Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/4
Дата23.06.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення курсу

Економіка підприємств електротранспорту”

та виконання контрольних робіт

(для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання спеціальностей

7.092202 “Електричний транспорт” і 7.100402 “Транспортні системи”)


^

ХАРКІВ - ХНАМГ - 2006
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Економіка підприємств електротранспорту” і виконання контрольних робіт (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання спеціальностей 7.092202 “Електричний транспорт” і 7.100402 “Транспортні системи”) Укл.: Тітяєв В.І., Телятник С.В. - Харків: ХНАМГ, 2006.- 44с.

Укл.: Віктор Іванович Тітяєв,

Сергій Вікторович Телятник

Рецензент: В.М.Тюріна


Схвалено кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 2 від 14.09.2006 р.


Зміст


1. Загальні вказівки............................................................................................4

2. Організаційно - методичні вказівки.............................................................5

3. Тематичний план...........................................................................................6

4. Зміст дисципліни...........................................................................................7

4.1. Лекції...........................................................................................................7

4.2. План практичних і семінарських занять................................................11

4.2.1. Тематика рефератів...............................................................................13

4.3. План самостійної та індивідуальної роботи студентів.........................15

5. Форми контролю................................................................................................16

6. Критерії оцінки...................................................................................................16

6.1. Екзамен......................................................................................................16

7. Завдання до контрольної роботи................................................................17

Список літератури...........................................................................................42 1. Загальні вказівки


Мета вивчення дисципліни “Економіка підприємств електричного транспорту” - придбання студентами знання основних розділів економіки, зокрема планування, організації під кутом зору реформування галузі для забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки суспільного виробництва, а також необхідних практичних навичок з управління ринковою економікою.

Економіка підприємства як галузь науки і навчальний курс ґрунтується на вивченні й використанні економічних законів та закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва. Установлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей у виробничо-господарській діяльності підприємства можна вважати предметом курсу. Цей предмет пізнання за змістом складають: теорія і практика господарювання, формування і використання виробничого потенціалу, взаємодія усіх видів ресурсів, організація і ефективність виробничо-господарського та іншого видів діяльності підприємства.

Методологія вивчення курсу включає певну сукупність конкретних методів, а саме: історичний і макроекономічний (народно-господарський) підхід до оцінки процесів і явищ, що здійснюються на підприємстві, альтернативність вирішення тих чи інших господарських завдань, використання сучасного наукового інструментарію пізнання і прийняття управлінських рішень, аналіз, узагальнення і визначення можливих сфер використання ефективного вітчизняного і закордонного досвіду господарювання.

У результаті вивчення курсу “Економіка підприємств електричного транспорту” студент повинен знати:

 • зміст економічних категорій;

 • взаємозв'язок понять і показників;

 • господарський механізм;

 • фінансування відтворення основних і оборотних фондів;

 • формування і розподіл прибутку;

 • механізм ціноутворення;

 • методи кількісної оцінки економічних явищ;

- шляхи підвищення ефективності виробництва (надання послуг). Уміти:

- кількісно оцінювати явища і визначати тенденції зміни показників;

- економічно обґрунтовувати технічні й організаційні рішення;

- розраховувати собівартість послуг з перевезення пасажирів;

- вибирати ефективні виробничі, технологічні й проектні рішення, що забезпечували б інтенсифікацію і підвищення якості послуг;

- здійснювати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, виявляти резерви підвищення ефективності використання трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів.


 1. ^ Організаційно – методичні вказівки


Вивчення дисципліни “Економіка підприємств електричного транспорту” передбачає, що студенти вже оволоділи такими дисциплінами, як:

 • політична економія;

 • економічна теорія;

 • технологія виробництва;

 • менеджмент;

 • статистика.

Знання економіки підприємств електричного транспорту необхідно застосовувати в дипломному проектуванні.


3. Тематичний план

3.1. Розподіл навчального часу згідно з тематичним планом


Найменування

теми

Усього

Лекції

Семінарські

та практичні

заняття

Індивідуальна

робота

Самостійна робота

1.Вступ. Предмет і завдання курсу

3

12

2.Виробнича програма і виробнича потужність підприємства

14

2

1

1

10

Всього годин

90

20

4

12

54


4. Зміст дисципліни

4.1. Лекції
^

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсуОб'єкт вивчення курсу “Економіка підприємств електротранспорту”. Матеріально-технічні й соціально-економічні особливості міського транспорту як галузі житлово-комунального господарства. Відмінні ознаки галузі.

Предмет економіки міського електротранспорту. Методологічні основи вивчення курсу. Вивчення методів підвищення ефективності виробництва (послуг) і поліпшення якості роботи МЕТ - важливе завдання курсу. Взаємозв'язок курсу економіки міського електротранспорту з іншими дисциплінами. Роль курсу в підготовці інженерів міського електротранспорту.

Сучасний стан міського електротранспорту і його роль у всебічному задоволенні потреб працюючих та підвищенні ефективності виробництва.

Показники ефективності виробництва. Класифікація факторів, що визначають рівень показників ефективності виробництва.


^ Тема 2. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства


Поняття про виробничу програму і виробничу потужність трамвайного і тролейбусного підприємств. Провідне місце виробничої програми у формуванні результатів виробничо-господарської діяльності і її зв'язок з іншими розділами плану. Вимірники продукції (послуг) підприємства міського електротранспорту. Техніко-економічні показники використання потужності підприємств МЕТ. Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску. Його значення і методика розрахунку.

Експлуатаційна швидкість і заходи щодо її підвищення. Розрахунок натуральних і приведених вагоно (машино) - кілометрів. Методика визначення планової кількості перевезених пасажирів і роботи рухомого складу.


^ Тема 3. Основні фонди підприємств міського електротранспорту


Економічна сутність основних фондів і їх роль у розвитку МЕТ. Класифікація і структура основних фондів. Фактори, що її визначають.

Методи оцінки основних фондів. Економічне значення різних способів оцінки основних фондів, об'єктивна необхідність їх періодичних переоцінок.

Знос основних фондів. Сутність фізичного зносу. Моральний знос і його форми. Кількісна оцінка морального зносу. Амортизація основних фондів. Співвідношення зносу й амортизації. Поняття терміну служби й амортизаційного періоду основних фондів. Характеристика діючої системи амортизації на міському електротранспорті. Порядок використання амортизаційних фондів.


^ Тема 4. Кадри, продуктивність і оплата праці на підприємствах міського електротранспорту

Склад і структура кадрів на підприємствах міського електричного транспорту. Зміна складу і структури кадрів на МЕТ у зв'язку з технічним прогресом.

Підготовка робочих і інженерно-технічних кадрів для міського електротранспорту. Поняття професії, спеціальності, кваліфікації. Форми підвищення кваліфікації.

Методика визначення необхідної чисельності основних категорій працівників, які працюють на підприємствах міського електротранспорту.

Економічний зміст продуктивності праці. Методи виміру продуктивності праці і шляхи її підвищення на МЕТ. Необхідність зосередити особливу увагу на прискоренні зростання продуктивності праці – вирішальна умова подальшого розвитку виробництва і підйому добробуту народу.

Сутність заробітної плати. Оплата результатів праці - найважливіший принцип організації праці і заробітної плати на підприємствах.

Тарифна система як основа регулювання заробітної плати працівників різних професій і кваліфікацій. Тарифні сітки і їхня побудова. Тарифно-кваліфікаційні довідники. Тарифні ставки. Система посадових окладів.

Форми і системи оплати праці на підприємствах МЕТ. Відрядна і погодинна форми оплати груда, їхні різновиди й умови застосування.

Колективні й індивідуальні форми матеріального стимулювання, що підвищують зацікавленість кожного працівника у високому рівні роботи підприємства в цілому.


^ Тема 5. Собівартість перевезення пасажирів міським електротранспортом

Поняття вартості й собівартості продукції. Поняття витрат виробництва.

Собівартість пасажиропоревезень як узагальнюючий показник роботи міського транспорту. Структура собівартості пасажироперевезень на міському електротранспорті і її відмінність від структури собівартості в промисловості. Калькуляція собівартості, фактори, що її визначають, які впливають на рівень собівартості пасажироперевезень.

Резерви зниження собівартості. Народногосподарське значення зниження собівартості продукції (послуг).


^ Тема 6. Тарифи і рентабельність на міському електротранспорті

Економічний зміст ціни. Принципи ціноутворення. Види цін на продукцію. Тариф на міському електротранспорті як різновид планової ціни на надання послуг.

Тарифи і собівартість пасажироперевезень. Характеристика діючих тарифів на міські пасажирські перевезення.

Планово-розрахунковий тариф як інструмент взаємовідносин підприємств міського електричного транспорту з бюджетом у період переходу до ринкових відносин. Порядок визначення і затвердження планово-розрахункового тарифу.

Прибуток підприємства міського електричного транспорту: балансовий і розрахунковий. Сутність рентабельності міського електротранспорту. Рівень рентабельності і її розрахунок. Загальний і розрахунковий рівень рентабельності.

Підвищення ефективності виробництва - центральне економічне завдання.


^ Тема 7. Реальні інвестиції і їхня економічна ефективність

Сутність, характеристика інвестицій як найважливіший фінансовий ресурс для створення, функціонування і розвитку суб'єктів господарювання. Розрахунок обсягу необхідних виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку й підприємстві. Роль фінансових інвестицій в діючій системі господарювання. Джерела фінансування інвестицій.

Показники ефективності інвестицій: чиста приведена вартість проекту, строк окупності, коефіцієнт співвідношення доходів і витрат, коефіцієнт прибутковості, внутрішня норма прибутковості. Методика розрахунку цих показників.

Сукупність факторів, що впливають на рівень ефективності інвестицій. Основні організаційно-економічні заходи з підвищення ефективності капітальних вкладень.


^ Тема 8. Аналіз виробничо-господарської діяльності

підприємств міського електротранспорту

Роль аналізу виробничо-господарської діяльності в розробці заходів підвищення ефективності діяльності підприємств. Методи аналізу виробничо-господарської діяльності: метод порівняння, індексні методи, факторний аналіз, методи кореляції і регресії, аналіз по процесах і ланках виробництва.

Аналіз виконання виробничої програми. Аналіз використання трудових ресурсів. Аналіз собівартості перевезення пасажирів.

Методика розробки заходів з підвищення ефективності діяльності підприємств міського електротранспорту.

^ 4.2. План практичних і семінарських занять

Найменування тем занять

Кількість годин

Тема 1.Вступ. Предмет і завдання курсу

Предмет економіки міського електротранспорту. Методологічні основи вивчення курсу. Роль курсу в підготовці інженерів міського електротранспорту.

Показники ефективності виробництва. Класифікація факторів, що визначають рівень показників ефективності виробництва._______

^ Тема 2. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства

Провідне місце виробничої програми у формуванні результатів виробничо-господарської діяльності і її зв'язок з іншими розділами плану. Вимірники продукції (послуг) підприємства міського електротранспорту. Техніко-економічні показники використання потужності підприємств МЕТ.

Методика визначення планової кількості перевезених пасажирів і роботи рухомого складу.1

^ Тема 3. Основні фонди підприємств міського електротранспорту

Економічна сутність основних фондів і їх роль у розвитку МЕТ. Класифікація і структура основних фондів. Методи оцінки основних фондів. Знос основних фондів.

Сутність фізичного зносу. Моральний знос і його форми. Амортизація основних фондів. Стимулювання кращого використання основних фондів.1

^ Тема 4. Кадри, продуктивність і оплата праці на підприємствах міського електротранспорту

Склад і структура кадрів на підприємствах міського електричного транспорту.

Поняття професії, спеціальності, кваліфікації. Методика визначення необхідної чисельності основних категорій працівників, які працюють на підприємствах міського електротранспорту.


________

^ Тема 7. Реальні інвестиції і їхня економічна ефективність

Сутність, характеристика інвестицій. Джерела фінансування інвестицій. Показники ефективності інвестицій: чиста приведена вартість проекту, строк окупності, коефіцієнт співвідношення доходів і витрат, коефіцієнт прибутковості, внутрішня норма прибутковості. Методика розрахунку цих показників._______

^ Тема 8. Аналіз виробничо-господарської діяльності

підприємств міського електротранспорту

Роль аналізу виробничо-господарської діяльності в розробці заходів підвищення ефективності діяльності підприємств.

Методи аналізу виробничо-господарської діяльності: метод порівняння, індексні методи, факторний аналіз, методи кореляції і регресії, аналіз по процесах і ланках виробництва._______

Всього годин

4


^ 4.2.1. Тематика рефератів

1. Класифікація підприємств та її практичне значення.

2. Характеристика структури підприємства. Чинники формування та зміни виробничої структури підприємства.

3. Виробнича структура підприємств міського електричного транспорту.

4. Експлуатаційне депо як основна виробнича одиниця підприємств міського електричного транспорту.

5. Система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу.

6. Характеристика трамвайних і тролейбусних ліній.

7. Методика визначення виробничої потужності підприємств електричного транспорту.

8. Економічна сутність основних фондів і їх роль у розвитку міського електричного транспорту.

9. Ефективність відтворення та використання основних фондів і потужностей.

10. Оборотні фонди підприємства: нормування, ефективність використання.

11. Показники ефективності використання оборотних коштів.

12. Знос основних фондів. Сутність фізичного зносу. Моральний знос і його форми.

13. Характеристика показників ефективності використання основних фондів.

14. Сучасний економічний і технічний стан підприємств міського електротранспорту.

15. Методика визначення необхідної чисельності основних категорій працівників, які працюють на підприємствах міського електротранспорту.

16. Тарифна система як основа регулювання заробітної плати працівників різних професій і кваліфікацій.

17. Форми і системи оплати праці на підприємствах міського електротранспорту.

18. Поняття вартості й собівартості продукції. Поняття витрат виробництва.

19. Собівартість пасажиропоревезень як узагальнюючий показник роботи міського транспорту.

20. Зменшення витрат і втрат енергоносіїв на підприємствах електричного транспорту, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

21. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг. Поняття. Фактори, що впливають на обсяг виручки від реалізації.

22. Принципи ціноутворення. Види цін на продукцію.

23. Резерви і фактори зростання прибутку.

24. Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого фінансового ресурсу для створення, функціонування і розвитку суб'єктів господарювання.

25. Роль фінансових інвестицій у діючій системі господарювання. Джерела фінансування інвестицій.

26. Інвестиції: визначення, структура і напрямки використання.

27. Обчислення обсягу і оцінка ефективності капітальних вкладень. Джерела фінансування.

28. Оцінка ефективності інноваційних процесів.

29. Основні організаційно-економічні заходи щодо підвищення ефективності капітальних вкладень.

30. Формування ринкових відносин у сфері діяльності міського електротранспорту.

31. Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів.

32. Види, інформаційна база і організація економічного аналізу.

^ 4.3. План самостійної та індивідуальної роботи студентів

Найменування тем і питань, що виносяться для самостійної роботи

Кількість годин

^ Тема 1.Вступ. Предмет і завдання курсу

Матеріально-технічні й соціально-економічні особливості міського транспорту як галузі житлово-комунального господарства.

2


^ Тема 2. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства

Експлуатаційна швидкість і заходи щодо її підвищення. Розрахунок натуральних і приведених вагоно (машино) - кілометрів. Методика визначення планової кількості перевезених пасажирів і роботи рухомого складу.

10Всього

66 годин, з них 54 годин – самостійна робота, 12 годин – індивідуальна робота.


^ 5. Форми контролю

При вивченні дисципліни курсова робота не передбачена. Форма контролю – написання реферату, виконання контрольної роботи, поточний контроль з ініціативи деканату та екзамен у 7 семестрі.


^ 6. Критерії оцінки

  1. Екзамен

Екзамен з дисципліни студент складає відповідно до кваліфікаційних вимог спеціальності 7.092202 “Електричний транспорт” кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Студент дає правильні відповіді на запитання з теоретичної частини курсу, показує обізнаність з матеріалами навчальної програми та вміння виконувати прикладні задачі, аналогічні тим, що розв'язувались під час практичних занять. При відповіді можливі скорочення окремих питань без грубих помилок.

Оцінка "відмінно" - 5 балів. "Відмінно" виставляється при всебічному, глибокому, систематизованому висвітленні питання. У відповіді повинен реалізуватися творчий підхід та вміння аналізувати, а також уміння використовувати довідкові матеріали. Розрахунки не мають помилок.

Оцінка "добре" - 4 бали. "Добре" виставляється при достатньо повній та правильній відповіді на запитання, студент дає відповіді з теоретичної частини, показує обізнаність з матеріалами програмного курсу, наводить необхідні алгоритми з економічних розрахунків. Розрахунки мають несуттєві помилки.

Оцінка "задовільно" - 3 бали. "Задовільно" виставляється, якщо студент дає відповідь на теоретичні й практичні запитання в узагальненому вигляді без проробки деталей або допускає суттєві помилки, які призводять до висновків, що не дозволяють прийняти ці результати правильними. При цьому допущені piзнi непринципові похибки чи помилки.

Оцінка "незадовільно" - 2 бали. "Незадовільно" виставляється при неправильній відповіді на поставлені теоретичні запитання чи при наявності принципових помилок у розрахунках. При відповіді допущені грубі помилки.


 1. ^ Завдання до контрольної роботи


Контрольна робота з дисципліни “Економіка підприємств електротранспорту” має за мету придбання студентами знання основних розділів економіки, зокрема планування, організації і забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки суспільного виробництва, а також необхідних практичних навичок з керування ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку.

Перед виконанням контрольної роботи студент повинен вивчити теоретичний матеріал з курсу за програмою (теми 1-8), використовуючи запропоновану літературу.

При виконанні контрольної роботи студенти можуть отримати усну або письмову консультацію викладача. Робота має бути написана розбірливо, наприкінці необхідно навести список використаних джерел. Оформлення контрольної роботи треба виконувати згідно з вимогами ЄСКД.

Контрольна робота включає в себе вісім завдань, які треба вирішити й чітко пояснити методику розрахунків показників, їх сутність і динаміку. Варіанти завдань визначають за останньою цифрою номера залікової книжки студента.

Контрольна робота повинна містити висвітлення 8 тем з переліку задач (наприклад задача № 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 якщо остання цифра залікової книжки дорівнює “3”) і список використаної літератури.


Завдання 1. Показники роботи тролейбусного господарства за базисний і звітні періоди.

Показники

Базисний

Звітній

Середньоінвентарне число рухомого складу, од.

218

210Середньоексплуатаційна швидкість руху машин, км/год.

16,5

16,6На підставі наведених даних необхідно знайти “машино-кілометри пробігу”.


Завдання 2. Визначити середньорічну кількість рухомого складу в інвентарі. Якщо відомо, що на 1.01 знаходиться 190 вагонів, з 1.05 надійшло 6 вагонів і з 1.12. вибуло 12 вагонів.


Завдання 3. Визначити середню експлуатаційну швидкість рухомого складу. Коли відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 139 од., коефіцієнт використання рухомого складу - 0,65, середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 11,2 год., натуральний пробіг - 4360,0 тис.км.


Завдання 4. Визначити: 1) натуральний пробіг рухомого складу; 2) пробіг в приведених кілометрах за міскістю; 3) кількість перевезених пасажирів; 4) величину доходу від перевозки пасажирів. Коли відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 142 од., коефіцієнт використання рухомого складу – 0,61, середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 11,7 год., середня експлуатаційна швидкість – 16 км/год, коефіцієнт приведення за місткістю – 1,37, навантаження пасажирів на один приведений машино-кілометр становить – 2,2 чол./км, середній тариф за перевезення одного пасажира – 29коп.


Завдання 5. Визначити:

  1. вагоно-дні в русі;

  2. вагоно-години в русі;

  3. натуральний пробіг рухомого складу;

  4. пробіг у приведених кілометрах за місткістю;

  5. кількість перевезених пасажирів;

  6. величину доходу від перевозки пасажирів.

Коли відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 112 од., коефіцієнт використання рухомого складу – 0,67, середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 10,5 год., середня експлуатаційна швидкість – 15,5 км/год, коефіцієнт приведення за місткістю – 1,75, навантаження пасажирів на один приведений машино-кілометр становить – 2,7 чол./км, середній тариф за перевезення одного пасажира – 32 коп.


Завдання 6. На підприємстві міського електричного транспорту є наступні дані про випуск вагонів на лінію: січень – 157 од., лютий 160 од., березень – 163 од., квітень – 161 од., травень – 159 од., червень – 162 од., липень – 165 од., серпень – 169 од., вересень – 172 од., жовтень – 175 од., листопад – 179 од., грудень – 180 од. Кількість вагонів в інвентарі на початок року – 193 од., на кінець року – 195 од.

Визначити коефіцієнт використання рухомого складу з випуску.


Завдання 7. У тролейбусному господарстві в інвентарі кількість машин становить: в 1кварталі – 77 од., в 2кварталі – 80 од., в 3кварталі – 80 од., в 4кварталі – 85 од. Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску становить: 1 квартал – 0,75, 2 квартал – 0,78, 3 квартал – 0,81, 4 квартал – 0,80.

Визначити середньорічний коефіцієнт випуску машин на лінію.

Завдання 8. Визначити середню експлуатаційну швидкість рухомого складу. Якщо відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 128 од., коефіцієнт використання рухомого складу з випуску – 0,72, середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 10,9 год., натуральний пробіг – 4685 тис.км.


Завдання 9. У тролейбусному господарстві в інвентарі кількість машин становить: в 1кварталі – 140 од., в 2кварталі – 148 од., в 3кварталі – 152 од., в 4кварталі – 145 од. Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску становить: 1 квартал – 0,77, 2 квартал – 0,78, 3 квартал – 0,83, 4 квартал – 0,82. Визначити кількість перевезених пасажирів, якщо відомо, середня експлуатаційна швидкість машин – 15,7 км/год, середньодобова кількість годин перебування машин на лінії – 13,2 год, середньодобове наповнення рухомого складу на 1 маш.км – 6 пасажирів, коефіцієнт приведення за місткістю – 1,85.


Завдання 10. Визначити доходи від перевезення пасажирів міським електричним транспортом на основі даних наступної таблиці.

Розрахунок показників виробничої програми

Найменування показників

Од.

виміру

Розрахунковий період

План

За звітом

% виконання

Середньорічна кількість рухомого складу в інвентарі

од.

137

133

?Доходи від перевезень

тис.грн.

?

?

?


Завдання 11. Визначити первісну вартість обладнання, що вста­новлено на вагоноремонтному заводі (ВАРЗ), якщо вартість вер­статів за оптовими цінами - 890,0 тис. грн., витрати на їх транс­портування від заводу – виготовника до ВАРЗу – 8,4 тис. грн., монтаж та встановлення верстаків – 9,3 тис. грн.

Завдання 12. Визначити залишкову вартість основного капіталу підприємства через 7 років після його введення в експлуатацію, коли відомо, що основний капітал внаслідок спрацювання щорічно втрачає 8% своєї вартості, за 5-річний період витрати на капітальний ремонт і модернізацію становлять 720,0 тис. грн.; первісна вартість основного капіталу підприємства - 6800,0 тис. грн.

Завдання 13. Відновна вартість основного капіталу підприємства згідно з даними переоцінки становить 7400,0 тис. грн., його фізичний знос - 22%. Визначити залишкову вартість основного капіталу під­приємства.


Завдання 14. Визначити залишкову вартість обладнання на кі­нець року, якщо його відновна вартість на початок звітного року становила 123,0 тис. грн., норма амортизаційних відрахувань 10 %, витрати на ремонт і модернізацію становлять 3,5 тис. грн.

Завдання 15. На базі даних про наявність і рух основних фондів трамвайного депо (див.табл.) визначіть:

 • коефіцієнт зносу основних фондів;

 • коефіцієнт придатності основних фондів;

 • коефіцієнт вибуття основних фондів;

 • коефіцієнт оновлення основних фондів.
^
Основні фонди трамвайного депо

Показники

На початок року, тис.грн.

На кінець року, тис.грн

Основні засоби

28890,2

29996,0

Знос основних фондів

19934,3

20213,0


Вибуло основних фондів у звітному році

_____

906,5Завдання 16. Визначити коефіцієнт технологічної структури основних фондів трамвайно-тролейбусного управління на початок і кінець року за даними, наведеними у таблиці.

Основні фонди трамвайно-тролейбусного управління
^
Групи основних фондів

На початок року,

тис. грн.

На кінець року,

тис. грн.

Будівлі

2627,3

2612,6Усього

31056,5

28330,7
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи