Буковинський державний медичний університет icon

Буковинський державний медичний університет
НазваБуковинський державний медичний університет
Сторінка1/5
Дата23.06.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра загальної хірургії
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Проректор з навчальної роботи

професор ___________ М.Ю.КОЛОМОЄЦЬ

"___"_______________ 2007 р.


РОБОЧА навчальна ПРОГРАМА

З ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ ТА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ

на 2007-2008 навчальний рік

Факультет – медичний

Спеціальність – лікувальна справа

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст

Кафедра - загальної хірургії

Курс - ІІІ


Семестри V та VI


Кредити ECTS – 5

Модулі – 2

Лекції – 20 годин

Практичні заняття – 80 годин (44 - V семестр, 36 - VI семестр)

Самостійні заняття – 50 годин

^ Всього – 150 годин

Заключний модульний контроль – VІ семестр


Робоча навчальна програма складена на основі програми “ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ” програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації Спеціальність: 7.110101 " Ліку вальна справа"

7.110104 " Педіатрія"

7.110105 "Медико - профілактична справа"

КИЇВ – 2006, 26 с.

Схвалено на засіданні кафедри загальної хірургії

"____"___________________ 2007 р. ( Протокол № )


Зав. кафедри загальної хірургії,

професор Ф.Г.Кулачек


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії

з хірургічних дисциплін

"____"__________________2007 р. ( Протокол № )


Голова предметно-методичної
комісії, професор І.Ю.Полянський

^ ОСНОВНА МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ.


Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) – ПФЕ 02 ПРР. 06 01-27; освітньо-професійними програмами (ОПП) – ПП 125, ПП 208, ПП. 050, ПП. 057 підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”.

Основною метою викладання загальної хірургії для студентів Ш курсу, є засвоєння поняття про хірургію та хірургічних захворювань, зв’язку хірургії з іншими медичними дисциплінами, організація роботи хірургічних стаціонарів та хірургічних відділень поліклініки, методика обстеження хірургічних хворих.

У процесі навчання студенти повинні засвоїти питання асептики та антисептики, загальні питання анестезіології, симптоматології кровотеч та крововтрат, вміти надати першу допомогу. По трансфузіології студенти повинні вміти проводити всі проби на усі види сумісності, знати методи переливання крові, ускладнення, помилки при переливанні крові та її компонентів та ін. Знати анатомічне та фізіологічне обґрунтування операції, підготовку до операції та ведення післяопераційного періоду.

По загальній хірургічній патології студент оволодіває основами діагностики, надання невідкладної допомоги та лікування при пошкодженнях, гострої та хронічної гнійної інфекції, знанням причин та умов розвитку змертвінь, виразок та нориць, принципам лікування.

Студент повинен засвоїти загальні питання відновлюючої хірургії, біологічні умови пересадки тканин та органів, умови їх застосування, методи пластики.


^ Загальна хірургія як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами морфологічних дисциплін – анатомії людини;
гістології, цитології, цитології та ембріології; фізіології, патологічної анатомії; патологічної
фізіології; пропедевтики внутрішніх хвороб, пропедевтики педіатрії, радіології, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами хірургії, дитячої хірургії, травматології та
ортопедії, нейрохірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, урології, акушерства і
гінекології та інших навчальних дисциплін, де застосовуються хірургічні методи лікування,
що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь
застосовувати знання в процесі подальшого навчання і професійної діяльності;

в) надає можливість отримати практичні навички та формувати професійні вміння для
діагностики і надання медичної допомоги при певних патологічних станах.


^ Кінцеві цілі дисципліни:

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного
  фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії.

 • Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хірургічним
  хворим, виконувати необхідні медичні маніпуляції.

 • Застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання.

 • Аналізувати результати лабораторних і інструментальних методів дослідження.

 • Проводити опитування та фізікальне обстеження хірургічних хворих та
  аналізувати їх результати.^
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ1. НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ:

а/ знати анатомію артеріальної, венозної та нервової систем організму;

б/ особливості кровопостачання, іннервації внутрішніх органів.


^ 2. НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ:

а/ механізм згортання крові;

б/ роль плазмових і тканинних факторів тромбогенезу.


3. БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ:

а/ обмін речовин;

б/ біохімічні аспекти лабораторної діагностики.


4. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ:

а/ патогенез болю /типи больового синдрому/;

б/ патофізіологічні аспекти наркозу.


5. РЕНТГЕНОЛОГІЯ:

а/ принципи рентгендіагностики;

б/ “читання” рентгенограм у хворих із пошкодженнями.


^ 6. ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ:

а/ методика опитування (суб’єктивне обстеження);

б/ методика об’єктивного обстеження хворого (техніка перкусії, аускультації, пальпації).


^ СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 • структуру та організацію роботи хірургічного відділення;

 • види пов’язок, правила накладання бинтових і небинтових пов’язок;

 • правила накладання шин;

 • правила накладання гіпсових пов’язок;

 • методи стерилізації перев’язувального матеріалу; операційної білизни;

 • методи стерилізації хірургічного інструментарію та шовного матеріалу;

 • способи обробки рук хірурга та операційного поля;

 • види наркозу;

 • методи місцевого знеболювання;

 • діагностику та лікування термінальних станів;

 • задачі передопераційної підготовки хворого;

 • фази та задачі післяопераційного періоду;

 • класифікацію кровотеч;

 • клінічні прояви кровотеч;

 • методи зупинки кровотечі;

 • методи визначення груп крові;

 • методи визначення резус-фактора;

 • покази та протипокази до гемотрансфузії;

 • методи переливання крові;

 • способи переливання крові;

 • гемотрансфузійні ускладнення;

 • компоненти крові та кровозамінники;

 • принципи діагностики та лікування пухлин;

 • клініку та принципи лікування пошкоджень м’яких тканин, вивихів;

 • діагностику та лікування пошкоджень голови, грудної клітки;

 • клініку, діагностику та методи лікування переломів;

 • особливості лікування свіжих ран;

 • принципи лікування гнійних ран;

 • класифікацію, клініку та лікування опіків;

 • клініку та лікування відморожень;

 • особливості клінічного перебігу та лікування електротравми;

 • класифікацію, особливості клінічного перебігу та лікування хірургічної інфекції;

 • діагностику та лікування гнійно-запальних процесів шкіри, підшкірної клітковини;

 • діагностику та лікування гнійних захворювань пухкої сполучної тканини;

 • клініку та лікування гнійних захворювань кісток і суглобів;

 • принципи діагностики та лікування сепсису;

 • діагностику та лікування гострої, хронічної специфічноїної інфекції;

 • клініку та лікування змертвінь;

 • методику обстеження хірургічного хворого.


^ СТУДЕНТ ПОВИНЕН ВМІТИ:

 • володіти навичками організації режиму і догляду за хірургічним хворим;

 • обстежити хірургічного хворого;

 • аналізувати результати лабораторних і інструментальних методів дослідження;

 • надати невідкладну допомогу хірургічному хворому;

 • застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання;

 • виконувати необхідні медичні маніпуляції;

 • вирішувати клінічні ситуаційні задачі.

^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1: Введення у хірургію. Невідкладні хірургічні стани. Основи анестезіології та реаніматології.

 1. Накласти пов'язку "чепчик".

 2. Накласти пов'язку Гіппократа.

 3. Накласти пов'язку на потилицю.

 4. Накласти пов'язку на обидва ока.

 5. Накласти пов'язку "вуздечка".

 6. Накласти пращеподібну пов'язку.

 7. Накласти пов'язку Дезо.

 8. Накласти пов'язку Вельпо.

 9. Накласти пов'язку на молочну залозу.

 10. Накласти оклюзій ну пов'язку при проникаючому пошкодженні грудної порожнини.

 11. Накласти колоскову пов'язку на плечовий суглоб.

 12. Накласти "черепахову" пов'язку на ліктьовий суглоб.

 13. Накласти пов'язку "лицарська рукавичка".

 14. Накласти пов'язку на кисть та пальці типа (рукавиця).

 15. Визначити групу крові і резус-фактор.

 16. Визначити індивідуальну і резус-сумісність крові донора та реципієнта.

 17. Макроскопічна оцінка доброякісності крові.

 18. Зупинити артеріальну кровотечу пальцевим притисканням.

 19. Зупинити артеріальну кровотечу з передпліччя за допомогою джгута.

 20. Зупинити артеріальну кровотечу з передпліччя та плеча за допомогою закрутки.

 21. Підібрати інструменти для операції перев'язки судин на протязі.

 22. Проведення закритого масажу серця штучного дихання "рот в рот", "рот в ніс" на фантомі.

 23. Проведення транспортної іммобілізацію верхньої та нижньої кінцівки.

 24. Діагностика переломів по рентгенограмах.

Модуль 2 Хірургічна інфекція. Основи клінічної онкології. Курація хірургічних хворих.

 1. Пальпація периферійних артеріальних судин.

 2. Діагностика остеомієліту по рентгенограмах.

 3. Діагностика кісткового туберкульозу по рентгенограмах.

 4. Проведення об'єктивного обстеження голови та шиї.

 5. Проведення об'єктивного обстеження органів грудної клітки.

 6. Проведення об'єктивного обстеження органів черевної порожнини.

 7. Проведення об'єктивного обстеження опорно-рухового апарату, визначення абсолютної та відносної довжини кінцівок.  1   2   3   4   5

Схожі:

Буковинський державний медичний університет iconОсобливості екозалежної та екозумовленої патології в дитячому віці колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи