До вивчення дисципліни “екскурсознавство” icon

До вивчення дисципліни “екскурсознавство”
Скачати 277.22 Kb.
НазваДо вивчення дисципліни “екскурсознавство”
Дата23.06.2012
Розмір277.22 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКСКУРСОЗНАВСТВО”


(для студентів V курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент»

спеціальності 7.050201«Менеджмент організацій»)


Харків - ХНАМГ – 2006


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Екскурсознавство”

(для студентів V курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»). Укл. Поколодна М.М. – Харків: ХНАМГ, 2006.- 23 с.


Укладач: М.М. Поколодна


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол № 10 від 22.12.2005 р. 1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Дисципліна “Екскурсознавство” є одним з професійно-орієнтованих курсів програми підготовки фахівців. Вона займає провідне місце в ряду спеціалізованих дисциплін, оскільки практично жодна подорож не обходиться без здійснення екскурсійної діяльності. Таким чином, екскурсійна діяльність фактично стає четвертим стовпом туристського продукту, що підтверджується і українським законодавством згідно з положеннями якого її віднесено до когорти характерних туристичних послуг. Про це свідчать і тенденції розвитку міжнародного туризму: саме пізнавальний туризм стає дедалі популярнішим і користується високим попитом серед туристів багатьох країн світу. Тому ознайомлення з основами екскурсійної справи є важливою складовою підготовки фахівців, відповідає сучасним запитам і тенденціям розвитку галузі.

Об’єктом вивчення курсу є екскурсія як одна з форм туристських послуг, а предметом вивчення курсу є технологія організації надання екскурсійних послуг, а

Мета курсу полягає у засвоєнні теоретичних та надбанні практичних навичок з основ екскурсійного обслуговування.

Завдання курсу:

 • засвоєння основ екскурсійної теорії;

 • оволодіння основними прийомами екскурсійної методики;

 • придбання практичних навичок розробки та проведення екскурсій.

У ході вивчення курсу студенти повинні знати:

 • основні поняття й терміни екскурсійної теорії;

 • функції та признаки екскурсії;

 • класифікацію екскурсій;

 • особливості показу і розповіді на екскурсії;

 • етапи підготовки нової екскурсії.

Вміти:

- проектувати процес обслуговування туристів за окремими етапами надання послуги, використовуючи існуючі технології;

- розробляти різні види екскурсій з урахуванням пізнавальних потреб індивіда на підставі знань екскурсійних ресурсів рекреаційного комплексу, культури, релігії рекреанта, існуючих технологій розробки екскурсійної програми;

- контролювати дотримання програм перебування, протокольних заходів, правильність оформлення турдокументації, правильність бронювання та оформлення послуг;

 • працювати у складі творчої групи над створенням нової екскурсії;

 • застосовувати окремі методичні прийоми ведення екскурсії;

 • застосовувати техніку ведення екскурсії.

Дисципліна “Екскурсознавство” має тісні міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами професійної підготовки: “Технологія туристської діяльності”, “Організація туризму”, “Менеджмент туризму”, “Маркетинг туризму”, “Правове регулювання туристської діяльності”; циклом дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки - “Туристське країнознавство”, “Екологія”; циклом дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки - “Історія України”, “Психологія”, ”Релігієзнавство”, “Етика й естетика”, “Культурологія”, з багатьма загальноосвітніми дисциплінами – “Історія України”, “Психологія”, “Основи екології”.

Формою підсумкового контролю є залік.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Екскурсознавство” призначені для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент готельного курортного і туристського сервісу».

Головною метою навчання студентів є систематизація теоретичних знань і опанування практичних навичок з технології та основних функціональних напрямків робіт з організації екскурсійного обслуговування на туристичних підприємствах.

Вивчення дисципліни складається з підготовки до лекцій, семінарських та практичних занять згідно з програмою курсу, тематикою семінарських та Вивчення дисципліни складається з підготовки до лекцій, семінарських та практичних занять, згідно з програмою курсу, тематикою семінарських та практичних занять. Крім того, методичні рекомендації можуть бути використані для самостійної роботи студентів, підготовки до поточного та семестрового контролю, для написання рефератів з дисципліни.

Робота з вивчення дисципліни складається з слухання лекцій, на яких розглядаються базові та проблемні питання курсу, роботи на семінарських та практичних заняттях та самостійної роботи студентів.

Аудиторна робота включає вивчення питань під час лекцій, проведення практичних, семінарських занять, індивідуальних консультацій з викладачем, складання заліку з курсу. Після цього студенти повинні ознайомитись з основними розділами кожної теми відповідно до програми курсу за літературними джерелами й науково-мето­дичною літературою.

Самостійна робота з дисципліни включає такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • підготовка до практичних та семінарських занять;

 • підготовка до поточного контролю;

 • підготовка до проведення пробної екскурсії

Для проведення контролю знань вико­ристовуються такі форми контролю:

 • письмове опитування;

 • усне опитування;

 • тестовий контроль;

 • проведення пробної екскурсії

Підсумковим контролем є залік.

^ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

Назва

змістового модулю (ЗМ)

Кількість годин

Всього

Всього

ауд.

Лекцій

Семінари

Практика

Самост.

робота

1

ЗМ 1.1. Основи екскурсознавства та організації екскурсійного обслуговування.

10

4

2

2

-

6

2

ЗМ 1.2. Сутність і класифікація екскурсій.

8

4

2

2

-

4

3

ЗМ 1.3. Методика підготовки екскурсії

38

18

6

2

8

20

4

ЗМ 1.4. Методичні прийоми ведення екскурсії.

16

6

2

2

4

10

5

ЗМ 1.5. Техніка ведення екскурсії.

12

6

2

2

2

6

6

ЗМ 1.6. Професійна майстерність екскурсовода.

9

3

1

-

6

6

7

ЗМ 1.7. Основи музеєзнавства.

15

10

2

-

6

5
РАЗОМ

108

51

17

10

24

57^ 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ


У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих закладах освіти особливе місце належить лекції, коли викладач подає студенту основну інфор­мацію, навчає його думати, аналізувати, допомагає опановувати ключові знання, спрямовує його самостійну роботу.

Робота студента з опануванню дисципліни починається зі слухання і записування лекції. Конспект лекції - це короткий тезисний запис головних положень матеріалу, що вивчається. Складання і вивчення конспекту - перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних та семінарських занять, у виконанні практичних завдань, складанні заліку, вказує напрямок і обсяг подальшої роботи з інформаційними джерелами.

Готуючись до лекції, студент повинен також опрацювати мате­ріал опорного конспекту лекцій з дисципліни, матеріал рекомендо­ваних підручників та навчальних посібників, інших інформаційних джерел. На лекціях висвітлюються тільки основні теоретичні поло­ження та найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань вино­ситься для самостійного опрацювання. Підготовки до складання змістових модулів ведеться за питаннями наведеними наприкінці кожного з них.

^ ЗМ 1.1. ОСНОВИ ЕКСКУРСОЗНАВСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ


У ході вивчення цієї теми студенти повинні усвідомити поняття екскурсійної справи як трьох взаємопов’язаних елементів: теорія, методика, практика, послідовне опанування яких в сукупності дає знання з основ організації екскурсійного обслуговування. Попереднім етапом організації екскурсійної діяльності є ознайомлення та засвоєння основ екскурсійної теорії та методики, які становлять комплекс поглядів, ідей, положень, і лежать в основі екскурсійної роботи всіх туристсько-екскурсійних установ. Історія екскурсійної справи в Україні налічує п’ять етапів в ході яких формувалися основні положення екскурсознавства, технології надання екскурсійних послуг, типи екскурсійних підприємств. На сучасному ринку екскурсійних послуг в Україні діють різні типи підприємств, діяльність яких обумовлюється їх спеціалізацією, відношенням до споживачів і виконавців екскурсійних послуг, обсягом і структурою видів комерційної діяльності. Схема організації екскурсійної діяльності на туристсько-екскурсійних підприємствах налічує сім основних функціональних напрямів роботи.


Ключові слова та поняття ЗМ:

 • Екскурсознавство;

 • Екскурсійна методика;

 • Екскурсійна теорія;

 • Екскурсійна діяльність;

 • Екскурсійне обслуговування;

 • Туристсько-екскурсійна організація.
^

Контрольні запитання:


 1. Екскурсознавство як наука.

 2. Сутність і значення екскурсійної методики.

 3. Сутність і значення екскурсійної теорії.

 4. Роль екскурсійної практики в розвитку екскурсознавства.

 5. Основні види комерційної діяльності туристсько-екскурсійних організацій.

 6. Схема основних функціональних напрямів роботи туристсько-екскурсійного підприємства.


Література

Основна: 1,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16.

Додаткова: 1, 4, 6, 7, 8, 9.


^ ЗМ 1.2. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСКУРСІЙ


Поняття екскурсії має досить широкі рамки і може розглядатися як вид діяльності, форма пізнання, форма спілкування, як один з видів туристських послуг. Екскурсія – один з видів туристських послуг, тривалістю до 24 годин у супроводі фахівця - екскурсовода за заздалегідь затвердженим маршрутом для забезпечення задоволення духовних, естетичних, інформаційних потреб екскурсантів, в основі якого лежить аналіз об’єктів, що знаходяться перед екскурсантами, а також вміла розповідь про події, пов'язані з ними. У ході екскурсійного процесу екскурсовод допомагає екскурсантам вирішити одразу декілька завдань з опанування теми екскурсії, що можливо завдяки специфіці екскурсійного методу пізнання. До функцій екскурсії входять: наукова пропаганда, інформаційна, організації дозвілля, формування інтересів, розширення кругозору.

Важливим моментом в організації екскурсійної роботи є дотримання ознак екскурсії. Відсутність хоча б однієї з семи ознак позбавляє права називати проведений захід екскурсією. Класифікація екскурсій є центральним питанням екскурсійної теорії, має практичне значення для постановки цілей і завдань екскурсії, розробки маршруту, формування підтем і використання методичних прийомів. Екскурсії класифікуються за наступними ознаках: а)за тематикою; б) за складом учасників; в) за місцем проведення; г) за способом пересування; д) за тривалістю; е) за формою проведення. Провідною класифікаційною ознакою в екскурсіях є розподіл на оглядові й тематичні.


Ключові слова і поняття ЗМ:

 • Екскурсія;

 • Екскурсійний метод;

 • Функції екскурсії;

 • Ознаки екскурсії;

 • Класифікація екскурсій.


Контрольні запитання:

 1. Поняття екскурсія.

 2. Схема і завдання екскурсійного процесу.

 3. Екскурсія як один з видів туристських послуг.

 4. Основні функції екскурсії.

 5. Основні ознаки екскурсії.

 6. Додаткові ознаки для різних видів екскурсій.

 7. Екскурсійний метод, його значення, мета та завдання.

 8. Особливості екскурсійного методу в порівнянні з іншими методами пізнання.

 9. Класифікаційні ознаки екскурсій, їх розгорнута характеристика.

 10. Особливості проведення тематичних екскурсій.

 11. Особливості проведення оглядових екскурсій.

Література:

Основна: 2, 5, 7,8, 13, 14, 16.

Додаткова: 1, 4, 8.


^ ЗМ1.3. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЕКСКУРСІЇ


Екскурсійна методика являє собою сукупність чітких правил і вимог, що ставляться до підготовки й проведення екскурсії. Вимоги екскурсійної методики. Екскурсійна методика складається з декількох самостійних, взаємозв’язаних частин, серед яких до вивчення даної дисципліни ввійшли дві: методика підготовки нової екскурсії і методика проведення екскурсії. Підготовки нової екскурсії за будь-якою темою - складний процес який доручається групі досвідчених екскурсоводів і складається з трьох структурно-логічних частин (підготовча робота, безпосередньо розробка екскурсії, захист екскурсії), кожна з яких, в свою чергу, поділяється на етапи (всього їх 15).


Ключові слова і поняття ЗМ:

 • Тема екскурсії.

 • Назва екскурсії.

 • Картка об’єкту.

 • Маршрут екскурсії.

 • Контрольний текст екскурсії.

 • Індивідуальний текст.

 • «Портфель екскурсовода».

 • Методична розробка екскурсії.
^

Контрольні запитання:

  1. Основні шляхи удосконалення екскурсійної методики.

  2. Основні етапи в підготовці екскурсії.

  3. Різниця між темою і назвою екскурсії. Вимоги до формулювання назви екскурсії.

  4. Призначення картки об’єкта.

  5. Різниця між контрольним і індивідуальним текстом.

  6. Логічні переходи в екскурсії, їх види та призначення.

  7. Методична розробка екскурсії, її призначення.

  8. Перелік документів, необхідних для проведення екскурсії.


Література:

Основна: 2, 3 ,4, 6, 7, 8, 13.

Додаткова: 7, 9.


^ ЗМ 1.4. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ


Класифікація методичних прийомів. Показ, його сутність, завдання, умови. Послідовність дій екскурсовода при показі об’єкта. Ступені показу. Види показу. Особливості показу. Показ як реалізація принципу наочності. Методичні прийоми показу. Розповідь в екскурсії. Основні вимоги до розповіді на екскурсії. Особливості розповіді на екскурсії. Методичні прийоми розповіді. Сполучення розповіді і показу на екскурсії. Особливі методичні прийоми на екскурсії: зустріч з учасникам подій, прийом дослідження, прийом демонстрації наочних посібників. Засвоєння екскурсоводом методичних прийомів.


Ключові слова і поняття ЗМ:

 • Методичний прийом.

 • Екскурсійний показ.

 • Екскурсійна розповідь.
^

Контрольні запитання:


  1. Сутність та особливості екскурсійного показу.

  2. Умови для показу.

  3. Послідовність показу.

  4. Методичні прийоми показу.

  5. Розповідь на екскурсіях, її вимоги, форми та завдання.

  6. Особливості розповіді на екскурсіях.

  7. Методичні прийоми розповіді.

  8. Сполучення розповіді і показу на екскурсіях.

  9. Характеристика особливих методичних прийомів та їх застосування.


Література:

Основна: 5, 7, 8, 13, 14, 16.

Додаткова: 2, 3, 9.


^ ЗМ 1.5. ТЕХНІКА ВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ


Ефективність екскурсії багато в чому залежить від додержання вимог техніки проведення екскурсії. Техніка – поняття комплексне і висуває цілий ряд положень щодо окремих дій екскурсовода. Техніка ведення екскурсії регламентує: вихід екскурсантів з автобуса; перехід екскурсантів від автобуса до об’єкта; повернення в автобус; місце екскурсовода при проведенні екскурсії; додержання часу екскурсії; техніку розповіді під час руху автобусу; техніка відповіді на запитання екскурсантів; паузи на екскурсії; використання “портфелю екскурсовода”; елементи ритуалу на екскурсіях. Володіння екскурсійною технікою є однією з складових професійної майстерності екскурсовода.

Ключові слова і поняття ЗМ:

 • Техніка ведення екскурсії
^

Контрольні запитання:


 1. Поняття «техніка ведення екскурсій».

 2. Заповнення графи методичної розробки «Організаційні вказівки».

 3. Організація роботи групи.

 4. Використання вільного часу в екскурсії.


Література:

Основна: 5, 7, 8, 13, 14, 16.

Додаткова: 1, 7, 9.


^ ЗМ 1.6. ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЕКСКУРСОВОДА


Вимоги до екскурсовода. Складові професійної майстерності екскурсовода. Особистість екскурсовода. Вміння і навички екскурсовода. Мова й жести екскурсовода. Підготовка екскурсовода до проведення екскурсії. Шляхи підвищення професійної майстерності екскурсовода.


Ключові слова і поняття ЗМ:

 • Професійна майстерність екскурсовода
^

Контрольні запитання:


  1. Які існують вимоги до екскурсовода?

  2. Розкрийте та охарактеризуйте складові професійної майстерності екскурсовода.

  3. Назвіть складові культури мовлення екскурсовода.

  4. Що таке невербальні засоби комунікації, їх роль у спілкуванні екскурсовода з групою.

  5. Емоційність екскурсовода при проведенні екскурсії.

  6. Спеціалізація екскурсовода.


Література:

Основна: 5, 7, 8, 12, 13, 16.

Додаткова: 1, 5, 6, 7, 8.


^ ЗМ 1.7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ В МУЗЕЯХ


Типи й профілі музеїв. Становлення і розвиток музейної справи. Екскурсійно-виставкова діяльність музеїв. Музейна екскурсія як складова частина програми екскурсійного обслуговування. Особливості проведення екскурсій в музеях. Основні методичні прийоми проведення музейних екскурсій.

Ключові слова і поняттяЗМ:

 • Музей
^

Контрольні запитання:


 1. Профілі музеїв.

 2. Відвідання музею як складова частина екскурсії.

 3. Особливості проведення музейних екскурсій.

 4. Методичні прийоми ведення музейних екскурсій.


Література:

Основна: 9, 11

Додаткова: 1, 7, 8. 1. ^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Наступною формою самостійної роботи є підготовка до прак­тичних та семінарських занять. Підготовка починається після опрацювання лекційного та іншого навчального матеріалу.

Семінарські заняття з дисципліни передбачені за ЗМ № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, є обов'язковою частиною навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу є неможливим. Студент пови­нен ознайомитися з відповідним розділами в рекомендованій літературі, підготувати відповіді на контрольні запитання до семінарського заняття, обміркувати приклади.


Питання до семінару за ЗМ 1.1.


 1. Історія екскурсійної справи.

 2. Види туристсько-екскурсійних організацій.

 3. Діяльність Асоціації екскурсоводів України.

 4. Нормативно-правова база екскурсійної діяльності.


Література:

Основна: 1, 2, 3, 4,1,2 15.

Додаткова: 9.


Питання до семінару за ЗМ 1.2.


 1. Екскурсія як педагогічний процес.

 2. Елементи психології на екскурсії.

 3. Індуктивний і дедуктивний методи пізнання на екскурсіях.

 4. Уява на екскурсіях.

 5. Емоції на екскурсіях.

 6. Складові логіки в екскурсіях.

Література:

Основна: 5, 7, 8, 16.

Додаткова : 1, 5, 6, 7, 8.


Питання до семінару за ЗМ 1.3.


 1. Методика відбору і вивчення екскурсійних об’єктів.

 2. Вимоги до маршруту екскурсії.

 3. Значення етапу «об’їзд або обхід маршруту».

 4. Підготовка контрольного тексту екскурсії.

 5. Комплектування “Портфелю екскурсовода”.

 6. Складання індивідуального тексту.


Література:

Основна: 7, 8, 13.

Додаткова: 1, 5, 6, 7, 8, 9.


Питання до семінару за ЗМ 1.4.


1. Показ, його сутність, завдання, умови.

2. Послідовність дій екскурсовода при показі об’єкта.

3. Ступені показу. Види показу. Особливості показу.

4. Показ як реалізація принципу наочності.

5. Основні вимоги до розповіді на екскурсії.

6. Особливості розповіді на екскурсії.

7. Рух як методичний прийом.


Література:

Основна: 6, 7, 13.

Додаткова: 2, 3, 5, 6, 7.


Питання до семінару за ЗМ 1.6.


 1. Особистість екскурсовода.

 2. Майстерність екскурсовода.

 3. Вміння і навички екскурсовода.

 4. Мова й жести екскурсовода.

 5. Шляхи підвищення професійної майстерності екскурсовода.

 6. Професія екскурсовод.


Література:

Основна: 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16.

Додаткова: 1, 5. 1. ^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Відповідно до навчального плану за ЗМ № 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 проводяться практичні заняття. Підготовка до них розпочинається після прослуховування відповідного лекційного матеріалу, роботи на семінарських заняттях та виконання завдань для самостійної роботи з підготовки до практичних занять.


Практичні заняття за ЗМ 1.3. Методика підготовки екскурсії


Мета – придбання практичних навичок з технології розробки нової екскурсій та заповнення необхідної екскурсійної документації.

Завдання:

  • освоїти послідовність технологічних етапів створення нової екскурсії;

  • опанувати методику дій на кожному з етапів;

  • на конкретній підтемі виконати (пройти) всі етапи створення екскурсії та підготувати повний пакет документів і необхідних матеріалів до неї.

У результаті виконання практичних завдань по темі 3 студент повинен підготувати одну з підтем екскурсії та оформити повний пакет необхідних документів і матеріалів який включає:

1. Текст вступної частини. 2. Індивідуальний текст. 3. Методичну розробку. 4. Матеріали «Портфелю екскурсовода» (достатньо однієї одиниці). 5. Картки об’єктів. 6. Текст заключної частини. 7. Список літературних та інших інформаційних джерел.


Практичне заняття № 1 по ЗМ 1.3.

Технологія виконання 1 і 2 етапів підготовки екскурсії


До початку практичного заняття студенти завчасно виконують завдання для самостійної роботи з підготовки огляду існуючої екскурсійної тематики на туристичних підприємствах міста та екскурсійних ресурсах регіону.

Етап 1. Вибір теми.

Після оприлюднення доповідей студентів з огляду існуючої екскурсійної тематики на місцевих туристичних підприємствах та екскурсійних ресурсах регіону студенти повинні обрати загальну для всієї групи тему майбутньої екскурсії і сформулювати її назву.

Етап 2. Визначення мети і завдань екскурсії.

Студенти повинні сформулювати мету майбутньої екскурсії. Приклад формулювання: розширення світогляду екскурсантів, знайомство екскурсантів з історією і сучасністю міста, отримання додаткових знань з певної тематики, виховання патріотизму і любові до Батьківщини, естетичне виховання та ін.

Завдання екскурсії – досягнути мети шляхом розкриття її теми на конкретних об’єктах.


Практичне заняття № 2 по ЗМ 1.3.

Технологія виконання 3 і 4 етапів екскурсії


До початку практичного заняття студенти виконують завдання для самостійної роботи з підготовки огляду наявної краєзнавчої літератури (див. розділ 7. Рекомендована література: Краєзнавча.) відповідної тематики та джерел додаткової інформації.

Етап 3. Відбір літератури і складання бібліографії.

На практичному занятті кожний студент аналізує зміст одного з літературних джерел за темою екскурсії.

Етап 4. Визначення інших джерел екскурсійного матеріалу.

Як додаткові джерела екскурсійної інформації студенти готують аналітичні доповіді про: інтерактивний або електронний ресурс, картографічні джерела, можливих очевидців подій, архівні матеріали та ін. за темою екскурсії.


Практичне заняття № 3 за ЗМ 1.3.

Технологія виконання 5 і 6 етапів екскурсії

^

Етап 5. Відбір і вивчення екскурсійних об’єктів


Використовуючи методику відбору екскурсійних об’єктів, розглянуту на лекціях, студенти відбирають екскурсійні об’єкти, характеризують їх за змістом, функціональним призначенням, ступенем збереженості і проводять багатовимірну оцінку об’єктів. Наприкінці залежно від результатів оцінки студенти повинні відібрати 15-20 екскурсійних об’єктів на яких будуть ґрунтуватися підтеми екскурсії і викладатися додатковий матеріал, окреслюють основний зміст розповіді й назви підтем. Відбір об’єктів закінчується складанням картки об’єкта.

Завдання для самостійної роботи: на основі лекційного матеріалу по структурі і вигляду картки об’єкта кожний студент складає картки для всіх об’єктів за підтемою.

Етап 6. Складання маршруту екскурсії

Студенти на основі лекційного матеріалу спочатку обирають один з варіантів складання маршруту – хронологічний, тематичний, тематико-хронологічний. Потім, використовуючи картографічний матеріал та методичні вимоги до екскурсійних маршрутів, розробляють два варіанти маршруту (основний і додатковий) екскурсії і складають їх схеми.

Завдання для самостійної роботи по 7 етапу підготовки екскурсії - «Об’їзд або обхід маршруту» полягає у натурному вивченні об’єктів, що ввійшли до розробленої підтеми і має на меті уточнити необхідні дані для складання методичної розробки. Так, треба визначити місце і розстановку групи біля об’єкту, методичні прийоми показу і розповіді, необхідний час для розкриття підтеми, додаткові методичні рекомендації (наприклад щодо безпечних місць переходу вулиці, правил поведінки на об’єкті, можливих обмежень при показі і розповіді та ін.)

Завдання для самостійної роботи по 8 етапу «Підготовка контрольного тексту екскурсії» припускає заміну написання контрольного тексту, текстом індивідуальним (Етап 13), і передбачає написання студентом вступної частини, основного тексту та заключної частини своєї підтеми з пропонованим текстом логічного переходу до наступної підтеми.

Завдання для самостійної роботи по 9 етапу «Комплектування “Портфелю екскурсовода» передбачає підготовку і оформлення належним чином одного експонату за підтемою екскурсії.


Практичне заняття № 4 по ЗМ 1.3.

Оформлення методичної розробки екскурсії


Оформлювати методичну розробку необхідно в такий спосіб:

 1. На титульному аркуші розташовують дані: найменування екскурсійної установи, назва теми екскурсії, вид екскурсії, довжина маршруту, тривалість в академічних годинах, прізвище і посада укладачів, дата затвердження екскурсії керівником екскурсійної установи;

 2. На наступній сторінці викладають мету і завдання екскурсії, схему маршруту з вказівкою об'єктів і зупинок. Наводять перелік підтем.

 3. Вступ.

 4. Методична розробка (Технологічна карта) – таблиця із 7 стовпчиків.

 5. Висновок.

Ефективність методичної розробки залежить від правильного заповнення всіх семи граф. Розмір розробки — 6—12 сторінок машинописного тексту.

^ У 1 графі «Маршрут екскурсії» - називають місце початку екскурсії і закінчення I підтеми.

У 2 графі «Місця зупинок» - називають об’єкти маршруту, де передбачений вихід з автобуса; огляд об'єкта з вікон автобуса без виходу; зупинка на пішохідній екскурсії.

^ У графі 3 «Об'єкти показу» - перелічують ті пам'ятні місця, основні й додаткові об'єкти, які показують групі на зупинці, у ході переїзду чи пересування групи до наступної зупинки.

^ Графа 4 «Тривалість екскурсії» - час, що називається в цій графі, являє собою суму часу, що затрачається на показ даного об'єкта, розповідь екскурсовода і пересування екскурсантів по маршруту до наступної зупинки. Тут же необхідно враховувати час, затрачений на рух біля об'єктів і між ними.

^ Графа 5 «Найменування підтем і перелік основних питань» - називають підтему, що розкривається на даному відрізку маршруту, в даний відрізок часу, на перерахованих у графі 3 об'єктах. Тут формулюють основні питання, що викладаються при розкритті підтеми.

^ Графа 6 «Організаційні вказівки» - у цю графу включають всі питання, що входять у поняття «Техніка ведення екскурсії»

Графа 7 «Методичні вказівки» - визначає напрямок всього документа, формулює основні вимоги до екскурсовода за методикою ведення екскурсії, дає вказівки по використанню методичних прийомів. Слід вказати, де і як застосовуються методичні прийоми. У цій графі також викладається варіант логічного переходу до наступної підтемі, даються рекомендації з показу матеріалів «портфеля екскурсовода», включаються поради щодо використання руху екскурсантів.


Практичні заняття за ЗМ 1.4.

Методичні прийоми ведення екскурсії


Мета – придбання практичних навичок з використання методичних прийомів ведення екскурсії.

Завдання:

  • засвоїти існуючі методичні прийоми ведення екскурсії;

  • засвоїти їх взаємовикористання та типи об’єктів, на яких слід використовувати відповідні пари;

  • запропонувати прийоми для конкретного екскурсійного об’єкту;

  • для конкретної підтеми визначити прийоми розповіді і показу.


Практичне заняття № 1 за ЗМ 1.4.

Опанування методичних прийомів показу


Завдання 1. З наданого комплекту фотокарток об'єктів підібрати для кожного з них 2-3 прийоми показу. Обґрунтувати свій вибір і продемонструвати один з обраних прийомів.

Завдання 2. Підібрати прийоми показу для об'єктів, що відносяться до кожної з підтем екскурсії.


Практичне заняття № 2 за ЗМ 1.4.

Опанування методичних прийомів розповіді


Студентам завчасно видається завдання для самостійної роботи з підготовки матеріалів по найвідоміших екскурсійних об'єктах міста.

Завдання 1. Для кожного з об'єктів підібрати 2-3 прийоми розповіді і використовуючи наявний фактичний матеріал, написати індивідуальний текст та продемонструвати його.

Завдання 2. Підібрати прийоми розповіді для об'єктів, що відносяться до кожної з підтем екскурсії.

^ Завдання для самостійної роботи: з урахуванням обраних прийомів розповіді написати індивідуальний текст за підтемою. Визначити прийоми збереження уваги. Розробити рекомендації з використання виразних засобів мовлення.


Практичне заняття за ЗМ 1.5. Техніка ведення екскурсії


Мета – придбання практичних навичок з використання техніки ведення екскурсії.

Завдання:

  • засвоїти вимоги до окремих положень техніки ведення екскурсії;

  • для конкретної підтеми розробити рекомендації з техніки ведення екскурсії.

У результаті студенти засвоюють вимоги до окремих положень техніки ведення екскурсії і готуються до написання методичної розробки екскурсії та проведення пробної екскурсії

Завдання: на основі лекційного матеріалу сформулювати пропозиції з техніки ведення екскурсії (по кожній з підтем) щодо:

 • знайомства з групою;

 • місця зупинок і виходів до об’єктів;

 • розміщення групи біля об’єктів;

 • пересування між об’єктами, його швидкість;

 • демонстрації матеріалів “Портфелю екскурсовода”;

 • використання пауз;

 • дотримання часу відведеного на висвітлення підтем;

 • організації відповідей на запитання екскурсантів;

 • додержання елементів ритуалу під час екскурсії;

 • місця екскурсовода при пересуванні групи, під час показу та розповіді.


Практичне заняття за ЗМ 1.6.

Професійна майстерність екскурсовода


Мета – придбання практичних навичок з ведення екскурсії.

Завдання:

 • Сформулювати й усвідомити вимоги до професійних здібностей і особистості екскурсовода;

 • Провести пробну екскурсію за підготовленою підтемою

У результаті студенти власноруч можуть спробувати себе на посаді екскурсовода та реалізують знання, отримані на лекціях, семінарах та під час виконання практичних робіт в реальних умовах ведення пробної екскурсії, тобто реально пройдуть всі етапи створення екскурсії.


Практичне заняття № 1 за ЗМ 1.6.

Основи професійної майстерності екскурсовода


Завдання 1. Написати есе на тему «Професія екскурсовод як я її собі уявляю», де розкрити положення щодо: основних вимог до екскурсовода як до особистості; основних професійних якостей, знань та вмінь екскурсовода; труднощів, пов’язаних з професією екскурсовод; себе на посаді екскурсовода.

Завдання 2. У ході колективного обговорення результатів роботи, зачитування уривків есе скласти «профіль індивідуального екскурсовода».

Практичне заняття № 2 заЗМ 1.6.

Технологія 11 і 12 етапів проведення екскурсії

Завдання 1. На основі виконаних практичних робіт та самостійних завдань за темам 3-5 підготуватися до проведення пробної екскурсії із заданої підтеми (підготувати всі необхідні документи й матеріали для проведення екскурсії);

Завдання 2. Використовуючи методичні прийоми й відповідні елементи техніки екскурсійної роботи, провести пробну екскурсію по підтемі.


Практичне заняття за ЗМ 1.7

Особливості проведення екскурсій в музеях


Мета – виявлення особливостей проведення та потенціалу музейних екскурсій регіону.

Завдання:

 • Виявити музейні екскурсії, що можуть бути складовими частинами тематичних екскурсійних програм;

 • Виявити основні відмінності проведення музейних та звичайних екскурсій.Практичне заняття № 1 за ЗМ 1.7.

Виявлення потенційних можливостей музейних установ регіону щодо створення комплексних екскурсійних програм


Завдання 1. Скласти перелік музеїв та тематики їх екскурсійних програм, які діють на території регіону;

Завдання 2. Виявити, в які екскурсійні теми можна залучати відвідування діючих музейних експозицій;


Практичне заняття № 2 за ЗМ 1.7.

Відвідання музейної екскурсії


Завдання 1. Відвідати музейну екскурсію та проаналізувати її основні відмінності від звичайної екскурсії.


Практичне заняття № 3 за ЗМ 1.7.

Порівняльна характеристика музейної і звичайної екскурсії


Завдання 1. Скласти порівняльну характеристику музейної та звичайної екскурсій за наступними ознаками:

 1. Тематика.

 2. Екскурсійні об’єкти.

 3. Маршрут.

 4. Текст.

 5. Методичні прийоми показу.

 6. Методичні прийоми розповіді.

 7. Техніка ведення екскурсії.

 8. Тривалість.


Завдання 2. Зробити загальний висновок.


^ 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна:


 1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм», від 18 листопада 2003 року, № 1282- IV.

 2. ГОСТ 28681.1-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг.

 3. ГОСТ 28681.2-95 «Туристко-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования».

 4. ГОСТ 28681.3-95 «Туристко-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов».

 5. Герцевич Н.А. Основы экскурсоведения. - Минск: Университет, 1988. - 157с.

 6. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Уч. пособие. – М.: Нолидж – 1996. – 312 с.

 7. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: Учебник. - 3-е изд., перер. и дополн. / Б. В. Емельянов. - М.: Сов. спорт, 2000. – 224 с.

 8. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – М.: Сов. спорт, 2004. – 216 с.

 9. Илюхин М. М. Музейные экскурсии. - М.: ЦРИБ «Турист», 1991 – 80 с.

 10. Культурология и экскурсоведение: Конспект лекций / Сост. К. В. Кулаев. - М.: Рос. Междунар. академия туризма, 1998. – 112 с.

 11. Мезенцева Г.Г. Музеєзнавство / Г.Г. Мезенцева. – К., 1980. – 134 с.

 12. Менеджмент туризма: Туризм как объект управления: Учебник под. ред. Квартальнова В.А. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 302с.

 13. Організація екскурсійної діяльності. Опорний конспект лекцій. Укладач О.О. Каролоп.- К.: КНТЕУ. - 2002. – 45 с.

 14. Савина Н. В. , Горбылева З .М. Экскурсоведение; Уч. пособие / Н.В. Савина, З. М. Горбылева. – Минск.: БГЭУ, 2004. – 335 с.

 15. Федорченко В. К., Костюкова О. М., Дьорови Т. А., Олексійко М. М. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Навч. посібник.- К.: “Кондор”, 2004. – 166 с.

 16. Чагайда І. М., Грибакова С. В. Екскурсознавство: Навч. посібник. – К.: “Кондор”, 2004. – 204 с.


Додаткова:


 1. Дьякова Р. А., Емельянов Б. В., Пасечный П.А. Основы экскурсоведения: Учебное пособие для слушателей фак.общ. профессий пед. ин-тов. / Р. А. Дьякова, Б. В. Емельянов, П. А. Пасечный. - М.: Просвещение, 1985. – 256 с.

 2. Илюхин М. М. Особенности и средства показа в экскурсии. - М.: ЦРИБ «Турист», 1980. – 80 с.

 3. Илюхин М. М. Рассказ на экскурсии. - М.: ЦРИБ «Турист», 1981. – 48 с.

 4. Національна програма туристсько-екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича». – К., 1997. – 242 с.

 5. Новиков A. M. Повышение квалификации экскурсоводов. - М.: ЦРИБ "Турист", 1980. – 48 с.

 6. Омельченко Б.Ф. Экскурсионное общение: Познание, воспитание, отдых. - М.: Наука, 1991.-120с.

 7. Организация и методика экскурсионной работы: Уч. пособие / [А. В. Даринский, Л. Н. Кривоносова, В. А. Круглова и др.; Отв.ред. А. В. Даринский]. -Л.: ВПШ культуры, 1983. – 124 с.

 8. Пасечный П. С. Туризм и экскурсии / П.С. Пасечный. – М.: Наука, 1983. – 230 с.

 9. Сичинава В. А. Экскурсионная работа. - М: Просвещение, 1981.- 96 с.


Краєзнавча:


 1. Астахова О.В., Крупа Т. М. Ми - харків’яни, нам є чим пишатися! – Харків:”Торсінг”, 2003. – 176 с.

 2. Бородулин В. Г., Лурье А. И., Саппа Н. Н. Харьковщина туристская. – Х.: Прапор, 1988. – 243 с.

 3. Зайцев Б. П., Скирта В.В., Воропаєва В. В., Марченко О. С., Скирта І. М. Історія рідного краю (Харківщинознавство). І частина: Навч. посібник. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2001. – 88 с.

 4. Зайцев Б. П., Скирта В. В., Воропаєва В. В., Марченко О. С., Скирта І. М. Історія рідного краю (Харківщинознавство). ІІ частина: Навч. посібник. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 180 с.

 5. Кеворкян К. Е. 100 знаменитых харьковчан. – Харьков: Фактор, 2004. – 386 с.

 6. Кушнарьов Є. П. 100 кроків Харківською землею. - Харків: Фоліо, 2004. – 351 с.

 7. Лейбфрейд А. Ю., Полякова Ю. Ю. Харьков от крепости до столицы: заметки о старом городе. – Харьков: Фолио, 2001. – 335 с.

 8. Памятники истории и культуры Харьковской области: Библиографический указатель / Харьк.гос. науч. б-ка им. В.Г. Короленко; Составители В. Г. Аветчина и др. – Харьков: Б.И., 1985. – 160 с.

 9. Харьков вчера, сегодня, завтра / Ю. М. Шкодовский, И. Н. Лаврентьев, А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Харьков: Фолио, 2002. – 206 с.

 10. Харьковская область: природа, население, хозяйство. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. П. Голиков, А. Л. Сидоренко и др.; Под. ред. А. П. Голикова, А. Л.Сидоренко.- Харьков: “Бизнес - Информ”, 1997. – 288 c.

 11. Цыпин С. Я. Харьков в байках и анекдотах. – Харьков: Фолио, 2001. – 319 с.^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Екскурсознавство” (для студентів V курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент», спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»).


Укладач Марія Миколаївна Поколодна


Редактор М.З. Аляб’єв


План 2006, поз. 494

Підп. до друку 23.06.06

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на різографі

Обл. – вид. арк. 1,4

Ум.-др. арк. 0,8

Тираж 100 прим.

Зам. №


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ


Схожі:

До вивчення дисципліни “екскурсознавство” iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з дисципліни “Екскурсознавство” для студентів 5 курсу денної...
До вивчення дисципліни “екскурсознавство” iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни
Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань та придбання навичок виконання основних технологічних операцій з виробництва та обробки...
До вивчення дисципліни “екскурсознавство” iconУ результаті вивчення дисципліни студент повинен
Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань та придбання навичок виконання основних технологічних операцій з виробництва та обробки...
До вивчення дисципліни “екскурсознавство” iconВ. О. Леонтьєв Навчальна програма дисципліни
Метою вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка бакалаврів, що включає вивчення фундаментальних принципів автоматичного...
До вивчення дисципліни “екскурсознавство” iconЗатверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни
...
До вивчення дисципліни “екскурсознавство” iconМетодичні вказівки до вивчення до вивчення дисципліни 6 Тема Електрична дуга в дуговій печі 7 Тема Дугові сталеплавильні печі 14
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнологічні установки» для студентів...
До вивчення дисципліни “екскурсознавство” iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
До вивчення дисципліни “екскурсознавство” iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни
Екстернатна форма навчання передбачає самостійне вивчення пропонованих навчальних модулів дисципліни з консультуванням та складанням...
До вивчення дисципліни “екскурсознавство” iconЕконометрі я методичний посібник з вивчення дисципліни
Доля В. Т. Економетрія. Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямами підготовки 0501 "Економіка", 0502 "Менеджмент")....
До вивчення дисципліни “екскурсознавство” iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни 2009 ббк 65. 290-2 Розповсюдження та тиражування н 14
Н 14 Промисловий маркетинг : Навч метод. Посіб. Для самост. Вивчення дисципліни Кривий Ріг: мінерал, 2009. – 185 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи