Зміст icon

Зміст
НазваЗміст
Сторінка1/3
Дата23.06.2012
Розмір436 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

ЗМІСТ

Вступ 4

Мета завдання 5

Порядок виконання роботи 8

Склад і призначення бібліотеки ESK 5 9

Побудування переліку елементів 31

Додаток 1 33

Додаток 2 35

Додаток 3 36

Додаток 4 37

Додаток 5 38

Додаток 6 39

Додаток 7 70

Українсько-російський словник спеціальних (фахових) термінів 72

Список літератури 74
ВСТУП

Сучасні електричні прилади складаються з набору різноманітних стандартних елементів (резисторів, конденсаторів, транзисторів, мікросхем і т. ін.). Ці елементи зображаються на кресленнях у вигляді умовних графічних позначень.


^ Електричною схемою називають документ, на якому показані у вигляді умовних зображень і позначень складові частини виробу і зв'язки між ними (ГОСТ 2.102-68).

Елемент схеми – це складова її частина, яка має визначене функціональне призначення і не може бути розділена на самостійні частини.

Лінія зв'язку – це відрізок, який показує наявність зв'язку між елементами схеми.

Види і типи схем, загальні вимоги до їх виконання регламентуються ГОСТ 2.701-76.

Залежно від основного призначення схеми розділяють на такі типи: структурні - 1, функціональні - 2, принципові - 3, з'єднань - 4, підключення - 5 і т.ін.

^ Структурна схема визначає основні функціональні частини виробу, їх призначення та взаємозв'язок.

Функціональна схема пояснює процеси, що проходять в окремих функціональних ланцюгах виробу або у виробі в цілому.

Принципова (повна) схема визначає повний склад елементів і зв'язків між ними у виробі, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу.

^ Схема з'єднань (монтажна) показує з’єднання складових частин виробу і визначає дроти, кабелі, які виконують ці з’єднання , а також місця їх приєднання.

Найменування схеми визначається її видом і типом, а шифр схеми складається з літери, яка визначає вид схеми, і цифри, яка визначає її тип. Наприклад, схема електрична принципова має шифр Е3.

Схеми виконують без дотримання масштабу. Лінії зв'язку проводять товщиною 0,3…0,4 мм, намагаючись уникнути великої кількості їх перетинів та зломів. Відстань між сусідніми паралельними лініями зв'язку повинна бути не менше 3 мм.

На схемах допускається розміщувати технічні дані, які характеризують схему в цілому, а також окремі її елементи. Ці дані розміщують біля графічних позначень, або над основним написом

Електричні принципові схеми (Е3) виконують відповідно до ГОСТ 2.702-75. Позначення в електричних схемах встановлюється ГОСТ 2.721-74…2.791-74.

Схеми викреслюють у відключеному стані. Умовні знаки на схемі викреслюються в положенні, в якому вони зображені у відповідному стандарті, або повернутими на кут, кратний 90є, по відношенню до цього положення.

Всі елементи на схемі повинні бути визначені однозначно. Для цього дані про елементи записують в таблицю, яку заповнють зверху вниз і розміщують на першому аркуші, або виконують у вигляді самостійного документа на форматі А4.

Кожний елемент схеми повинен мати позиційне позначення, яке включає в себе позначення літерою та порядковий номер. Наприклад, позначення літерою: резистор – R, конденсатор – С, котушка індуктивності – L, амперметр – А, вольтметр – V, генератор – Г, діод напівпровідниковий – Д, дросель – Др, кнопка – Кн, прилад електронний – Л, двигун – М, запобіжник – Пр, реле – Р, тріод напівпровідниковий – Т, трансформатор – Тр і т.д.

Позиційне позначення виконують поряд з умовним знаком праворуч від нього або над ним. Порядкові номери призначаються відповідно до послідовності розташування елементів зверху вниз і зліва направо.

Елементи записують в таблицю в порядку розташування їх в додатку до ГОСТ 2.702-75. У межах кожної групи елементи розташовують в порядку збільшення їх позиційних номерів. Елементи одного типу з однаковими електричними параметрами, які мають на схемі послідовні порядкові номери, допускається записувати у графі «Поз.» в один рядок, за типом, наприклад, Сı…Сn, а у графі «Кол.» – загальну кількість таких елементів.

На схемі рекомендується показувати характеристики вхідних і вихідних кіл виробу: частоту, напругу, силу струму і т.ін., а також параметри, які підлягають вимірюванню на контрольних контактах, гніздах і т.ін. Характеристики вхідних і вихідних кіл виробу записують у вигляді таблиці.

На полі електричної принципової схеми допускається розміщувати вказівки про марки, перерізи і розфарбування дротів, кабелів, а також вказівки про специфічні вимоги до електромонтажу виробу.

^

МЕТА ЗАВДАННЯ


Навчити студентів виконувати схеми електричні принципові виробів, за допомогою умовних графічних позначень їх елементів відповідно до ГОСТ 2.701-76, ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.721-74, ГОСТ 2.751-73, з їх з'єднаннями і правилами оформлення використовуючи графічний редактор «КОМПАС-5.11» і бібліотеку ESK.

^

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ


Кожному студенту видається індивідуальне завдання за варіантом (номер варіанта визначається за порядковим номером в журналі академгрупи). Завдання містить рисунок структурної схеми на якому елементи позначені не знаками їх умовних зображень, а прямокутниками з порядковим номером елемента в списку їх переліку (список розташований внизу структурної схеми).

Студенту необхідно визначити елемент і його умовне графічне позначення, тобто провести розкодування електричної схеми.

Після розкодування схеми треба виконати креслення електричної принципової схеми, елементи якої необхідно з'єднати між собою лініями з'вязку так, як це показано в завданні. Необхідно пам'ятати, що елементи схеми мають визначену кількість відгалужень (це також відображено в завданні).

При виконанні електричної принципової схеми необхідно вірно зробити підключення елементів. Для елементів, які мають два відгалуження, може мати принципове значення напрям підключення елемента в схему. Це стосується полярних (плюс, мінус) елементів, напівпровідникових діодів, полярних конденсаторів і т.ін. Тому в завданні, для розуміння, біля прямокутників поставлені знаки «+» і «–», які відповідають плюсовому і мінусовому відводам елемента.

Для неполярних елементів, які мають два відгалуження, підключення в схему не викликає труднощів.

Для трансформаторів і котушок, які мають відгалуження, обмотка у прямокутнику завдання зображена у вигляді прямої лінії, від якої робляться відгалуження.

Після виконання креслення схеми її елементи необхідно позначити так, щоб кожному елементу схеми відповідало його літерно-цифрове позиційне позначення.

Дані про елементи, які зображені на схемі виробу, записують в перелік. Зв'язок між умовними графічними позначеннями і переліком елементів здійснюється через позиційні позначення.

Перелік розміщують на першому аркуші схеми або виконують у вигляді самостійного документа на аркуші формату А4 з основним написом для текстових документів по ГОСТ 2.104-68. В основному напису переліку під найменуванням виробу, для якого складений перелік, роблять напис «Перелік елементів» шрифтом, на один-два порядки менше того, яким записано найменування виробу. У відповідній графі основного напису вказують шифр «П» переліку і шифр схеми, наприклад, П301 – перелік принципової схеми.

Перелік елементів оформляють у вигляді таблиці, яка заповнюється зверху вниз. На першому аркуші схеми, перелік розташовують над основним написом на відстані не менше 12 мм від нього.

Продовження переліку розміщують ліворуч від основного напису, повторюючи головку таблиці. В графах переліку вказують такі дані:

 • у графі «Поз. обозначение.» – позиційне позначення елемента, виробу або функціональної групи;

 • у графі «Наименование» – найменування елемента у відповідності з документом, на основі якого він застосований, і позначення цього документа (основний конструкторський документ, ГОСТ, ТУ);

 • у графі «Кол.» – кількість однакових елементів;

 • у графі «Примечание» – технічні дані елемента, які не містяться в його найменуванні.

Порядок запису елементів у перелік такий:

 • елементи записують по групах (видах) в алфавітному порядку літерних позиційних позначень. Якщо на схемі використовують позиційні позначення із літер латинського і слов'янського алфавітів, то в переліку спочатку записують елементи з позиційними позначеннями, складеними із літер латинського алфавіту, а потім – із літер слов'янського алфавіту;

 • в межах кожної групи елементи розташовують у порядку зростання їх номерів. Для внесення змін рекомендується залишати декілька незаповнених строчок між окремими групами елементів або між елементами у великій групі;

 • для скорочення переліку допускається однотипні елементи з однаковими параметрами, які мають на схемі послідовні порядкові номери, записувати в перелік однією строчкою, записуючи в відповідну графу тільки позиційне позначення з найменшим і найбільшим порядковими номерами (наприклад, R1…R5, C8…C12);

 • при запису однотипних елементів допускається не повторювати в кожному рядку найменування елемента, а записувати його у вигляді заголовка до відповідного розділу. Заголовок підкреслюють тонкою суцільною лінією;

 • якщо параметри елементів вибирають при регулюванні виробу, то на схемі і в переліку їх позначають зірочкою (С1*), а на полі схеми поміщають зноску.


^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Запустити КОМПАС-5.11

 2. На панелі інструментів натиснути кнопку «Новый лист»

 3. Налаштувати параметри листа. «Настройка»–«Параметры текущего листа»–«Параметры листа»–«Формат»–«А3»–«Горизонтальный»–«Ok».

 4. Розгорнути лист на весь екран натиснувши кнопку «Показать все».

 5. Підключити бібліотеку елементів електричних схем, для цього виконати наступні дії:

  • пункт меню «Сервис» – «Менеджер библиотек»;

  • розділ «Электроника и электротехника» – «Библиотека ESK»;

 6. На екрані з’явилось вікно бібліотеки.
 1. Вибрати з бібліотеки зображення потрібного елемента і активувати його. З’явиться вікно із зображеннями різноманітних видів даного елемента. Вибрати необхідний елемент. У разі потреби заповнити додаткові поля. Поставити елемент на аркуш враховуючи орієнтацію.

 2. Аналогічно вибрати наступний елемент і поставити на аркуш.

 3. З’єднати елементи лінією зв’язку. Для цього вибрати в бібліотеці розділ «Линии связи» і відкрити його. У вікні що з’явилось можна вибрати лінію зв’язку, вузол з’єднання, текстовий надпис або позиційне позначення елемента.
^ СКЛАД І ПРИЗНАЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ESK 5

Библиотека ESK 5 предназначена для автоматизации проектно-конструкторских работ. Она рекомендуется для использования конструкторами-электриками при разработке чертежей электрических схем средствами КОМПАС-ГРАФИК 5.

Условные графические обозначения выполнены в модульной (координатной) сетке с шагом 1мм.

Выбранное графическое обозначение изображается на экране в виде "фантома" с базовой точкой на курсоре и перемещается вместе с курсором. Для отрисовки обозначения элемента необходимо указать точку привязки обозначения и, если необходимо, в окне задания параметров отрисовки можно задать другие параметры отрисовки. Отрисованное обозначение является макроэлементом и определяется как единый элемент. Обозначение можно разрушить на отдельные элементы командой Разрушить из меню Операции. Параметры конфигурации библиотеки и параметры обозначений можно указать при настройке библиотеки ESK.

Библиотека имеет большие возможности по настройке, как окон библиотеки, так и общих параметров обозначений. Параметры настроек сохраняются в файле конфигурации библиотеки.

При работе библиотеки можно настроить параметры окон каталогов, окон параметров обозначений, курсора, подсказок, глобальных привязок. Настройка осуществляется в окне "Общие параметры библиотеки ESK". Можно настроить общие параметры обозначений: масштаб обозначений не использующих Стиль, атрибуты обозначения. Настройка осуществляется в окне "Общие параметры библиотеки ESK".

Некоторые функции (обозначения) библиотеки имеют индивидуальные параметры настройки:

 • в обозначениях содержащих текст, в окне "Параметры шрифта обозначений" можно задать параметры шрифта;

 • параметры функции ”Линия связи” можно задать в окне "Параметры линии связи";

 • параметры функции “Графический каталог” можно задать в окне "Параметры графического каталога";

 • параметры функции “Каталог микросхем” можно задать в окне "Параметры каталога микросхем";

 • параметры функции “Каталог элементов” можно задать в окне "Параметры каталога элементов";

 • параметры функции “Каталог проводов” можно задать в окне "Параметры каталога проводов".

Некоторые обозначения библиотеки используют стили:

 • стиль обозначения “Клемм ник” можно настроить в окне "Параметры стиля клеммника";

 • стиль обозначений “Логический элемент” можно настроить в окне "Параметры стиля Логического элемента";

 • стиль обозначения “Микросхема” можно настроить в окне "Параметры стиля микросхем";

 • стиль объектов функции “Позиционное обозначение” можно настроить в окне "Параметры стиля позиционного обозначения";

 • стиль “Перечня элементов” можно настроить в окне "Параметры стиля перечня элементов".

При подключении библиотеки автоматически проверяются параметры настройки каталогов (рабочих папок и файлов). Если папки и файлы не найдены производится настройка по умолчанию. При невозможности автоматической настройки выдается сообщение о невозможности настройки конфигурации библиотеки.

В состав библиотеки входят следующие каталоги и функции графических обозначений:


Каталог "Приборы акустические" - по ГОСТ 2.741-68 изм. 3. 94 г.
В каталог "Приборы акустические" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.741-68 изм. 3. 94 г.:

 • Головка;

 • Динамик;

 • Телефон;

 • Телефон головной;

 • Микрофон;

 • Ларингофон;

 • Звонок - параметры обозначения можно задать в окне "Звонок";

 • Зуммер;

 • Ревун;

 • Сирена;

 • Гудок;

 • Свисток;

 • Трещотка электромагнитная;

 • Гидрофон;

Функции акустических приборов:

 • Воспроизведение - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Головка магнитная - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Головка механическая - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Головка оптическая воспроизведения - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Головка оптическая записи - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Головка пьезоэлектрическая - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Запись - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Запись - воспроизведение - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Прибор конденсаторный - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Прибор магнитострикционный - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Прибор угольный - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Прибор электродинамический - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Прибор электромагнитный - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Прибор стереофонический - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора";

 • Стирание - параметры обозначения можно задать в окне "Функция акустического прибора".


Каталог "Конденсаторы" - по ГОСТ 2.728-74 изм. 2. 91 г.
В каталог "Конденсаторы" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.728-74 изм. 2. 91 г.:

 • Постоянный;

 • Электролитический полярный;

 • Вариконд;

 • Двухсекционный;

 • С обозначением внешнего электрода;

 • Опорный;

 • Переменный;

 • Подстроечный;

 • Поляризованный;

 • Помехоподавляющий;

 • Проходной;

 • Широкополосный;

 • Экранированный;

 • Электролитический неполярный;

 • С последовательным собственным резистором;

 • Дифференциальный;

 • Двухстаторный;

 • Фазовращатель емкостный;

 • Обозначение знака полярности.


Каталог "Корпус - заземление. Соединения" - по ГОСТ 2.721-74 изм. 4. 94 г.
В каталог "Корпус - заземление. Соединения" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.721-74 изм. 4. 94 г.:

 • Стрелка;

 • Корпус;

 • Заземление;

 • Эквипотенциал;

 • Коаксиальный кабель соединенный с корпусом - параметры обозначения можно задать в окне "Экран провода или кабеля";

 • Коаксиальный кабель;

 • Экранированный кабель - параметры обозначения можно задать в окне "Экран провода или кабеля";

 • Экран провода;

 • Экран провода с узлом соединения;

 • Экран соединенный с корпусом - параметры обозначения можно задать в окне "Экран провода или кабеля";

 • Параллельное включение цепей - параметры обозначения можно задать в окне "Параллельное цепи";

 • Групповая электрическая связь - параметры обозначения можно задать в окне "Групповая линия связи";

 • Две фазы на однолинейной схеме;

 • Три фазы на однолинейной схеме;

 • Группа линий электрической связи - параметры обозначения можно задать в окне "Группа линий электрической связи";

 • Группа скрученных линий электрической связи - параметры обозначения можно задать в окне "Скрученная линия связи";

 • Линия связи гибким проводом;

 • Указатель на линию в группе;

 • Узел соединения.


Каталог "Предохранители" - по ГОСТ 2.727-68 изм. 2. 94 г.
В каталог "Предохранители" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.727-68 изм. 2. 94 г.:

 • Предохранитель;

 • Предохранитель быстродействующий;

 • Предохранитель выключатель;

 • Предохранитель инерционный;

 • Предохранитель термический;

 • Предохранитель пробивной;

 • Предохранитель разъединитель;

 • Предохранитель тугоплавкий;

 • Предохранитель с указанием направления;

 • Предохранитель без указания сигнальной цепи;

 • Предохранитель с общей сигнальной цепью;

 • Предохранитель с самостоятельной сигнальной цепью;

 • Промежуток искровой - симметричный;

 • Промежуток искровой - двухэлектродный;

 • Промежуток искровой - трехэлектродный;

 • Разрядник вакуумный симметричный;

 • Разрядник роговой;

 • Разрядник трехэлектродный;

 • Разрядник угольный;

 • Разрядник шаровой зажигающий;

 • Разрядник шаровой;

 • Разрядник электрохимический;

 • Разрядник;

 • Разрядник вакуумный;

 • Разрядник вентильный;

 • Разрядник ионный неуправляемый;

 • Разрядник ионный управляемый;

 • Выключатель разъединитель с предохранителем;

 • Предохранитель ударного действия;

 • Разрядник общее обозначение;

 • Разрядник узкополосный;

 • Резонатор.


Каталог "Источники питания" - по ГОСТ 2.768-90
В каталог "Источники питания" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.768-90:

 • Батарея;

 • Элемент гальванический;

 • Термобатарея - параметры обозначения можно задать в окне "Термобатарея";

 • Термоэлектрический преобразователь контактный;

 • Термоэлектрический преобразователь бесконтактный;

 • Фотобатарея;

 • Фотоэлемент.


Каталог "Лампы" - по ГОСТ 2.732-68 изм. 3. 94 г.
В каталог "Лампы" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.732-68 изм. 3. 94 г.:

 • Лампа неоновая;

 • Лампа с отражающим слоем;

 • Лампа сигнальная;

 • Баллон вакуумной лампы - параметры обозначения можно задать в окне "Баллон вакуумной лампы";

 • Половина баллона вакуумной лампы - параметры обозначения можно задать в окне "Баллон вакуумной лампы";

 • Баллон газоразрядной лампы;

 • Кинескоп - параметры обозначения можно задать в окне "Кинескоп";

 • Пускатель газоразрядных ламп;

 • Фотоэлемент;

Электроды ламп:

 • Анод;

 • Анод кинескопа;

 • Анод, холодный катод;

 • Катод косвенного накала;

 • Катод прямого накала;

 • Катод с подогревателем;

 • Модулятор;

 • Сетка полная;

 • Сетка половинная;

 • Фокусирующий электрод.


Каталог "Реле" - по ГОСТ 2.756-76 издан. 88 г.
В каталог "Реле" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.756-76 издан. 88 г.:

 • Реле;

 • Реле двухобмоточное - параметры обозначения можно задать в окне "Реле двухобмоточное";

 • Реле тепловое;

 • Реле с указателем вида обмотки - параметры обозначения можно задать в окне "Вид обмотки реле";

 • Реле с указанием типа - параметры обозначения можно задать в окне "Тип реле";

 • Реле с односторонними выводами;

 • Реле с отводом;

 • Реле трехфазного тока;

 • Реле не чувствительное к переменному току;

 • Реле с механическим резонансом;

 • Катушка реле;

 • Функция - тепловое.


Каталог "Индуктивные элементы" - по ГОСТ 2.723-68 изм. 3. 94 г.
В каталог "Индуктивные элементы" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.723-68 изм. 3. 94 г.:

 • Дроссель;

 • Дроссель DL;

 • Дроссель ферромагнитный;

 • Катушка индуктивности - параметры обозначения можно задать в окне "Тип сердечника магнитопровода";

 • Дроссель коаксиальный - параметры обозначения можно задать в окне "Тип сердечника магнитопровода";

 • Катушка со скользящим контактом;

 • Дроссель трехфазный - параметры обозначения можно задать в окне "Дроссель трехфазный";

 • Реактор.


Каталог "Электродвигатели" - по ГОСТ 2.722-68 изм. 3. 94 г.
В каталог "Электродвигатели" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.722-68 изм. 3. 94 г.:

 • Двигатель трехфазный - параметры обозначения можно задать в окне "Трехфазный двигатель";

 • Двигатель постоянного тока коллекторный;

 • Двигатель постоянного тока;

 • Обмотка - параметры обозначения можно задать в окне "Обмотка двигателя";

 • Ротор - параметры обозначения можно задать в окне "Ротор";

 • Статор - параметры обозначения можно задать в окне "Статор";

 • Двигатель асинхронный;

 • Генератор с ручным управлением;

 • Щетки - параметры обозначения можно задать в окне "Щетки";

Тип двигателя, соединение обмоток:

 • Включение звездой;

 • Включение треугольником;

 • Двигатель линейный;

 • Двигатель шаговый;

 • Постоянный магнит.


Каталог "Приборы электроизмерительные" - по ГОСТ 2.729-68 изм. 3. 94 г.
В каталог "Приборы электроизмерительные" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.729-68 изм. 3. 94 г.:

 • Прибор показывающий - параметры обозначения можно задать в окне "Прибор показывающий";

 • Прибор регистрирующий - параметры обозначения можно задать в окне "Прибор регистрирующий";

 • Прибор интегрирующий - параметры обозначения можно задать в окне "Прибор интегрирующий";

 • Прибор нестандартный;

 • Осциллограф;

 • Электрометр;

 • Часы - параметры обозначения можно задать в окне "Часы";

 • Счетчик импульсный;

 • Термопреобразователь.


Каталог "Резисторы" - по ГОСТ 2.728-74 изм. 2. 91 г.
В каталог "Резисторы" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.728-74 изм. 2. 91 г.:

 • Постоянный с указанием мощности - параметры обозначения можно задать в окне "Резистор с указанием мощности";

 • Постоянный;

 • Варистор;

 • Магниточувствительный;

 • Переменный реостатного включения линейный;

 • Переменный реостатного включения нелинейный - параметры обозначения можно задать в окне "Переменный нелинейный резистор";

 • Переменный с отводом;

 • Переменный;

 • Подстроечный;

 • Постоянный с отводом - параметры обозначения можно задать в окне "Резистор с отводом";

 • Потенциометр функциональный кольцевой;

 • Потенциометр функциональный;

 • Тензорезистор - параметры обозначения можно задать в окне "Тензорезистор";

 • Терморезистор - параметры обозначения можно задать в окне "Терморезистор";

 • Фоторезистор;

 • Фоторезистор дифференциальный;

 • Резистор функциональный;

 • Шунт;

 • Элемент нагревательный;

 • Резистор с разомкнутой позицией;

 • Ступенчатая регулировка.


Каталог "Коммутационные устройства" - по ГОСТ 2.755-87 издан. 88 г. и ГОСТ 2.725-68
В каталог "Коммутационные устройства" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.755-87 издан. 88 г. и ГОСТ 2.725-68:

 • Контакт - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт коммутирующего устройства";

 • Контакт с задержкой срабатывания и возврата - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт коммутирующего устройства";

 • Контакт с задержкой возврата - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт коммутирующего устройства";

 • Контакт с задержкой срабатывания - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт коммутирующего устройства";

 • Выключатель автоматический - параметры обозначения можно задать в окне "Выключатель автоматический";

 • Кнопка без фиксации - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт коммутирующего устройства";

 • Кнопка с зависимой фиксацией - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт коммутирующего устройства";

 • Кнопка с механическим воздействием - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт коммутирующего устройства";

 • Кнопка многоконтактная - параметры обозначения можно задать в окне "Переключатель многоконтактный";

 • Кнопка с независимой фиксацией - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт коммутирующего устройства";

 • Кнопка телефонная без фиксации - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт коммутирующего устройства";

 • Кнопка телефонная с фиксацией - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт коммутирующего устройства";

 • Контакт герконовый - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт коммутирующего устройства";

 • Контакт скользящий - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт скользящий";

 • Переключатель многопозиционный - параметры обозначения можно задать в окне "Переключатель многопозиционный";

 • Тумблер со средним положением;

 • Тумблер - параметры обозначения можно задать в окне "Контакт коммутирующего устройства".


Каталог "Функции коммутационных устройств " - по ГОСТ 2.755-87 издан. 88 г. и ГОСТ 2.725-68
В каталог "Функции коммутационных устройств" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.755-87 издан. 88 г. и ГОСТ 2.725-68:

 • Автоматическая отрисовка функций - параметры обозначения можно задать в окне "Автоматическая отрисовка функций контактов";

 • Автоматическое срабатывание - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов";

 • Без самовозврата - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов с корректировкой контакта";

 • Выключатель - разъединитель - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов с корректировкой контакта";

 • Выключатель - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов";

 • Дугогашение - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов";

 • Запаздывание при срабатывании - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов с указанием типа контакта";

 • Импульсный при срабатывании и возврате - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов с указанием типа контакта";

 • Импульсный при возврате - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов с указанием типа контакта";

 • Импульсный при срабатывании - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов с указанием типа контакта";

 • Контактор - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов";

 • Концевой выключатель - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов с указанием типа контакта";

 • Опережение при срабатывании - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов с указанием типа контакта";

 • Разъединитель - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов";

 • Самовозврат - параметры обозначения можно задать в окне "Функция контактов с корректировкой контакта".


Каталог "Трансформаторы" - по ГОСТ 2.723-68 изм. 3. 94 г.
В каталог "Трансформаторы" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.723-68 изм. 3. 94 г.:

 • Магнитопровод - параметры обозначения можно задать в окне "Тип сердечника магнитопровода";

 • Обмотка автотрансформатора;

 • Обмотка трансформатора - параметры обозначения можно задать в окне "Обмотка трансформатора";

 • Трансформатор тока - параметры обозначения можно задать в окне "Трансформатор тока";

 • Трансформатор тока быстронасыщающийся - параметры обозначения можно задать в окне "Трансформатор тока";

 • Трансформатор - параметры обозначения можно задать в окне "Тип сердечника магнитопровода";

 • Трансформатор без сердечника - параметры обозначения можно задать в окне "Трансформатор без магнитопровода";

 • Трансформатор трехфазный - параметры обозначения можно задать в окне "Трансформатор трехфазный";

 • Однолинейное обозначение дросселя;

 • Однолинейное обозначение трансформатора;

 • Однолинейное обозначение трансформатора с переменной связью;

 • Однолинейное обозначение трехобмоточного трансформатора;

 • Однолинейное обозначение автотрансформатора;

 • Однолинейное обозначение трансформатора тока - параметры обозначения можно задать в окне "Однолинейный трансформатор тока";

Типы обмоток:

 • Однофазная обмотка - параметры обозначения можно задать в окне "Обмотка однофазная";

 • Двухфазная обмотка - параметры обозначения можно задать в окне "Обмотка двухфазная";

 • Трехфазная обмотка - параметры обозначения можно задать в окне "Обмотка трехфазная";

 • Шестифазная обмотка - параметры обозначения можно задать в окне "Обмотка шестифазная";

 • Подстройка сердечником;

 • Ступенчатая регулировка.


Каталог "Диоды" - по ГОСТ 2.730-73 изм. 4. 91 г.
В каталог "Диоды" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.730-73 изм. 4. 91 г.:

 • Диод;

 • Светодиод;

 • Варикап;

 • Диод двунаправленный;

 • Стабилитрон двусторонний;

 • Мост диодный;

 • Диод обращенный;

 • Стабилитрон;

 • Диод туннельный;

 • Фотодиод;

 • Диод Шотки.


Каталог "Транзисторы" - по ГОСТ 2.730-73 изм. 4. 91 г.
В каталог "Транзисторы" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.730-73 изм. 4. 91 г.:

 • Транзистор N-P-N;

 • Транзистор P-N-P;

 • Однопереходной N;

 • Однопереходной P;

 • Полевой с затвором Шотки - параметры обозначения можно задать в окне "Полевой - Шотки";

 • Полевой с изолированным затвором - параметры обозначения можно задать в окне "Транзистор полевой";

 • Полевой N;

 • Полевой P;

 • Транзистор многоэмиттерный - параметры обозначения можно задать в окне "Многоэмиттерный";

 • Транзистор с внутренним экраном - параметры обозначения можно задать в окне "Транзистор с экраном";

 • Транзистор двухбазовый - параметры обозначения можно задать в окне "Транзистор двухбазовый";

 • Транзистор двухбазовый I - параметры обозначения можно задать в окне "Транзистор двухбазовый I";

 • Транзистор с коллектором соединенным с корпусом - параметры обозначения можно задать в окне "Транзистор";

 • Транзистор лавинный - параметры обозначения можно задать в окне "Транзистор";

 • Фототранзистор - параметры обозначения можно задать в окне "Фототранзистор".


Каталог "Соединители" - по ГОСТ 2.755-87 издан. 88 г. и ГОСТ 2.725-68
В каталог "Соединители" входят следующие графические обозначения по ГОСТ 2.755-87 издан. 88 г. и ГОСТ 2.725-68:

 • Штырь контактного соединения - параметры обозначения можно задать в окне "Гнездо - Штырь";

 • Гнездо контактного соединения - параметры обозначения можно задать в окне "Гнездо - Штырь";

 • Контакт неразборного соединения;

 • Контакт разборного соединения;

 • Перемычка - параметры обозначения можно задать в окне "Перемычка";

 • Разъем - параметры обозначения можно задать в окне "Разъем одноконтактный";

 • Разъем коаксиальный - параметры обозначения можно задать в окне "Разъем одноконтактный";

 • Разъем многоконтактный - параметры обозначения можно задать в окне "Разъем";

 • Телефонное гнездо двухконтактное;

 • Телефонное гнездо трехконтактное;

 • Телефонный штепсель одноконтактный;

 • Телефонный штепсель двухконтактный;

 • Телефонный штепсель трехконтактный;

 • Гнездо одноконтактного соединения;

 • Штырь одноконтактного соединения;

 • Соединение контактное - параметры обозначения можно задать в окне "Соединение контактное";

 • Соединение контактное проходное - параметры обозначения можно задать в окне "Соединение контактное проходное";

 • Переходник контактный - параметры обозначения можно задать в окне "Переходник контактный";

 • Тройник соединения - параметры обозначения можно задать в окне "Тройник контактный";

 • Штырь коаксиального соединения;

 • Гнездо коаксиального соединения;

 • Соединение коаксиальное - параметры обозначения можно задать в окне "Соединение коаксиальное";

 • Соединение коаксиальное проходное - параметры обозначения можно задать в окне "Соединение коаксиальное проходное";

 • Переходник коаксиальный - параметры обозначения можно задать в окне "Переходник коаксиальный";

 • Тройник коаксиальный - параметры обозначения можно задать в окне "Тройник коаксиальный";

 • Клеммник - параметры обозначения можно задать в окне "Клеммник".


Функция "Линии связи". по ГОСТ 2.702-76 изм. 3. 91 г.
Функция "Линии связи" позволяет отрисовать линии связи между элементами электрических схем.

Управление отрисовкой линий связи осуществляется в окне "Линия связи".

Функция предоставляет сервис при отрисовке линий связи. При отрисовке линий связи на фантом линии накладываются дополнительные ограничения, помогающие ускорить и упростить отрисовку линий связи.

Для завершения текущей линии связи и начала ввода новой линии связи нажмите кнопку Линия связи.

Если вы хотите автоматически отрисовать узел соединений, Вы должны указать точку линии связи на линии связи, с которой хотите соединить текущую линию.

При автоматической отрисовке узлов соединений автоматически анализируется предпоследняя (последняя) точка линии связи на количество и типы линий в данной точке и в зависимости от этого отрисовывается узел соединений.

Если при отрисовке линии связи возникают ошибки, выводятся сообщения и подсвечивается элемент, от которого возникла ошибка (если включена опция вывода сообщений об ошибках в окне "Параметры линии связи").

Функция имеет дополнительные возможности:

 • отрисовка узлов соединений;

 • отрисовка текста надписи на схеме;

 • вызов функции "Позиционное обозначение" ;

 • восстановление спрятанного или свернутого окна библиотеки.


Каталог "Текстовые документы. Прочее" содержит функции, работающие с текстами на электрических схемах, текстовыми документами и прочие вспомогательные функции.
В состав каталога входят:

 • Функция «Позиционное обозначение» - по ГОСТ 2.710-81 изм. 1.89 г.

 • Функция «Перечень элементов» - по ГОСТ 2.701-81 изм. 1.89 г.

Функция «Перечень элементов» позволяет создать для электрических схем перечень элементов по ГОСТ 2.701-84 изм. 2.92 г.

Управление автоматическим созданием перечня элементов осуществляется в окне «Перечень элементов».

Функция предоставляет следующий сервис при создании и редактировании перечня элементов:

 • поддерживает создание перечня элементов по ГОСТ 2.701-84;

 • поддерживает создание объектов перечня элементов позиционных обозначений внутри функциональных групп, входящих в схему (вхождение функциональных групп в функциональные группы автоматически не поддерживается);

 • поддерживает создание объектов перечня элементов позиционных обозначений по устройствам, входящим в схему и не имеющим отдельной схемы;

 • поддерживает создание объектов перечня элементов на схемах, выполненных на нескольких листах. Количество листов схемы неограниченно. Объекты перечня элементов для всех листов схемы создаются на текущем листе схемы и не имеют связи с геометрией обозначения элемента;

 • вызов каталога элементов и создание атрибутов элемента с данными по элементу;

 • создание объектов перечня элементов, как по всей схеме, так и по выделенным элементам;

 • создание и редактирование вспомогательных объектов перечня элементов и заголовков видов элементов;

 • управление видимостью “частей” полного наименования элемента;

 • удаление объектов перечня элементов;

 • контроль правильности введенных данных. Контролируются следующие ошибки:

 • нет наименования элемента;

 • нет типа элемента;

 • нет позиционного обозначения;

 • нет количества;

 • неправильное количество;

 • нет связи с обозначениями элементов;

 • не найдены все связи с обозначениями элементов;

 • ошибка позиционного обозначения в объекте ПЭ;

 • объект был отредактирован;

 • заголовок без раздела.

 • прочий сервис при создании и редактировании перечня элементов.

Функция не поддерживает при создании и редактировании перечня элементов:

 • подчеркивание наименований устройств, не имеющих самостоятельной принципиальной схемы;

 • автоматического переноса на другую строку длинных текстов графы зона, позиционное обозначение и примечание.

Вся информация об объектах перечня элементов в документе может быть просмотрена и отредактирована

При вызове функции осуществляется анализ схемы на наличие объектов перечня элементов и позиционных обозначений (атрибута Позиционное обозначение), данные об объектах перечня элементов и о позиционных обозначениях выводятся в окно «Перечень элементов». Возможно создание перечня элементов в ручном режиме.


^ ПОБУДУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ЕЛЕМЕНТІВ

Для побудування переліку елементів електросхеми виконайте наступні дії:

 1. Запустіть КОМПАС-5.11.

 2. Відкрийте новий документ типу «Спецификация», для цього натисніть кнопку на головній панелі інструментів.

 3. Виберіть необхідний тип специфікації. Для цього відкрийте меню «Настройка»Параметры текущей спецификации». У віконці що з’явиться, у розділі «Стиль» натисніть кнопку «Библиотеки…» далі виберіть із списка бібліотеку «eskw_gr» і натисніть кнопку «Открыть». 1. Потім із пункта «Название» виберіть «Перечень элементов по ГОСТ 2.701-84» і натисніть «Оk».

 2. З’явиться пустий бланк перечня елементів. Клацніть «мишкой» по першому рядку і натисніть на клавіатурі клавишу «Insert».

 3. З’явилось вікно вибора розділу. Виберіть «Системный» і клацніть «мишкой» кнопку «Выбрать шаблон». 1. Далі із списку виберіть «Наименование элемента в ПЭ» і натисніть кнопку «Выбрать» і кнопку «Создать».

 2. Заповніть пусту строку що з’явилася і клацніть мишкой наступну строчку.

 3. Повторюйте дії 1-8 доки не заповните необхідний вам перечень елементів.

 4. Далі переключіть режим відображення специфікації в «Режим разметки страницы». Для цього натисніть на панелі інструментів кнопку .

 5. Заповніть основний надпис і збережіть файл.
  1   2   3

Схожі:

Зміст iconЗміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
Х до виробничого процесу
Зміст iconЗміст зміст 3
Вплив сполук важких металів на процеси пероксидного окиснення ліпідів та функціональну активність ферментів-антиоксидантів в еритроцитах...
Зміст iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками зимової сесії 2009/10 навчального року
Зміст iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками літньої сесії 2009/10 навчального року
Зміст iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками літньої сесії 2008/09 навчального року
Зміст iconЗміст contents andriy Pashuk
Результат цієї діалогічної дискусії засвідчує, що хоча зміст суспільного буття пройнятий суперечливими процесами, його історична...
Зміст iconЗміст с. Вступ до дисципліни 3
Тема 1 Поняття, зміст та ознаки господарського права в Україні. Система господарського законодавства. 10
Зміст iconЗміст Стор
Перед титульним аркушем має бути заява навчального закладу до монмолодьспорт щодо проведення акредитаційної експертизи, далі зміст...
Зміст iconЗміст програми маркшейдерські дисципліни
Науковий зміст, теоретичні питання і практичні задачі викладено в питаннях. При цьому охоплено основні частини фахових дисциплін,...
Зміст iconЗміст курсу Пояснювальна записка Мета курсу
Дидактика розкриває основі категорії, зміст, принципи побудови навчання, методи, форми організації процесу навчання, а також контроль...
Зміст iconЛекція 10 структура І зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу види зовнішньоторгових договорів Зміст І характеристика основних умов контракту
Практична реалізація міжнародних комерційних операцій (мко) здійснюється на основі застосування певних правових норм та конкретних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи