Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи
Сторінка1/7
Дата23.06.2012
Розмір1.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

і завдання до контрольної роботи


з курсу «Фінанси»

( для студентів заочної форми навчання спеціальностей

6.050106 Облік та аудит,

6.050107 Економіка та підприємництво,

6.050.201 Менеджмент організації )


Харків - 2005


Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з курсу «Фінанси» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050106 „Облік та аудит”, 6.050107 „Економіка та підприємництво”, 6.050.201 „Менеджмент організації”). Укл. Лелюк Н.Є. - Харків: ХНАМГ, 2005. - 39 с.


Укладач: Н.Є.Лелюк


Рецензент: Н. І. Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 2 від 21.09. 2005 р.


Загальні вказівки

Теоретичний курс «Фінанси» — одна із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов'язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як «Основи економічної теорії», «Історія економічних учень», «Економічна історія», «Економіка підприємства» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, які розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи.

Мета курсу — вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- і мікрорівнях, вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство.

Знання цих питань необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, уміти розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

Дана дисципліна є базою для подальшого вивчення дисципліни “Фінанси підприємств”.


^ Зміст дисципліни

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль

Предмет науки про фінанси. Об'єктивні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин.

Функції фінансів як виявлення суттєвих ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів. Розподільна функція, її зміст. Об'єкти і суб'єкти розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту. Контрольна функція. Взаємозв'язок розподільчої і контрольної функцій.

Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Фінансове забезпечення відтворювального процесу. Форми фінансового забезпечення.

Запитання для самоперевірки знань

1. У чому полягає економічна сутність фінансів?

2. Яка об'єктивна необхідність фінансів у суспільному виробництві?

3. Які специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення?

4. Охарактеризуйте взаємозв'язок між фінансами і грошима, яке значення для фінансових відносин має дотримання закону грошового обігу?

5. Охарактеризуйте теоретичні основи вчення про фінанси.

6. Дайте характеристику фінансових категорій як форми наукового пізнання сутності фінансових відносин.

7.Охарактеризуйте взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями (грошима, ціною, кредитом, заробітною платою).

8. Дайте характеристику функцій фінансів як виявлення їх найважливіших ознак, властивостей і суспільного призначення.

9.Охарактеризуйте форми фінансового забезпечення відтворювального процесу.

10.Охарактеризуйте роль фінансів у формуванні й розвитку ринкової економіки.


Тема 2. Фінансова система

Поняття фінансової системи і теоретичні основи її побудови. Структура фінансової системи. Сфери та ланки фінансових відносин, їх характеристика. Взаємовідносини між окремими сферами та ланками фінансової системи.

Правові та організаційні основи фінансової системи. Державне регулювання фінансових відносин Оперативне управління фінансовою системою.


Запитання для самоперевірки знань

1. Дайте визначення фінансової системи й охарактеризуйте теоретичні основи її побудови.

2. Дайте характеристику сфер та ланок фінансової системи.

3. Охарактеризуйте правову та організаційну основу фінансової системи.

4. Охарактеризуйте управлінські функції окремих органів державної влади України.

5. Розкрийте роль фінансової системи у забезпеченні умов економічного зростання.

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

Фінансова політика — складова економічної і соціальної політики держави. Складові фінансової політики. Завдання і принципи фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової політики. Фінансова політика в умовах фінансової кризи. Стабілізація фінансового стану в Україні та шляхи її забезпечення.

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. Складові елементи фінансового механізму.

Фінансове планування і прогнозування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів, їх характеристика.

^ Запитання для самоперевірки знань

1. Охарактеризуйте сутність фінансової політики як складової економічної і соціальної політики держави.

2. Які основні загальні принципи, напрямки і завдання фінансової політики України на сучасному етапі?

3. Яке значення має фінансова політика для забезпечення фінансової стабільності у державі?

4. Дайте характеристику фінансового механізму як сукупності економіко-організаційних і правових форм і методів управління фінансовою діяльністю держави.

5. З яких складових елементів формується фінансовий механізм держави, їх характеристика?

6. Охарактеризуйте сутність фінансового планування, систему фінансових планів і основні зміни у фінансовому плануванні при переході до ринкової економіки.

7. Що таке баланс фінансових ресурсів і витрат держави і яке його призначення?

8. Охарактеризуйте зміст і форми фінансового контролю.

9. Охарактеризуйте фінансове право як регулятор фінансових відносин.

Тема 4. Фінанси господарських суб'єктів

Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації. Грошові надходження від діяльності підприємств, їх склад і економічна характеристика. Валовий і чистий дохід. Загальний і чистий прибуток. Класифікація доходів і видатків. Фі­нансові ресурси. Власні і залучені грошові кошти.

Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. Джерела формування і напрямки використання фінансових ресурсів комерційних підприємств державної і недержавної форм власності. Взаємовідносини підприємницьких структур із бюджетом і цільовими державними фондами.

Фінанси бюджетних установ. Кошторисне фінансування, його зміст і принципи. Неприбуткова діяльність громадських формувань і доброчинних фондів.

^ Запитання для самоперевірки знань

1. Розкрийте сутність фінансів господарських суб'єктів.

2.Дайте економічну характеристику складу і класифікації грошових надходжень підприємств, поділу їх на власні і залучені.

3.Охарактеризуйте діючий порядок розподілу виручки від реалізації продукції, робіт і послуг підприємств.

4.Розкрийте економічний зміст прибутку як результату фінансово-госпо-дарської діяльності підприємства та механізм його розподілу.

5.Дайте загальну характеристику системи оподаткування підприємств. Назвіть діючі зараз в Україні податкові платежі й відрахування підприємств у цільові державні фонди.

6. Охарактеризуйте сутність оборотних коштів і джерела їх формування.

7. Охарактеризуйте систему кредитування господарської діяльності.

8.Охарактеризуйте існуючий порядок фінансового забезпечення відтворення основних фондів.

9. Розкрийте зміст, мету і завдання фінансового планування на підприємстві.

10. У чому проявляється необхідність і значення оцінки фінансового стану підприємств, її показники й методи визначення?

11. Дайте характеристику фінансових відносин суб'єктів господарювання різних форм власності.

Тема 5. Державні фінанси

Склад і структура державних фінансів. Фінансові ресурси держави. Джерела формування державних доходів, фактори їх зростання. Державні витрати на задоволення суспільних благ і послуг.

Система державних фінансів за їх ієрархічним рівнем — загальнодержавні і місцеві фінанси. Державні фінанси як інструмент регулювання економіки.

^ Запитання для самоперевірки знань

1. Що розуміється під поняттям публічного фінансового господарства і державних фінансів?

2. Охарактеризуйте склад і структуру державних фінансів, грошових потоків.

3. Дайте характеристику державних доходів і державних витрат як основоположних категорій державних фінансів.

4. Дайте характеристику сутності фінансових ресурсів, їх структури.

5. Назвіть склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів загальнодержавного й місцевого значення.

6. Охарактеризуйте державні фінанси як інструмент регулювання економіки.

7. Охарактеризуйте проблеми державних фінансів у період трансформації економіки.

8. У чому виявляється сутність кризи державних фінансів і шляхи фінансової стабілізації?

Тема 6. Податки і податкова система

Сутність і функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Прямі податки. Непрямі податки. Елементи системи оподаткування. Теоретичні питання перекладання податків та ухилення від їх сплати. Податкова система: поняття, основи побудови. Становлення та розвиток податкової системи України. Податковий кодекс України.

Запитання для самоперевірки знань

1.У чому полягає об'єктивна необхідність податків, їх соціально-економічна сутність і функції?

2. Охарактеризуйте механізм оподаткування.

3. Дайте характеристику класифікації податків, її ознаки.

4. Назвіть види прямих і непрямих податків.

5. Охарактеризуйте сутність податкової системи та її місце в економічній системі держави.

6. Обґрунтуйте наукові основи побудови податкової системи. Податкова концепція А. Лаффера та її значення для побудови науково обґрунтованої податкової системи держави.

7. Дайте характеристику податкової системи України та основних етапів її становлення.

8. Якими законами та іншими нормативними актами регулюється функціонування податкової системи України?

9. Дайте загальну характеристику Податкового кодексу України, розкрийте його роль в економіці держави.

10. Охарактеризуйте поняття, сутність, завдання і принципи податкової політики.

11. У чому полягають особливості податкової політики України на сучасному етапі реформування економіки?


Тема 7. Бюджет і бюджетна система

Бюджет як економічна і правова категорія. Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. Розподільча і контрольна функція бюджету.

Бюджетна система: поняття і принципи побудови. Критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Міжбюджетні відносини. Міжбюджетні трансферти. Види міжбюджетних трансфертів. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та їх використання для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів. Порядок надання міжбюджетних трансфертів.

Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його складові етапи. Організаційні засади бюджетного планування. Порядок складання, розгляду і затвердження проектів державного і місцевих бюджетів. Виконання бюджетів за доходами і видатками. Секвестр бюджету. Захищені статті видатків бюджету.

Казначейська система виконання державного і місцевих бюджетів.

Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.

^ Запитання для самоперевірки знань

1. Охарактеризуйте бюджет як економічну і правову категорію.

2. Дайте загальну характеристику Бюджетного кодексу України, розкрийте його роль в економіці держави.

3. Охарактеризуйте бюджетний устрій та бюджетну систему України і принципи її побудови.

4. У чому полягає бюджетне регулювання і механізм його здійснення?

5. Розкрийте зміст бюджетного процесу і стан його організації в Україні на сучасному етапі.

6. Дайте характеристику касового виконання дохідної і видаткової частини державного і місцевих бюджетів.

7. Охарактеризуйте бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.

Тема 8. Доходи і видатки державного бюджету

Економічна сутність доходів і видатків бюджету. Класифікація бюджетних доходів. Джерела формування бюджетних доходів. Форми і методи мобілізації грошових коштів у бюджет. Податкові і неподаткові надходження, їх склад і структура. Офіційні трансферти.

Видатки державного бюджету, їх класифікація. Основні напрямки використання бюджетних коштів. Поточні та капітальні видатки. Витрати державного бюджету на соціальний захист населення. Склад і структура витрат державного бюджету в соціально-культурній сфері. Фінансування науки. Витрати державного бюджету на фінансову підтримку економіки. Витрати на оборону і державне управління.

Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування.

Бюджетний дефіцит. Поняття і причини виникнення. Стійкий і тимчасовий бюджетний дефіцит. Методи розрахунку бюджетного дефіциту. Проблеми скорочення і можливі джерела покриття бюджетного дефіциту.

^ Запитання для самоперевірки знань

1. Охарактеризуйте економічну сутність доходів і видатків бюджету.

2. Дайте характеристику доходів Державного бюджету України, загального і спеціального фондів Державного бюджету України.

3. Розкрийте зміст фінансування Державного бюджету України за типом боргового зобов'язання.

4. Охарактеризуйте видатки та кредитування загального фонду Державного бюджету України.

5. Охарактеризуйте видатки спеціального фонду Державного бюджету України.

6. Дайте характеристику міжбюджетним взаємовідносинам в Україні.

7. Охарактеризуйте розмежування видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами.

8. Охарактеризуйте взаємовідносини Державного бюджету України з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

9. Дайте характеристику механізму планування і фінансування за державним бюджетом видатків на соціальний захист населення, заклади соціально-культурної сфери, народне господарство, оборону і державне управління.

10. Охарактеризуйте проблему дефіциту державного бюджету: поняття, причини виникнення і джерела його покриття.

Тема 9. Місцеві фінанси

Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань.

Фінансові ресурси місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Склад доходів місцевих бюджетів. Закріплені доходи. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Загальний і спеціальний фонди місцевих бюджетів.

Видатки місцевих бюджетів. Обов'язкові видатки і видатки на реалізацію делегованих центральною владою повноважень. Соціальна направленість видаткової частини місцевих бюджетів. Фінансування місцевого господарства.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Позички місцевим бюджетам. Обслуговування боргу місцевих рад.

^ Запитання для самоперевірки знань

1. Розкрийте суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин.

2. Якими фінансовими ресурсами розпоряджаються органи місцевого самоврядування?

3. Розкрийте склад і структуру доходів і видатків місцевих бюджетів.

4. Дайте характеристику механізму планування і фінансування видатків по місцевих бюджетах.

5. Розкрийте зміст фінансів суб'єктів господарювання комунальної форми власності (комунальних підприємств).


Тема 10. Державні цільові фонди

Необхідність створення та призначення державних цільових фондів. Принципи їх організації.

Загальнодержавні соціальні фонди та їх значення для забезпечення системи соціального страхування. Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Фонд України соціального захисту інвалідів. Джерела формування доходів і напрямки видатків. Управління коштами загальнодержавних цільових фондів.

^ Запитання для самоперевірки знань

1.Обгрунтуйте необхідність створення та призначення державних цільових фондів.

2. Охарактеризуйте принципи організації державних цільових фондів та їх значення для забезпечення системи соціального стра­хування.

3. Охарактеризуйте джерела формування доходів і напрямки видатків Пенсійного фонду; Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Тема 11. Державний кредит і державний борг

Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту. Відмінність державного кредиту від банківського. Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту.

Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види.

Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики.

Державний борг. Види державного боргу. Структура державного боргу, механізм його формування. Боргова залежність держави, її критичний рівень. Вплив державного боргу на фінансовий стан держави. Управління державним боргом і його обслуговування.

^ Запитання для самоперевірки знань

1. Охарактеризуйте соціально-економічну сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави та в покритті бюджетного дефіциту.

2. Перелічіть форми державного внутрішнього і зовнішнього кредиту і дайте їм характеристику.

3. Розкрийте поняття державного боргу і джерела його погашення.

4. Які є форми управління державним боргом?

Тема 12. Страхування і страховий ринок

Економічна необхідність і роль страхування у забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Функції страхування. Суб'єкти страхових відносин: страховик, страхувальник, застрахований отримувач. Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів. Класифікація страхування за об'єктами і за ознакою ризику. Принципи обов'язкового і добровільного страхування. Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види і форми.

^ Запитання для самоперевірки знань

1. Охарактеризуйте соціально-економічну сутність, об'єктивну необхідність і роль майнового та особистого страхування у забезпеченні безперервності суспільного виробництва.

2. Які форми і методи страхового захисту, система страхових фондів, принципи обов'язкового і добровільного страхування?

3. Охарактеризуйте класифікацію страхування за об'єктами і за ознакою ризику.

4. Розкрийте поняття страхової послуги як елемента страхового ринку.

5. Охарактеризуйте сутність, умови, види, форми і роль страхування:

а) майна юридичних і фізичних осіб;

б) особистого;

в) кредитних і фінансових ризиків;

г) медичного;

д) цивільної відповідальності;

е) екологічного;

є) перестрахування.

6. Дайте характеристику фінансових відносин страхових компаній.

7. Що ви розумієте під поняттям «страховий ринок» і його організаційною структурою?

8. Розкрийте зміст державного нагляду за страховою діяльністю в Україні.

9. Який стан розвитку страхового ринку в Україні на сучасному етапі?

Тема 13. Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподілі фінансових ресурсів. Суб'єкти фінансового ринку.

Структура фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок кредитних ресурсів. Фондовий ринок як найважливіший сегмент фінансового ринку. Первинний і вторинний фондовий ринок, їх призначення. Біржовий і позабіржовий ринок цінних паперів.

Види цінних паперів, які можуть випускатися і обертатися в Україні. Основні характеристики цінних паперів. Правове регулювання фондового ринку. Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів.

Фондова біржа: правове становище, організація і порядок роботи. Функції фондової біржі. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах.

Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні економічної системи. Види фінансових послуг. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

Запитання для самоперевірки знань

1. У чому полягає сутність фінансового ринку І його роль в мобілізації і розподілі фінансових ресурсів?

2. Охарактеризуйте класифікацію фінансових ринків.

3. Які Ви знаєте цінні папери ? Дайте їм характеристику.

4. Що Ви знаєте про правове регулювання фінансового ринку?

5. Дайте характеристику змісту і складу інфраструктури фінансового ринку.

6. Охарактеризуйте природу і роль фінансових інститутів в економіці.

7. Що Ви знаєте про ризик і ціну капіталу?

8. Які Ви знаєте фінансові інструменти грошового ринку як складової фінансового ринку?

9. Розкрийте зміст ринку капіталів (фондового ринку).

10. Розкрийте сутність, основи організації і діяльності фондової біржі.

11. Чим зумовлена необхідність державного регулювання ринку цінних паперів і якими методами воно здійснюється в Україні?

12. Охарактеризуйте сучасний стан і перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.


Тема 14. Міжнародні фінанси

Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки.

Фінансова діяльність міжнародних організацій. Фінанси Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу.

Міжнародні фінансові інституції: Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Агентство з гарантування багатосторонніх інвестицій). Банк міжнародних розрахунків. Європейський Інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, їх завдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів.

Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями.

^ Запитання для самоперевірки знань

1. Розкрийте сутність призначення і роль міжнародних фінансів.

2. Охарактеризуйте світові фінансові потоки.

З.У чому полягає сутність міжнародної фінансової інтеграції та її впливу на фінансові інтереси країн і регіонів.

4.Назвіть міжнародні фінансові інституції і охарактеризуйте їх завдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів.

5.Охарактеризуйте співпрацю України з міжнародними фінансовими інституціями.

6. Дайте характеристику міжнародному фінансовому ринку і його окремим складовим підсистемам: міжнародному ринку грошей (валютний ринок); міжнародному ринку кредитних ресурсів; міжнародному ринку цінних паперів.

7. Охарактеризуйте міжнародні розрахунки, їх державне регулювання і вплив на фінансово-економічний стан держави.


^ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Загальні вимоги до написання контрольної роботи

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Контрольна робота як важлива форма навчального процесу має навчити студентів самостійно узагальнювати і викладати зміст літературних джерел, статистичні та інші матеріали, взяті з практики роботи фінансових органів, податкових інспекцій, підприємств. Студенти пишуть контрольну роботу, що складається з двох завдань: перше завдання включає в себе розгляд теоретичного питання.

Тематика контрольних робіт

1. Фінанси і їх роль у ринковій економіці.

2. Фінансова система України.

3. Фінансова політика України.

4. Фінансовий механізм.

5. Фінансове планування.

6. Управління фінансами.

7. Фінансовий контроль.

8. Фінанси господарських суб'єктів.

9. Фінансові ресурси підприємств.

10. Економічна сутність і призначення бюджету.

11. Доходи й видатки Державного бюджету України.

12. Бюджетна система України.

13. Бюджетний процес.

14. Місцеві бюджети.

15. Загальнодержавні фонди цільового призначення.

16. Бюджетний дефіцит.

17. Податки і податковий механізм.

18. Податкова система України.

19. Податок на додану вартість.

20. Акцизний збір.

21. Прибуткове оподаткування підприємств.

22. Ресурсні платежі.

23. Прибуткове оподаткування громадян.

24. Державний борг.

25. Страхування і перспективи його розвитку в Україні.

26. Майнове страхування.

27. Особисте страхування.

28. Організація страхової діяльності в Україні.

29. Державний кредит.

30. Фінансовий ринок.

У контрольній роботі студент повинен показати:

• знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у фінансовій сфері;

• вміння використовувати літературні джерела, аналізувати практичний матеріал і викладати свої міркування з того чи іншого питання;

• вміння використовувати теоретичні знання у процесі аналізу конкретних цифрових даних.

Теми контрольних робіт обираються залежно від початкової літери прізвища студента. Студенти, прізвища яких починаються з букви:

А, Б, В, Г, Д — пишуть роботи на одну з тем 1—5;

Е, Є, Ж, З, І, Ї, К — —"— 6—10;

Л,М, Н, О,П — —"— 11—15;

Р, С, Т,У — —"— 16—20;

Ф, Х, Ц, Ч, Ш — —"— 21—25;

Щ, Ю, Я — —"— 26—30.

У процесі написання контрольних робіт необхідно використати статистичний матеріал. Можливо також використати практичний матеріал, зібраний за місцем роботи. Зібраний практичний матеріал має бути поданий у формі таблиць, схем, діаграм, графіків.

^ Друге завдання контрольної роботи студенти пишуть за двома з варіантів у наступному порядку. Перший варіант виконують студенти, в яких номер залікової книжки закінчується непарним числом, а другий, в яких номер залікової книжки закінчується парним числом. При виконанні завдання слід використовувати додатки 1,2,3.

^ Варіанти другого завдання

1. На підставі даних державного бюджету України проаналізувати доходи і витрати державного бюджету за останні роки, їх структуру та джерела надходження. Проаналізувати зміни структури, співвідношення між доходами і витратами бюджету. Причини змін, що відбуваються.

2. Зіставити співвідношення між доходами й витратами державного бюджету та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва і Севастополя, користуючись показниками зведеного бюджету України та Державного бюджету за 2001р.

Вимоги до змісту контрольної роботи

При виконанні другого завдання першого варіанту необхідно :

1. Визначити питому вагу кожного виду доходів і видатків.

2. Написати висновки до обчисленої структури доходів і видатків.

Висновки пишуться приблизно за таким планом:

- як змінюється питома вага того чи іншого виду доходів і видатків за останні роки;

- чи є дані бюджети збалансованими, дефіцитними, або з перевищення доходів над видатками? В якій сумі? Яку це становить питому вагу до обсягу ВВП, добре це, чи погано?

При виконанні другого завдання другого варіанта необхідно :

1. Визначити питому вагу засобів Держбюджету та місцевих бюджетів у зведеному бюджеті по кожному виду доходів і видатків.

2. Написати висновки.

3. Як змінюється питома вага централізованих коштів?

4. Чи є данні бюджети збалансованими або дефіцитними?

В якій сумі? Яку це становить питому вагу до обсягу бюджету та ВВП .

Контрольна робота виконується самостійно. Вона повинна мати чітку й логічну структуру. Якщо в ній наводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, то потрібно вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме стосується й тих цифрових даних, які наводяться в контрольній роботі. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід вказати конкретний об'єкт аналізу.

Обсяг контрольної роботи має бути в межах 15—20 сторінок стандартного формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має відображати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

Нижче наведені рекомендовані типові плани. Студент може відступити від типового плану, але слід чітко дотримуватися логіки викладу матеріалу і загальних вимог до написання контрольної роботи. Під час написання контрольної роботи слід ознайомитись із законодавчими і нормативними документами з вибраної теми, публікаціями в періодичних виданнях, підібрати монографічну літературу.

Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком або надрукована на машинці чи набрана на комп'ютері.

Під час оформлення контрольної роботи слід дотримуватися встановлених стандартом вимог: текст роботи слід писати з одного боку білого паперу формату А4, шрифт— 14, інтервал між рядками— 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва — 20 мм, справа — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм. Нумерація сторінок проставляється, починаючи з плану роботи. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. Зразок титульного аркуша контрольної роботи наведений у додатку 4.

Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання.


Рекомендовані типові плани контрольних робіт

Тема 1. Фінанси і їх роль у ринковій економіці

1. Фінанси як об'єктивна економічна категорія.

2. Функції фінансів.

3. Роль фінансів у процесі ринкових перетворень.


Тема 2. Фінансова система України

1. Поняття фінансової системи, її структурна будова.

2. Управління фінансовою системою.

3. Проблеми стабілізації та оздоровлення фінансової системи України.


Тема 3. Фінансова політика України

1. Зміст та завдання фінансової політики.

2. Складові фінансової політики.

3. Основні напрямки фінансової політики у зв'язку з необхідністю стабілізації економіки України.


Тема 4. Фінансовий механізм

1. Економічний зміст фінансового механізму.

2. Складові елементи фінансового механізму: фінансові методи і фінансові важелі.

3. Організаційно-правове забезпечення фінансового механізму.


Тема 5. Фінансове планування

1. Економічна сутність і завдання фінансового планування.

2. Фінансові плани підприємств матеріального виробництва.

3. Особливості фінансового планування в бюджетних організаціях.


Тема 6. Управління фінансами

1. Поняття управління фінансами.

2. Органи управління фінансами в Україні, їх функції.

3. Необхідність удосконалення управління фінансами.


Тема 7. Фінансовий контроль

1. Необхідність, сутність і значення фінансового контролю.

2. Види й методи фінансового контролю.

3. Фінансовий аудит як незалежний вид фінансового контролю.


Тема 8. Фінанси господарських суб'єктів

1. Сутність і функції фінансів підприємств.

2. Основи організації фінансів підприємств.

3. Особливості фінансів підприємств матеріального і нематеріального виробництва.


Тема 9. Фінансові ресурси підприємств

1. Склад та основні джерела формування фінансових ресурсів.

2. Грошові надходження від реалізації продукції.

3. Розподіл прибутку підприємств.


Тема 10. Економічна сутність і призначення бюджету

1. Бюджет як економічна і юридична категорії. Функції бюджету.

2. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку суспільства.

3. Бюджетні форми фінансового регулювання в умовах ринкових відносин.


Тема 11. Доходи і видатки Державного бюджету України

1. Сутність і класифікація бюджетних доходів і видатків.

2. Формування доходів Державного бюджету України.

3. Видатки Державного бюджету України, їх склад і структура.


Тема 12. Бюджетна система України

1. Поняття бюджетної системи.

2. Види бюджетів, їх характеристика.

3. Взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи України.


Тема 13. Бюджетний процес

1. Поняття бюджетного процесу, його основні етапи.

2. Бюджетне планування.

3. Організація виконання бюджету.

4. Бюджетні права органів законодавчої та виконавчої влади,


Тема 14. Місцеві бюджети

1. Сутність та роль місцевих бюджетів у проведенні регіональної політики.

2. Формування доходів місцевих бюджетів.

3. Видатки місцевих бюджетів.


Тема 15. Загальнодержавні фонди цільового призначення

1. Роль загальнодержавних фондів у формуванні фінансових ресурсів держави.

2. Цільові загальнодержавні фонди, їх доходи і видатки.

3. Позабюджетні фонди місцевого самоврядування.


Тема 16. Бюджетний дефіцит

1. Поняття бюджетного дефіциту.

2. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

3. Управління бюджетним дефіцитом.


Тема 17. Податки і податковий механізм

1. Економічна сутність податків, їх функції і призначення,

2. Класифікація податків, її ознаки.

3. Податковий механізм.


Тема 18. Податкова система України

1. Поняття податкової системи і наукові основи її побудови.

2. Елементи системи оподаткування.

3. Податкова система України, її загальна характеристика.


Тема 19. Податок на додану вартість

1. Економічний зміст податку на додану вартість.

2. Визначення оподатковуваного обороту.

3. Контроль податкових інспекцій за своєчасністю і правильністю сплати податку на додану вартість у бюджет.


Тема 20. Акцизний збір

1. Акцизи як форма специфічних податків.

2. Платники акцизного збору, акцизне оподаткування.

3. Пільги з акцизного збору, порядок та строки внесення в бюджет.


Тема 21. Прибуткове оподаткування підприємств

1. Платники, об'єкт і ставки податку на прибуток підприємств.

2. Розрахунок податку на прибуток.

3. Порядок і строки сплати податку на прибуток у бюджет.


Тема 22. Ресурсні платежі

1. Економічна сутність та призначення ресурсних платежів.

2. Характеристика основних видів плати за ресурси (лісовий дохід, плата за землю, плата за воду, плата за розроблення корисних копалин).

3. Фіксований сільськогосподарський податок.


Тема 23. Прибуткове оподаткування громадян

1. Прибутковий податок у системі оподаткування доходів громадян, його роль і призначення.

2. Основи прибуткового оподаткування доходів громадян від трудової і підприємницької діяльності.

3. Контрольна робота податкових інспекцій щодо прибуткового податку з громадян.


Тема 24. Державний борг

1. Формування державного боргу і причини його зростання.

2. Характеристика внутрішнього і зовнішнього боргу України.

3. Управління державним боргом.


Тема 25. Страхування і перспективи його розвитку в Україні

1. Економічна необхідність і сутність страхування.

2. Форми й методи страхового захисту і системи страхових фондів.

3. Перспективи розвитку страхування в Україні.

Тема 26. Майнове страхування

1. Страхування майна юридичних осіб.

2. Страхування майна громадян, його види і форми.

3. Перспективи розвитку майнового страхування в Україні.

Тема 27. Особисте страхування

1. Сутність особистого страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту громадян.

2. Види обов'язкового і добровільного особистого страхування.

3. Перспективи розвитку особистого страхування в Україні.

Тема 28. Організація страхової діяльності в Україні

1. Страховий ринок і його характеристика.

2. Організація страхування в Україні.

3. Фінансові аспекти страхової діяльності.

Тема 29. Державний кредит

1. Економічна сутність і роль державного кредиту.

2. Види та форми внутрішнього і зовнішнього державного кредиту.

3. Класифікація державних позик.


Тема 30. Фінансовий ринок

1. Сутність, функції і роль фінансового ринку.

2. Види цінних паперів і їх характеристика.

3. Розвиток фінансового ринку в Україні.

Додаток 1

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства автоматика І квп
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу (для студентів 3 курсу спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»)....
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для магістрів заочної форми навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” та виконання контрольної роботи (для студентів І курсу денної форми...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять, виконання самостійної роботи та графічної роботи з курсу
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи iconХарківська національна академія міського господарства доронін Є. В. Нікітченко О. Ю. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” для студентів 3 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи