Положення icon

Положення
НазваПоложення
Сторінка1/11
Дата28.05.2012
Розмір1.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. /polozhen.docПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИПОЛОЖЕННЯ

ПРО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНУ СИСТЕМУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

В НАЦІОНАЛЬНІЙ МЕТАЛУРГІЙНІЙ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровськ НМетАУ 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНУ СИСТЕМУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

В НАЦІОНАЛЬНІЙ МЕТАЛУРГІЙНІЙ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
Затверджене вченою радою

Національної металургійної академії України

Протокол № 12 від 07.03.2007 р.


Дніпропетровськ НМетАУ 2007

УДК 378.1

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Національній металургійній академії України. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 76 с.
Викладено основні засади кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМС ОНП) у НМетАУ: графік навчального процесу, основи створення навчальних планів підготовки фахівців, засади щодо створення та реалізації індивідуальних навчальних планів студента, нормативи планування самостійної роботи студента, основи розробки програм навчальних дисциплін, система діагностики якості навчання, форми та порядок ведення звітної документації, умови відрахування та поновлення на навчання, питання стипендіального забезпечення, права та обов’язки суб’єктів навчального процесу.

Розробка Положення здійснена з урахуванням вимог нормативних документів МОНУ та Європейської Кредитної Трансферної Системи (ECTS).

Призначене для викладачів, студентів та абітурієнтів Національної металургійної академії України.


Розробники: Величко О.Г. – ректор

Іващенко В.П. – перший проректор

Ясев О.Г. – начальник навчально-аналітичного управління

Потап О.Ю. – координатор КМС ОНП

Рожков О.Д.  – заст. начальника навчально-аналітичного управління

Демченко А.І. – начальник навчального відділу

Гришин О.М. – заст. декана металургійного факультету


Редактор О.Г. Величко, ректор академії, д-р техн. наук, проф. Національна металургійна академія України, 2007

ВСТУП

Сучасний етап розвитку вищої освіти в Україні характеризується впровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМС ОНП) як моделі, що ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів).

Національна металургійна академія України з 1 вересня 2004 року бере активну участь у розробці її основних засад, розглядаючи застосування КМС ОНП як ефективний засіб суттєвого поліпшення якості навчального процесу, дійсного наближення сутнісного змісту освіти до рівня провідних європейських ВНЗ.

Керівництво впровадженням КМС ОНП в НМетАУ здійснює призначена наказом ректора координаційна рада, до складу якої входять Перший проректор НМетАУ (голова), голова навчально-методичної ради (заступник голови), координатор КМС ОНП НМетАУ (заступник голови), заступник керівника навчально-аналітичного управління, начальник навчального відділу, коодинатори КМС ОНП на усіх факультетах академії та куратори ECTS з окремих напрямів підготовки (спеціальностей).

Переведення на КМС навчального процесу з усіх напрямів підготовки фахівців викликало необхідність узагальнення практичного досвіду, набутого в академії та інших вищих навчальних закладах протягом попереднього часу, і створення Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Національній металургійній академії України (далі Положення), яке визначатиме особливості планування навчального процесу, форматування навчальних дисциплін, застосування системи діагностики якості навчання, ведення звітної документації та вирішення інших питань з організації навчального процесу.

Дотримання вимог Положення є обов’язковим для усіх напрямів підготовки та форм навчання в базовому навчальному закладі та усіх відокремлених підрозділах НМетАУ.

Склад та зміст інших елементів кредитно-модульної системи: інформаційного пакета, угоди про навчання між студентом і академією, академічної довідки, – визначаються окремими нормативними документами Національної металургійної академії України.

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Розробка Положення здійснена з урахуванням наступних нормативних документів Міністерства освіти і науки (МОН) України:

 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом МОН України від 02.06.1993 №161,

 • Додаток №1 до наказу МОН України від 31.07.1998 №285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням МОН України від 05.03.2001 №28-р,

 • Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затверджене наказом МОН України від 23.01.2004 №48 “Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу”,

 • Наказ МОН України від 20.10.2004 №812 “Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”,

 • Наказ МОН України від 30.12.2005 № 774 “Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”,

 • Наказ ректора НМетАУ від 06.02.2007 № 30 “Про планування і облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників”.

При розробці Положення було:

 • проаналізовано та узагальнено власний досвід НМетАУ, набутий в ході педагогічного експерименту з впровадження КМС ОНП протягом 2004 – 2007 років;

 • враховано рекомендації нарад-семінарів та науково-практичних конференцій, що проводились МОН України у Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові та Тернополі;

 • використано матеріали обміну досвідом з Національним гірничим університетом, Тернопільським національним педагогічним університетом, Київським національним економічним університетом, Київським національним торговельно-економічним університетом, Харківським національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут”, Одеською державною академією холоду.


2. Основні терміни та їх визначення

В Положенні використовується загальновживана термінологія, яка подана у законодавчих актах України і нормативних документах МОН, та введені нові терміни й поняття щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу, а саме:

 • Кредитно-модульна система організації навчального процесу – сукупність організаційно-методичних заходів, що ґрунтуються на поєднанні модульної технології навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів).

 • Кредит – умовна одиниця виміру навчальної роботи студента, що необхідна для засвоєння ним певної частини навчальної програми, яка відповідає 36 академічним годинам навантаження.

На відміну від наведеного визначення, в період, що передував впровадженню КМС ОНП, в системі вищої освіти України термін кредит використовувався як обсяг навчального матеріалу, який може бути засвоєний студентом за 54 академічні години (протягом одного тижня).

 • Модуль – задокументована організаційно та методично завершена частина освітньо-професійної програми підготовки фахівця (частина матеріалу певної навчальної дисципліни або виробничої практики), яка має самостійну логічну структуру та зміст.

 • Заліковий модуль – завершена частина освітньо-професійної програми підготовки фахівця, яка підлягає обов’язковому зарахуванню студентові за результатом модульного контролю. (У НМетАУ модуль та заліковий модуль співпадають за обсягом та змістом).

 • Модульний контроль – процедура визначення рівня засвоєння студентом навчального матеріалу відповідного залікового модуля. Модульний контроль відбувається шляхом проведення контрольного заходу (контрольної роботи, захисту індивідуального завдання тощо), в результаті якого відбувається або не відбувається зарахування студентові залікового модуля.

 • Індивідуальний навчальний план студента – документ, що сформований на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки фахівців й визначає перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін (або модулів), запланованих для певного студента.

 • Навчальна дисципліна – педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорію, методи і т.ін. певної галузі діяльності з визначенням необхідного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок. В КМС ОНП навчальна дисципліна являє систему модулів, об’єднаних за змістом освіти.

 • ECTS (Європейська кредитна трансферна акумулююча система) – система забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру, порівняння і визнання результатів навчання різними вищими навчальними закладами, яка базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ECTS-кредитів, шкали оцінювання ECTS, Угоди про навчання та Зарахування кредитів.

 • ECTS –кредит – див. кредит.

 • Шкала оцінювання ECTS – система оцінок, яка використовується європейськими навчальними закладами для спрощення конвертації внутрішніх оцінок при переведенні студентів з одного навчального закладу до іншого. Шкала оцінок ECTS:

А – відмінно;

В – дуже добре;

С – добре;

D – задовільно;

E – достатньо;

FX – незадовільно з можливістю повторного складання;

F – незадовільно з обов’язковим повторним навчанням.

 • Угода про навчання – документ, що відповідно до вимог ECTS укладають студент, прийнятий до вищого навчального закладу, з одного боку, та вищий навчальний заклад, з іншого боку, в якому визначаються права та обов’язки сторін при навчанні.

Угода також може бути укладена між студентом, який бажає перейти для продовження навчання (або виконання частини навчальної програми) в інший вищий навчальний заклад, базовим вищим навчальним закладом та навчальним закладом-партнером, до якого здійснюється перехід. У такій тристоронній угоді зазначається перелік навчальних дисциплін (модулів), які студент буде вивчати в закладі-партнері, та кількість ECTS-кредитів, які він має при цьому отримати.

 • Зарахування кредитів – процедура визнання вищим навчальним закладом ECTS-кредитів, що отримані студентом в іншому навчальному закладі, куди відповідно до тристоронньої угоди студент був направлений на навчання.

 • Інформаційний пакет – документ, який розробляється відповідно вимогам ECTS і містить загальну інформацію про вищий навчальний заклад, перелік напрямів та спеціальностей, анотації обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін (можливо й модулів) із зазначенням їхньої ціни у кредитах, форм та умов проведення контрольних заходів, опис системи оцінювання тощо.

3. Планування навчального процесу

3.1. Графік навчального процесу

3.1.1. Підготовка бакалаврів у НМетАУ триває:

 • за напрямом «Металургія» – 3,5 роки;

 • за всіма іншими напрямами – 4 роки.

3.1.2. Підготовка спеціалістів та магістрів у НМетАУ триває:

 • за напрямом «Металургія» – 1,5 роки;

 • за всіма іншими напрямами – 1 рік.

3.1.3. Визначення тривалості навчального року базується на:

 • вимозі ECTS щодо отримання студентом щорічно 60-ти кредитів;

 • відповідності одного кредиту ECTS 36-ти академічним годинам, яка встановлена наказом МОН від 20.10.2004 р. №812;

 • максимальному обсязі навчальної роботи протягом навчального тижня у 54 академічні години, визначеному наказом МОН від 02.06.1993 р. №161.

Тривалість одного навчального року становить 40 тижнів.

3.1.4. Схема побудови навчального року передбачає його ділення на четверті тривалістю у 10 тижнів кожна (див. додаток 1).

3.1.5. Після другої та четвертої четвертей передбачаються канікули тривалістю 2 тижні та 10 тижнів відповідно.

3.1.6. Для кожної четверті аудиторне навантаження планується на 8 тижнів, а розклад занять складається на усі 10 тижнів. Тобто студенти присутні в аудиторіях ”зайві” два тижні. У такий спосіб забезпечується можливість проведення заходів модульного контролю без втрат аудиторного навчального часу: протягом 9-го тижня проводяться останні контрольні заходи, а також аудиторні заняття, які компенсують витрати аудиторного часу на заходи модульного контролю, що відбувались у попередні 8 тижнів.

Останній 10-й тиждень четверті призначається для складання студентами боргів з окремих залікових модулів та екзаменів. Студенти, які своєчасно і якісно складають модульні контролі, отримують протягом 10-го тижня додаткові короткочасні канікули.

3.1.7. Графік проведення модульних контрольних заходів визначається робочим планом навчальної дисципліни з урахуванням можливості використання студентами часу, що приділяється на підготовку до їх складання.  

3.1.8. Виробнича практика, як правило, призначається після четвертої четверті за рахунок зменшення тривалості канікул, але не більше, ніж на 4 тижні (6 кредитів ECTS).

3.1.9. Державна атестація бакалаврів (державні екзамени, захист випускного проекту чи роботи) проводиться у двотижневий термін по виконанні програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

3.1.10. Переддипломна практика та підготовка дипломного проекту (роботи) спеціаліста чи випускної роботи магістра проводиться в останньому півріччі навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР). Час переддипломної практики становить 4 тижні (6 кредитів ECTS), час на підготовку випускної роботи (проекту) спеціаліста чи магістра – 16 тижнів (24 кредити ECTS).

3.2. Навчальний план

3.2.1. Навчальний план є складовою стандарту вищого навчального закладу з відповідного напряму підготовки (спеціальності).

3.2.2. Навчальний план розробляється навчально-методичною комісією відповідного напряму підготовки на базі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, а також обсяг і конкретні форми проведення навчальних занять (див. додаток 2).

3.2.3. Навчальний план погоджується навчальним відділом і затверджується ректором НМетАУ.

3.2.4. Загальний обсяг підготовки (кількість годин) за навчальним планом має дорівнювати:

 • протягом кожної четверті – 540 акад. годин (15 кредитів ECTS);

 • протягом кожного навчального року – 2160 акад. годин (60 кредитів ECTS);

 • протягом навчання на ОКР «бакалавр» за 4 роки – 8856 акад. годин (246 кредитів ECTS), за 3,5 роки – 7776 акад. годин (216 кредитів ECTS);

 • протягом навчання на ОКР «спеціаліст» та «магістр» за 1 рік - 2160 акад. годин (60 кредитів ECTS), за 1,5 роки – 3240 акад. годин (90 кредитів ECTS).

За виробничу та переддипломну практики кредити ECTS нараховуються, виходячи з нормативу 1,5 кредити за кожний повний тиждень практики.

За виконання випускної роботи (проекту) бакалавра, спеціаліста чи магістра кредити ECTS нараховуються, виходячи з нормативу 1,5 кредити за кожний повний тиждень дипломування.

За державну атестацію (державні екзамени або захист випускного проекту чи роботи) кредити ECTS не нараховуються.

3.2.5. Загальний обсяг часу на вивчення кожної навчальної дисципліни, яка входить до навчального плану, має бути кратним 36 академічним годинам, тобто становити цілу кількість кредитів ECTS.

Виключення становлять лише дисципліни гуманітарного та соціально-економічного циклу напряму «Металургія», загальний обсяг яких є кратним 27 академічним годинам.

3.2.6. Якщо вивчення навчальної дисципліни триває протягом кількох четвертей, обсяг часу, який припадає на кожну четверть, має бути кратним 36 академічним годинам, тобто становити цілу кількість кредитів ECTS, що випливає з вимог модульної технології навчання та відповідності одного залікового модуля одному кредиту ECTS.

3.2.7. Курсові проекти (роботи) зазвичай плануються в наступній по закінченні вивчення дисципліни четверті. При цьому на їх виконання має приділятись 36 акад. годин (1 кредит ECTS).

3.2.8. Призначення обсягу аудиторної роботи з навчальних дисциплін відбувається з урахуванням вимог п. 3.4 Положення і не може перевищувати 28 годин на тиждень.

3.3. Навчальне навантаження студента

3.3.1. Обсяг навчального навантаження студента (трудомісткість навчання) визначається в академічних годинах.

3.3.2. Тижневе навчальне навантаження студента становить 54 академічні години (41,5 астрономічні години).

3.3.3. Навчальне навантаження студента враховує аудиторні заняття (лекційні, семінарські, практичні та лабораторні), виробничі практики, консультації з викладачами, самостійну роботу із засвоєння навчального матеріалу та підготовку і складання контрольних заходів.

3.3.4. Планування навчальної роботи студентів здійснюється відповідно до затверджених нормативів щодо витрат часу на виконання певних видів самостійної роботи (табл. 3.1).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту 13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів 14. Положення Козацький гарт (щорічне) 15. Положення Старти надій -(щорічне)
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Положення iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Положення iconПоложення про школу вищої спортивної майстерності Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 05. 2001
Положення направити Республіканському комітету по фізичній культурі І спорту Автономної Республіки Крим, управлінням з питань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи