Орієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії icon

Орієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Скачати 71.45 Kb.
НазваОрієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Дата23.06.2012
Розмір71.45 Kb.
ТипДокументиОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКОГО

ІСПИТУ З ФІЛОСОФІЇ


 1. Філософія, її предмет, функції та місце в культурі. Роль філософії в науковому пізнанні.

 2. Особливості античної натурфілософії. Схожість та відмінність від східної філософської традиції. Висхідні ідеї та складові філософії Аристотеля. ( Аристотель “Метафізика”.

 3. Проблеми пізнання у філософії Нового часу. ( Декарт «Рассуждение о методе»)

 4. Гносеологічна концепція І. Канта.

 5. Філософська система і метод Гегеля. ( «Наука Логіки»)

 6. Виникнення некласичних філософських вчень в ХІХ ст. ( Марксизм, філософія життя, екзистенціалізм, психоаналіз).

 7. Проблема існування як фундаментальна проблема екзістенціальної філософії ( Ж.П. Сартр “Екзістенціалізм — це гуманізм”.

 8. Основні риси і напрями філософії ХХ ст. Нові тенденції у розвитку філософії на початку ХХІ ст.

 9. Основні етапи, особливості становлення і розвитку української філософії.

 10. Філософська категорія буття. Основні форми буття.

 11. Матерія, рух, простір і час у сучасній філософській картині світу.

 12. Основні філософські категорії: дух, душа, духовність, ідеальне, свідомість.

 13. Походження та сутність свідомості. Структура свідомості. Феномен несвідомого.

 14. Свідомість та мова. Мова в житті людини та науковій творчості. Національна мова і національна свідомість.

 15. Суспільна свідомість, її структура.

 16. Проблема походження і сутності людини.

 17. Історичні типи філософських вчень про людину.

 18. Основні підходи до розуміння суспільства. Суспільство як система. Основні сфери суспільного життя та їх взаємодія.

 19. Матеріальний спосіб виробництва. Його структура і роль в суспільному розвитку.

 20. Соціальна структура суспільства. Теорія соціальної стратифікації та соціальної мобільності.

 21. Політична система суспільства, її структура, функції. Політична ідеологія та політичні організації в сучасній Україні.

 22. Громадянське суспільство і правова держава: філософський зміст понять.

 23. Проблема сенсу та спрямованості історії. Проблема типологізації історії ( Динилевський, Маркс, Ясперс, Тойнбі).

 24. Проблема насилля в історії: конфлікти, революція і еволюція.

 25. Культура як предмет філософського осмислення. Культура і цивілізація.

 26. Відчуження як соціально-філософська проблема.

 27. Філософія науки, її предмет і основні проблеми.

 28. Співвідношення філософії та науки з точки зору позитивістської філософії (позитивізм Конта, емпіріокритицизм, неопозитивізм, постпозитивізм).

 29. Основні ідеї герменевтики (за роботою Гадамера „Істина і метод”).

 30. Основні ідеї прагматизму. Р. Рорті „Прагматизм і філософія”.

 31. Неокантіанство як напрям філософії науки.

 32. Наукова раціональність і філософський розум в інтерпретації Е. Гуссерля.

 33. Сутність пізнання: пізнання як відображення і творчість.

 34. Джерела пізнання. Чуттєвий досвід та раціональне мислення. Сенсуалізм та раціоналізм.

 35. Проблема суб’єкта й об’єкта наукового пізнання, її рішення в класичній і сучасній науці та філософії.

 36. Концепції істини (прагматична, кореспондентська, когерентна, конвенціалістська).

 37. Особливості науки як системи знань.

 38. Розмаїття шляхів і форм пізнання (повсякденне, релігійне, художнє, наукове знання).

 39. Критерії наукового знання. Веріфікація і фальсифікація.

 40. Основні етапи розвитку науки.

 41. Ньютонівська науково-дослідна програма.

 42. Методологічні особливості класичної науки. Становлення некласичної та постнекласичної науки.

 43. Особливості ситуації постмодерна в сучасній науці.

 44. Наука як система. Структура науки.

 45. Емпіричне і теоретичне знання: особливості та проблеми взаємозв’язку.

 46. Основні форми наукового пізнання: загальна характеристика.

 47. Підґрунтя наукового пізнання: ідеали і норми дослідження, наукова картина світу.

 48. Особливості експерименту та його роль у сучасному науковому пізнанні.

 49. Гіпотеза і її роль в пізнанні. Вимоги до гіпотези при її формуванні.

 50. Теорія як форма наукового знання. Типи теорій, їх функції.

 51. Поняття методології. Діалектика і метафізика в науковому пізнанні.

 52. Методи і форми емпіричного рівня пізнання. Роль приладів у сучасному науковому пізнанні.

 53. Загальнологічні методи наукового дослідження.

 54. Методи теоретичного дослідження та побудови теорій.

 55. Системний підхід в науковому пізнанні

 56. Загальні закономірності розвитку науки.

 57. Поняття наукової революції. Багатоманітність та багатоаспектність наукових революцій.

 58. Соціокультурні чинники в розвитку науки.

 59. Діалектична концепція розвитку науки.

 60. Критичний раціоналізм К. Поппера.

 61. Концепція розвитку науки Т. Куна (за роботою Т. Куна „Структура наукових революцій”).

 62. І. Лакатос «Методологія науково-дослідних програм».

 63. Еволюційна модель розвитку науки С. Тулміна

 64. Методологічний анархізм П. Фейєрабенда.

 65. Ідеї ноосфери і коеволюції (за роботами В. Вернадського, М. Мойсеєва).

 66. Глобальний еволюціонізм у сучасній картині світу.

 67. Синергетика в пошуках нового світорозуміння.

 68. Моральна відповідальність вченого в сучасному світі. Етос науки.

 69. Проблема цінностей в науці. Ціннісні орієнтації вченого, їх розмаїття.

 70. Техніка як об’єкт філософського дослідження. Коло проблем сучасної філософії техніки.

 71. Науково-технічна революція: сутність і наслідки.

 72. Техніка як фактор цивілізації. Технологічний детермінізм і технофобія. Технократизм і гуманізм.

 73. Роль науки в розвитку сучасної освіти.

 74. Глобальні проблеми людства і методологія їх дослідження. Роль науки у їх розв'язанні.

 75. Специфіка соціального пізнання.

 76. Проблема пізнання та інтерпретації історії.

 77. Основні методи соціального прогнозування. Філософія і футурологія.

 78. Явище глобалізації. Україна в контексті глобалізації.^ 1. ОСНОВНІ ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Андрущенко В.М., Михальченко М.І. Соціальна філософія. - К., 1998.

 2. Воронкова В. Г. Філософія. Навчальний посібник. - К., 2004.

 3. Джегутанов Б.Н., Стрельченко В.И., Балахонский В.В., Хон Т.Н. История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов. - СПб., 2006.

 4. Зотов А.Ф. Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века: Учебное пособие. - М., 1998.

 5. Історія філософії: Підручник для вищої школи. - Х., 2003.

 6. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов н/Д., 1999.

 7. Кохановский В.П. Философия для аспирантов. – Ростов н/Д., 2003.

 8. Кремінь В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. - К., 2005.

 9. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие. – М., 2006

 10. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософскої думки в Україні. - К., 1999.

 11. Подольська Є.В. Кредитно-модульний курс з філософії. - К., 2006

 12. Семенюк Е.П., Мельник В.П. Філософія сучасної науки і техніки. - Львів., 2006.

 13. Современная западная философия: Словарь-справочник. – М., 1991.

 14. Татаркевич В. Історія філософії. Т.3. - Львів, 1999.

 15. Філософія: Навчальний посібник /За ред. І.Ф. Надольного. - К., 1998.

 16. Філософія: Підручник для вищої школи. - Х., 2004.

 17. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

 18. Хрестоматия по истории философии ( Западная философия). Учебное пособие для вузов. - Ч. 2. - М., 1997.

 19. Цехмистро И.З. Холистическая философия науки. – Сумы, 2003

 20. Шаповалов В.Ф. Основы философии современности. К итогам ХХ века. - М., 1998.

 21. Щерба С.П., Тофул М.Г. Філософія: короткий виклад. Навчальний посібник. - К., 2003.

 22. Штанько В.И. Философия и методология науки: Учебное пособие. – Харьков, 2002.


2. ^ ОСНОВНІ ПЕРШОДЖЕРЕЛА

 1. Агацци Э. Ответственность – подлинное основание для управления свободной наукой // Вопросы философии. - 1992.- № 1.

 2. Аристотель. Метафізика. // Аристотель. Соч. В 4-х т. Т.1 – М., 1976.

 3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. - М., 1987.

 4. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. Научная мысль как планетарное явление. – М., 1988.

 5. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988.

 6. Гегель Г.В.Ф. Енциклопедія філософських наук.// Т.1. Наука логіки. – М., 1974

 7. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию // Вопросы философии. - 1992. - № 7. - С. 136-175.

 8. Декарт Р. Рассуждение о методе. // Избр.произв.в 2-х т. - М., 1989, - Т.1.

 9. Кант И. Критика чистого разума. // Соч.в 6-ти т. - М., 1964, - Т.3.

 10. Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.

 11. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение // Вопросы философии. - 1992.- № 6. - С. 3-12.

 12. Князева Е.Н. Сложные системы и нелинейная динамика в природе и обществе. // Вопросы философии. - 1998. - № 4. - С. 138- 144.

 13. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975.

 14. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр. Соч. - Т. 18.- С. 324 – 326.

 15. Моисеев Н.Н. Логика динамических систем и развитие природы и общества. // Вопросы философии. - 1999. - № 4. - С. 3-11.

 16. Моисеев Н.Н. Мир ХХІ века и христианская традиция. // Вопросы философии. - 1993. - № 8. - С.3-15.

 17. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1991.

 18. Ортега и-Гассет. Что такое философия. - М., 1991.

 19. Парсонс Г. Человек в современном мире. - М., 1985.

 20. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М., 1986.

 21. Пирс Ч. Как сделать наши идеи ясными. // Вопросы философии. - 1996. - № 12 – С. 120-133.

 22. Планк М. Позитивизм и реальный внешний мир. // Вопросы философии. - 1998. - № 3. - С.120-133.

 23. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1999.

 24. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. – М., 1998.

 25. Рорти Р. Прагматизм и философия. // Философская и социологическая мысль. - 1995. - № 9-10. - С.88-112.

 26. Сартр Ж.П. Экзистенциализм - это гуманизм. // Сумерки богов. - М., 1989.

 27. Сковорода Г.С. Тлумачення Плутарха про тишу серця // Твори Т.2. - М., 1973.

 28. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. - М., 1992.

 29. Тайяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1987.

 30. Тулмин Ст. Человеческое понимание. - М., 1984.

 31. Фейерабенд П. Избранные труды по философии и методологии науки. - М., 1986.

 32. Фрейд З. Введение в психоанализ. - М., 1989.

 33. Франко І.Я. Мислі про еволюцію в історії людства. // Твори. - М., 1956, -Т.

Схожі:

Орієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconОрієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія, її предмет, функції та місце в культурі. Роль філософії в науковому пізнанні
Орієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconОрієнтовні питання до кандидатського іспиту з філософії (для аспірантів і здобувачів всіх спеціальностей) на 2012 – 2013 н р
Філософія як особлива форма суспільної свідомості. Основні функції філософії. Співвідношення філософії, науки і релігії
Орієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія національної ідеї – М. Костомаров, М. Драгоманов, М. Грушевський, Д. Донцов, В. Липинський
Орієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconПрограма підготовчого курсу до кандидатського іспиту з філософії
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки....
Орієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconНаказ №348-5-05 Про допуск здобувача каф. Фгі до складання кандидатського іспиту з філософії в осінню сесію 2011р
Додатково до наказу по університету №338-5-05 від 03. 10. 2011р. “Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатського...
Орієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconФілософія (для підготовки до кандидатського іспиту)
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки....
Орієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconРеферат для складання кандидатського іспиту з філософії Прізвище Ім’я по-Батькові

Орієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconРеферат для складання кандидатського іспиту з філософії Прізвище Ім’я по-Батькові

Орієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconПрограма та методичні вказівки з філософії для підготовки до складання кандидатського іспиту аспірантів І здобувачів нефілософських спеціальностей
Програма та методичні вказівки з філософії для підготовки для складання кандидатського іспиту аспірантів та здобувачів нефілософських...
Орієнтовні питання для складання кандидатського іспиту з філософії iconПитання для кандидатського іспиту з філософії
Міфологія як форма світоглядної свідомості. Міф І логос. (За працями О. Ф. Лосєва, К. Леві-Стросса)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи