Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 325.15 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата23.06.2012
Розмір325.15 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки

з КУРСУМіжнародна економіка


для самостійної роботи студентів заочної форми навчання ФПО і ЗН

за спец. 7.050106 “Облік і аудит” і 7.050107 “Економіка підприємства”


Харків – ХНАМГ – 2005
Методичні вказівки з курсу “Міжнародна економіка” для самостійної роботи студентів заочної форми навчання ФПО і ЗН спец. 7.050106 “Облік і аудит” , 7.050107 “Економіка підприємства” . Укл.: Пушкар Т.А. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 28с.
Укладач : Т.А. Пушкар


Рецензент:

доцент кафедри міжнародної економіки ХНУ ім. Каразіна к е.н. О.А. ШубаРекомендовано кафедрою економіки і управління будівництвом і

міським господарством факультету післядипломної освіти і заочного навчання,

протокол № 2 від 14 вересня 2004 р.


Зміствступ 4


Тема 1. Світове господарство та процеси інтернаціоналізації

економіки 5

Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності 5

Тема 3. Глобалізація та економічний розвиток 5

Тема 4. Теоретичні засади розвитку міжнародної

торгівлі товарами і послугами 6

Тема 5. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі 6

Тема 6. Міжнародний рух капіталів 6

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили 6

Тема 8. Міжнародний обмін технологіями 7

Тема 9. Світова валютна система

Тема 10. Баланси міжнародних розрахунків 7

Тема 11. Світова транспортна система та світовий зв’язок. 7

Тема 12. Міжнародна економічна інтеграція 8

Тема 13. Міжнародна координація МЕВ. Міжнародні економічні організації 8

Тема 14. Міжнародна економічна діяльність України 9


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

курсу“ МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” 10

Глосарій 15

Контрольні питання 21

Список літератури 23


ВСТУП


Трансформаційні процеси , що відбуваються в економіці України, об’єктивно вимагають узгодження інтересів національної економіки зі світовою системою економічних координат. Передусім, це стосується структури економіки, продуктивності і якості життя, рівня людського розвитку, конкурентоспроможності національних товарів, послуг, технологічної та соціальної інфраструктури. Відповідність міжнародним стандартам є необхідною умовою поступової і неухильної інтеграції вітчизняного господарства в регіональні та глобальні системи.

У сучасних умовах активної інтернаціоналізації та транснаціоналізації економічних процесів, активної інтеграції України в світове господарство, вступу України до багатьох міжнародних організацій, вимагає від спеціалістів в галузі економіки не тільки суто професійних знань, але й досить високої економічної ерудованості, а також уміння вільно орієнтуватися в сучасних міжнародних економічних процесах.

^ Завдання курсу “ Міжнародна економіка” - вивчення суті і тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів і суб’єктів міжнародної економічної діяльності, принципів і середовища її розвитку, практичного здійснення і механізмів її реалізації, набуття знань аналізувати і оцінювати світогосподарські явища і процеси в контексті національних інтересів України.

Важливість курсу визначається сучасними умовами розвитку світового господарства та необхідністю інтеграції України як самостійної держави в світове господарство. Основна увага приділяється сучасними тенденціями розвитку світового господарства, конкретним формам міжнародних економічних відносин, розвитку міжнародного економічного співробітництва, проблемам міжнародної економічної інтеграції та участі України в цих процесах, аналізу можливих шляхів вступу України у світове господарство.


Тема 1

^ Світове господарство та процеси інтернаціоналізації

економіки

Ключові поняття

Світове господарство. Етапи формування світового господарства. Суб’єкти світового господарства. Особливості сучасного світового господарства. Структура світового господарства. Процеси транснаціоналізації економіки. Транснаціональні корпорації, як основні суб’єкти сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів в світовому господарстві. Інтернаціоналізація виробництва і обігу. Інтернаціональні форми закону вартості. Інтернаціональні форми закону нерівномірності економічного розвитку. Міжнародні відносини. Міжнародні економічні відносини (МЕВ). Форми міжнародних економічних відносин.


Тема 2

^ Середовище міжнародної економічної діяльності.

Ключові поняття

Фактори виробництва. Поділ факторів виробництва за походженням. Поділ факторів виробництва за спеціалізацією. Міжнародний поділ факторів виробництва. Мобільність факторів виробництва. Міжнародний поділ праці.(МПП). Форми МПП. Міжнародна спеціалізація. Територіальна спеціалізація. Виробнича спеціалізація. Галузь міжнародної спеціалізації. Коефіцієнт спеціалізації. Міжнародна кооперація. Підприємства з іноземними інвестиціями ( ПІІ). Значення ПІІ в розвитку МЕВ. Типологія країн світу. Промислово – розвинені країни і особливості їх МЕВ. Країни з перехідною економікою і особливості їх МЕВ. Класифікація країн , що розвиваються. Країни – члени організації експортерів - нафти (ОПЕК). “Нові індустріальні країни “. Найбідніші країни світу. Особливості МЕВ країн, що розвиваються.


Тема 3

^ Глобалізація та економічний розвиток

Ключові поняття

Поняття глобалізації. Етапи розвитку глобальної економіки. Переваги глобалізації. Недоліки глобалізації. Концепція ноосфери В. І. Вернадського. Формування глобальної економіки. Глобальні проблеми людства. Соціально – економічна сутність глобальних проблем людства. “ Європейська енергетична хартія.” Шляхи вирішення глобальних проблем людства. Економічний розвиток .Економічне зростання. Фактори економічного зростання. Моделі економічного розвитку.


Тема 4

^ Теоретичні засади розвитку міжнародної торгівлі товарами і послугами

Ключові поняття

Міжнародна торгівля товарами. Фактори , що впливають на розвиток міжнародної торгівлі. Структура міжнародної торгівлі. Експорт. Імпорт. Реекспорт. Реімпорт. Основні показники міжнародної торгівлі. Торговий баланс країни. Торговий обіг. Сальдо торгового балансу. Баланс зовнішньої торгівлі. Теорії міжнародної торгівлі. Меркантилізм. Теорія абсолютних переваг. Теорія відносних переваг. Теорія Хекшера – Оліна. “ Парадокс Леонтьєва.” Теорія Рибчинського. Концепція Столпера –Самуельсона. Теорія специфічних факторів виробництва. Неотехнологічні теорії. Теорія “технологічного розриву”. Теорія “життєвого циклу товару” Теорія конкурентних переваг М. Портера.


Тема 5

^ Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі

Ключові поняття

Основні міжнародні торгові потоки. Національний ринок. Внутрішній ринок країни. Міжнародні ринки. Світовий ринок. Темпи росту світової торгівлі. Зовнішньоторговельні квоти. Державне регулювання міжнародної торгівлі. Протекціонізм. Політика “ вільної торгівлі”. Митне регулювання. Нетарифне регулювання. Демпінг та антидемпінгові обмеження. Торгівля послугами. Класифікація послуг. Особливості торгівлі послугами. Ринок соціальних послуг. Світові ціни. Особливості ціноутворення на світовому рівні. Формування світових цін. Міжнародні товарні біржі. Міжнародні товарні аукціони. Міжнародні торги. Міжнародні ярмарки . Значення міжнародних бірж і аукціонів .

Міжнародні угоди з торгівлі послугами (ГАТС). Наддержавне регулювання міжнародної торгівлі. Міжнародна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Всесвітня торгова організація ( ВТО ). Юнктад. Міжнародна торгова палата. (МТП).


Тема 6

^ Міжнародний рух капіталів .

Ключові поняття

Міжнародний рух капіталів. Форми міжнародного руху капіталу. Міжнародні інвестиції. Прямі міжнародні інвестиції. Портфельні інвестиції. Міжнародна угода з торгівлі інвестиціями (ТРІМС). Міжнародний кредит. Форми міжнародного кредиту. Функції міжнародного кредиту. Зовнішній борг. Вільні економічні зони ( ВЕЗ ). Територіальні ВЕЗ. Виробничі ВЕЗ. Експортно – промислові ВЕЗ. Комплексні ВЕЗ. Офшорні зони. Світовий досвід розвитку ВЕЗ. Основні фінансові центри світу. Значення основних фінансових центрів для розвитку МЕВ.


Тема 7

^ Міжнародна міграція робочої сили

Ключові поняття

Міжнародна міграція робочої сили. Види міжнародної міграції. Причини міжнародної економічної міграції. Основні напрямки міжнародної трудової міграції. Міжнародні ринки праці. Країни , що розвиваються як основні експортери робочої сили. Наслідки міжнародної трудової міграції. Державне регулювання міграції. Наддержавне регулювання міграції робочої сили. Міжнародна організація праці (МОП).


Тема 8

^ Міжнародний обмін технологіями

Ключові поняття

Теорії впливу технологій на розвиток торгівлі. Міжнародний технологічний обмін. Технології. Етапи передачі технологій. Канали передачі технологій. Патент. Ліцензія. Товарний знак. Промисловий зразок. Авторські права. Інтелектуальна власність. Ноу – хау. Визначення країни походження. Ліцензійна торгівля. Ліцензійні угоди. Контракти “ продакшн шеринг”. Контракти “ на обслуговуння “. Маркетингові контракти. Франчайзинг. Міжнародна координація міжнародного технологічного обміну. Паризька конвенція з охороні прав промислової власності. Міжнародний союз з охороні промислової власності. Угода про пов’язані з торгівлею аспекти прав інтелектуальної власності ( ТРІПС ).


Тема 9

^ Світова валютна система

Ключові поняття

Міжнародні валютні відносини. Національна валютна система. Світова валютна система. Регіональна валютна система Етапи розвитку світової валютної системи. Система “золотого стандарту”. Основні елементи Бреттон – Вудської валютної системи. Основні елементи Ямайської валютної системи. Спеціальні права запозичення. Екю. Валютний ринок. Суб’єкти та об’єкти валютного ринку. Операції на валютному ринку. Форвардні валютні операції. Валютний курс. Валютна політика. Девальвація. Ревальвація. Валютна інтервенція. Валютні обмеження. Валютне регулювання. Паритет купівельної сили валют. Конвертованість валют. Вільно конвертована валюта. Частково конвертована валюта. Внутрішня конвертованість. Зовнішня конвертованість.


Тема 10

^ Баланси міжнародних розрахунків

Ключові поняття

Баланси міжнародних розрахунків. Розрахунковий баланс. Баланс міжнародної заборгованості. Платіжний баланс. Принципи формування. Фактори, що впливають на стан платіжного балансу. Структура балансу. Основні розділи. Державне регулювання платіжного балансу. Міжнародна практика регулювання платіжного балансу.


Тема 11

^ Світова транспортна система та світовий зв’язок

Ключові поняття

Інфраструктура. Транспортна інфраструктура . Транспортна система. Типи транспортних систем. Структура вантажообігу. Класифікація світового транспорту. Автомобільний транспорт . Залізничний транспорт. Трубопровідний транспорт. Водний транспорт. Класифікація водного транспорту. “ Вільний прапор”. Види перевезень. Універсальні спеціалізовані морські порти. Повітряний транспорт. Критерії міжнародних аеропортів. Світовий зв’язок. Інфраструктура світових телекомунікацій. Світові інформаційні системи. Перспективи розвитку світової інформаційної мережі.


Тема 12

^ Міжнародна економічна інтеграція.

Ключові поняття

Економічна інтеграція. Передумови економічної інтеграції. Цілі інтеграції. Етапи інтеграції. Префенціальні торговельні угоди. Зони вільної торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Економічний та валютний союз.

Принципи оцінки інтеграції . Статичні ефекти інтеграції. Динамічні ефекти інтеграції. Створення торгівлі. Відхилення торгівлі. Інтеграційні об’єднання НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЕС. Західноєвропейська інтеграція. ЄВРОСОЮЗ. Етапи створення ЄС. Фази введення євро. Критерії конвергенції. Платіжні системи ЄС. Центрально – європейська ініціатива (ЦЄІ).


Тема 13

^ Міжнародна координація МЕВ.

Міжнародні економічні організації.

Ключові поняття

Функції міжнародних економічних організацій. Види міжнародних економічних організацій. ООН. Економічна структура ООН Програми розвитку ООН. Спеціалізовані структури ООН. Координація міжнародної торгівлі .Всесвітня торгова організація ( ВТО ). Міжнародна торгова палата ( МТП ).

Міжнародні валютно – фінансові організації. Міжнародний валютний фонд (МВФ ). Група організацій Всесвітнього банку. Міжнародний банк реконструкції і розвитку ( МБРР). Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Міжнародна організація з інвестиційних гарантій ( МАГІ ). Європейський банк реконструкції і розвитку ( ЄБРР ).

Тема 14

^ Міжнародна економічна діяльність України

Ключові поняття

Шляхи інтеграції України у світове господарство. Україна у міжнародному поділі праці. Динаміка платіжного балансу. Торговельний баланс України. Структура міжнародної торгівлі. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі. Прямі іноземні інвестиції. ПІІ і перспективи розвитку. Перспективи створення вільних економічних зон в Україні. Умови конвертованості валюти. Участь України в міжнародних економічних організаціях. Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Перспективи вступу у ВТО. Участь України в інтеграційних об’єднаннях Курс на євро інтеграцію Україна і ЄС.


Завдання

для виконання контрольної роботи з курсу

^ Міжнародна економіка”

Варіант завдання контрольної роботи обирається студентом згідно з порядковим номером в академічному журналі групи.

Обсяг контрольної роботи - 12-14 аркушів друкованого тексту ( шрифт 14, формат А4).

Відповіді на запитання повинні складатися з основних теоретичних положень, прикладів їх реалізації у практиці міжнародних економічних відносин, конкретних статистичних даних по Україні та світовому господарству в цілому, а також посилання на міжнародні угоди та положення і законодавчі акти України, на базі яких відбувається функціонування тих чи інших форм МЕВ.

Остання сторінка контрольної роботи – список літератури, яка була розглянута студентом при написанні роботи.


^ Варіанти контрольної роботи


Варіант 1

Основи функціонування світового господарства

Ключові поняття: Світове господарство. Етапи формування світового господарства. Суб’єкти та об’єкти світового господарства. Структура світового господарства. Сучасні тенденції розвитку. Процеси інтернаціоналізації та транснаціоналізації.


Варіант 2

Форми міжнародного поділу праці.

^ Сучасні тенденції міжнародного поділу праці

Ключові поняття: Фактори виробництва. Міжнародна мобільність факторів виробництва. Міжнародний поділ праці. Міжнародна спеціалізація. Виробнича та територіальна спеціалізація. Галузь міжнародної спеціалізації. Міжнародна кооперація.


Варіант 3

Розвиток міжнародних економічних відносин та формування

світового господарства

Ключові поняття: Світове господарство. Етапи формування світового господарства. Особливості сучасного світового господарства. Міжнародні відносини. Міжнародні економічні відносини. Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.


Варіант 4

Структура та тенденція розвитку міжнародної торгівлі

^ Ключові поняття: Міжнародна торгівля. Структура міжнародної торгівлі. Протекціонізм. Фритредерство. Основні показники розвитку міжнародної торгівлі: світовий експорт – імпорт, темпи росту світової торгівлі, зовнішньоторговельні квоти. Торговий баланс країни. Сучасні тенденції. Світова організація торгівлі (ВТО) . Міжнародна угода ГАТТ.


Варіант 5

Сучасні форми міжнародних економічних зв’язків

^ Ключові поняття: Міжнародні відносини. Міжнародні економічні відносини. Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля товарами та послугами. Міжнародних рух капіталу та робочої сили. Міжнародний науково – технологічний обмін .


Варіант 6

Міжнародний ринок послуг

^ Ключові поняття: Міжнародна торгівля послугами. Класифікація послуг. Міжнародний лізинг. Інформаційні послуги. Реклама. Транспортні послуги. Міжнародний туризм. Міжнародна угода ГАТС.


Варіант 7

Країни, що розвиваються, як основні експортери робочої сили на світовому ринку

^ Ключові поняття: Міграція робочої сили. Світовий ринок робочої сили. Структура ринку робочої сили. Основні напрямки міграції. Специфіка країн, що розвиваються. Наслідки міграції робочої сили для країн донорів.


Варіант 8

Участь України в регіональних економічних об’єднаннях

^ Ключові поняття: Міжнародна економічна інтеграція. Україна та Європейський Союз. Програма євроінтеграції. СНД. Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Центральноєвропейська ініціатива ( ЦЕІ). “ Карпатський єврорегіон”.


Варіант 9

Типологія країн світу та особливості їх МЕЗ

^ Ключові поняття: Типологія країн світу. Промислово – розвинені країни і особливості їх МЕВ. Країни з перехідною економікою і особливості їх МЕВ. Класифікація країн , що розвиваються. Країни – члени ОПЕК. “ Нові індустріальні країни “. Найбідніші країни світу. Особливості МЕВ країн, що розвиваються.


Варіант 10

Сучасні умови і тенденції розвитку світового ринку робочої сили

^ Ключові поняття: Міграція. Еміграція. Імміграція. Основні напрямки міжнародної міграції. Основні міжнародні ринки праці. Країни – донори. Країни- ремітенти. Державне регулювання. Міжнародне регулювання. Міжнародна організація праці ( МОП).


Варіант 11

Державне та міжнародне регулювання міжнародної торгівлі

^ Ключові поняття: Державне регулювання міжнародної торгівлі. Протекціонізм. Політика “ вільної торгівлі”. Митне регулювання. Нетарифне регулювання. Демпінг та антидемпінгові обмеження. Міжнародна угода ГАТТ. Всесвітня торгова організація (ВТО).


Варіант 12.

Транснаціональні компанії (ТНК) та їх значення в розвитку світового господарства.

^ Ключові поняття: Сутність ТНК. Процеси транснаціоналізації. Критерії визначення ТНК. Етапи зовнішньоекономічної експансії ТНК. Значення ТНК в сучасному світовому господарстві.


Варіант 13

Координація міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні організації

^ Ключові поняття: Функції міжнародних економічних організацій. Види міжнародних економічних організацій. Координація міжнародної торгівлі .Всесвітня організація торгівлі ( ВТО ). Міжнародні валютно – фінансові організації. Міжнародний валютний фонд (МВФ ). Група організацій Всесвітнього банку.


Варіант 14

Європейський союз і фази введення валюти “євро”. Розвиток Євросоюзу в 2000-2004р.р.

^ Ключові поняття: Економічна інтеграція. Передумови економічної інтеграції. Цілі інтеграції. Західноєвропейська інтеграція. ЄВРОСОЮЗ. Етапи створення ЄС. Фази введення євро. Критерії конвергенції. Платіжні системи ЄС.


Варіант 15

Основні форми міжнародної передачі технології

^ Ключові поняття: Міжнародний технологічний обмін. Технології. Патент. Ліцензія. Товарний знак. Промисловий зразок. Авторські права. Інтелектуальна власність. Ноу – хау. Ліцензійна торгівля.


Варіант 16

Проблеми глобалізації світової економіки

^ Ключові поняття: Глобалізація. Етапи формування глобальної економіки. Переваги та недоліки глобалізації. Глобальні проблеми людства.


Варіант 17

Міжнародна економічна діяльність України

^ Ключові поняття: Шляхи інтеграції України у світове господарство. Україна у міжнародному поділі праці. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі. Прямі іноземні інвестиції. Участь України в міжнародних економічних організаціях.


Варіант 18

Загальна характеристика світового транспорту

^ Ключові поняття: Світова транспортна система. Транспортна інфраструктура. Розвиток світової транспортної системи. Міжнародна спеціалізація транспорту. Типи транспортних систем.


Варіант 19

Захист прав інтелектуальної і промислової власності при міжнародній передачі технологій

^ Ключові поняття: Технологія. Етапи передачі технологій. Інтелектуальна власність. Промислова власність. Авторське право. Патент. Ліцензія. Промисловий зразок. Товарний знак. Ноу – хау. Географічне зазначення товару. Ліцензія. Ліцензійна торгівля. Міжнародна угода ТРІПС.


Варіант 20

Структура та основні засади функціонування світового ринку капіталу

^ Ключові поняття: Міжнародний рух капіталів. Форми міжнародного руху капіталу. Іноземні інвестиції. Міжнародний кредит. Проблема зовнішнього боргу. Державне та міжнародне регулювання .


Варіант 21

Основні етапи розвитку світової валютної системи

^ Ключові поняття: Валюта. Валютна система. Світова валютна система. Система “золотого стандарту”. Бреттон- Вудська валютна система. Основні положення Ямайської валютної системи. “ Спеціальні права запозичення”( SDR). Регіональна Європейська валютна система


Варіант 22

Значення міжнародного кредиту в розвитку міжнародних економічних відносин

^ Ключові поняття: Міжнародний рух капіталів. Форми міжнародного руху капіталу. Міжнародний кредит. Міжнародний ринок позичкових капіталів. Види міжнародного кредиту. Функції міжнародного кредиту.


Варіант 23

Розвиток теорій міжнародної торгівлі

^ Ключові поняття: Меркантилізм. Класична політична економія: теорія абсолютних переваг А. Сміта; теорія відносних переваг Д. Ріккардо. Теорія факторів виробництва Хекшера – Оліна. “Парадокс Леонтьєва”. Теорема Рибчинського. Концепція Стопера – Самуельсона. Теорія конкурентних переваг М. Портера.


Варіант 24

Баланси міжнародних розрахунків. Структура платіжного балансу країни

^ Ключові поняття: Види балансів. Розрахунковий баланс. Баланс міжнародної заборгованості. Платіжний баланс. Структура платіжного балансу. Принципи формування. Платіжний баланс України.


Варіант 25.

Міжнародні фінансові центри та їх значення у формуванні світового ринку капіталу

^ Ключові поняття: Міжнародний рух капіталів. Форми міжнародного руху капіталу. Основні фінансові центри світу. Значення основних фінансових центрів для розвитку МЕВ.


Варіант 26

Світові ціни. Фактори, які впливають на зміну цін на світовому ринку

^ Ключові поняття: Інтернаціональні форми закону вартості. Особливості ціноутворення на світовому рівні. Формування світових цін. Міжнародні товарні біржі. Міжнародні товарні аукціони. Міжнародні торги. Міжнародні ярмарки . Значення міжнародних бірж і аукціонів .


Варіант 27.

Міжнародна економічна інтеграція. Розвиток інтеграційних процесів у світі

^ Ключові поняття: Економічна інтеграція. Передумови економічної інтеграції. Цілі інтеграції. Етапи інтеграції. Принципи оцінки інтеграції . НАФТА. МЕРКОСУР. АСЕАН. АТЕС. ЄВРОСОЮЗ.


Варіант 28

Особливості функціонування економічних законів у світовому господарстві

^ Ключові поняття: Економічний закон. Класифікація економічних законів. Спеціальні економічні закони. Закон інтернаціоналізації виробництва і обігу. Закон нерівномірності економічного розвитку. Формування інтернаціональної вартості.


Варіант 29

Значення в розвитку міжнародної торгівлі вільних (спеціальних) економічних зон. Перспективи розвитку ВЕЗ в Україні

^ Ключові поняття: Вільні економічні зони ( ВЕЗ ). Територіальні ВЕЗ. Виробничі ВЕЗ. Експортно – промислові ВЕЗ. Комплексні ВЕЗ. Офшорні зони. Світовий досвід розвитку ВЕЗ.


Варіант 30

Значення офшорних зон у розвитку міжнародних валютно-фінансових відношень

^ Ключові поняття: Вільні економічні зони. Офшорні зони. Переваги офшорів. Сучасний ринок офшорних послуг. Світовий досвід використання.


Глосарій


 • ^ Абсолютна перевага – у зв’язку з міжнародним поділом праці здатність країни виробляти певний товар з нижчими порівняно з іншими країнами витратами.

 • Активний торговельний баланс – позитивна різниця між надходженнями від експорту і платежами за імпорт.

 • Антидемпінгове мито – мито, яке теоретично дорівнює різниці між цінами продажу товару на його внутрішніх і зовнішніх ринках.

 • Автаркія – економічна політика, спрямована на створення замкнутої самодостатньої економіки, значного обмеження імпорту.

 • Баланси міжнародних розрахунків – відображають перерозподіл національного доходу між країнами, і є співвідношенням грошових вимог та зобов’язань, надходжень та платежів однієї країни щодо інших.

 • Бартер – прямий безгрошовий обмін товарами або послугами.

 • Базова валюта – валюта, стосовно якої країни встановлюють обмінні курси. Такою валютою може бути, наприклад, долар США, євро.

 • Бреттон Вудська валютна система – “ система золотодевізного стандарту”-форма організації грошових відносин, розрахунків , згідно з якою роль світових грошей, поряд з золотом, виконує долар США. Встановлена Бреттон- Вудською конференцією в 1944р.

 • Валюта –1) грошова одиниця країни ( національна валюта), яка використовується вданій країні; 2) грошові знаки іноземних держав, кредитні і платіжні документи у вигляді векселів, чеків, банкнот, що використовуються в міжнародних розрахунках.

 • ^ Валюта “ безпечної гавані” – валюти політично і економічно стабільних країн світу.

 • Валютні відносини - це відносини, які пов’язані з функціонуванням валют при здійсненні зовнішньої торгівлі, економічного та науково – технічного обміну, наданням та отриманням кредитів і займів за кордоном, здійсненням угод з торгівлі валютою тощо.

 • Валютний курс – вартість грошової одиниці однієї країни в грошових одиницях інших країн.

 • ^ Валютна політика – сукупність заходів (правових, економічних, політичних, організаційних), які втілюються в життя державними органами, центральними банками, міжнародними валютно - фінансовими організаціями у сфері валютних відносин.

 • ^ Валютна система - сукупність валют, правил і норм їх використання і обміну в якості платіжних засобів, а також грошово –кредитних відносин, які пов’язані з використанням валют.

 • Валютна зона – зона, до якої належать країни, валюти яких “прив’язані” до валюти певної економічно розвинутої країни.

 • Валютний паритет – тверде, офіційно встановлене співвідношення обміну однієї валюти на іншу.

 • Відносна перевага – доцільність експорту певною країною тих товарів, які вона виготовляє з відносно нижчими витратами.

 • Вільна торгівля ( фритредерство)- політика державного невтручання у міжнародну торгівлю.

 • ^ Вільна економічна зона – це частина національного економічного простору, де використовується особлива система пільг та стимулів економічного розвитку, яка не застосовується на іншій території країни. Вільні економічні зони можуть бути як територіальні (охоплювати певну територію, пільги діють на будь – який вид господарської діяльності на цій території) та виробничі ( не визначаючи конкретної території, пільги розповсюджуються на певний вид господарської діяльності).

 • Вільний порт – порт, де на імпортовані та експортовані товари не накладається мито.

 • Видимі статті торгівлі – торгівля матеріальними товарами.

 • Галузь міжнародної спеціалізації – галузі, які сформувалися у результаті міжнародного поділу праці і значною мірою орієнтовані на експорт продукції. У більшості випадків саме ці галузі і представляють країну на міжнародних ринках.

 • ^ Глобалізація економіки – це процес інтеграції і економічного співробітництва між країнами всього світу, а також процеси об’єднання та росту компаній на міжнародному рівні, розповсюдження та розвитку міжнародних економічних відносин.

 • Девальвація –дії уряду , що спрямовані на зниження обмінного курсу валюти своєї країни.

 • ^ Демонетанізація золота – процес відміни фіксації золотого змісту в національних валютах ( золотих паритетів) та зняття будь – яких обмежень на його приватне використання. Офіційно закріплена при введені Ямайської валютної системи в 1976р.

 • Демпінг – вивезення товару з країни і продаж його за ціни нижчими, ніж у країні.

 • Економічна інтеграція – процес економічної взаємодії країн на основі міжнародного поділу праці та історично сформованих взаємозв’язків, що приводить до зближення національних господарств.

 • ^ Економічний союз – форма регіональної економічної інтеграції. Має всі ознаки, притаманні спільному ринку, а також центральний банк, уніфіковану валютну і податкову систему. При створенні союзу дотримуються єдиної зовнішньоекономічної політики. На сучасному етапі є вищим етапом економічної інтеграції.

 • Експорт – вивезення товару за кордон з метою реалізації на міжнародних ринках.

 • Експортні обмеження – обмеження, що запроваджуються країною – експортером на вивезення товару до певної країни, переважно на її прохання.

 • Еміграція – виїзд громадян зі своєї країни до іншої на постійне або тимчасове довготривале проживання.

 • Євро – єдина валюта ЄС, введена з 1999р.У вільному обігу в вигляді банкнот та євро монет з’явилася з січня 2002р.

 • Європейська валютна система – форма організації валютних відносин і валютного обміну країн ЄЕС, що була спрямована на створення зони стабільних валютних курсів.

 • Закрита економіка – економіка країни, яка не бере участі у міжнародній торгівлі та переміщеннях капіталу.

 • Замкнута валюта – валюта певної країни, обмін якої на іноземну заборонений у законодавчому порядку.

 • Золотий стандарт” – валютний режим, коли національна валюта повністю забезпечена золотом, а останнє використовується у міжнародних розрахунках.

 • Зона вільної торгівлі – різновид вільної економічної зони

 • ^ Зручний прапор – прапор реєстрації судна у країні, яка характеризується вигідним для судовласників податковим та трудовим законодавством. Відомий як “дешевий прапор”. Загальновідомі приклади – Панама та Ліберія.

 • Імміграція - в’їзд іноземців у країну на тривале або постійне проживання.

 • Імпорт – ввезення товарів з інших країн для реалізації на внутрішньому ринку країни.

 • Індекс покриття торгівлі - вартісна частка експорту та (або) імпорту, на яку поширюються нетарифні обмеження.

 • Квота – обсяг дозволеного експорту або імпорту певних товарів.

 • Кліриінгові платежі – міжнародні безготівкові розрахунки на основі взаєморозрахунку рівних за обсягом платежів.

 • Ключові валюти – валюти , що використовуються як резервні, зокрема, під час обмінних операцій.

 • ^ Конвертованість валюти – це здатність валюти вільно ( через купівлю – продаж) обмінюватися на іноземні валюти, виконувати функцію світових грошей, тобто вільно використовуватися в міжнародному платіжному обігу для здійснення міжнародних розрахунків.

 • Копірайт – ексклюзивне право автора літературного, ауді – або відеотвору на показ та відтворення своєї роботи.

 • Країни, що розвиваються – група країн, що стали на шлях економічного розвитку, але все ще відстають від промислово – розвинених країн.

 • Лінійні перевезення – морські чи океанські перевезення вантажів і пасажирів між портами різних країн згідно з встановленими рейсами.

 • Ліцензія –1) це дозвіл, що видається державою на здійснення тієї чи іншої зовнішньоекономічної операції із зазначеним товаром протягом встановленого терміну; 2) дозвіл, що видається власником технології, що може бути захищеною чи не захищеною патентом, на використання цієї технології протягом певного часу за певну плату.

 • ^ Ліцензування експорту (імпорту) - система державного контролю над експортними та імпортними операціями шляхом обліку товарних потоків, а в разі необхідності – їх обмеження.

 • Марка походження – знак, яким позначається виріб або упаковка і який вказує країну, де відповідний товар було вироблено.

 • Меркантилізм – економічний напрямок і економічна політика в період становлення капіталізму ( 16 – 18 ст.) , згідно з яким джерело багатства – сфера обігу, а не сфера виробництва, зокрема – зовнішня торгівля.

 • ^ Міграція робочої сили – переселення працездатного населення з однієї держави в іншу більше ніж на рік, що викликано економічними, політичними, релігійними причинами.

 • Міжнародна торгівля товарами – це сплачений сукупний товарообіг між країнами світу.

 • ^ Міжнародні відносини – це зовнішні зв’язки держави, тобто взаємо обмін країн світу продуктами матеріального виробництва, послугами, інформацією на базі географічного поділу праці, а також співробітництво політичних та гуманітарних організацій, яке спрямоване на ефективне вирішення глобальних і регіональних проблем людства, розширення особистих контактів громадян.

 • ^ Міжнародні економічні відносини – складова частина міжнародних відносин, що спрямована на комплекс економічних взаємовідносин між країнами, регіональними об’єднаннями, а також окремими підприємствами в системі світового господарства.

 • Міжнародний бізнес – організована підприємницька діяльність з метою отримання прибутку, яка виходить за межі державного кордону.

 • Міжнародний поділ праці – це стабільне виробництво товарів і послуг в окремих країнах понад внутрішніх потреб у розрахунку на міжнародні ринки. Виступає основою міжнародних економічних відносин.

 • Митний тариф – перелік видів мита, встановлених урядом для імпортованих та експортованих товарів.

 • Митний союз – форма регіональної економічної інтеграції, за якою усуваються внутрішні торгівельні бар’єри та встановлюється єдиний митний тариф на торгівлю з державами, що не належать до об’єднання.

 • Національний режим – режим, коли іноземним юридичним і фізичним особам у певній країні надають такі самі права і обов’язки, що і власним юридичним і фізичним особам.

 • Непрямий експорт – ситуація, за якою вітчизняна фірма продає товар закордонному споживачеві, використовуючи для цього вітчизняного посередника.

 • Нульова гавань – країна, в якій повністю або практично повністю відсутнє оподаткування доходів.

 • Офшорні зони – банківські та страхові зони з пільговим режимом здійснення цих операцій.

 • Патент – свідоцтво, що видається компетентними урядовими органами винахіднику і підтверджує його монопольне право на використання цього винаходу.

 • Перехідні економіки – народні господарства колишніх соціалістичних країн, які здійснюють перехід від командно – адміністративної до ринкової економіки.

 • Платіжний баланс – співвідношення між валютними надходженнями в країну та зарубіжними платежами, які держава повинна сплачувати протягом певного часу.

 • Подвійне оподаткування – ситуація, за якою компанія сплачує податки двічі: у країні, де вони були отримані, і в країні , де розміщена штаб – квартира компанії.

 • Права інтелектуальної власності – складають промислова власність та авторське право (копірайт).

 • ^ Префенціальні торгові угоди – міжнародні угоди, що підписуються або на двосторонній, або на багатосторонній основі з метою створення для країн, що їх підписали, найбільш сприятливих умов для розвитку торгівлі, зокрема, значного зниження митних тарифів.

 • ^ Промислова власність – патенти на вироби, промислові зразки, корисні моделі, сертифікати, що підтверджують реєстрацію товарних знаків і знаків обслуговування, та географічні зазначення товарів. Охороняється міжнародною угодою ТРІПС та Паризькою конвенцією 1883р.

 • Промисловий зразок – нове художньо – конструкторське рішення, яке зумовлює його зовнішній вигляд і за допомогою яких встановлюється монополія на форму (орнамент) виробу. Захист прав передбачається міжнародною угодою ТРІПС.

 • Протекціонізм – політика держави, що спрямована на захист внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом тарифних та нетарифних інструментів торговельної політики.

 • Ревальвація – дії уряду, що спрямовані на підвищення обмінного курсу національної валюти.

 • Реешелонування – реструктуризація зовнішнього боргу, тобто зміна умов погашення боргу.

 • Розрахунковий баланс країни – співвідношення вимог та зобов’язань даної країни щодо інших країн на якусь конкретну дату, незалежно від строків отримання платежу.

 • Світові ціни – ціна, за якою певний товар реалізується у міжнародній торгівлі.

 • ^ Спеціальні права запозичення – міжнародний платіжний розрахунковий засіб, що випускається Міжнародним валютним фондом і використовується для безготівкових міжнародних розрахунків шляхом запису на спеціальних рахунках.

 • Спільний ринок – форма регіональної економічної інтеграції, за якої для держав – членів усуваються внутрішні торговельні перешкоди і дозволяється вільний рух факторів виробництва ( капіталу і робочої сили), а також встановлюються спільні торговельні бар’єри для країн, що не є членами об’єднання.

 • Суміжні права – права є суміжними щодо авторських прав і охоплюють: права виконавців, виробників фонограм, організацій телерадіомовлення. Охорона суміжних прав передбачена угодою ТРІПС.

 • Тверда валюта – будь – який міжнародно визнаний засіб обігу. Використання такої валюти не підпадає під державний контроль, її курс штучно не підтримується.

 • Товарний знак – символ певної організації, який використовується для індивідуалізації товару і який не може бути використаний іншими організаціями без офіційного дозволу. Захист прав передбачається міжнародною угодою ТРІПС.

 • Торговельний обіг – вартісна сума експорту та імпорту.

 • ^ Транснаціональна компанія (ТНК) – особливого виду приватні міжнародні корпорації, виробнича та торговельна діяльність яких винесена за межі національної держави, тобто капітал компанії – мононаціональний, а діяльність – багатонаціональна.

 • Умови торгівлі – співвідношення між цінами експортованих і імпортованих товарів певної країни.

 • Фритредерство – політика держави, що побудована на мінімальному втручанні у зовнішню торгівлю.

 • Хеджування – продаж валюти, товару через укладення строкової протилежного змісту.


Контрольні питання


 1. Основні ознаки світового господарства.

 2. Основні етапи формування світового господарства.

 3. Суб’єкти та об’єкти світового ринку.

 4. Інтернаціональні форми дії закону нерівномірності економічного розвитку.

 5. Інтернаціоналізація процесів обігу і виробництва.

 6. Форми міжнародного розподілу праці.

 7. Міжнародний поділ та мобільність факторів виробництва.

 8. Міжнародні економічні відносини . Середовище МЕВ.

 9. Форми міжнародних економічних відносин.

 10. Основні види міжнародної спеціалізації виробництва.

 11. Форми міжнародної кооперації виробництва.

 12. Зміст поняття “галузь міжнародної спеціалізації”. Галузі світової економіки.

 13. Особливості ціноутворення на світовому ринку.

 14. Транснаціональні компаній та їх значення в розвитку світового господарства.

 15. Загальні ознаки глобалізації світової економіки.

 16. Основні переваги та недоліки процесів глобалізації.

 17. Економічний розвиток та економічне зростання у світовому контексті.

 18. Фактори економічного розвитку в світовому контексті.

 19. Основні моделі економічного розвитку.

 20. Типологія країн світу.

 21. Особливості МЕВ країн, що розвиваються.

 22. Особливості МЕВ країн з перехідної економікою.

 23. Особливості МЕВ промислово розвинених країн

 24. Основні показники міжнародної торгівлі.

 25. Теорії міжнародної торгівлі.

 26. Структура міжнародної торгівлі.

 27. Митне регулювання міжнародної торгівлі.

 28. Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі.

 29. Міжнародний ринок послуг.

 30. Значення міжнародних бірж та аукціонів для розвитку світової торгівлі.

 31. Основні форми міжнародного руху капіталу.

 32. Структура світового ринку робочої сили.

 33. Основні міжнародні потоки робочої сили.

 34. Формування інтернаціональної вартості робочої сили.

 35. Суть міжнародного технологічного обміну.

 36. Форми міжнародної передачі технологій.

 37. Захист прав промислової вартості при міжнародному обміні технологій.

 38. Міжнародні валютні відносини. Основні види валютної системи.

 39. Основні етапи розвитку світової валютної системи. “Система золотого стандарту”.

 40. Основні елементи Бреттон-Вудської системи.

 41. Основні елементи Ямайської валютної системи.

 42. Зміст поняття “валютний ринок”. Суб’єкти і об’єкти валютного ринку.

 43. Основні види міжнародних валютних операцій.

 44. Глобалізація фінансів. Основні фінансові центри.

 45. Форми та функції міжнародного кредиту.

 46. Регулювання валютно – кредитних відносин на міжнародному рівні.

 47. Спеціальні економічні зони та їх значення у розвитку МЕВ.

 48. Класифікація спеціальних економічних зон.

 49. Зміст поняття “ баланси міжнародних розрахунків”.

 50. Структура платіжного балансу країни.

 51. Зміст поняття “ міжнародна економічна інтеграція”.

 52. Етапи міжнародної економічної інтеграції.

 53. Передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції.

 54. Етапи створення Єдиного Європейського союзу та фази введення “євро”.

 55. Основні інтеграційні угруповання у світі.

 56. Участь України в регіональних економічних об’єднаннях.

 57. Загальна характеристика світового транспорту.

 58. Координація міжнародної економічної політики в системі ООН. Програма розвитку ООН в Україні

 59. Міжнародна координація та регулювання МЕВ. Міжнародні економічні організації.

 60. Основні принципи та пріоритети зовнішньоекономічної політики України.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література


 1. Международные экономические отношения: Учебник. / Под ред. В.Е. Рыбалкина. – М.: Бизнес – школа, 1998.

 2. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения/ Пер. с франц. – М.: Прогресс – Универс, 1994

 3. Международные экономические отношения: Учебник/ Под ред. Е.Ф. Авдокушин - М., 2001.- 368 с.

 4. Економіка зарубіжних країн: Підручник. / А.С. Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1998. – 416 с.

 5. Киреев А.Н. Международная экономика.-М.: Международные отношения, 2 тома, 2000.- 800 с.

 6. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. / Е.Ф. Авдокушин, А.В. Бойченко, В.Ф. Железова и др.– М.: Флинта, 2000. – 479 с.

 7. Международные экономические отношения / Под ред. Н.И. Рыбалкина. – М.: ИВЦ «Маркетинг»,1998. – 387с.Додаткова література


 1. Проект концепції ( основи державної політики ) національної безпеки України// " Зеркало недели" от 18.01.1997

 2. Митний кодекс України. 2004.

 3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. 2002.

 4. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996// Галицькі контракти.-1996.-№20.

 5. Про захист національного виробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22.12.1998// Урядовий кур’єр.-1999.-№ 31-32.

 6. Про спеціальний режим інвестування та інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.1999.

 7. Про використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів:Указ Президента України від 04.10.1994.

 8. Европейская конвенция по правам человека. – М.: «Юнити», 1997.

 9. В.И. Захарченко. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности.- Х., 2003

 10. Зудилин А.Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятий развитых капиталистических стран. - Екатеринбург, 1992.

 11. Инкотермс - 2000”. //СПБ.: Закон и бизнес – 2003.

 12. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.,1990

 13. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: Прогресс, 1992.

 14. Международные экономические отношения:// Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н.,М., Финансы и статистика, Учебное пособие, 1998.

 15. Международный бизнес / Джон Д. Дэниелс, Ли. Х. Радеба - М.: Дело. - 1999
 1. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. – К., 1996. – 218 с.

 2. Макконнелл, Стэнли Брю. Экономикс. Т. 2.- Таллин,1993.

 3. Світова економіка: Підручник /А.С. Філіпенко, О.І. Рогач та ін.- К:Либідь,2000.

 4. Страны мира: Спавочник / Под.ред. И.С. Иванова-М: Республика,1999.

 5. Устав Совета Европы. 1995.

 6. Цыганова Л.И. Международные организации.- К.: КНЭУ, 1998.

 7. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник.- М.: ИНФРА.-2000.

 8. Хойер В. Как делать бизнес в Европе.- М., -1992.

 9. В.И.Ширай Мировая экономика и международные экономические отношения: Уч. пособие. М.:«Дашков и К»,-2003.

 10. Шемятенков В.Г. Евро: две стороны одной монеты.- М. : Экономика, 1998.


Навчальне видання

Методичні вказівки з курсу “Міжнародна економіка” для самостійної роботи студентів заочної форми навчання ФПО і ЗН спец. 7.050106 “Облік і аудит” , 7.050107 “Економіка підприємства”
Укладач : Тетяна Андріївна Пушкар


Відповідальний за випуск: О. В. Жемеренко


Редактор: С.Д.Сусло


Коректор: З.І. Зайцева


План 2005, поз. 266

____________________________________________________________________

Підп. до друку11.02.05 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. – друк. арк. 1,3 Обл. – вид арк. 2,3 Замов. №____ Тираж 50 прим. Ціна договірна

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи