Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 58.01 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата23.06.2012
Розмір58.01 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


N 1/9-118 від 28.04.2000

м. Київ


Ректорам (директорам)

вищих навчальних закладів


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 та відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 7 квітня 2000 року N 71 "Про впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2000 року N 562" надсилаємо Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освіту.


Заступник Міністра Б.І.Холод
Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про

вищу освіту

Додаток до диплома про вищу освіту (далі - Додаток) є документом про освіту, що видається власнику диплома з метою надання додаткової інформації про зміст і обсяг освіти, особливості навчання і форми підсумкового контролю та його академічні і професійні права тощо.

Затверджений зразок Додатка розроблено відповідно до встановленої форми Європейського центру вищої освіти та рекомендацій ЮНЕСКО з урахуванням специфіки національної системи вищої освіти.

Додаток як невід'ємна складова документа про вищу освіту є дійсним лише з дипломом про вищу освіту, серія і номер яких співпадають.

Додаток заповнюється вищим навчальним закладом на підставі зведеної відомості, що подається державній екзаменаційній (кваліфікаційній) комісії, а також результатів державної атестації. Відповідальність за достовірність поданої в Додатку інформації несе керівник вищого навчального закладу. Заповнення Додатка здійснюється у такому порядку:

1. Прізвище, ім'я, по батькові вказується в називному відмінку згідно з відповідним дипломом про освіту. Наприклад: Кузьменко Іван Сергійович.

2. Дата народження. Число та рік народження зазначаються в числовому вимірі, а місяць вказується повною назвою. Наприклад: 12 травня 1957 року.

3. Попередній документ про освіту. Вказується повна назва, серія і номер документа про освіту, на підставі якого студент отримав право здобувати вищу освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Наприклад: атестат про повну загальну середню освіту ЛА N 987654, диплом бакалавра ДБ N 123456 тощо.

4. Повна назва вищого навчального закладу зазначається згідно з статутними документами вищого навчального закладу, яким видано диплом про вищу освіту. Наприклад: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

5. Назва диплома. Повна назва документа про вищу освіту, складовою якого є Додаток, зазначається мовою оригіналу. Наприклад: диплом молодшого спеціаліста; диплом бакалавра; диплом спеціаліста; диплом магістра.

6. Тип (вид) програми. Вказується програма, за якою здобута вища освіта відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, а саме: освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста;

освітньо-професійна програма підготовки бакалавра;

освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста;

освітньо-професійна програма підготовки магістра.

7. Термін навчання як тривалість підготовки фахівців з вищою освітою відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, що встановлюється освітньо-професійною програмою підготовки, зазначається з точністю до місяця. Наприклад: 3 роки і 10 місяців; 1 рік і 6 місяців тощо.

8. Форма навчання: зазначається як денна (стаціонарна), вечірня, заочна (дистанційна), чи екстернат.

9. Напрям підготовки (спеціальність) зазначається відповідно до діючого Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Для бакалаврів вказується напрям підготовки, молодших спеціалістів, спеціалістів та магістрів - спеціальність.

10. Спеціалізація зазначається відповідно до Переліку спеціалізацій, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

11. Періоди практики (практична підготовка). Вказується навчальна і виробнича практики, які передбачені освітньо-професійною програмою підготовки, та зазначається їх тривалість у тижнях. Якщо тривалість певного виду практики збільшувалася вищим навчальним закладом, то зазначається її фактична тривалість. Наприклад: навчальна практика - 6 тижнів; виробнича практика - 12 тижнів.

12. Академічні права. Зазначається можливість власника диплома продовжувати навчання на наступному освітньому кваліфікаційному рівні. Наприклад: для молодших спеціалістів - продовження навчання для отримання базової вищої освіти за напрямом підготовки; для бакалаврів - отримання повної вищої освіти з певної спеціальності (або групи спеціальностей) та здобуття кваліфікації спеціаліста або магістра; для спеціалістів і магістрів - право вступу до аспірантури тощо.

13. Професійні права. Зазначається вид діяльності за здобутою кваліфікацією відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Наприклад: робота за певним фахом (вказується кваліфікація), викладацька чи наукова робота тощо.

14. Дата вступу. Зазначається фактична дата початку навчання конкретної особи за відповідною освітньо-професійною програмою підготовки. Ця дата може не співпадати з датою вступу цієї особи до вищого навчального закладу, що видав диплом. Наприклад: дата вступу зазначається 01 вересня 1994 року, хоча у даному вищому навчальному закладі випускник навчається з 01 лютого 1996 року.

15. Дата випуску відповідає даті закінчення повного курсу навчання конкретної особи за відповідною освітньо-професійною програмою підготовки, враховуючи державну атестацію, у вищому навчальному закладі, що видав диплом.

16. Додаткові документи про освіту. Зазначаються сертифікати, свідоцтва та інші документи, що засвідчують здобуття випускником у даному вищому навчальному закладі допоміжних професій. Наприклад: свідоцтво інструктора з охорони праці; атестат про повну загальну середню освіту; посвідчення водія тощо.

17. Перелік навчальних дисциплін. Вказується повний перелік назв нормативних і вибіркових навчальних дисциплін (без скорочень і абревіатур), які вивчалися відповідно до освітньо-професійної програми підготовки.

18. Навчальний час. Зазначається загальний обсяг навчального часу (в академічних годинах), відведеного на вивчення відповідної навчальної дисципліни.

19. Оцінка зазначається за результатами складання екзаменів і заліків з відповідних навчальних дисциплін.

20. Письмова кваліфікаційна робота. Зазначається тема виконаного дипломного проекту (роботи) та наданий час на її виконання (у тижнях), а також оцінка за результатами його захисту. Наприклад: захищена дипломна робота "Система управління фінансами холдингових компаній" з оцінкою "відмінно".

21. Атестація (державні екзамени). Зазначаються назви навчальних дисциплін, з яких здійснювалася державна атестація, вказуються оцінки, які отримав випускник на державних екзаменах, та дата і номер засідання державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії.

22. Присвоєна кваліфікація зазначаться на підставі рішення державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії відповідно до існуючої назви за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Назва кваліфікації має відповідати затвердженим нормативним документам - освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі підготовки, навчальному плану.

23. Додаток засвідчується підписами керівника вищого навчального закладу і голови державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії та завіряється печаткою.

24. Дата видачі Додатка і реєстраційний номер мають відповідати записам у книзі реєстрації виданих документів про освіту.

25. Місто, в якому знаходиться вищий навчальний заклад, вказується за місцем його реєстрації як юридичної особи.Додаткова інформація

Тип вищого навчального закладу визначається за прийнятою в національній системі вищої освіти класифікацією. Необхідно вказати рівень акредитації, форму власності, інші відомості щодо його місця в системі вищої освіти.

Умови вступу. Зазначається, на яких умовах було зараховано студента до даного вищого навчального закладу: за конкурсом, за результатами вступних випробувань; поза конкурсом, як такого, що має пільги (з їх зазначенням); за співбесідою тощо.

Програмні вимоги. Зазначаються вимоги, за яких є можливим здобувати вищу освіту за відповідним напрямом підготовки/спеціальністю певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Наприклад: повна загальна середня освіта; базова вища освіта з певного напряму підготовки; стаж практичної роботи за фахом тощо.

Навчальне навантаження. Зазначається співвідношення аудиторних занять і самостійної роботи студента при реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки.

Шкала оцінок. Зазначається, що екзамени і диференційовані заліки оцінюються за чотирибальною шкалою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"; заліки - двобальною: "зараховано", "незараховано".


Начальник


Департаменту вищої освіти М.Ф.Дмитриченко


Надруковано: Інформаційний збірник Міністерства освіти України,

N 11, червень, 2000 р.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи