Методичні вказівки до самостійної роботи icon

Методичні вказівки до самостійної роботи
Скачати 227.65 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи
Дата28.07.2012
Розмір227.65 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи


з курсу «Аудит»


(для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей

6.050106 «облік та аудит», 6.050107 «Економіка та підприємництво»,

6.050201 «Менеджмент організацій»)


Харків - ХНАМГ - 2006


Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Аудит» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 6.050106 «облік та аудит», 6.050107 «Економіка і підприємництво», 6.050201 «Менеджмент організацій»). Укл. О.В. Харламова– Харків: ХНАМГ, 2006. – 16 с.


Укладач: О.В.Харламова

Рецензент: Н.І.Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту,

протокол № 3, від 20 вересня 2005 р.

ВСТУП


Одним з елементів ринкової економіки є система національного фінансово-економічного контролю, що формується в Україні. Важливе місце у цій системі належить незалежному аудиту. Аудит має особливе значення для користувачів фінансової звітності, які зацікавлені в підтвердженні вірогідності, реальності й повноти наведеної в ній інформації. Актуальність даної проблеми зростає в умовах переходу України на міжнародні стандарти обліку і аудиту. Це вимагає від майбутніх фахівців уміння розробки нових напрямків і завдань аудиту, рекомендацій з виконання аудиторських процедур, оцінки окремих виробничих ситуацій. Значна роль в цьому процесі належить вмінню студентів працювати самостійно, висловлювати свою думку, обговорювати актуальні проблеми аудиту, відпрацюванню практичних навичок.

Згідно з навчальним планом з курсу „Аудит” передбачена самостійна робота, на яку припадає 45 годин.

У цих вказівках наведено види самостійної роботи студентів, що підлягають обов’язковому виконанню.

Звіти про самостійну роботу студентів подаються викладачеві напередодні проведення заліку, оскільки є необхідною умовою виконання навчальної програми. При відсутності звіту про виконання самостійної роботи студент до складання заліку не допускається.


^ План самостійної роботи студента
Вид самостійної роботи

Тривалість у годинах

1

Підготовка письмової доповіді на семінар

6

2

Вивчення лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять

18

3

Розробка наочного матеріалу за темою

5

4

Складання договору на проведення аудиту або надання аудиторських послуг

6

5

Проект аудиторського висновку

6

6

Підготовка до складання заліку

4
Всього

45вказівки до самостійної роботи


1. Підготовка доповіді на практичні заняття – 6 годин


При підготовці доповіді на практичні заняття (семінари) студенти відпрацьовують навички роботи з професійною літературою. Номер теми доповіді визначається відповідно до номера в списку групи. На опрацювання літератури за темою відводиться 4 години, складання та оформлення доповіді – 2 години.

Теми доповідей на семінари:

Семінар 1. Виникнення та розвиток аудиту

1. Виникнення і розвиток аудиту в Стародавньому світі [3,4,8,9]

2. Розвиток аудиту у Великобританії до початку ХХ ст. [3,4,8,9]

3. Розвиток аудиту у США [3,4,8,9]

4. Розвиток аудиту в ХХ ст. [3,4,9]

5. Становлення аудиту в європейських державах [4]

6. Становлення аудиту в Росії [4]

7. Становлення аудиту в постсоціалістичних державах [4]

8. Становлення аудиту в державах СНД [4]

9. Виникнення та становлення українського аудиту [5,9]

10. Постулати аудиту [5]


Семінар 2. Аудиторська діяльність в Україні

11. Ринок аудиторських послуг [4]

12. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності [6]

13. Сертифікація аудиторів [1,4,6]

14. Принципи професійної етики аудитора [4,9]

15. Права та обов’язки аудиторських фірм і аудиторів [1,9]

16. Відповідальність аудиторів [1,4,9]


Семінар 3. Управління аудиторською діяльністю в Україні

17. Органи управління аудиторською діяльністю в Україні [1,2,4,5,6,9]

18. Аудиторська палата України [1,4,5]

19. Регіональні відділення Аудиторської палати [1]

20. Спілка аудиторів України [1,4,5]

21. Національний центр обліку та аудиту [1]

22. Міжнародні стандарти аудиту [2,4,5,6,9]


Семінар 4. Особливості обов’язкового і внутрішнього аудиту

23. Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту [4]

24. Організаційні аспекти внутрішнього аудиту [4]

25. Порівняльна характеристика внутрішнього і зовнішнього аудиту [4]

26. Особливості обов’язкового аудиту [6]


2. Вивчення лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять – 18 годин


Студент повинен протягом семестру при підготовці до практичних занять вивчити матеріал лекцій та додаткової літератури згідно з наведеним переліком. На підготовку до практичних занять відводиться по 1 годині на 1 годину практичного заняття. Планом передбачено 18 годин практичних занять, тобто на самостійну роботу відводиться 18 годин.

Теми самостійної навчальної роботи

Джерело (сторінки)

Кіл. годин

Тема 1 Суть і предмет аудиту

2 (с.27-134, 207-262); 4 (10-29)

2

Тема 2 Мета і загальні принципи аудиту

2 (с.7-15); 3 (с.8-16)

2

Тема 3 Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту

2 (с.187-205); 3 (с.121-134, 220-239); 5 (с124-134)

2

Тема 4 аудиторські докази

3 (с.182-188); 4 (35-40)

3

Тема 5 аудит активів, пасивів та фінансової звітності

3 (с.324-336, 386-389, 421-425, 449-453, 485-488, 501-504, 530-532, 550-554, 574-575);

4 (с.134-213)

5

Тема 6 аудиторський висновок та інші підсумкові документи

3 (с.205-219); 4 (с.68-81);

5 (с.252-274)

4

РАЗОМ
18


У звіт про самостійну роботу підготовка лекційного матеріалу не включається.


3. Розробка наочного матеріалу за темою – 5 годин


Педагогічна наука має безліч прикладів про якість запам’ятовування навчального матеріалу, представленого графічним способом, тобто в схемах, рисунках та ін. У зв’язку з цим студенту пропонується розкрити одну з тем графічним методом. Студент повинен проявити вміння узагальнювати інформацію згідно з наведеним нижче переліком. На вивчення літератури за темою відводиться 3 години, на розробку та оформлення наочного матеріалу – 2 години. Номер теми для розробки наочного матеріалу визначається відповідно до номера в списку групи.

 1. Історичні етапи розвитку аудиту

 2. Класифікація аудиту за його видами

 3. Види аудиторських послуг

 4. Відмінності аудиту і ревізії

 5. Відмінності зовнішнього і внутрішнього аудиту

 6. Функціонально-управлінська структура аудиторської фірми

 7. Класифікація клієнтів аудиторських фірм

 8. Користувачі фінансової інформації

 9. Управління аудиторською діяльністю в Україні

 10. Структура та функції АПУ

 11. Суб’єкти аудиторської діяльності в Україні

 12. Методологічні принципи аудиту

 13. принципи професійної етики

 14. Алгоритм укладання договору на проведення аудиту

 15. Процес здійснення аудиту та його стадії

 16. Об’єкти аудиторської діяльності

 17. Порядок оцінки системи внутрішнього контролю

 18. Етапи планування аудиторської перевірки

 19. Види відповідальності аудитора

 20. Система ризиків в аудиті

 21. Методи аудиту (загальнонаукові й власно аудиторські)

 22. Власно аудиторські методи аудиту

 23. Методи отримання аудиторських доказів

 24. Види помилок в аудиті

 25. Прийоми аудиторського дослідження документів

 26. Види інвентаризації, використовуваної в аудиті

 27. Документи в аудиті

 28. Призначення і функції робочих документів аудитора

 29. Класифікація робочих документів аудитора

 30. Структура аудиторського висновку

 31. Алгоритм вибору аудиторського висновку

 32. Види аудиторських висновків

 33. Загальна схема аудиту активів підприємств

 34. Загальна схема аудиту пасивів підприємств

 35. Загальна схема проведення аудиту фінансової звітності


Розроблений наочний матеріал наводиться в звіті про самостійну роботу студента.


4. Складання договору на проведення аудиту – 6 годин


Програмою вивчення курсу „Аудит” для аудиторних занять не відводиться час на вивчення такого важливого питання, як договірні відносини в аудиті. Договір на проведення аудиту або надання аудиторських послуг є офіційним документом, що юридично регламентує взаємовідносини аудиторської фірмі (аудитора) із замовником і містить перелік прав та обов’язків сторін. Тому правила складання і структуру договору необхідно знати і аудитору, і замовнику. Предмет договору студент обирає самостійно. Цей вид самостійної роботи передбачає вивчення спеціальної літератури з аудиту та питань договірних відносин в аудиті [4, с.126-134, 9, с.123].

Договір на проведення аудиту є основним докумен­том, що засвідчує факт досягнення домовленості між за­мовником і виконавцем про проведення аудиторської пере­вірки.

Договір документально засвідчує, що сторони дійшли згоди з усіх пунктах, зумовлених у ньому. Для того, щоб уникнути неправильного розуміння сторонами взятих на себе зобов’язань, умов їх виконання і прийнятого рівня відпо­відальності, необхідно максимально обумовити в договорі всі істотні аспекти взаємовідносин, що виникають у зв'язку з його висновком.

Укладанню договору може передувати обмін листами між аудитором і клієнтом. Лист-пропозиція аудитора підтве­рджує його згоду на поставлене завдання, масштаб аудиту і може містити положення щодо меж відповідальності ауди­тора перед клієнтом, форми представлення звіту аудитора і його висновку та інших моментів, про які аудитор вважає за необхідне домовитися до початку перевірки. Відправленню листа-пропозиції може передувати етап обстеження об'єкта аудиту з метою визначення об'ємів роботи, якщо аудитор вважає за необхідне проведення такого обстеження.

Після обміну листами і на їх основі укладається дого­вір на проведення аудиту. Листи можуть бути невід'ємною складовою частиною або додатком до договору, якщо це бу­де зумовлено договором.

Зміст договору

Зміст договору на проведення аудиту може бути різ­ним залежно від конкретних обставин, але існує ряд моментів, що в будь-якому випадку повинні знайти відобра­ження у договорі. Обов'язково в договорі повинні бути зу­мовлені такі положення:

- мета аудиту;

- масштаб аудиту, включаючи посилання на чинне за­конодавство, нормативи (поняття масштабу аудиту включає в себе необхідний об'єм і глибину перевірки; склад, кіль­кість, обсяг аудиторських процедур);

- можливість доступу до будь-яких записів, докумен­тації та іншої інформації, замовленої у зв'язку з аудитом;

- відповідальність керівництва підприємства, яке пере­віряється, за надану аудиторам інформацію (у разі необхід­ності зумовлюється вимога про отримання від керівництва підприємства письмового підтвердження щодо наданої ін­формації);

- умови відповідальності за початкові залишки при першому проведенні аудиту або якщо попередні перевірки виконувалися іншим аудитором;

- вказівка на те, що в зв'язку з рівнем істотності пере­вірки та інших властивих аудиту обмежень існує можливість, навіть імовірність того, що будь-які помилки можуть зали­шитися незнайденими;

- форма, в якій замовнику буде видана інформація за результатами проведеної аудитором роботи (обсяг і склад пе­реданої замовнику документації).

Крім того, в договір можуть бути включені такі пункти:

- угоди, що стосуються планування аудиту;

- угоди щодо залучення до перевірки інших аудиторів і фахівців інших областей за деякими аспектами аудиту;

- угоди, що стосуються залучення до перевірки внут­рішніх аудиторів та іншого персоналу клієнта;

- порядок розрахунків за виконання робіт з аудиту;

- будь-які можливості обмеження аудиторського зобо­в'язання;

- посилання на додаткові угоди між аудитором і клієн­том.


Структура договору

Детальна структура договору може бути різною, од­нак його форма загалом повинна відповідати загальноприй­нятій в Україні формі договорів.

У преамбулі договору після вказівки назви і номера договору, місця і дати його підписання повинні бути наведені назви сторін, які уклали договір (замовник і виконавець), прізвища посадових осіб, які підписали договір від імені ко­жної сторони.

У розділі «Предмет договору» вказуються назва ауди­торської послуги («проведення аудиту» або «аудиторська перевірка»), мета аудиту і характеризується масштаб аудиту.

У розділі «Зобов'язання сторін» вказуються перелік і характеристика зобов'язань, які бере на себе кожна із сторін.

При цьому перелік зобов'язань замовника повинен міс­тити такі положення:

- надання аудиторам можливості доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, що затребува­на в зв'язку з аудитом;

- відмова від будь-яких дій, що здійснюються з метою впливу на думку аудитора;

- зобов'язання по прийманню і оплаті робіт;

- інші зобов'язання.

У переліку зобов'язань аудитора необхідно вказати про:

- дотримання умов конфіденційності інформації та ін­ших принципів аудиту;

- вказівку форми, в якій замовнику буде видана інфор­мація про результати проведеної аудитором роботи (обсяг і склад переданої замовнику документації);

- дотримання вимог до якості згідно із стандартами і нормами аудиту, законодавчими актами України та іншими (вказати, якими саме) критеріями;

- зобов'язання інформування замовника у випадку, як­що у процесі роботи виявиться її недоцільність;

- інші зобов'язання.

У розділі «Порядок здачі й прийому робіт» вказуються перелік, характеристика і послідовність процедур, що вико­нуються сторонами при передачі результатів роботи, а також умови і порядок оформлення відмови замовника прийняти виконану роботу.

У розділі «Термін виконання робіт» вказуються трива­лість виконання роботи, дата початку і закінчення, а також терміни надання результатів виконаної роботи.

У розділі «Вартість робіт і порядок розрахунків» вка­зуються відомості про розмір і порядок виплати винагороди за виконання робіт.

Розділ «Відповідальність сторін» містить умови від­повідальності кожної сторони (які саме випадки спричиня­ють настання відповідальності і в якому вигляді передбачена відповідальність). Доцільно також обумовити аспекти, за які та або інша сторона не несе відповідальності.

В умовах відповідальності замовника повинні бути по­ложення:

- відповідальність за достовірність наданої аудиторам інформації;

- відповідальність за виявлені відхилення і порушення, за фінансові результати і звітність по них;

- відповідальність у разі невиконання рекомендацій аудитора;

- відповідальність за невиконання зобов'язань прийому і оплати винагороди за роботу;

- інші види і умови відповідальності. В умовах відповідальності виконавця необхідно вміс­тити положення:

- відповідальність за якість виконаних робіт;

- відповідальність за дотримання термінів робіт;

- відповідальність за дотримання принципів аудиту при виконанні робіт;

- інші види і умови відповідальності.

У цьому ж розділі обумовлюється відповідальність за початкові залишки при першому проведенні аудиту або від­повідальність у випадку, якщо попередні перевірки викону­валися іншим аудитором. У даному розділі повинна також бути відмітка про термін дії такої відповідальності.

У розділі «Термін дії договору» наводиться вказівка про дату початку і закінчення дії договору.

У розділі «Реквізити сторін» вказуються юридичні ад­реси і платіжні реквізити кожної сторони.

У розділі «Особливі умови» вказуються положення, які сторони в договорі вважають за необхідне обумовити і які не знайшли відображення в попередніх розділах догово­ру. Зокрема, обумовлюється таке:

- питання про те, що залежно від рівня суттєвості перевірки та інших властивих аудиту обмежень є можливість і навіть імовірність того, що будь-які істотні помилки можуть зали­шитися незнайденими;

- умови відмови виконавця від продовження робіт на будь-якому етапі їх виконання;

- умови продовження терміну виконання робіт;

- посилання на будь-які додаткові угоди до даного до­говору, а також на додатки до договору;

- порядок вирішення суперечок за даним договором:

- інші умови.

Додаток до договору

Окремі положення договору можуть пояснюватися додатковими документами (додатками до договору). Напри­клад, термін виконання робіт може регламентуватися кален­дарним планом робіт, розмір і порядок виплати винагороди за роботу - протоколом узгодження договірної ціни та ін. У цьому випадку в тексті договору робиться посилання на ці документи і на те, що вони є невід'ємною частиною догово­ру. Склад і зміст додатків можуть бути різними і залежати від конкретних обставин. У звіті про самостійну роботу наводиться Загальний план аудиторської перевірки та календарний графік її проведення.

Час, відведений на вивчення спеціальної літератури, – 2 години, на складання та оформлення договору на проведення аудиту або надання аудиторських послуг – 4 години.

Складений договір, загальний план і календарний графік наводяться у звіті про самостійну роботу студентів.


5. Складання аудиторського висновку – 6 годин


Складання аудиторського висновку здійснюється з урахуванням наступних рекомендацій та матеріалів навчальної літератури [6, с.69-81; 9, с.252-260]. Аудиторський висновок є умовним, тому порушення та інші недоліки в ньому не відображаються.

Аудиторський висновок має містити такі елементи:

а) заголовок;

б) адресат;

в) вступний або початковий параграф:

1) перелік перевірених фінансових звітів;

2) відомості про відповідальність управлінського персоналу суб'єкта господарювання та про відповідальність аудитора;

г) параграф, що описує обсяг (опис характеру аудиторської перевірки):

1) посилання на МСА або відповідні національні стандарти і практику;

2) опис роботи, виконаної аудитором;

г) параграф, у якому висловлено думку аудитора щодо фінансових звітів:

1) посилання на концептуальну основу фінансової звітності, використану при складанні фінансових звітів (П(С)БО);

2) висловлення думки щодо фінансових звітів;

д) дата аудиторського висновку;

е) адреса аудитора;

є) підпис аудитора.

Аудиторський висновок повинен мати відповідний заголовок.

В аудиторському висновку слід зазначити адресата відповідно до умов завдання та місцевих нормативних актів. Висновок, як правило, призначається для акціонерів або для ради директорів суб'єкта господарювання, фінансові звіти якого перевіряються.

До аудиторського висновку слід включити перелік перевірених фінансових звітів суб'єкта господарювання із зазначенням дати ті звітного періоду.

У висновку слід також зазначити, що відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал суб'єкта господарювання і що обов'язком аудитора є лише висловлення його думки щодо фінансових звітів на основі проведеної аудиторської перевірки.

Аудиторський висновок повинен містити опис обсягу аудиторської перевірки, зазначаючи, що аудит було здійснено відповідно до МСА.

Аудиторський висновок повинен містити твердження, що аудит було заплановано і проведено для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

До аудиторського висновку слід включити твердження аудитора про те, що аудиторська перевірка надає обґрунтовану впевненість для висловлення думки.

У параграфі, призначеному для висловлення думки аудитора, слід чітко описати, яку концептуальну основу фінансової звітності використано для підготовки фінансових звітів (П(С)БО), і викласти думку аудитора з приводу того, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають (або відображають достовірно, у всіх суттєвих аспектах) інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства.

Для висловлення аудиторської думки використовуються терміни
"справедливо та достовірно відображають" або "подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах", які є еквівалентними. Обидва терміни, поряд з іншим, указують на те, що аудитор розглядає лише ті питання, які є суттєвими для фінансових звітів.

Аудитор повинен зазначити дату висновку, яка е датою завершення аудиторської перевірки.

В аудиторському висновку слід зазначити конкретне місце перебування аудитора, яке, як правило, є місцем перебування офісу аудитора, відповідального за аудит.

Аудиторський висновок слід підписати від імені аудиторської фірми, особисто від імені аудитора або, якщо це доцільно, обома підписами.

Аудитор не може видати умовно-позитивний висновок у разі існування фундаментальної непевності або незгоди. Основні причини фундаментальної непевності - значні обмеження в обсязі аудиторської роботи у зв'язку з тим, що аудитор не може одержати всю необхідну інформацію й пояснення (через незадовільний стан обліку) і не може виконати всі необхідні аудиторські процедури (через обмеження у часі перевірки, що диктуються клієнтом).

У всіх випадках, коли аудитор складає висновок, який відрізняється від позитивного, він повинен дати опис усіх суттєвих причин непевності або незгоди.
Під час підготовки негативного аудиторського висновку можна використати такі вислови: "перекручує дійсний стан справ", "не задовольняє вимоги", "суперечить ...", "не відповідає ..." тощо.

Нижче наведено рекомендований зміст розділу аудиторського висновку, де наводиться ставлення аудитора до фінансової звітності залежно від виду висновку.

Позитивний висновок (існує безумовна позитивна згода) "... У результаті проведення аудиту встановлено: надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів і пасивів суб'єкта, що перевіряється. Система бухгалтерського фінансового обліку, що використовувалася на підприємстві, відповідає законодавчим та нормативним вимогам.
Фінансову звітність підготовлено на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і вона достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 01 січня 200__р. згідно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності в Україні".

Умовно-позитивний висновок (існує нефундаментальна непевність) "... У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються, наприклад, неучасті аудитора в інвентаризації активів, неможливості підтвердити початкові залишки в балансі з причини того, що аудит проводився іншою аудиторською фірмою, а також з причини обмеженості інформації, ми не можемо дати висновок за вказаними моментами, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та на стан справ у цілому.
Ми підтверджуємо те, що за винятком обмежень, зазначених вище, фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 01 січня 200__р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні".

Умовно-позитивний висновок (існує нефундаментальна незгода) "... Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що операції (дається перелік операцій або пишеться: "які викладені у Додатку № 1 до аудиторського висновку") проведені з порушенням встановленого порядку. Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не перекручують загальний фінансовий стан підприємства.
Ми підтверджуємо, що за винятком невідповідностей, викладених у Додатку № 1, фінансовий звіт в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про ТОВ станом на 01 січня 200__р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні".

Негативний аудиторський висновок: "... У результаті проведення аудиту встановлено, що за звітний період підприємством були допущені суттєві порушення і перекручення (дається перелік порушень або пишеться: "які викладені в Додатку № 1 до цього висновку"). Допущені порушення суттєво впливають на фінансову звітність підприємства та перекручують реальний стан справ. Фінансова звітність має суттєві перекручення і недостовірно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 01 січня 200__p., не виконані такі вимоги щодо організації бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності в Україні (у стислій формі дається перелік питань, стосовно яких не виконані вимоги з організації обліку або пишеться: "з питань, які наводяться в Додатку № 1"). Таким чином, дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності не дають достовірного уявлення про дійсний стан справ на підприємстві, що склався на 01 січня 200__p.".

Аудиторський висновок, в якому робиться відмова від надання висновку аудитора: "... У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, що стосуються (вказати факти) з причини (вказати причини) ми не можемо надати висновок стосовно вказаних моментів. Вищенаведені моменти істотно впливають на дійсний стан справ у цілому (в основному). У зв'язку з відсутністю достатніх аудиторських доказів, ми не можемо видати об'єктивний аудиторський висновок за фінансовою звітністю, підготовленою станом на 01 січня 200__p.".

Вибір варіанта складання аудиторського висновку здійснюється за таблицею:


Перша буква прізвища

Вид аудиторського висновку

А,Б,В,Г,Д,

Безумовно позитивний

Е Ж,З,И,К,

Умовно-позитивний (є нефундаментальна невпевненість)

Л,М Н,О,П,

Умовно-позитивний (є нефундаментальна незгода)

Р,С,Т У,Ф,Х,

Негативний (є фундаментальна незгода)

Ц,Ч,Ш,Щ,Є,Ю,Я

Відмова від видачі висновку (є фундаментальна невпевненість)


Складений проект аудиторського висновку наводиться у звіті про самостійну роботу студентів. На виконання цього виду самостійної роботи відводиться 6 годин.


^ Оформлення Звіту з самостійної роботи студентів


Під час самостійної роботи студентом складається звіт, який підтверджує виконання встановленої програми. При відсутності звіту про самостійну роботу студент не допускається до складання заліку. Звіт про самостійну роботу складається з наступних частин:

1. Письмова доповідь за встановленою темою.

2. Розроблений наочний матеріал на відповідне питання.

3. Договір на проведення аудиту (з загальним планом та календарним графіком перевірки).

4. Проект аудиторського висновку.

Звіти оформляють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). Звіти виконують машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.

За машинного способу роботи виконують згідно з вимогами Державного стандарту і стандарту на виконання документів з використанням друкувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ. За машинописного способу виконання роботи друкують через півтора інтервали; за машинного - з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висоти літер і цифр не менше 1,8 мм.

Текст роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній – 20 , лівий – 30 , нижній - 25 , правий - 15 мм.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, повинні бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближатись до щільності основного зображення.

Помилки, описки й графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене має бути чорного кольору.

Скорочення слів і словосполучень у роботі допускається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Приклад титульного аркуша наведено в Додатку А.


список літератури


 1. Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов. – Харьков: Конус, 2001. – 192 с.

 2. Билуха М.Т. Аудит: Учебник для студ. экон. спец. вузов. — К. : Знання, 2000. — 770с.

 3. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища шк., 1998. – 574 с.

 4. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 2-ге вид. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 672 с.

 5. Гордієнко Н.І. Аудит і ревізія. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. – Харків, ХДАМГ, 2002. – 91 с.

 6. Давидов Г.М. Аудит. Навч.посібник. – 3-тє вид. – К.:„Знання”, КОО, 2002. – 363 с.

 7. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. – К.: «ДІ-КСІ”, 1997. – 832 с.

 8. Коченев Ю.Ю. Аудит. – СПб: Питер, 2003. – 304 с.

 9. Кулаковська Н.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Каравела, 2002. – 504 с.

 10. Труш В.Є., Калінська Т.А., Алексєєва Т.А., Дмитрієнко І.О. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності: Навч.-метод. посібник – Херсон: Олді-плюс, 2001. – 149 с.
^

Додаток А


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


Кафедра обліку та аудиту


^ Звіт про самостійну роботу

з курсу „Аудит”

студента 3 курсу гр.___


______________________________________________

(П.І.Б. студента)


Викладач:


____________________________


Харків

200__000

Навчальне видання

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Аудит” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 6.050106 «Облік та аудит», 6.050107 „Економіка та підприємництво”, 6.050201 „Менеджмент організацій)

Укладач: Харламова Олена Вікторівна

Редактор: С.Д.Сусло

Коректор З.І.ЗайцеваПлан 2005, поз. 327


Підп. до друку 20.09.2005 Формат 60 х 84 х 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.- друк. арк. 0,6 Обл.-вид.арк. 0,7

Тираж 200 прим. Зам. №____________ Ціна договірна

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, вул. Революції, 12

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв М. Ф.– Харків,...
Методичні вказівки до самостійної роботи iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до самостійної роботи iconГосподарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Електричні системи І мережі” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до самостійної роботи iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін»...
Методичні вказівки до самостійної роботи iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Метрологія» / Укладач – канд техн наук, доц Б. К. Лопатченко. – Суми:...
Методичні вказівки до самостійної роботи iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів зі спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
Теорія твору й тексту. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів / укладачі: Т. В. Кузнєцова, В. В. Чубур. –...
Методичні вказівки до самостійної роботи iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Екологія» / укладач О. Ю. Мараховська. – Суми : Сумський...
Методичні вказівки до самостійної роботи iconДудка О. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль...
Методичні вказівки до самостійної роботи iconВ. М. Шавкун методичні вказівки до самостійної роботи
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії
Методичні вказівки до самостійної роботи з фізичної хімії (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец. 0921. 08 „Теплогазопостачання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи