнозує щорічне збільшення дивідендів на 4%, а рівень прибутковості – 16%. Дивідендні виплати минулого року становили 100грн. на акцію, а ринкова її вартість – 1000грн.


^ Завдання № 11.

Визначити облігаційну вартість облігації, якщо відомо, що АТ випустило облігації з купонними виплатами 30% і з терміном погашення 5 років. Номінальна вартість облігації 100 грн. Ринкова прибутковість альтернативних облігацій становить 25%.

^ Завдання № 12.

Визначити поточну доходність по облігації з купонними виплатами 20% і номінальною вартістю 100 грн., коли її ринкова вартість 90 грн.


Завдання № 13.

Визначити поточну доходність по облігації з купонними виплатами 25% і номінальною вартістю 100 грн., якщо її ринкова вартість 105 грн.


Завдання № 14.

Визначити дохід, який можна отримати по облігації за І квартал, якщо номіналь-на вартість облігації 25 грн., власник має 400 облігацій, купонні виплати становлять 36% річних.

^ Завдання № 15.

Визначити, чи варто переводити конвертовану облігацію у звичайні акції, якщо облігаційна вартість конвертованої облігації становить 250 грн., ринкова вартість звичайної акції 80 грн., коефіцієнт конверсії дорівнює 3. Як може змінитися сітуація, якщо вартість акції зросте на 10% ?


^ Завдання № 16.

Визначити розмір дисконту (премії) по облігації державної внутрішньої позики, коли відомо, що номінал облігації дорівнює 100 грн., котирування продажу облігації становить 91%, котирування придбання облігації 84%.


^ Завдання № 17.

Визначити розмір дисконту (премії) по облігації, коли відомо, що номінал облігації становить 100 грн., котирування продажу облігації складає 108%, котирування придбання облігації 103%.


Завдання № 18.

Встановити середньорічний дохід по облігації з купоном 10% і номінальною вартістю 100 грн., терміном погашення 10 років та ринковою вартістю 90 грн.


Завдання № 19.

Встановити середньорічний дохід по облігації з купоном 25% і номінальною вартістю 200 грн., строком погашення 5 років та ринковою вартістю 205 грн.


^ Завдання № 20.

Власник векселя номіналом 250 тис.грн. зі строком обігу 1 рік здав його в банк для обліку за 30 днів до строку платежу. Банк погодився на облік векселя з використанням річної ставки 30%. Визначити суму, отриману власником векселя, і суму дисконту банку.

^ Завдання № 21.

Вексель номінальною вартістю 500тис. грн. передбачає нарахування 55% річних і підлягає погашенню через 90 днів. Власник векселя здійснив його облік у банку за 10 днів до настання строку за обліковою ставкою 40%. Визначити суму, яку отримує власник векселя за умови його обліку, і суму дисконту банка.


^ Завдання № 22.

Номінальна вартість векселя становить 1 млн.грн., термін до дня платежу 60 днів, облікова ставка банку 25% річних. Визначити суму дисконту, отриману власником векселя.

^ Завдання № 23.

Визначити суму дисконту банку, який обліковує відсотковий вексель з обігом в 180 днів, вартістю 360тис.грн. з 20% нарахуванням річних на номінальну вартість, строк до дня погашення 20 днів. Банківська облікова річна ставка становить 15%.


^ Завдання № 24.

Власник векселя номіналом 200 тис.грн. зі строком обігу 360 днів звернувся до банку з проханням його обліку. Банк погодився облікувати з річною ставкою 30% річних. Дисконтування відбувається кожного кварталу. Визначити суму, отриману власником векселя, і дисконт банку.


^ Завдання № 25.

Визначити суму дисконту банку, який обліковує вексель через 270 днів вартістю 300 тис.грн. з нарахуванням 40% річних. Строк обертання векселя 360 днів, річна ставка банку 35%.


Для виконання контрольної роботи студент повинен виконати п'ять завдань, виходячи з останньої цифри навчального шифру студента.


Остання цифра шифру


Номери завдань

0

5,7,15,18,20

1

4,9,12,16,23

2

1,6,13,15,21

3

2,10,11,16,24

4

3,8,14,17,25

5

5,9,11,18,23

6

2,8,12,17,21

7

3,9,15,19,22

8

4,7,11,16,24

9

8,10,13,18,25^ Список літератури

 1. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18 червня 1991р.// Відомості ВРУ 1991р.- №38-с.508 (з наступними змінами і доповненнями).

 2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997р.

 3. Закон України "Про господарськи товариства" від 19 вересня 1991р. (з наступними змінами і доповненями).

 4. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг.–М .: Финансы и статистика, 1992.

 5. Бороздин П.Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок.–М.: УОП ИЛА РАН, 1994.

6. Белых Л. Основы финансового рынка.–М.: Юнити, 1999.

7. Берзон Н.И. и др. Фондовый рынок: Уч. пособие для высших учебных заведений экономического профиля.–2-е изд. –М: Вита-Пресс, 1999.

 1. Гольцберг М.А. Акционерные общества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. –К.: Текст, 1992.

 2. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки.–М.:Банки и биржи, 1995.

 3. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций.–К.: МАУП, 1999.

 4. Іваницька О. Фінансові ринки: Навч. посібник. –К.: УАДУ, 1999.

 5. Фінанси зарубіжних крпорацій: Навч. посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова / За ред. В.Н. Федосова.–К.: Либідь, 1993.

 6. Фондовий ринок України: Навч. посібник / Керівник авт. кол. В.В Оскольский. –К.: УФБ "Скарбниця", 1994.

 7. Цінні папери: сутність, біржові операції, обіг.–К.: Поліграфкнига, 1992.Навчальне видання

Програма курсу "Фінансовий ринок" та методичні вказівки до виконання

контрольної роботи


Укладач: Місюров Анатолій Володимирович


Редактор М.З Аляб'єв


План 2001, поз.39.

Підп. до друку Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. 1.0 обл.-вид. арк.

Тираж 50 прим. Замовл.№ Ціна договірна

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

Схожі:

Програма Курсу Фінансовий ринок iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок”
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок” І проведення практичних занять (для студентів 5 курсу спеціальності...
Програма Курсу Фінансовий ринок iconЛекція 13. Фінансовий ринок
Об'єктивною передумовою функціонування фінансового ринку є незбіг потреби у фінансових ресурсах з джерелами її задоволення. Фінансовий...
Програма Курсу Фінансовий ринок iconФінансовий ринок
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів заочної форми навчання...
Програма Курсу Фінансовий ринок iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів усіх форм навчання...
Програма Курсу Фінансовий ринок iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Фінансовий ринок» І проведення практичних занять (для студентів 5 курсу денної...
Програма Курсу Фінансовий ринок iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст»...
Програма Курсу Фінансовий ринок iconО. В. Васильєв Програма І робоча програма дисципліни
Васильєв, О. В. Програма І робоча програма дисципліни «Фінансовий ринок» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106...
Програма Курсу Фінансовий ринок iconФінансовий ринок Депозитарна діяльність

Програма Курсу Фінансовий ринок iconКурсова робота з дисципліни «Фінансовий ринок»

Програма Курсу Фінансовий ринок iconКурсова робота з дисципліни «Фінансовий ринок»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи