Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 364.79 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата23.06.2012
Розмір364.79 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________ (Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


робоча програма
(за кредитно-модульною системою)
курсу “ПРАВОЗНАВСТВО”

для спеціальностей економічного, філософсько-теологічного, педагогічного, фізичного виховання, географічного, архітектурно-будівельного факультетів та факультету іноземних мов


Факультет: юридичний
Кафедра теорії та історії держави і права

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Практичних (семінарських) (год.)

Лабораторні (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна

робота (год.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові роботи (шт.)


Залік (сем.)


Екзамен (сем.)


Денна

2

4

81

2,25

18

18

-
45
-

4

-

Заочна

2

4

81

2,25

8

-

-
73
-

4

-
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Напряму____ 06.01. “Право”_____________________________________________________


Робоча програма складена асистентом Донченко О.П.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1 .

29” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М.В.


Схвалено методичною радою юридичного факультету


30 ”серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В. /

Тематичний план з курсу “Правознавство”Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання


Екстернат

Лекції

Практичні
Модуль 1. Теорія держави і права. Конституційне право України.

1.

Теорія держави

2

2

1

1

2.

Теорія права

4

4

2

2

3.

Конституційне право України

2

2

1

1
Модуль 2. Загальна характеристика окремих галузей права України.

4.

Кримінальне право України

4

4

1

1

5.

Цивільне право України

2

2

1

1

6.

Трудове право України

2

2

1

1

7.

Сімейне право України

2

2

1

1
Всього

18

18

8

8


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1. Мета вивчення навчальної дисципліни


Активні процеси розбудови суверенної української держави, а також діяльність спрямована на створення національної системи права вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, але й основних принципів, ідей, закономірностей та напрямків розвитку основоположних державно-правових явищ та процесів. Ця вимога стосується не тільки тих осіб, які навчаються у вищих закладах освіти і прагнуть стати юристами-фахівцями, але і студентів з інших факультетів. Для останніх глибоке знання чинного законодавства, теоретичних основ формування та розвитку держави і права, особливостей функціонування різних галузей права є не тільки необхідною передумовою правильного розуміння, засвоєння та ефективної реалізації на практиці своїх прав і свобод, але й стає громадянським обов’язком.

Все це викликає необхідність глибокого вивчення основних державно-правових категорій і конструкцій, багато галузевого інструментарію та наданих ним різноманітних можливостей. Тим самим “Правознавство” як учбова дисципліна стає необхідним і незамінним компонентом сучасної освіти.

Предметом курсу “Правознавство” є норми фундаментальних галузей права України, які визначають основні засади регулювання державно-правових, цивільних, кримінальних, господарських, трудових, сімейних правовідносин.

Програма курсу “Правознавство” побудована з метою найбільш оптимального викладення необхідного навчального матеріалу. В ній висвітлено визначальні положення теорії держави і права, а також основні положення фундаментальних галузей права – конституційного, цивільного, кримінального, трудового, сімейного тощо. Кожна з цих частин розділена на розділи, які охоплюють основні структурні підрозділи та інститути галузі.

В основу курсу покладено вихідні положення теорії держави і права, а також галузевих юридичних наук, вироблені і перероблені багаторічною практикою застосування основні правові інститути і категорії, а також науковий аналіз їх законодавчого оформлення.

Метою курсу є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової культури.

Після вивчення даного курсу студенти повинні:

 • володіти знаннями з різних галузей права;

 • розуміти зміст нормативних актів;

 • вміти застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій.

Навчання будується з використанням активних методів: сполучення аудиторних занять із самостійною роботою. До аудиторних занять належать: лекції, практичні заняття, консультації. У поняття самостійної роботи входить написання рефератів, робота з літературою і нормативними актами, огляд бібліографії, вирішення практичних завдань та інші форми. Для перевірки знань використовуються також тестові завдання. Останні носять диференційований характер, подаються альтернативні тести (правильності і помилковості), тести з вибірковими відповідями або ж з двостороннім вибором. Виконання тестових та інших завдань покликане сприяти розвитку у студентів аналітичного мислення, уміння самостійно працювати з нормативними актами, систематизувати отримані знання. Кожна тема супроводжується переліком основних питань та списком літератури. При підготовці до занять студент не повинний обмежуватися списком літератури, зазначеної у посібнику, але й здійснювати пошук самостійно.

Завдання курсу:

І. Формування уявлень про предмет курсу:

 1. набуття навичок цілісного сприйняття державно-правових явищ;

 2. збагачення знань і формування теоретичних уявлень, що забезпечують повноцінне сприйняття державно-правових явищ;

 3. розширення обсягу знань про конкретні предмети і явища, що входять у сферу державно-правового регулювання.

ІІ. Засвоєння основних понять з курсу:

 1. збагачення словника термінів;

 2. оволодіння прийомами групування, класифікації й узагальнення знань про державно-правові предмети і явища з метою формування відповідних понять.

ІІІ. Володіння державно-правовими знаннями, вміннями і поняттями у практичній діяльності:

 1. навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній практичній діяльності;

 2. навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній науково-практичній діяльності, сполучення їх з новими поняттями, вироблення нових знань.


2. Основні знання, уміння та навички, що будуть сформовані у процесі вивчення курсу.


Вивчення курсу дозволяє студентові уяснити співвідношення суспільства і держави, причини виникнення держави як універсального соціального інституту, тих ознак, які відрізняють її від інших форм соціальної організації діяльності людей. Однією із таких відмінностей є правотворча діяльність держави, тобто виключне право встановлювати і санкціонувати загальнообов’язкові правила поведінки і взаємовідносини в суспільстві. Не менш важливим є осмислення системного характеру права, розуміння кожного елементу цієї системи, способів розвитку правовідносин, правомірної поведінки, законності і правового порядку у суспільстві.

“Правознавство” як навчальна дисципліна має озброїти студентів знаннями понять, методів і принципів пізнання та аналізу державно-правових явищ. Вона складає основу їх загальнотеоретичної підготовки, правової культури і правосвідомості. Специфіка “Правознавства” як навчальної дисципліни полягає у знанні правових понять, їх ознак, у здатності застосовувати їх до аналізу конкретних державно-правових явищ.

Кількість кредитів – 2,25.

Курс складається з 2 модулів, 7 навчальних елементів. 100 балів у третьому семестрі.


 1. Загальна кількість годин.

81.


 1. Кількість годин на тиждень.

2.


 1. Обов’язкова дисципліна чи за вибором.

Обов’язкова.


 1. Семестр, в якому читається.

Третій семестр.


 1. Кількість годин відведених на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів.

Лекції – 18 годин, практичні – 18 годин, самостійна робота студентів – 45 годин.


 1. Вид підсумкового контролю

Видом підсумкового контролю по навчальній дисципліні “Правознавство” є залік у третьому семестрі.


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів


Навчальна успішність студентів оцінюється на основі єдиних вимог, встановлених Міністерством освіти України. З 1989 року в Україні введено чотирибальну систему оцінювання.

Критерій оцінки - це мірило для визначення рівня засвоєння знань, умінь і навичок. Існує специфіка оцінювання окремих видів робіт (усних та письмових), але вона ґрунтується на загальних нормативах.

Оцінюється:

а) характер засвоєння матеріалу - обсяг, повнота, правильність і точність знань, рівень їх осмислення, міцність засвоєння, уміння застосовувати вивчене на практиці в стандартних та змінених умовах;

б) особливості виконання роботи - темп, старанність, вправність, бездоганне зовнішнє оформлення;

в) якість відповіді учня (студента),- обґрунтованість, логічність, послідовність, самостійність судження, культура мови.

За результатами вивчення курсу студенти складають іспит, який характеризує рівень засвоєння ними матеріалу та якість відповіді.Сума балів від максимально можливих

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка
90-100

А

5 (відмінно)

Виставляється за повну, правильну і обґрунтовану відповідь в письмовій або усній формі. Знання програмного матеріалу повинно бути глибоким, а відповідь - чіткою, логічно послідовною, правильною та виразною. Теоретичні знання студента повинні підкріплюватися практичними знаннями. Відсутність пропусків семінарських занять

76-89

ВС

4 (добре)


Ставиться за наявність несуттєвих, другорядних упущень у відповіді студента. При цьому студент самостійно виправляє помилки ; і неточності з і частковою допомогою викладача

60-74

DE

З (задовільно)

Виставляється при позитивній відповіді, при наявності значних помилок, при неповному висвітленні теми, плутанні категорій і понять, нечіткому поясненні. При цьому відповідь ґрунтується на запам'ятовуванні окремих понять, відсутня послідовність і логіка

35-59

FX


2(незадовільно)

Ставиться за механічне відтворення фрагментів теми, нерозуміння основних понять, відмову від відповіді чи її уникнення або невідповідність відповіді змістові поставленого питання. З можливості повторного складання

1-34

F

2(незадовільно)

З обов'язковим повторним курсом

.

^ ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬІІОЇ ДИСЦИПЛІНИ


№НЕНазва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролюКількість балів за вид роботи

Індз

(за вибором)Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕЛ

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Модуль 1. Теорія держави і права. Конституційне право України.

НЕ 1..1


Теорія держави

Основні теорії походження держави. Поняття та основні ознаки держави. Поняття, ознаки та структура механізму держави. Апарат держави. Поняття та класифікація функцій держави. Поняття форми держави. Форма державного правління. Форма державного устрою. Політичний режим.

Література:

Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 19-21, С. 44-64; Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. - Харків: Право, 2002. – С. 22-25, С. 33-36; Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком, 1997. – С. 71-82.

2

2Тестування; термінологічний диктант;

фронтальне опитування


4

2


410

НЕ 1.2

Теорія права

Поняття та ознаки права. Поняття та елементи системи права. Класифікація принципів права. Основні функції права. Поняття та види форм (джерел) права. Поняття та принципи правотворчості. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. Поняття та структура правових відносин.

Література:

Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 107-141

4

4Фронтальне опитування;

термінологічний диктант;

тестування

2


4


410

НЕ 1.3

Конституційне право України

Поняття, система та джерела конституційного права. Поняття і основні властивості Конституції. Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії. Правовий статус людини і громадянина. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Поняття громадянства. Набуття та припинення громадянства України. Поняття статусу депутата. ВРУ як єдиний орган законодавчої влади в Україні. Функції і повноваження Президента України. Кабінет міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади. Система органів місцевого самоврядування в Україні.

Література:

Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 180-183, С. 198-209, С. 216-235.

2

2Тестування; усне опитування;

фронтальне опитування

2

3


5

Реферативна доповідь на тему: “Поняття та основні принципи виборів в Україні”

10

10
Всього за модулем 1

30

^ Модуль 2. Загальна характеристика окремих галузей права України.

НЕ 2.1

Кримінальне право України

Поняття та предмет правового регулювання кримінального права України. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Поняття та елементи складу злочину. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині: поняття, ознаки, форми. Поняття та ознаки кримінального покарання. Система кримінальних покарань. Загальні засади призначення покарання. Амністія та помилуваня. Погашення і зняття судимості.

Література:

Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 645-670.4

4Складання таблиць;

усне опитування;

тестування

3


3


4

Реферативна доповідь на тему: “Загальна характе-ристика окремих видів злочинів за Кримінальним кодексом України”

10

10

НЕ 2..2

Цивільне право України

Поняття, система та джерела цивільного права України. Цивільні правовідносини: поняття, елементи. Поняття і форми власності. Загальні положення зобов’язального права. Цивільно-правові договори: поняття, форми, види. Цивільно-правова відповідальність. Основи спадкового права України.

Література:

Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 431-455, С. 483-487.


2

2Фронтальне опитування;

термінологічний диктант;

тестування

4


4


2

Реферативна доповідь на тему: “Право інтелекту-альної власності в Україні”

10

10

НЕ 2.3

Трудове право України

Поняття та предмет правового регулювання трудового права України. Трудовий договір: поняття, сторони, зміст, форма. Порядок прийняття на роботу. Робочий час. Час відпочинку. Підстави розірвання трудового договору. Дисциплінарна відповідальність та матеріальна відповідальність. Індивідуальні і колективні трудові спори.

Література:

Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 323-350.2

2Тестування; усне опитування;

термінологічний диктант

3

3


410

НЕ 2.4

Сімейне право України

Поняття сімейного права України. Поняття шлюбу. Умови і порядок одруження. Шлюбний договір: поняття та порядок укладення. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки батьків і дітей. Припинення шлюбу. Опіка і піклування. Усиновлення.

Література:

Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 553-570.

2

2Реферативні доповіді;

тестування

6


410
Всього за модулем 2

40
^ Модуль контроль (підсумковий)

30
Всього балів

100^
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬТема 1. Основи теорії держави

 1. Основні теорії походження держави.

 2. Поняття та ознаки держави.

 3. Поняття та класифікація функцій держави.

 4. Поняття форми держави. Класифікація держав:

А) за формою державного правління

Б) за формою державного устрою

В) за формою політичного режиму.


Рекомендована література

 1. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 24-42.

 2. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 29-44.

 3. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 5-12.

 4. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 19-21, 44-64.

 5. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 5-33,

 6. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 3-33.

 7. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 26-50.

 8. Скакун О. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2006. – С. 22-25, 38-40, 47-50, 73-86.^

Тема 2. Основи теорії права.Заняття 1

 1. Поняття та ознаки права. Поняття права в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.

 2. Форми (джерела) права.

 3. Функції права: поняття та класифікація.

 4. Поняття та види принципів права.

 5. Система права.


Заняття 2

 1. Поняття та принципи правотворчості.

 2. Стадії правотворчої діяльності.

 3. Поняття та різновиди нормативно-правових актів.

 4. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та щодо кола осіб.


Рекомендована література:

 1. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 74-88.

 2. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 7-28.

 3. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – С. 19-27.

 4. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 107-141.

 5. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 34-57.

 6. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 34-69.

 7. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 51-69, 81-100.

 8. Скакун О. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2006. – С. 216-219, 221-224, 293-298, 329-333.
^

Тема 3. Основи конституційного права України

 1. Поняття та джерела конституційного права України. Характеристика Конституції України як Основного Закону держави.


 2. Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина:

А) Громадянські (особисті) права та свободи.

Б) Політичні права.

В) Соціальні, економічні, культурні права.

Г) Основні конституційні обов’язки людини і громадянина.

 1. Загальна характеристика вищих органів державної влади в Україні:

А) Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні.

Б) Правовий статус народного депутата України.

В) Конституційний статус та повноваження Президента України.

Г) Порядок формування та компетенція Кабінету Міністрів України.


^ Рекомендована література

 1. Конституція України (із змінами і доповненнями). – К.: Атіка, 2007. – Розділ ІІ. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина, Розділ ІV. Верховна Рада України, Розділ V. Президент України.

 2. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 140-142, 188-231.

 3. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 45-83.

 4. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – С. 33, 37-40, 55-57, 108-136, 138-140.

 5. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 180-183, 198-209, 216-235.

 6. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 123-141, 148-161.

 7. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 81-220.

 8. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 185-217, 270-306.

 9. Скакун О. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2006. – С. 115-119, 174-184, 325.
^

Тема 4. Основи кримінального права УкраїниЗаняття 1.

 1. Кримінальне право України: поняття і система.

 2. Злочин: поняття, ознаки, класифікація. Склад злочину.

 3. Обставини, що виключають злочинність діяння.

 4. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

 5. Співучасть у злочині: поняття та форми. Види співучасників.


Заняття 2.

 1. Поняття та ознаки кримінального покарання. Мета кримінального покарання.

 2. Система кримінальних покарань.

 3. Загальні засади призначення кримінального покарання.

 4. Поняття судимості. Погашення та зняття судимості.

 5. Амністія та помилування.


Рекомендована література:

 1. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2008 р.: (відповідає офіц. тексту). – К.: Вид. Паливода А.В., 2008. – Розділ V. Вина та її форми, Розділ VІ. Співучасть у злочині.

 2. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 622-642.

 3. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 327-341.

 4. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – С. 358-371.

 5. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 645-670.

 6. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 398-424.

 7. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 548-569.

 8. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 415-430.
^

Тема 5. Основи цивільного права України

 1. Поняття, система та джерела цивільного права України.

 2. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин.

 3. Поняття і форми права власності в Україні.

 4. Цивільно-правові договори: поняття, форми, види.

 5. Загальні положення спадкового права України:

А) Спадкування за заповітом.

Б) Спадкування за законом.


Рекомендована література:

 1. Цивільний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами станом на 1 березня 2008р.: (відповідає офіц. тексту). – К.: Вид. Паливода А.В., 2008. – Книга І. Загальні положення Розділ ІІ. Особи. Розділ ІІІ. Об’єкти цивільних правовідносин; Книга V. Розділ ІІІ. Загальні положення про договір.

 2. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 395-409, 412-414, 419-422, 440-444.

 3. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 170-191.

 4. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – С. 206-2015, 219-221, 228-229.

 5. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 431-455, 483-487.

 6. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 177-189, 201-203.

 7. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 351-415, 442-451.

 8. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 348-372.^

Тема 6. Основи трудового права України

 1. Поняття, форма, види трудового договору. Порядок прийняття на роботу.

 2. Види робочого часу.

 3. Види часу відпочинку.

 4. Підстави та порядок розірвання трудового договору.

А) Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

Б) Розірвання трудового договору з ініціативи власника.

 1. Відповідальність працівників:

А) Дисциплінарна відповідальність.

Б) Матеріальна відповідальність.


Рекомендована література:

 1. Кодекс законів про працю України. – К.: Істина, 2001. – Глава ІІІ. Трудовий договір, Глава ІV. Робочий час, Глава V. Час відпочинку.

 2. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 294-324, 329-331.

 3. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 208-252.

 4. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – С. 250-271, 274-276.

 5. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 323-350.

 6. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 243-247, 251-273.

 7. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 247-281.

 8. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 310-318.^

Тема 7. Основи сімейного права України

 1. Поняття сімейного права України. Загальні засади регулювання сімейних відносин (ст. 7 Сімейного кодексу України).

 2. Поняття шлюбу. Умови і порядок одруження.

 3. Порядок припинення шлюбу.

 4. Права та обов’язки подружжя.

А) Особисті права та обов’язки подружжя.

Б) Майнові права та обов’язки подружжя.

 1. Права та обов’язки батьків та дітей.Рекомендована література:

 1. Сімейний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 листопада 2007 р. (відповідає офіц. тексту). – К.: Вид. Паливода А.В., 2007. – Розділ ІІ. Шлюб. Права та обов’язки подружжя.; Розділ ІІІ. Права та обов’язки матері, батька і дитини.

 2. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 546-556.

 3. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 200-207.

 4. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – С. 312-316.

 5. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 553-570.

 6. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 396-412.

 7. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 475-493.^
Перелік контрольних запитань до кожного модуля

Модуль 1.

 1. Основні теорії походження держави і права.

 2. Поняття, ознаки та сутність держави.

 3. Поняття та структура механізму держави. Апарат держави.

 4. Функції держави: поняття і класифікація.

 5. Форма держави. Класифікація держав за формою.

 6. Поняття та ознаки права. Поняття права в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.

 7. Поняття та елементи системи права. Норма права.

 8. Функції права: поняття і класифікація.

 9. Поняття та види форм (джерел) права.

 10. Поняття та принципи правотворчості.

 11. Дія нормативних актів у часі, просторі і щодо кола осіб.

 12. Систематизація нормативних актів: поняття та види.

 13. Правові відносини: поняття та структура. Передумови виникнення правових відносин.

 14. Конституційне право України: поняття, система, джерела.

 15. Характеристика Конституції України як Основного Закону держави.

 16. Загальні засади конституційного ладу України.

 17. Класифікація основних прав та свобод людини і громадянина.

 18. Основні конституційні обов’язки людини і громадянина.

 19. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні.

 20. Правовий статус народного депутата України.

 21. Конституційний статус та повноваження Президента України.

 22. Порядок формування та компетенція Кабінету Міністрів України.

 23. Місцеві органи виконавчої влади.

 24. Органи місцевого самоврядування в Україні та їх повноваження.


Модуль 2.

 1. Кримінальне право України: поняття та система.

 2. Злочин: поняття, ознаки, класифікація.

 3. Склад злочину.

 4. Стадії вчинення злочину.

 5. Співучасть у злочині: поняття, ознаки, форми.

 6. Кримінальне покарання: поняття, ознаки, система.

 7. Загальні засади призначення покарання.

 8. Амністія та помилуваня.

 9. Погашення і зняття судимості.

 10. Поняття, система та джерела цивільного права України.

 11. Цивільні правовідносини: поняття та елементи.

 12. Поняття і форми права власності.

 13. Цивільно-правові договори: поняття, форми, види.

 14. Цивільно-правова відповідальність.

 15. Основи спадкового права України.

 16. Поняття та предмет правового регулювання трудового права України.

 17. Трудовий договір: поняття, сторони, зміст, форма.

 18. Порядок прийняття на роботу.

 19. Поняття та види робочого часу і часу відпочинку.

 20. Підстави розірвання трудового договору.

 21. Дисциплінарна відповідальність та матеріальна відповідальність.

 22. Індивідуальні та колективні трудові спори.

 23. Поняття сімейного права України.

 24. Поняття шлюбу. Умови і порядок одруження.

 25. Шлюбний договір: поняття та порядок укладення.

 26. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя.

 27. Права та обов’язки батьків і дітей.

 28. Припинення шлюбу.^ ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ

з курсу “Правознавство”


 1. Основні теорії походження держави і права.

 2. Поняття, ознаки та сутність держави.

 3. Поняття та структура механізму держави. Апарат держави.

 4. Функції держави: поняття і класифікація.

 5. Форма держави. Класифікація держав за формою.

 6. Поняття та ознаки права. Поняття права в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.

 7. Поняття та елементи системи права. Норма права.

 8. Функції права: поняття і класифікація.

 9. Поняття та види форм (джерел) права.

 10. Поняття та принципи правотворчості.

 11. Дія нормативних актів у часі, просторі і щодо кола осіб.

 12. Систематизація нормативних актів: поняття та види.

 13. Правові відносини: поняття та структура. Передумови виникнення правових відносин.

 14. Конституційне право України: поняття, система, джерела.

 15. Характеристика Конституції України як Основного Закону держави.

 16. Загальні засади конституційного ладу України.

 17. Класифікація основних прав та свобод людини і громадянина. Основні конституційні обов’язки людини і громадянина.

 18. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Правовий статус народного депутата України.

 19. Конституційний статус та повноваження Президента України.

 20. Порядок формування та компетенція Кабінету Міністрів України. Місцеві органи виконавчої влади.

 21. Органи місцевого самоврядування в Україні та їх повноваження.

 22. Кримінальне право України: поняття та система.

 23. Злочин: поняття, ознаки, класифікація.

 24. Склад злочину.

 25. Стадії вчинення злочину.

 26. Співучасть у злочині: поняття, ознаки, форми.

 27. Кримінальне покарання: поняття, ознаки, система.

 28. Загальні засади призначення покарання.

 29. Амністія та помилування.

 30. Погашення і зняття судимості.

 31. Поняття, система та джерела цивільного права України.

 32. Цивільні правовідносини: поняття та елементи.

 33. Поняття і форми права власності.

 34. Цивільно-правові договори: поняття, форми, види.

 35. Цивільно-правова відповідальність.

 36. Основи спадкового права України.

 37. Поняття та предмет правового регулювання трудового права України.

 38. Трудовий договір: поняття, сторони, зміст, форма.

 39. Порядок прийняття на роботу.

 40. Робочий час.

 41. Час відпочинку.

 42. Підстави розірвання трудового договору.

 43. Дисциплінарна відповідальність та матеріальна відповідальність.

 44. Індивідуальні та колективні трудові спори.

 45. Поняття сімейного права України.

 46. Поняття шлюбу. Умови і порядок одруження.

 47. Шлюбний договір: поняття та порядок укладення.

 48. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя.

 49. Права та обов’язки батьків і дітей.

 50. Припинення шлюбу.Питання для самостійної роботи студентів


1. Концепції про сутність і соціальне призначення держави (теорія анархізму, солідаризму, історико-матеріалістична концепція, теорія конвергенції, правової держави, держава загального благоденства, теорія плюралістичної демократії, технократична теорія, теорія еліт).

2.Історія становлення ідей про громадянське суспільство.

3.Принципи правової держави.

4.Співвідношення системи права та системи законодавства.

5 Поняття та структура правового статусу особи.

6.Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права.

7.Поняття громадянства, підстави та порядок його набуття та припинення.

8.Правовий режим іноземців та осіб без громадянства.

9.Поняття та основні принципи виборів в Україні.

10.Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

11. Обставини, що обтяжують кримінальне покарання.

12. Обставини, що пом’якшують кримінальне покарання.

13.Договір купівлі-продажу.

14.Колективний трудовий договір: поняття, умови та порядок укладення.

15.Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

16.Охорона праці.

17.Праця молоді.

19.Трудовий колектив.

20.Діяльність профспілок.

21.Державне соціальне страхування.

22.Поняття заручин.

23. Поняття та порядок укладення шлюбного договору.

24.Патронат над дітьми.

25.Захист сімейних прав та інтересів.

25.Визначення походження дитини.

26.Умови недійсності шлюбу.

література до курсу


 1. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.

 2. Основи правознавства. Навчальний посібник / За ред. Ківалова С.В. – К.: Знання, 2000.

 3. Основы государства и права Украины / За ред. И.Пахомова.-Х.: Одиссей, 2001.

 4. Правознавство. Навчальний посібник / За заг.ред. проф.Пастухова В.П. – К.: Алеута, 2006.

 5. Правознавство. Навчальний посібник / За ред. Варфоломієвої Т. – К.: Знання-Прес, 2001.

 6. Правознавство: Навч. посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.

 7. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – 480 с.

 8. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 9. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004.

 10. Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави. - К.: Атика, 2001.

 11. Скакун О. Теорія держави і права. Підручник. – Харків: Консум, 2001.

 12. Скакун О.Ф., Подберезський М.К. Теорія держави і права. – Харків, 1996.

 13. Хрестоматія з правознавства: Навчальний посібник / Уклад Л.О. Лоха, О.Д. Наровлянський. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

 14. Олiйник А. Теорія держави і права. Навч. посібник.-К.: Юринком Интер, 2001.

 15. Загальна теорія держави і права / За редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 16. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. – М.: «Статут», 1999.

 17. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М., 2001.

 18. Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи. – М., 2000.

 19. Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. Зага­льна теорія держави та права: Підручник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2003.

 20. Правоведение: Учебное пособие для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001.Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи