Зміст Клінічні дослідження icon

Зміст Клінічні дослідження
Скачати 65.84 Kb.
НазваЗміст Клінічні дослідження
Дата23.06.2012
Розмір65.84 Kb.
ТипДокументи

Зміст

Клінічні дослідження

Безруков Л.О., Колоскова О.К., Безрукова Т.Л. КЛІНІЧНО-ІМУНОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНЗИТОРНОЇ ТА ПЕРСИСТУВАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ
АСТМИ В ДІТЕЙ. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОСПЕКТИВНОГО БАГАТОРІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
3

Безруков Л.О., Колоскова О.К., Воротняк Т.М., Гарас М.Н. ПОКАЗНИКИ
ГІПЕРСПРИЙНЯТЛИВОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ЗА РІЗНОГО СТУПЕНЯ
ТЯЖКОСТІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
6

Богуцкая Н.К. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АДЕНОТОНЗИЛЛИТОВ
У ДОШКОЛЬНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЧЕТАННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ЭКОСРЕД НИЗКИМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ПОЛЮТАНТОВ
9

Бойко А.В. СТАН НЕСПЕЦИФІЧНОГО ТА СПЕЦИФІЧНОГО ІМУННОГО
ПРОТИІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ
ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАФЕРОНУ
12

Вакалюк Л.М. чинники ризику і прогнозування утворення неповно­цінного рубця на матці в жінок після кесаревого розтину 16

Гінчицька Л.В. ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ
В ЖІНОК 40-50 РОКІВ ПІСЛЯ ТОТАЛЬНОЇ ОВАРІОЕКТОМІЇ
20

Гошовська А.В., Польова С.П., Давиденко І.С. ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТЕЇНУ ВАХ У ДЕЦИДУОЦИТАХ БАЗАЛЬНОЇ ПЛАСТИНКИ ПЛАЦЕНТ
ВАГІТНИХ, ІНФІКОВАНИХ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
23

Грудецька Ю.В., Сидорчук Л.П., Гресько Л.М. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ЗМІН У НИРКАХ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, СЕРЦЕВУ
НЕДОСТАТНІСТЬ ТА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
26

Іванова Л.А., Колоскова О.К. ЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ТЯЖКОСТІ ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ ПРИ ПНЕВМОНІЯХ
У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ
30

Іванський І.Д., Давиденко І.С. КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ
ПЛАЦЕНТАРНОГО ЛАКТОГЕНУ ТА БІЛКА У ТРОФОБЛАСТІ ХОРІАЛЬНИХ
ВОРСИН ЗАЛЕЖНО ВІД ДЕФІЦИТУ ЗАЛІЗА У ВАГІТНИХ
34

Ілащук Т.О. Порівняльна характеристика ефективності екстреної
черезшкірної реваскуляризації та тромболітичної терапії
у пацієнтів Із гострим інфарктом міокарда,
ускладненим гострою лівошлуночковою недостатністю
37

Колюбакіна Л.В. Оцінка чинників ризику виникнення
внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених дітей
40

Коновчук В.М., Акентьєв С.О., Полянський І.Ю., Ротар В.І.,
Кокалко М.М., Яковець Р.В.
СИНДРОМ ПОЛІОРГАННОГО УШКОДЖЕННЯ
ПІСЛЯ ГІПОВОЛЕМІЧНОГО ПОСТГЕМОРАГІЧНОГО ШОКУ
42

Костіцька І.О. МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
ТИПУ 2 з ознаками стеатогепатозу 46

Куртян Т.В. ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВЯ
У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
49

Маринчина І.М. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО СТАНУ ПЛОДА
ТА ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ ІЗ ПЛАЦЕНТАРНОЮ
ФОРМОЮ ДИСФУНКЦІЇ ПЛАЦЕНТИ
52

Ничитайло М.Е., Пидмурняк А.А., Огородник П.В. ФАКТОРЫ РИСКА И МЕТОДЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА
В МИНИИНВАЗИВНОЙ БИЛИАРНОЙ ХИРУРГИИ
54

Пашковська Н.В. особливості клінічного перебігу гострих порушень
мозкового кровообігу у хворих на цукровий діабет
58

Прунчак С.І. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
В ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМИ ГРУПАМИ КРОВІ
62

Рандюк Ю.О., Сокол А.М., Трефаненко А.Г., Дорош Л.І. ФОРМИ НВV-ІНФЕКЦІЇ
У HBsAg-ПОЗИТИВНИХ ВАГІТНИХ БУКОВИНИ
65

Ремнева Н.А. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЛОЧКОВОЙ
ЖЕЛЕЗЫ ЖЕНЩИН ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ МИАСТЕНИИ
СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
68

Сливка В.І., Степаненко В.О., Польова С.П. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
СТАНУ НИРОК У ХВОРИХ НА ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
У ДИНАМІЦІ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ
73

Русіна С.М. До питання формування шкідливих звичок
у студентської молоді
77

Струк В.Ф. КОНЦЕНТРАЦІЯ ЛАКТОФЕРИНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ВАГІТНИХ,
ІНФІКОВАНИХ
папіломавірусами 6-го і 11-го типів 79

Тащук В.К., Турубарова-Леунова Н.А., Менчиць Є.А., Вовчок Т.С., Найда І.Т.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА, КОРОНАРНОГО
РЕЗЕРВУ ТА ЦИРКАДІАННОГО РИТМУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В ПАЦІЄНТІВ
ІЗ ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
83

Томашевська О.Я. МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ ТА ПРОТРОМБОТИЧНИЙ СТАН
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
86

Федорук О.С., Владиченко К.А. зміни Стану фібринолізу та протеолізу
при оперативному лікуванні доброякісної гіперплазії
передміхурової залози
90

Хмельницький С.Й. Визначення типу дуктохолангіопатії
фуксинорагічним методом патогістологічного дослідження за
непрохідності спільної жовчної протоки непухлинної етіології
93

Цинтар С.А., Пересунько О.П. ЧИННИКИ АПОПТОЗУ В ЖІНОК ІЗ ГІПЕРПЛАЗІЯМИ
ЕНДОМЕТРІЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ОНКОЛОГІЧНОГО СПАДКОВОГО АНАМНЕЗУ
96

Чернявський В.Г. ЛАЗЕРНО-КОРЕЛЯЦІЙНА СПЕКТРОСКОПІЯ ЯК НОВИЙ МЕТОД ВОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ
100

Шерстюк С.А., Сорокина И.В. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМУСОВ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ
103

Ширан А. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ПОВІЛЬНО ПРОГРЕСУЮЧИЙ
АВТОІМУННИЙ ДІАБЕТ ДОРОСЛИХ
107

Експериментальні дослідження

Бабич Є.М., Хірна Т.В., Скляр Н.І., Антіпов В.С., Кисельов В.А. СУМІСНА ДІЯ
ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ТА ОЗОНУ НА
САНІТАРНО-ПОКАЗОВІ МІКРООРГАНІЗМИ В СТІЧНИХ ВОДАХ
111

Волянський А.Ю., Никитченко Ю.В., Симиренко Л.Л., Кучма І.Ю.., Іщенко Т.І.
ВПЛИВ КАЛОРІЙНО ОБМЕЖЕНОЇ ДІЄТИ НА АКТИВНІСТЬ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ІМУНІЗАЦІЇ
АДП-АНАТОКСИНОМ
115

Горошко О.М., Гарас М.Н. Вплив антиоксидантних властивостей
кверцетину на перебіг Гострої експериментальної Ниркової
Недостатності
119

Коротун О.П., Власик Л.І. ВІКОВІ АСПЕКТИ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ БІОМАРКЕРІВ
ЕФЕКТУ ТА СХИЛЬНОСТІ ДО НІТРАТНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
122

Кривецький В.В. інформаційно-експертні комп’ютерні програми
і морфометрія ділянки хребетного стовпа в пренатальному
періоді онтогенезу людини
125

Перепелиціна О.М., Гарманчук Л.В., Сидоренко М.В. БАГАТОКЛІТИННІ СФЕРОЇДИ
КЛІТИН РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЛІНІЇ MCF-7: УМОВИ ГЕНЕРАЦІЇ ТА ВПЛИВ
СИРОВАТКОВИХ ЧИННИКІВ
128

Ротар О.В., Коновчук В.М., Кулачек Ф.Г., Ротар В.І. КИСНЕВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТОНКОЇ І ТОВСТОЇ КИШОК ЗА УМОВ НОРМОВОЛЕМІЧНОЇ АНЕМІЇ
134

Гігієнічні та епідеміологічні дослідження

Власик Л.І., Прунчак І.Ф., Тураш М.М., Кметь Т.І. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО
ПОВІТРЯ м. ЧЕРНІВЦІ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ ТА ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ
НА ЙОГО КОНЦЕНТРАЦІЮ
138

Захарчук О.І., Магаляс В.М., Висоцька В.Г. ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА АСКАРИДОЗ
НА БУКОВИНІ
142

Шульгіна В.В. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА СКРИНІНГ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 145

Медико-соціальні дослідження

Хільчевська В.С. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЖИРІННЯ
У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
148

Наукові огляди

Бізер Л.І., Сенютович Р.В. РЕЦЕПТОРИ HER2 NEU В НЕОАД’ЮВАНТНІЙ
ХІМІОТЕРАПІЇ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
152

Слободян О.М., Ахтемійчук Ю.Т. АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ СПІЛЬНОЇ
ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
155

Дискусійні статті

Сидоренко М.М., Троянський В.А. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
160

Методи дослідження

Мещишен І.Ф., Куртян Т.В. МЕТОД КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КРЕАТИНУ
ТА КРЕАТИНІНУ В ОДНІЙ ПРОБІ СИРОВАТКИ (ПЛАЗМИ) КРОВІ
164

Мещишен І.Ф., Пішак В.П., Польовий В.П. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ AНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ПЛАЗМИ (СИРОВАТКИ) КРОВІ 165


ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ ДО ЖУРНАЛУ
"БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК" 168

Схожі:

Зміст Клінічні дослідження iconЗміст Клінічні дослідження
Манхаймера, модифікованої шкали арасне ІІ за умов I та II ступеня Тяжкості перебігу жовчного перитониту 6
Зміст Клінічні дослідження iconЗміст Клінічні дослідження
...
Зміст Клінічні дослідження icon2. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим із гострою шлунково-кишковою кровотечею Зміст
Малорі-Вейса
Зміст Клінічні дослідження iconВ. М. Мороза 3 Клінічні дослідження
Глутаргіну І ербісолу на плазмовий вміст адгезивних молекул (фібронектину, svcam-1 І sе-селектину) у хворих на
Зміст Клінічні дослідження icon4. Клінічні протоколи надання медичної допомоги зворим з ускладненими грижами черевної стінки Зміст
Ускладненими паховими грижами
Зміст Клінічні дослідження icon3. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з перфорацією порожнистого органу Зміст
Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з перфорацією порожнистого органу
Зміст Клінічні дослідження iconПротокол №
Екстрапірамідна система ( підкіркові вузли та ін.). Внутрішня капсула. Методика дослідження. Клінічні синдроми ураження екстрапірамідної...
Зміст Клінічні дослідження iconПротокол №
Анатомо-фізіологічні особливості загальної чутливості, методика дослідження чутливості у дітей різних вікових груп. Клінічні синдроми...
Зміст Клінічні дослідження icon1. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з гострими запальними захворюваннями черевної порожнини Зміст
Призначено для лікарів хірургів, які надають медичну допомогу хворим з невідкладними хірургічними захворюваннями
Зміст Клінічні дослідження icon1. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з гострими запальними захворюваннями черевної порожнини Зміст
Призначено для лікарів хірургів, які надають медичну допомогу хворим з невідкладними хірургічними захворюваннями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи