Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 193.18 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата23.06.2012
Розмір193.18 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________ (Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


робоча програма
(за кредитно-модульною системою)
курсу “МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”


Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний
Кафедра теорії та історії держави і права

Форма

навчання

Курс

Семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Семінарські заняття (год.)

Самостійна

робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Курсові роботи (шт.)


Залік (сем.)


Екзамен (сем.)


Денна

5

9

108

3

24

10

74

-

-

-

9

Заочна

5

9

108

3

8

2

98

-

-

-

9


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06.01. “Право" спеціальності 06.01.01. «Право»


Робоча програма складена д.ю.н., проф.. Козловським А.А., к.ю.н., доцентом Місевичем С.В. ________________________


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1 .

29” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М.В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


30” серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


 1. Мета вивчення навчальної дисципліни.

Метою курсу «Методологія юридичної науки» є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових правових методів проведення наукових досліджень, підготовка їх до можливого застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової культури.


 1. Завдання дисципліни.

Нормативний курс «Методологія юридичної науки», передбачений для кваліфікації магістра за спеціалізацією «Філософія права» включає загальну характеристику стану методології юридичної науки, розгляд методологічних основ і методологічних принципів, підходів і методів, а також категоріального апарата юриспруденції. На вказаних засадах визначаються перспективи права й держави в Україні, прогнозуються можливості більш широкого використання досягнень сучасної методології в освоєнні правової реальності й державного життя.


 1. Перелік основних знань, умінь та навичок, що будуть сформовані у процесі вивчення курсу.

У процесі вивчення курсу студенти повинні:

знати:

- поняття, природу і сутність евристичних можливостей методів і методології права;

- відмінність між класичною, некласичною й посткласичною (сучасною) методологією права;

- особливості використання аксіологічного, антропологічного й герменевтического підходів у юриспруденції;

- основні поняття (категорії) і концепції правознавства; основні поняття (категорії) і концепції державознавства.

Уміти:

- застосовувати традиційні й сучасні методи збагнення права й держави при розгляді й дослідженні правових і державних реалій України;

- використовувати принцип додатковості при виборі методологічних принципів, підходів і методів дослідження;

- аналізувати стан правової культури, правової системи й державної організації в Україні, використовуючи сучасний методологічний інструментарій.


 1. Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки, шифр та назва напряму, спеціальності, для якої читається курс.

Правознавство. Магістерський освітньо-кваліфікаційний рівень. 06.01 Право 8.060101. 1. Кількість кредитів – 3.

Курс складається з 3 модулів, 12 навчальних елементів. 100 балів.


 1. Загальна кількість годин.

108.


 1. Кількість годин на тиждень.

2.


 1. Обов’язкова дисципліна чи за вибором.

Обов’язкова.


 1. Семестр, в якому читається.

Десятий семестр.


 1. Кількість годин відведених на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів.

Лекції – 24 годин, семінарські – 10 годин, самостійна робота студентів – 74 годин.


 1. Вид підсумкового контролю

Видом підсумкового контролю по навчальній дисципліні «Методологія юридичної науки» є іспит.

^ ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Емпіричні та теоретичні рівні наукового пізнання.


 1. Емпіризм та схоластичне теоретизування.

 2. Особливості емпіричного дослідження.

 3. Специфіка теоретичного пізнання та його форми.

 4. Структура та функції наукової теорії.

 5. Закон як ключовий елемент науки.

 6. Єдність емпіричного та теоретичного, теорії та практики. Проблема матеріалізації наукових теорій.

Лiтература

 1. Кохановский В.П. и др. Философия науки. – М.: МарТ, 2005. – С. 69-116.

 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 31-49.

 3. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 28-68.

 4. Добронравова І.С. та ін. Новітня західна філософія науки. – К.: ПАРАПАН, 2008. – С. 63-78.


Тема 2. Філософський рівень методології науки.


 1. Основні моделі співвідношення філософії та окремих наук.

 2. Функції філософії у науковому пізнанні.

 3. Ідея створення «нової науки» Ф. Бекон, Р. Декарт.

 4. Концепція наукового знання Е. Канта.

 5. Філософія як «наука наук» Г. Гегель.

 6. Наука як філософія (О. Конт).

 7. Наука як продукт духовного розвитку (К. Маркс).

 8. Діалектичні та метафізичні методи мислення в системі наукової діяльності.

Лiтература

 1. Кохановский В.П. и др. Философия науки. – М.: МарТ, 2005. – С. 170-235.

 2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 57-63.

 3. Алексеев С.С. Право. Азбука, теория, философия. – М.: Статут, 1999. – С. 394-404.Тема 3. Загальнонаукові методи пізнання.


 1. Наукові методи емпіричного дослідження.

 2. Наукові методи теоретичного дослідження.

 3. Загальнологічні методи та прийоми пізнання.

 4. Конкретнонаукова методологія. Взаємодія методів.

 5. Філософсько-методологічні проблеми соціального пізнання.

 6. Філософсько-методологічні концепції У. Дільтея, У. Вільденбанда, Г. Ріккерта, М. Вебера, К. Поппера, Г. Гадамера, М. Фуко, Т. Куна, І. Лакатоса, П. Фейербенда.Лiтература

 1. Кохановский В.П. и др. Философия науки. – М.: МарТ, 2005. – С. 149-169.

 2. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 69-87.

 3. Жоль К.К. Методы научного познания и логика (для юристов). – К.: Атика, 2001. – С. 70-135.

 4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 59-66.Тема 4. Методи пізнання права.


 1. Метод як центральна категорія юридичної методології.

 2. Взаємозалежність теорії і методу права: теорія як метод права і метод як розгорнута теорія права.

 3. Критерії евристичності методів права. Регулятивність права як основний критерій його ефективності.

 4. Догматичний метод як основний метод права в романо-германській системі правового пізнання. Догматичний метод як метод логічного аналізу і тлумачення нормативно-правового акта в його співвідношенні з відповідним юридичним фактом.

 5. Відмінність і специфіка догматичного методу від використання формально-логічного методу в праві. Логіко-правова природа догматичного методу права. Вчення С. Муромцева про природу догм права і мистецтво використання догматичного методу в пізнанні і регулювання соціально-правових явищ.

 6. Гносеологічна природа порівняльного методу в правознавстві. Виникнення та основні школи порівняльного правознавства. Порівняльне правознавство як напрям сучасної юридичної думки. Що є об'єктом порівняльного правознавства.

 7. Особливості предмета порівняльного правознавства та його значення для юридичної теорії і практики. Основні проблеми сучасного порівняльного правознавства як сфера використання евристичного потенціалу порівняльного методу права.

Лiтература

 1. Жоль К.К. Методы научного познания и логика (для юристов). - К.: Атіка, 2001.-С. 70-107.

 2. Казимирчук В. П. Право и методы его изучения. - М.: Юрид. лит., 1965.-С.41-90.

 3. Карбонье Ж. Юридическая социология. - М.: Прогресс, 1986. - С.210-276. Кульчар К.

 4. Основы социологии права. - М.: Прогресс, 1981. - С.22-48.

 5. Тарасов Н. Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемного анализа)// Правоведение. - 2001. - № 1. - С.31-50.

 6. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. - М.: Межд. отн., 1995. - С.46-75.


Тема 5. Основні стадії правового дослідження.

Загальні принципи наукового пізнання.


 1. Природа і причини стадіального характеру теоретико-правового дослідження.

 2. Основні стадії наукового дослідження проблем права: 1. Виявлення проблеми та обгрунтування актуальності обраної теми. 2. Постановка мети і конкретних завдань дослідження. 3. Визначення об'єкту і предмету дослідження.

 3. 4. Вибір методу (методики) проведення дослідження. 5. Опис процесу дослідження. 6. Обговорення результатів дослідження. 7. Формулювання висновків і оцінка отриманих результатів.

 4. Умови, за якими можливе «перестрибування» етапів дослідницького процесу.

Лiтература

 1. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. – Т. 2. – М.: Юстицинформ, 2004. – С. 93-109.

 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 18-30.

 3. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 82-88.^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ

«МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ»


 1. Поняття знання та пізнання.

 2. Форми пізнання.

 3. Виникнення науки. Інтерналізм та екстерналізм.

 4. Відокремлення наук від філософії.

 5. Співвідношення пізнання та практичної діяльності. Функції практики в процесі наукового пізнання.

 6. Поняття науки та особливості наукового пізнання.

 7. Структура науки.

 8. Історичні та сучасні спроби класифікації наук.

 9. Періодизація історії науки.

 10. Наука як форма духовного виробництва та соціальний інститут.

 11. Співвідношення науки та суспільства. Сцієнтизм та антисцієнтизм.

 12. Філософсько-методологічна концепція «нової науки» Ф.Бекона та Р.Декарта.

 13. Філософська концепція наукового знання Е.Канта.

 14. Філософсько-методологічна концепція Г.Гегеля.

 15. Філософсько-методологічна концепція О.Конта.

 16. Філософсько-методологічна концепція К.Маркса.

 17. Емпіричний та теоретичний рівень наукового пізнання.

 18. Особливості емпіричного дослідження.

 19. Специфіка та форми теоретичного пізнання.

 20. Проблема та гіпотеза як форми наукового пізнання.

 21. Теорія як форма наукового пізнання: поняття та структура.

 22. Функції теорії у науковому пізнанні.

 23. Закон як ключовий елемент наукової теорії. Помилкові тлумачення закону.

 24. Об’єктивація теорії в практичних діях.

 25. Поняття та функції наукового метода.

 26. Розвиток наукової методології.

 27. Наукові методи емпіричного дослідження: спостереження, експеримент, порівняння.

 28. Наукові методи теоретичного дослідження: формалізація, аксіоматичний метод, гіпотетично-дедуктивний метод.

 29. Загальнологічні методи та прийоми пізнання: аналіз, синтез, абстрагування.

 30. Загальнологічні методи та прийоми пізнання: ідеалізація, узагальнення.

 31. Індукція, дедукція та аналогія як методи дослідження.

 32. Методи моделювання, системного підходу, статистичні методи.

 33. Взаємодія методів науки.

 34. Поняття та формування методології соціального пізнання.

 35. Філософсько-методологічні моделі соціальної науки В.Дільтея, В.Віндельбанда, Г.Ріккерта.

 36. Концепція методології соціальних наук М.Вебера.

 37. Логіка соціальних наук К.Поппера.

 38. Філософська герменевтика Г.Гадамера.

 39. Структурний метод в гуманітарних науках М.Фуко.

 40. Особливості методів соціального пізнання.

 41. Нова парадигма соціальної методології.

 42. Реальні методи як самостійні методи вивчення права.

 43. Матеріальні методи пізнання права.

 44. Психологічні методи пізнання права.

 45. Соціологічний метод пізнання права.

 46. Право як ідеальне явище. Ідеальні методи пізнання права.

 47. Догматичний метод (метод тлумачення права).

 48. Нормативний метод (логіко-нормативний, формально-нормативний та матеріально-нормативний).

 49. Історико-правовий метод.

 50. Порівняльно-правовий метод.

 51. Основні стадії наукового дослідження проблем права.

 52. Логіко-методологічні вимоги до назви наукової роботи.

 53. Логіко-методологічні вимоги до мети наукової роботи.

 54. Логіко-методологічні вимоги до змісту наукової роботи.

 55. Логіко-методологічні вимоги до вступу.

 56. Логіко-методологічні вимоги до основного змісту.

 57. Логіко-методологічні вимоги до висновків.

 58. Логіко-методологічні вимоги до введення понять в наукову роботу.

 59. Логіко-методологічні вимоги до обґрунтування наукового результату.

 60. Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень.

 61. Національна система наукової інформації. Види інформації.

 62. Джерела інформації. Режими доступу до інформації.

 63. Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності.

 64. Організація праці науковця та її планування.

 65. Раціональний трудовий режим дослідника й організація робочого місця.


^ ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


 1. Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках.- М.,1977.

 2. Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М.: Статут, 2000. – 256 с. – []

 3. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М.: Норма, 2001. – 752 с. – []

 4. Алексеев С.С. Юридические конструкции – ключевое звено права // Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов. – М.: Статут, 2001. – С. 5-20. – []

 5. Бачинин В. А. Антропосоциологические проблемы права: методология и
  эмпирия // Правоведение. — 2001. — № 3.

 6. Белогриц-Котляревский Л.С. Задача и метод науки уголовного права: Вступительная лекция, читанная в Киевском университете Св. Владимира.- К.,1891.

 7. Берентс Э. О методе юридических наук // Русский вестник. - 1897. - № 4. – С. 284-307. - [Кс - ]

 8. Боас Ф. Некоторые проблемы методологии общественных наук // Антология исследований культуры. Том 1. Интерпретации культуры.- СПб.:Университет­ская книга,1997.- С.499-508.- (Культурология XX век).

 9. Бурлай Е.В. Философский уровень методологии государственно-правовых
  исследований // Методологические проблемы юридической науки. Сб. науч. тр. - К., 1990.

 10. Варул П. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой ответственности / Тарт. гос. ун-т. — Таллин: Ээстираамат, 1986. – 152 с.

 11. Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. — М.: Юрид. лит., 1976. — 264 с.

 12. Визгин В.П. Методологические принципы и научно-исследовательские программы // Методологические проблемы историко-научных исследований.- М.,1982.

 13. Виндельбанд В. Критический или генетический метод? // Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. - М.: Юрист, 1995. - С. 209-230. - []

 14. Гаврилов О.А. Математические методы в юридической науке // Методологические проблемы советской юридической науки.-М.:Наука,1980.- С.266-290.- [Кс.-]

 15. Гаврилов О.А. Математичнеские методы и модели в социально-правовом исследовании.- М.,1980.

 16. Ганев В. Курс по обща теория на правото: Увод, методология на правото.- С.: Марин Дринов, 1995. - 123 с. - (ИНИОН).

 17. Герасимов И.Г. Научное исследование. М.,1972.

 18. Горский Д.П. Отождествление нетождественного в процессе познания – фундаментальный закон познания // Актуальные проблемы логики и методологии науки. - К.,1980.

 19. Горский Д.П. Обобщение и познание. - М.: Мысль, 1985. – 208 с.- []

 20. Грязин И.Н. Методология права: некоторые вопросы // Сов. гос. и право.- 1982.- № 6.-С.21-29.

 21. Грязин И. Текст права (опыт методологического анализа конкуриру­ющих теорий). Таллин,1983.

 22. Давид Р. Основные проблемы права современности.- М.: Юрист, 1988.

 23. Дюрягин И.Я. К вопросу о методологии исследования эффективности права // Методология советского правоведения. Межвузовский сборник научных трудов. - Вып. 70. - Свердловск, 1978. - С. 54-72. - [Кс - ]

 24. Завлин П.Н., Щербаков А.И., Юделевич М.А. Труд в сфере науки. - М., 1973.

 25. Злогевский С.Е. и др. Информация в научных исследованиях. К.,1969.

 26. Керимов Д.А. Гегелевский метод восхождения от абстрактного к конкретному и процесс познания права // Правоведение. - 1971. - № 2.

 27. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). — 2-е изд. — М.: Аванта +, 2001. — 560 с.

 28. Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. — М.: Мысль, 1986. — 330 с.

 29. Кистяковский Б.А. Право и метод // Русская философия права: философия веры и нравственности.(Антология).- СПб.:Алетейя,1997.- C.318-324.

 30. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. - М.: Изд-е М.и С. Сабашниковых, 1916. - 704 с.

 31. Кнапп В.О. О возможности использования кибернетических методов в праве.- М., 1965.

 32. Ковалевский М. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права.- М., 1880. - 74 с. - (НБУВ).

 33. Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. — М.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. – 120 с.

 34. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – 295 с.

 35. Козюбра Н.И. Понятие и структура методологии юридической науки // Методологические проблемы юридической науки. - К.,1990. - С. 5-19. - [Кс.-

 36. Козюбра Н.И. Юридическая наука и перспективное прогнозирование // Методологические проблемы юридической науки.- К.,1990.- С.55-68.- [Кс.-

 37. Козюбра М.І. Проблеми методології теорії держави і права в умовах політичного та ідеологічного плюралізму // Проблеми правознавства. - К. - 1992. - №53. - С. 3-8.

 38. Костюк В.А. Методология научного исследования. – К.- Од., 1976.

 39. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. – М.: «Ось-89», 1997. – 304 с. – Bibl. – []

 40. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. - 2-е изд. - М.: «Ось-89», 1998. - 208 с. – []

 41. Леванский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях.- М.: Наука, 1986.- 155 с.- (БЧНУ-406251-34-Л342).

 42. Лекторский В.А. Рациональность, критицизм и принципы либерализма (взаимосвязь социальной философии и методологии Поппера) // Вопросы философии.- 1995.- № 10.- С.27.

 43. Лисюткин А.Б. Методология исследования государственно-правовых явлений // Правоведение. – 1997. - № 4. – С. 163-164. - [Кс.-]

 44. Логика научного исследования. — М.: Наука, 1965.

 45. Логика научного познания (Актуальные проблемы). - М.: Наука, 1987. - 272 с. – []

 46. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учебное пособие. – К.: Об-во “Знання”, КОО, 2000. – 114 с. – []

 47. Лук А.Н. Мышление и творчество. — М., 1976.

 48. Лукич Р. Методология права. (Пер. с сербскохорватского). М., 1981. – 304 с.

 49. Максимов С.И. Методология права: па пути к новой парадигме //
  Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції "Пробле-
  ми методології сучасного правознавства". К., 1990.

 50. Малиновский Б. Функциональный анализ // Антология исследований культуры. Том 1. Интерпретации культуры. - СПб.:Университет­ская книга,1997. - С. 681-702.

 51. Мальбранш Н. Разыскания истины. – СПб.: Наука, 1999. – 650 с. – (О методе. – С. 463-595) – 

 52. Мамчур Е.А., Овчинников Н.Ф., Уемов А.И. Принцип простоты и меры сложности.- М.: Наука, 1989.- 303 с.-[]

 53. Манов Г.И. Аксиомы в советской теории права // Сов. гос. и право.- 1986.- № 9.- С.29-36.

 54. Марков Ю.Г. Функциональный подход в совр. научном познании. 1982.

 55. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения. – М.: ООО «Городец-издат», 2002. – 1068 с.  

 56. Марьянович А.Т. ЭРРАТОЛОГИЯ или как избежать наиболее неприятных ошибок при подготовке диссертации. – 2-е изд. – М.: Вузовская книга, 1999. – 164 с. – []

 57. Меркулов И.П. Метод гипотез в истории научного познания.- М.,1984.

 58. Метод в науках. - СПб., 1911.

 59. Методологические проблемы построения теории в общественных науках. - Калинин, 1981.

 60. Мировоззренческие и методологические проблемы научного познания. - М., 1983.

 61. Недбайло П. Методологические проблемы советской юридической науки. - К.: Наукова думка,1965.

 62. Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. – М.: АПО, 1996.

 63. Новоселов М.М. Абстракция и научный метод // Логика научного познания (Актуальные проблемы). - М.: Наука, 1987. - С. 30-57

 64. О проблемима методологиjе права // Анали Правног фак. у Беогрду.- Београд, 1995.- Г.43, бр.4.- С.380-423.-[Шифр ИНИОН-02107642]-[Проблемы методологии права: материалы семинара на юридическом факультете Белградского университета ( в связи с выходом в свет одноименной монографии проф. С.К.Врачара).]

 65. Орзих М.Ф. Содержание методологии юридической науки // Правоведение. - 1973. - № 1. - С. 17-24. - [Кс - ]

 66. Основы правовой кибернетики. - М., 1976.

 67. Очерки сравнительного права. - М.,1981.

 68. Пацурківський П.С. Сучасні проблеми правопізнання. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 340 с.

 69. Пашкявичус В.А. Применение математических и логических средств в правовых исследованиях.- Вильнюс,1974. - [Кс - ]

 70. Петров Ю.А. Методологические требования к научной работе. Вест. МГУ, сер. Филос.1982, №1.

 71. Петров Ю.А. Методологические требования к научному труду. Вестник высшей школы., 1983, №1.

 72. Петров Ю.А. Методологические вопросы применения и развития научных понятий. М.: Знания, 1980.

 73. Петров Ю.А. Логико-методические требования к научной работе. – К.: КГПИИЯ, 1985.

 74. Петрова Л.В. Фундаментальні проблеми методології права (філософсько-правовий діскурс). – Харків,1998. - 505 с.

 75. Пионтковский А.А. К методологии изучения действующего права // Ученые записки. Всесоюзный ин-т юридич. наук, 1947. – Вып. 6. Проблемы сравнительного правоведения.- М.: ИГПАН, 1981. - 113 с. - (БЧНУ-Б367517-34-П781).

 76. Полешко А. Методології правової науки і правозастосовної практики – належну увагу // Право України. - 1996. - № 12. - С.25-27. - [Кс.-]

 77. Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы.- .М: Прогресс, 1983. - 605 с.- []

 78. Поппер К. Нищета историцизма. - М.: Прогресс, 1993.- 186 с.- []

 79. Проблемы методологии и методики правоведения. - М.:Мысль, 1974. - 205 с.

 80. Радько Т.Н. Методологические вопросы познания функций права. - Волгоград,1974. -151 с.- [Кс - ]

 81. Рейнстайн М. Предмет и задачи сравнительного правоведения // Очерки сравнительного права. - М.,1981.

 82. Розанов В.В. О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. - СПб.: Наука, 1994. - (О методах. - С. 81-104). - []

 83. Рудашевский В.Д. Право и моделирование // Методологические проблемы советской юридической науки. - М.:Наука, 1980. - С. 290-308. - [Кс.-]

 84. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 317 с. – []

 85. Самощенко И.С., Сырых В.М. О методологии познания государственно-правовых явлений // Сов. гос. и право. - 1975. - № 9. - С. 10-16.

 86. Самощенко И.С., Сырых В.М. Диалектика и специальные методы правовой науки // Методологические проблемы советской юридической науки.-М.:Наука,1980. - С. 190-232. - [Кс.-]

 87. Самощенко И.С., Сырых В.М. Диалектика и методы правовой науки // Общественные науки.- 1981.- № 4.- С.98-110.

 88. Сартр Ж.-П. Проблема метода.- М.: Прогресс, 1994.- 237 с.- [/]

 89. Саскинд Р. Экспертные системы в праве.- М., 1990.- 25 с.- (БЧДУ-В64612-34-С209).

 90. Селіванов В. Правова реформа і методологія дослідження фундаментальних проблем юридичної науки // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - № 4. – С. 3-17. - [Кс. - ]

 91. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 724 с. – 

 92. Сергеев К.А., Соколов А.Н. Логический анализ форм научного поиска. – Л.: Наука, 1986. – 121 с. – []

 93. Сичивица О.М. Методы научного познания. — М.: Высш. школа, 1972.

 94. Сокуренко В.Г. Особенности методологии буржуазных теорий государства и права в современных условиях // Право и борьба идей в современном мире. (Критика современных буржуазных концепций права)- М.,1980.- С.30-35.- [Кс- ]

 95. Сравнительное право. - М.,1978.

 96. Стефанов Н., Яхиел Н., Качаунов С. Управление, моделирование, прогнозирование. - М.,1972.

 97. Структура и развитие научного знания. Системный подход к методологии науки. - М.,1982.

 98. Сырых В.М. Метод правовой науки: : (Основные элементы, структура).- М.: Юрид. лит., 1980. - 176 с.-[]


Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи