О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії icon

О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії
НазваО. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії
Сторінка1/11
Дата23.06.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Міжнародні економічні відносини

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент»


Харків – ХНАМГ – 2006

Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент». - Харків: ХНАМГ, 2006 – 61 с.


Укл.: Є. П. Данильченко,

І. А. Островський,

О. А. Шекшуєв


Рецензент: к. е. н., доц. О. А. Цимбалюк


Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол №9 від 14 квітня 2006 р.

Зміст

Стор.

Передмова...........................................................................................................

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу «Міжнародні економічні відносини”.........................................................................................

Тема 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку.

Типологія країн світу і роль окремих їх угрупувань у СГ і МЕВ.

Тема 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку....

Тема 4. Еволюційні періоди формування МЕВ.............................................

Тема 5. Середовище розвитку МЕВ................................................................

Тема 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ.............................................

Тема 7. Міжнародний поділ праці як об’єктивна основа МЕВ....................

Тема 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ.....................................................

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)........................................

Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні МЕВ.....................

Тема 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво.................................................................................

Тема 12. Міжнародні науково–технічні відносини........................................

Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили (ММРС)...................................

Тема 14. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини...........................................................................................

Тема 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу..............................................................................................

Тема 16. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин..........

Тема 17. Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її регулювання..

Тема 18. МЕВ у сфері послуг...........................................................................

Тема 19. Міжнародні транспортні відносини................................................

Тема 20. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків...............................................................................................

Тема 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ...........

Тести й типові задачі з дисципліни

“Міжнародні економічні відносини”...............................................................

Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”..........................................

Теми контрольних робіт з дисципліни МЕВ для студентів–заочників........

Залікові питання з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”..........

Питання для проведення комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”..........................................

Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних контрольних робіт (ККР) з курсу „Міжнародні економічні відносини”......

Список літератури..............................................................................................

Навчально-методичний план дисципліни “Міжнародні економічні відносини”..........................................................................................................

4


7


8

9

10

11

12

13

14

15


16


18

20

21


23


25

26

27

29

31


32

34


36


45

47

50


52


55

56


58

Передмова


Методичні матеріали до вивчення нормативної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» складені відповідно до місця та значення дисципліни за структурно–логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 – «Менеджмент». Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом. Вивчається курс «Міжнародні економічні відносини» після опанування дисциплінами «Основи економічної теорії», «Макроекономіка» та «Мікроекономіка».

Основною метою викладання дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (МЕВ) є формування у майбутніх бакалаврів з напряму підготовки «Менеджмент» системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин для фундаментальної освіти та практичної діяльності за фахом.

На досягнення зазначеної мети спрямовані такі завдання вивчення курсу студентами:

 • розуміти сутність міжнародних економічних відносин, їх значення та еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;

 • засвоїти ключові поняття (термінологічний апарат), що застосовується в світовій господарській практиці;

 • знати форми МЕВ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;

 • уміти творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначити проблеми й тенденції їх розвитку;

 • використовувати одержані знання в умовах України і за кордоном, виходячи з цілей інтеграції нашої країни в сучасну систему світогосподарських зв’язків.

Система джерел МЕВ є однією з найбільш розгалужених серед інших теоретичних економічних дисциплін.

З огляду на різноманітність і з урахуванням ієрархічної підлеглості доцільно кваліфікувати їх таким чином:

 1. Конституція України (1996 р.) як основний закон.

 2. Законодавчі акти України:

 • закони України;

 • кодекси, статути, постанови та інші кодифіковані акти з міжнародних економічних відносин.

 1. Постанови Верховної Ради України.

 2. Укази та розпорядження Президента України.

 3. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 4. Нормативні накази, інструкції та інші документи центральних органів виконавчої влади (міністерств, державних комітетів і відомств).

 5. Нормативні акти державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, що стосуються МЕВ.

 6. Міжурядові угоди України з іншими державами та міжнародно–правові акти, ратифіковані і визнані Україною.

Серед робіт вітчизняних авторів з курсу «Міжнародні економічні відносини» треба відзначити праці авторських колективів під керівництвом А.С. Філіпенка «Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин», «Світова економіка» та ін.[13,19].

З фундаментальних праць можна рекомендувати наступні навчальні посібники:

 1. В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко «Міжнародні економічні відносини» [11];

 2. О.С. Передерій «Міжнародні економічні відносини» [12];

 3. «Міжнародна економіка» за редакцією А.М. Поручник [16];

 4. «Міжнародні економічні відносини» за редакцією І.М. Школи [30];

 5. «Україна і світове господарство» за редакцією А.С. Філіпенка [22] та ін.

Актуальність проблем та динаміка міжнародних економічних відносин вимагають постійного реагування на всі зміни, що тут відбуваються, поглибленого й уважного вивчення їх причин і наслідків у режимі поточного часу. Тому до вивчення основної та додаткової літератури, з якою найважливішими є законодавчо–нормативні акти України, навчальні посібники та підручники, необхідно залучати поточні матеріали з проблематики курсу, включаючи таку інформацію, аналітичні дані, статистичні відомості до контрольних робіт, які готують студенти–заочники. Нові повідомлення з МЕВ містяться у таких відомих періодичних виданнях, як «Економіка України», «Голос України», «Урядовий кур’єр», «День», «Дзеркало тижня» та ін.

Вивчаючи курс МЕВ, студенти набувають навичок використовувати статистичні матеріали, іншу інформацію, що ілюструє закономірності розвитку світогосподарських зв’язків, процес входження України до міжнародної економіки, для формування власного світогляду та покращення фахових знань.

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу

«Міжнародні економічні відносини»
^

План лекції


 1. Предмет МЕВ і його структура.

 2. Основні тенденції та етапи розвитку світового господарства.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії iconШекшуєв О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 170202 "Охорона...
О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії iconВ. В. Коненко Рецензент: доц к е. н. О. В. Пасічний Рекомендовано кафедрою економіки будівництва
Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент персоналу» (для студентів 5курсу денної форми навчання спеціальності 050106 «Облік І аудит»)...
О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії iconВ. П. Решетило Харків – хнамг – 2012
Чуприн Костянтин Сергійович,, к екон наук, доцент кафедри статистики І бухгалтерського обліку Харківського національного університету...
О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії iconВ. В. Коненко Рецензент: доц к е. н. О. В. Пасічний Рекомендовано кафедрою економіки будівництва
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Диверсифікація будівельного підприємства» (для студентів 5курсу...
О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії iconВ. В. Коненко Рецензент: доц к е. н. О. В. Пасічний Рекомендовано кафедрою економіки будівництва
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Диверсифікація будівельного підприємства» (для студентів 5курсу денної...
О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії iconВ. М. Шавкун Рецензент: доц., к т. н. М. А. Голтв’янський Рекомендовано кафедрою електричного транспорту
Наскрізна програма практики для студентів 1 – 6 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 050702 – "Електромеханіка" спеціальностей...
О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії iconС. Е. Рожкова Рецензент: доц. І. Г. Абраменко Рекомендовано кафедрою електропостачання міст
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Надійність електричних мереж” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної...
О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії iconМіністерство освіти І науки України
Укладач: Н. О. Волгіна Рецензент: Т. П. Юр’єва Рекомендовано кафедрою міської І регіональної економіки
О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії iconГ. В. Стадник Маматова Н. В. Тестові завдання з дисципліни ‘Іноземна мова професійного спрямування’
Укладач: Н. В. Маматова Рецензент: О. Л. Ільєнко Рекомендовано кафедрою іноземних мов
О. А. Шекшуєв Рецензент: к е. н., доц. О. А. Цимбалюк Рекомендовано кафедрою економічної теорії iconГ. В. Стадник Маматова Н. В. Тестові завдання з дисципліни ‘Іноземна мова професійного спрямування’
Укладач: Н. В. Маматова Рецензент: О. Л. Ільєнко Рекомендовано кафедрою іноземних мов
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи